010-014

[10] THET ASTRAAL (EMOTIONEEL) LICHAAM,
[11] ASTRALE VERSCHIJNSELEN,
[12] ASTRAAL GEBIED,
[13] ASTROLOGIE,
[14] AURA

[10]

HET ASTRAAL (EMOTIONEEL) LICHAAM

1. Het emotioneel lichaam is eenvoudig een grote reflector. Het neemt de kleur en de beweging aan van zijn omgeving. Het vangt de indruk op van elke voorbijgaande begeerte. Het maakt contact met elke gril en elk droombeeld in zijn omgeving; elke stroom zet het in beweging; elk geluid doet het trillen, tenzij de aspirant dit verhindert door het te trainen alleen die indrukken op te vangen en in zich op te nemen welke vanuit het intuïtief gebied komen via het Hoger Zelf, en dus via het atomair onder-gebied. Het doel van de aspirant moet zijn het emotioneel lichaam zo te trainen, dat het glad en helder wordt gelijk een spiegel, zodat alles op volmaakte wijze kan weerkaatsen... Met welke woorden moeten wij het emotioneel lichaam beschrijven? De woorden: stil, sereen, rustig, onberoerd, doorschijnend en klaar... Hoe moet dit worden bereikt? Op verschillende manieren, sommige volgens het inzicht van de aspirant, sommige op aanwijzingen van de Meester.

a. Door een zich voortdurend rekenschap geven van alle begeerten, beweegredenen en wensen die de dagelijkse horizont kruisen, en door vervolgens de nadruk te leggen op alle welke van hogere orde zijn, en door de lagere te onderdrukken.

b. Door een standvastige dagelijkse poging met het Hogere Zelf in contact te komen en Zijn wensen in het leven te weerspiegelen...

c. Door zich dagelijks op bepaalde tijden te richten op het tot rust brengen van het emotioneel lichaam... Iedere aspirant moet voor zichzelf ontdekken op welk gebied hij het ontvankelijkst is voor heftige trillingen, zoals angst, zorg, persoonlijke begeerte van welke aard ook, persoonlijke liefde voor iets of iemand, ontmoediging, overgevoeligheid voor de publieke opinie; hij moet dan die trilling te boven komen door er een nieuw ritme aan op te leggen dat positief uitdrijft en opbouwt.

d. Door het 's nachts op het emotioneel lichaam inwerken onderleiding van meer gevorderde ego's die in hun werk geleid worden door een Meester.

Brieven over Occulte Meditatie. blz. 291, 292.

2. Wanneer zowel illusie als begoocheling overwonnen zijn, verdwijnt het astrale lichaam uit het bewustzijn van de mens. Er blijft geen verlangen over naar het afgescheiden zelf. Kama‑manas verdwijnt en de mens wordt dan beschouwd in wezen te bestaan uit ziel‑denkvermogen‑brein binnen de lichamelijke aard. Dit is een groot mysterie en de betekenis ervan kan alleen begrepen worden wanneer een mens zijn persoonlijkheid onder beheersing heeft gebracht en alle aspecten van begoocheling en illusie heeft verwijderd. Dit wordt tot stand gebracht door volbrenging. Dit meesterschap wordt verkregen door beheersing. Dit verdwijnen van begeerte wordt bewerkstelligd door bewust ver­wijderen. Gaat daarom aan het werk, mijn broeders, en verheldering van het probleem moet onvermijdelijk volgen.

Begoocheling: Een Wereld Probleem. blz. 67

Zie ook: ‘ASTRAAL GEBIED’

Top | Inhoud

[11]

