Het Doel van Informatie

Hoewel het mentaal gericht zijn dat aangedreven wordt door zelfzuchtig verlangen, op het ogenblik in de wereld hoogtij viert, neemt het mentaal gericht zijn dat aangedreven wordt door liefde-wijsheid en het toewijden van gedachten aan het goede voor het geheel, snel toe, ook al is dat nog niet zo direct dui­delijk. Op grote schaal wordt er terug op één lijn gekomen met het denken van Gods en terwijl wij allen met de stroom van deze heroriëntatie worden meege­dreven, is het moeilijk de geestelijke visie vast te houden die dit veroorzaakte. Maar deel uitmakend van de oorzaak van dit grote planetair ontwaken, kan ieder van ons ook deel zijn van de oplossing, wan­neer we onze eigen psychologische strijd voeren en de innerlijke demonen verdrijven die het licht ver­duisteren. Boven onze dagelijkse bekommernissen uit kunnen we door meditatie de energie van conflict in onszelf omzetten in een punt van spanning, en leren deze creatieve trilling vast te houden, ongeacht wat er gebeurt. Op deze manier helpen wij de sluiers tus­sen de innerlijke en uiterlijke wereld te verdunnen, zodat de energie van de spirituele Hiërarchie vrijer door kan stromen.

De richting van de mensheid wordt bepaald door het juiste gebruik van het vuur der gedachten, en zij die ontvankelijk zijn voor de innerlijke visie worden ertoe aangespoord hun ogen te verheffen boven de vuren van materialistisch plezier en te zoeken naar het zuivere vuur van zielebewustzijn. Dat doen wij door voorbij het intellect naar de intuïtie te streven - naar de "vlam die zwak voorbij het denkvermogen schijnt en onfeilbaar de richting onthult" - waardoor het denkvermogen een basis gegeven wordt van waar­uit plannen kunnen gericht worden.

De juiste mentale richting

Een opmerkelijk voorbeeld van dit soort juiste mentale richting was de tweede fase van de Wereld­top over de Informatie Maatschappij (WSIS) die on­langs in Tunis1 plaats vond - de eerste vond plaats in Genève in 2003.

Het doel was om een van de Millennium Ontwikkelingsdoeleinden van de VN te bevorderen - het tot stand brengen van "een globaal partnerschap voor ontwikkeling dat, in samenwerking met de par­ticuliere sector, het mogelijk zou maken om de voor­delen van de nieuwe technologieën, vooral de infor­matie en communicatie technologie, voor iedereen toegankelijk te maken. Dit was een echte demonstra­tie van "de wereld in vuur en vlam zetten met de geest van verhoudingen" en de verklaring van de doel­stelling, die op de eerste conferentie werd vrijgege­ven drukt dit op de volgende manier uit: als de "ge­zamenlijke wens en verbintenis om een bevolkings-­gerichte, alomvattende en ontwikkelingsgeoriënteerde Informatie Maatschappij te bouwen; waarin informa­tie en kennis voor iedereen toegankelijk is, door ie­