ASTRALE VERSCHIJNSELEN

...In de training die de eerstvolgende twintig jaar gegeven zal worden, het uitgesloten zal zijn dat het astraal zien en horen ontwikkeld zullen, en dat zij (indien reeds aanwezig) overwonnen moeten worden. De ware discipel heeft ernaar gestreefd zich op het mentaal gebied te concentreren, met het doel voor ogen zijn bewustzijn nog hoger — naar het ruimere en omvattende bewustzijn der ziel — te brengen. Zijn doel is dat hogere in zich op te nemen en in dit stadium is het voor hem niet noodzakelijk die astrale handigheid te herwinnen, die — zoals ge zeer wel weet — aan de weinig‑geëvolueerde rassen der aarde en vele hogere dieren eigen was. Later, wanneer hij tot adeptschap gekomen is, kan hij, wanneer hij dat zou wensen, op het astraal gebied werkzaam zijn, maar men moet bedenken dat de Meester met het ziels‑aspect van de mensheid (en van alle vormen) werkt en niet met het astraal lichaam. Dit hebben leraren, zowel van het Oosten als het Westen, vaak vergeten. ...Mag ik daarom de leerlingen erop wijzen dat hun voornaamste doel is zich van de ziel bewust te worden, zielsbewustzijn aan te kweken en te leren als ziel te leven en te werken.

Een Verhandeling over Witte Magie. blz. 121, 122.

Zie ook: ‘PSYCHISCHE VERMOGENS’.

Top | Inhoud

[12]

ASTRAAL GEBIED

1. Eén der meest vitale dingen, die iedere aspirant moet doen, is het astraal gebied leren begrijpen, de aard ervan vatten en leren er vrij van te zijn alsook op dat gebied leren werken... Op het ogenblik, dat een mens op het astraal gebied kan 'zien', en het evenwicht kan bereiken en vast kan staan te midden van de trillende krachten ervan, op dat ogenblik is hij gereed voor inwijding...

Het voorkomen van het astraal gebied is, wanneer het voor het eerst en bepaald door het 'geopende oog' van de aspirant gezien wordt, dat van intense mist, verwarring, veranderende vormen, elkander doordringende en zich vermengende kleuren, en het doet zich als zoiets caleidoscopisch voor, dat het hopeloze van de onderneming overwel­digend lijkt. Het is niet licht of sterachtig of helder, het is een schijnbaar ondoordringbare wanorde, want het is de plaats, waar krachten elkander treffen...

Het astraal gebied is het gebied van illusie, van begoocheling en van een verwrongen voorstelling van de werkelijkheid. De reden hiervan is, dat ieder individu ter wereld bezig is in astrale stof te werken; de macht van het menselijk begeren en van het wereld-begeren veroorzaakt die voortdurende 'uitbeelding' en die vorm‑opbouw, die tot de meest concrete gevolgen in astrale stof leiden... Voeg aan deze vormen dat hardnekkige en steeds groter wordend scenario toe, dat wij de 'Akasha‑kronieken' noemen, en die de emotionele geschiedenis van het verleden behelzen; voeg daar de werkzaamheden aan toe der gediscarneerde levens, die door het astraal gebied trekken, hetzij uit, hetzij naar incarnatie; voeg er de machtige, gezuiverde en intelligente begeerte aan toe van alle bovenmenselijke Levens, die van de occulte planetaire Hiërarchie inbegrepen, dan is de totale som van de aanwezige krachten overweldigend. Zij allen spelen op en om en door ieder menselijk wezen, en zijn reactie daarop zal overeenkomen aan de hoedanigheid van zijn stoffelijk lichaam en aan de conditie van zijn centra. Door deze illusoire omgeving moet de aspirant zijn weg banen en de sleutel of de draad vinden, die hem uit het warnet zal leiden, terwijl hij zich vasthoudt aan elk klein onderdeel van de werkelijkheid zoals deze zich aan hem voordoet, en de waarheid van de begoocheling, het permanente van het tijdelijke, en het werkelijke van het onwerkelijke leert onderscheiden... Geen begoocheling, geen illusie kan langdurig de mens binden, die zichzelf tot taak gesteld heeft het snijdend‑scherpe Pad te betreden, dat door de wildernis leidt, door het dicht begroeide woud, door de diepe wateren van smart en wanhoop, door de vallei van opoffering en over de bergen van visie tot de poort van Bevrijding. Hij moge zo nu en dan in het duister reizen (en de illusie van duisternis is zeer reëel), hij moge soms in een licht reizen, zo verblindend en verbijsterend, dat hij nauwelijks iets van de weg voor zich uit ziet, hij moge weten, wat het is om op het Pad te struikelen en neer te vallen onder de vermoeienis van dienst en strijd, hij moge tijdelijk op zijwegen geraken en de zijpaden van eerzucht, van zelfbelang en van stoffelijke bekoring langs dolen, doch de afdwaling zal slechts kort zijn.

Een Verhandeling over Witte Magie. blz. 160‑162.

2. Er bestaat geen astraal gebied, behalve in het bewustzijn van het vierde natuurrijk, want de mens is 'onder de illusie', in een geheel andere betekenis dan de bewuste gewaarwording van ieder ander rijk, onder‑ of bovenmenselijk. Ik wanhoop eraan, of ik mijn bedoeling duidelijker kan maken. Hoe kan iemand, die slachtoffer van de illusies der zintuigen is, zoals alle menselijke schepselen, een begrip hebben van de bewustzijnsstaat van hen, die zich van de illusie van het astraal gebied bevrijd, of de bewustzijnsstaat beseffen van die levensvormen, die nog geen astraal bewustzijn gevormd hebben? Het is de tweeledige aard van het denkvermogen, die deze illusie veroorzaakt...

Toch is het juist deze grote illusie, die de mens tenslotte het geheime wachtwoord tot het Koninkrijk Gods verstrekt en zijn bevrijding tot stand brengt. Dit maya zelf draagt ertoe bij hem tot waarheid en kennis toe voeren. Het is op het gebied van het astrale, dat de ketterij van afgescheidenheid overwonnen moet worden... De geheime wetenschap van de Meester van Wijsheid is het geheim hoe men de nevelen en de mist, de duisternis en schaduw moet oplossen, die voortgekomen zijn uit de vereniging van de vuren in de beginfasen. Het geheim van de Meester is de ontdekking, dat er geen astraal gebied bestaat; men bevindt dat het astraal gebied een verdichtsel van de fantasie is, geschapen door het onbeheerst aanwenden van de scheppende verbeelding en het misbruiken der scheppende krachten.

Een Verhandeling over Witte Magie. blz. 434, 435.

3. Ik heb reeds ergens anders gezegd dat er niet zo iets als het astraal gebied of het astraal lichaam bestaat. Gelijk het stoffelijk lichaam

opgebouwd is uit stof welke niet als een beginsel wordt beschouwd, valt het astraal lichaam — voor zover het de denkaard betreft — onder dezelfde categorie. Dit is een moeilijk te begrijpen aangelegenheid voor u, omdat begeerte en gevoel zo werkelijk en zo ontstellend belangrijk zijn. Doch — letterlijk gesproken — van het gezichtspunt van het mentaal gebied uit is het astrale lichaam 'een verdichtsel van de verbeelding'; het is geen beginsel. Het algemeen gebruik van de verbeelding in dienst van de begeerte heeft desniettemin een denkbeeldige wereld van begoocheling opgebouwd, de wereld van het astraal gebied. Gedurende een stoffelijke incarnatie, en wanneer een mens zich niet op het Pad van Discipelschap bevindt, is het astraal gebied zeer werkelijk, met zijn eigen vitaliteit en leven. Na de eerste dood (de dood van het stoffelijk lichaam) blijft het nog even werkelijk. De kracht ervan sterft echter langzaam uit; de mentale mens komt tot het besef van zijn ware bewustzijnstoestand (hetzij ontwikkeld of onontwikkeld) en de tweede dood wordt mogelijk en voltrekt zich. Deze fase omvat het Proces van Elimineren.

Esoterische Genezing. blz. 302.

4. Zelfs ofschoon er van het standpunt van de Meester geen astraal gebied bestaat, er toch duizenden miljoenen het erkennen en in zijn misleidende sfeer arbeiden, terwijl zij er worden geholpen door de ingewijde discipel die vanuit hogere daarmee overeenkomende niveaus werkt.

De Stralen en de Inwijdingen. blz. 53.

Zie ook: ‘ASTRAAL LICHAAM’ en Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, II. blz. 296, 297.

Top | Inhoud

[13]

ASTROLOGIE

1. Dat astrologie een wetenschap is, en wel een toekomstige, is waar. Dat de astrologie in haar hoogste aspect en in haar ware interpretatie de mens in staat zal stellen om tenslotte aan zijn begrip richting te geven en op de juiste wijze werkzaam te zijn, is ook waar. Dat men in openbaringen van de astrologie in de toekomst het geheim zal vinden van werkelijke coördinatie tussen ziel en lichaam, is evenzo juist. Maar die astrologie wordt nog niet aangetroffen. Men ziet teveel over het hoofd en men weet te weinig om de astrologie die exacte wetenschap te doen zijn die zij — naar veler bewering — is. Die aanspraak zal eens in vervulling gaan, maar thans is de tijd ervoor nog niet gekomen.

...Men kan de bewering van de astrologen, dat de energieën werkelijk op het menselijk organisme inwerken, voor waar aannemen; hun aanspraken, dat zij het vermogen hebben deze te interpreteren zijn voor het grootste deel ongegrond. Zelfs de hoogste intelligentie op de planeet weet er heel weinig van, want vergeet niet, dat de adepten voornamelijk de intuïtie aanwenden...

De energie van de bepaalde constellatie of van het teken, waarin de mens geboren is, is van diepere betekenis dan ooit geopperd is. Het is de uitdrukking van, of toont zijn huidige probleem, stelt de snelheid of het tempo van zijn leven vast en heeft te maken met de hoedanigheid van zijn persoonlijkheid. Het bestuurt, als ik het zo mag uitdrukken... het werkzaamheids‑aspect van zijn leven gedurende zijn incarnatie.

Een Verhandeling over Witte Magie. blz. 313, 314.

2. Het zonnestelsel moet niet langer worden beschouwd als een punt waaromheen de dierenriem wentelt of waardoor de zon gaat in haar grote cyclus van ongeveer 25.000 jaren. Astrologen met inzicht kunnen nu wel ontkennen dat dit de gewone aangenomen opvatting is, doch — ter wille van de duidelijkheid en met betrekking tot het grote publiek — is de gevolgtrekking geoorloofd, daar de onkundige niet beter weet. Op deze theorie betreffende de dierenriem rust voor een zeer groot deel datgene wat wij de Grote Illusie noemen, en ik wil dat gij dit in uw denken vasthoudt, nu gij met mij de nieuwere benaderingswijze van deze grootste en oudste aller wetenschappen bestudeert. Astrologie is een wetenschap die in haar oorspronkelijke schoonheid en waarheid moet worden hersteld, wil de wereld een zuiverder perspectief en een juister, nauwkeuriger beoordeling van het goddelijk Plan verkrijgen, zoals het zich in deze tijd door middel van Wijsheid aller Tijden uitdrukt.

De tweede verklaring welke ik wil geven is dat astrologie, in de wereld van deze tijd, in wezen de zuiverste voorstelling van occulte waarheid is, omdat zij de wetenschap is die zich met die heersende en besturende energieën en krachten bezig houdt, welke door en op het gehele gebied van ruimte en op al hetgeen zich in dat gebied bevindt, inwerken. Wanneer men dit feit begrijpt en wanneer de bronnen van die energieën beter gekend en de aard van het gebied van ruimte op de juiste wijze doorgrond worden, zullen wij een veel wijder en tegelijkertijd een veel hechter verbonden horizont zien; de verhoudingen tussen individuele en planetaire eenheden, alsook van het stelsel en van de kosmos zullen worden begrepen, en dan zullen wij beginnen wetenschappelijk te leven. Dit wetenschappelijk leven wordt door de astrologie als onmiddellijk doel gesteld om verwezenlijkt te worden. ...De moderne onderzoeker is geneigd te geloven dat al die energieën welke uit het teken komen waarin de zon zich ten tijde van zijn geboorte 'bevindt', op hem inwerken en door hem heen stromen. Hij beschouwt zichzelf ook ontvankelijk voor de krachten van de verschillende planeten zoals zij de huizen in zijn horoscoop beheersen, en hij gelooft dat zijn levensneigingen en levensomstandigheden op die wijze worden bepaald... Er is weinig aandacht geschonken aan de energieën die te allen tijde op onze planeet inwerken vanuit andere sterrenbeelden of vanuit de vele 'verborgen' planeten. De Wijsheid aller Tijden beweert dat er van deze planeten ongeveer zeventig in ons zonnestelsel zijn. ...Ik zal mij dus in het geheel niet bezighouden met het onderwerp van esoterische astrologie van het standpunt van het horoscoop. Universele verhoudingen, de wisselwerking van energieën, de aard van hetgeen achter de Grote Illusie ligt, de misleidende 'Verschijnselen van dingen zoals zij zijn' en de bestemming van onze planeet, van de natuurrijken en van de mensheid als geheel — zullen het grootste deel van ons onderwerp uitmaken.

Dit brengt mij tot de derde verklaring, welke zo principieel en fundamenteel is, dat ik u wil vragen even te onderbreken om haar te overdenken, al begrijpt gij er de volle strekking nog niet van. De Tijdloze Wijsheid leert dat 'ruimte een wezen of entiteit is'. Met het leven van deze wezenlijkheid, met de krachten en energieën, de impulsen en ritmen, de cycli, de tijden en jaargetijden heeft de esoterische astrologie te maken.

Esoterische Astrologie. blz. 11, 12, 13.

3. In de esoterische astrologie houden wij ons bezig met het leven en de Levens die de 'punten van licht' in het universele leven bezielen. Sterrenbeelden, zonnestelsels, planeten, natuurrijken en de microscopische mens zijn alle het resultaat van de activiteit en de openbaring van energie van bepaalde Levens, wier cyclus van uitdrukking en wier oneindige doelstellingen buiten het bevattingsvermogen liggen van de meest gevorderde en verlichtste denkvermogens van onze planeet.

Het eerstvolgende punt dat door een ieder van u begrepen moet worden, is het feit dat de ether van de ruimte het gebied is waarin en door middel waarvan de energieën vanuit de vele oorspronkelijke bronnen werken. Wij hebben dus te maken met het etherisch lichaam van de planeet, van het zonnestelsel en met dat van de zeven zonnestelsels waarvan ons zonnestelsel er één is, alsook met het algemene en uitgestrekter etherisch lichaam van het heelal waarin we geplaatst zijn. Doelbewust gebruik ik hier het woord 'geplaatst' wegens de gevolgtrekkingen waartoe dit leidt. Dit uitgestrekter terrein verschaft, evenals de kleinere en meer binnen bepaalde grenzen gehouden terreinen, het middel van overdracht voor alle energieën die op en door ons zonnestelsel, onze planetaire gebieden en alle levensvormen op die gebieden werken. Het vormt een ononderbroken terrein van activiteit in voortdurende, aanhoudende beweging — een eeuwige bemiddelaar voor de uitwisseling en overdracht van energieën. In verband hiermede en ten einde dit beter te begrijpen, zal het nuttig zijn de individuele mens te bestuderen; op deze wijze kunnen wij een flauw begrip krijgen van de fundamentele en de daaraan ten grondslag liggende waarheid. Degenen die dit bestuderen, moeten nooit de Wet van Analogie als een verklarende tussenkomst uit het oog verliezen. De esoterische leer onderricht (en de moderne wetenschap komt snel tot dezelfde gevolgtrekking) dat aan het stoffelijk lichaam en zijn veelomvattend, ingewikkeld zenuwstelsel een vitaal of etherisch lichaam ten grondslag ligt, dat de tegenhanger en de ware vorm is van het uiterlijk, tastbaar en zichtbaar aspect. Het is eveneens de bemiddelaar voor het overbrengen van kracht aan alle delen van de menselijke vorm en de aandrijvende kracht voor het inwonend leven en bewustzijn. Het bepaalt en beheerst het stoffelijk lichaam, want het is zelf de opslagplaats en de overbrenger van energie vanuit de verschillende subjectieve aspecten van de mens, alsook vanuit de omgeving waarin de mens (zowel de innerlijke als de uiterlijke mens) zich bevindt.

Bovendien zijn hier nog twee andere punten. Ten eerste: het individueel etherisch lichaam is geen op zichzelf staand en afgescheiden menselijk voertuig, doch het is op een bijzondere wijze een integrerend deel van het etherisch lichaam van die eenheid die wij de mensheid noemen; dit natuurrijk is door middel van zijn etherisch lichaam een integrerend deel van het planetair etherisch lichaam; het planetair etherisch lichaam is niet afgescheiden van de etherische lichamen van de andere planeten, maar alle tezamen vormen met inbegrip van het etherisch lichaam van de zon het etherisch lichaam van het zonnestelsel. Dit is verbonden met de etherische lichamen van de zes zonnestelsels die, met het onze, een kosmische eenheid vormen, en hierin stromen energieën en krachten vanuit zekere grote sterrenbeelden. Het gebied van de ruimte is etherisch van aard en haar levenslichaam is samengesteld uit het totaal van de etherische lichamen van alle sterrenbeelden, zonnestelsels en planeten die zich daarin bevinden. Door dit kosmisch gouden web heen is er een voortdurende circulatie van energieën en krachten, en dit vormt de wetenschappelijke basis van de astrologische theorieën. Gelijk de krachten van de planeet en die van de innerlijke geestelijke mens (om slechts één factor uit vele te noemen) door het etherisch lichaam van de individuele mens op het stoffelijk gebied stromen en zijn uiterlijke uitdrukking, zijn werkzaamheden en hoedanigheden bepalen, stromen de verschillende krachten van het heelal door elk deel van het etherisch lichaam van die wezenlijkheid waaraan wij de naam van ruimte geven, en bepalen de uiterlijke uitdrukking, de werkzaamheden en hoedanigheden van elke vorm die zich binnen de kosmische omtrek bevindt.

Het tweede punt waarop ik uw aandacht wil vestigen, is dat er zich in het menselijk etherisch lichaam zeven grote krachtcentra bevinden welke de aard hebben van distribuerende bemiddelaars en elektrische batterijen die de mens voorzien van dynamische kracht en kwalitatieve energie; zij brengen bepaalde gevolgen teweeg in zijn uiterlijke stoffe­lijke openbaring. Door hun voortdurende activiteit komt zijn hoedanigheid tot uitdrukking, beginnen zijn straalneigingen naar voren te treden en zijn punt in evolutie wordt duidelijk aangegeven.

Deze 'leiding over de vorm door een zevenvoud van energieën' (zoals het in het 'Oude Commentaar' wordt omschreven) is een onveranderlijke regel in het innerlijke bestuur van ons heelal en van ons bijzonder zonnestelsel, alsook waar het de individuele mens betreft. Er zijn, bij voorbeeld, in ons zonnestelsel zeven heilige planeten die overeenkomen met de zeven individuele krachtcentra in de mens, de zeven zonnestelsels, waarvan ons zonnestelsel er één is, en op hun beurt de zeven energiecentra van de Ene op Wie ik in mijn andere boeken heb gedoeld als de Ene Over Wie Niets Gezegd Mag Worden.

Esoterische Astrologie. blz. 14‑16.

4. De hemelen, de sterrenbeelden, de tekens en de planeten hebben een bepaalde betekenis voor de Hiërarchie. Zij betekenen iets anders voor de astronomen en nog weer iets anders voor de astrologen, terwijl zij enkel verbijsterende lichtgroepen zijn voor de gemiddelde burger.

Esoterische Astrologie. blz. 191.

5. Bepaalde fundamentele veranderingen in de richting van de as der Aarde doen zich thans voor; deze zullen in de berekeningen van de astrologen veel verwarring stichten. Deze veranderingen voltrekken zich langzaam, geleidelijk en overeenkomstig de kosmische wet. Terwijl zij aan de gang zijn, zijn nauwkeurige berekeningen en nauwkeurige gevolgtrekkingen niet mogelijk. Wanneer het oriënteringspunt en de 'precieze richting' van de pool der Aarde weer gestabiliseerd zijn, kunnen de nieuwe zich vormende wiskundige berekeningen weer worden vastgesteld. Er is inderdaad sinds oude Egyptische tijden geen zuivere nauwkeurigheid geweest. Alles wat thans mogelijk is langs deze lijnen, kan slechts worden beschouwd als ten naaste bij juist, en daarom is een zekerheid bij analyse, voorspelling en uitleg niet mogelijk. Dit gehele onderwerp is een onderwerp van de grootste diepzinnigheid en volkomen onbegrijpelijk voor de gemiddelde astroloog en zeer zeker voor de gemiddelde studerende. Ik wil u er echter op attent maken dat er verscheidene keren in de grote levenscyclus van de Aarde een verandering is geweest van 'Poolsterren' en dat onze tegenwoordige poolster niet altijd op deze plaats heeft gestaan. Dit bevestigt de wetenschap zelf.

Bij elke grote verplaatsing van de Aarde‑as zijn er catastrofen, verwarring en natuurrampen geweest welke voorafgaan aan een heropbouw, evenwicht en een betrekkelijke rust. Van deze macrokosmisch gebeurtenissen zijn er gelijksoortige microkosmische overeenkomsten in het leven zowel van de mensheid als van de individuele mens.

Esoterische Astrologie. blz. 300, 301.

6. Ik kan niet te dikwijls herhalen dat esoterische astrologie zich geheel bezig houdt met de krachten en energieën welke op het bewustzijnsaspect van het menselijk wezen inwerken en het persoonlijkheidsleven beheersen. Dit is het punt waaraan gij boven alles uw aandacht moet geven. Met andere woorden, esoterische astrologie houdt zich bezig met de ziel en niet met de vorm, zodat hetgeen ik zeg betrekking heeft op het bewustzijn, zijn verruiming, zijn uitwerking op zijn voertuigen, de vorm, en — per slot van rekening te maken heeft (zoals later zal worden vastgesteld) — met de Wetenschap van Inwijding.

Esoterische Astrologie. blz. 355.

Top | Inhoud

[14]

AURA

1. Ik zou U de kennis van het feit in herinnering willen brengen, dat de aura, die ieder van U om de centrale kern van Uw geïncarneerde zelf of ziel heeft geschapen, een deel van de overschaduwende ziel is, die U tot manifestatie gebracht heeft. Deze aura is samengesteld (zoals U immers weet) uit de uitstromende energieën van het etherisch lichaam en dit verschaft op zijn beurt de vorm voor drie energietypen, waarvoor u individueel verantwoordelijk bent. Deze drie typen zijn (wanneer men deze aan de energie van prana toevoegt, die het etherische lichaam samenstelt):

1) De gezondheids‑aura. Deze is in wezen stoffelijk.

2) De astrale aura, die gewoonlijk bij verreweg de meesten de overheersende factor is, die de persoonlijkheid grotendeels omvat en beheerst.

3) De mentale aura, die in de meeste gevallen betrekkelijk klein is, maar die zich snel ontwikkelt, zodra de discipel eenmaal zijn ontwikkeling bewust in eigen hand neemt, of zodra de persoonlijkheid met haar bewustzijn op het mentale gebied is ingesteld. De tijd zal uiteindelijk komen, dat de mentale aura de emotionele of astrale aura in het niets zal doen oplossen (als ik zo'n ongeschikte term mag gebruiken) en dan zal de ziele‑hoedanigheid van liefde een vervanging scheppen, waardoor de benodigde gevoeligheid niet geheel verdwijnt, maar een hoger gehalte heeft en veel intenser van aard is.

In deze drievoudige aura (of juister gezegd, viervoudige, als U het etherisch lichaam meetelt) leeft ieder wezen en beweegt erin en vindt er zijn bestaan in; het is deze levende, vitale aura, die het klankbord vormt voor alle indrukken, zowel objectieve als subjectieve. Het is dit 'krachtenveld van gevoelige weerklank', dat het inwonende zelf moet gaan beheersen en gebruiken, ten einde indrukken te kunnen opvangen of om etherische of mentale inprentingen uit te zenden naar de wereld der mensen. Astrale inprenting is zuiver zelfzuchtig en individueel en, of schoon zij op de omgeving van de mens van invloed kan zijn, wordt zij niet van bovenaf geleid, zoals bij de andere energieën het geval is. Deze aura verwekt hoofdzakelijk de uitwerkingen en invloeden, die een persoon op zijn metgezellen heeft; het zijn niet in de eerste plaats zijn woorden, die de reacties voortbrengen, zelfs of schoon zij aan zijn eigen reacties en zijn denken behoren vorm te geven, doch in feite gewoonlijk de uitdrukkingen van zijn emotionele begeerten zijn.

Wij allen dragen aldus een subjectief mechanisme met ons mede, dat een waar en volmaakt beeld is van ons eigen punt in evolutie. Het is de aura, die een Meester gadeslaat, en dit is een belangrijke factor in het leven van de discipel. Het licht van de ziel binnen de aura en de toestand van de verschillende aspecten van de aura geven aan, of de discipel het Pad van Discipelschap nadert of niet. Naarmate de emotionele reacties verminderen en naarmate het mentale apparaat in helderheid toeneemt, kan de vordering van de aspirant nauwkeurig worden waargenomen. Ik zag graag, dat U zorgvuldig onderscheid maakt tussen de astrale en de mentale lichamen en datgene, wat zij doen uitstromen. De lichamen (zogenaamd) zijn substantieel van aard; de aura is in wezen uitstralend en treedt van elk substantieel voertuig uit in alle richtingen naar buiten. Dit is een punt, dat waard is om zeer zorgvuldig te worden onthouden.

Telepathie en het Etherisch Lichaam. blz. 100, 101.

2. Deze centra, of hun trillingen, zijn in werkelijkheid datgene, wat de zogenaamde aura van de mens schept en samenstelt, of schoon die aura dikwijls verward wordt met de gezondheidsaura. In plaats van het woord 'dikwijls' had ik bijna gezegd 'gewoonlijk`, want dat zou bepaald juister zijn. Het is het etherisch lichaam, dat de aura aangeeft en bepaalt.

 Telepathie en het Etherisch Lichaam. blz. 170.

3. De 'stralingssfeer' wordt gemakkelijk bepaald door hen, die erop letten en die de uitwerking van de straling op mensen in hun gemeenschap en omgeving gadeslaan. Een sterk emotioneel persoon, die door een over-ontwikkeld en onbeheerst zonnevlecht-centrum werkt, kan een huisgezin of een instelling ten gronde richten. Ik geef dit als een toelichting. Een stralend, scheppend leven, dat het hart‑ of het keel-centrum bewust gebruikt, kan aan honderden inspiratie brengen. Dit zijn punten, die zeker het overdenken waard zijn. U moet echter goed in gedachten houden, dat deze centra in werking worden gezet door het aankweken van bepaalde grote deugden en niet door meditatie of concentratie op de centra. Zij worden automatisch in de nodige stralende toestand gebracht door juist te leven, hoog te denken en liefhebbend te werken. Deze deugden mogen U wellicht saai en oninteressant toeschijnen, maar zij zijn buitengewoon machtig en wetenschappelijk doeltreffend om de centra tot de gewenste stralende werkzaamheid te brengen. Wanneer de taak verricht is en wanneer alle centra levende sferen van uitgaande, stralende werking zijn, cirkelen zij in elkaars omtrek, zodat de ingewijde een centrum van levend licht wordt en niet een samenstelling van zeven stralende centra. Denkt U hier eens over na.

Telepathie en het Etherisch Lichaam. blz. 171, 172.

4. Vergeet niet, wanneer U de wereld van Uw onmiddellijke omgeving in ogenschouw neemt, dat U dan kijkt door Uw aura en dat U daardoor te maken hebt met begoocheling en illusie.

Begoocheling: een Wereld Probleem. blz. 39.

 

5. Ik heb U zien slagen en ik heb U zien falen. Dit doe ik door het waarnemen van de trilling van Uw licht, niet door het gadeslaan van de kleine bijzonderheden van Uw dagelijks leven.

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, I. blz. 84.

Zie ook: Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, I. blz. 651, 652.

Top | Inhoud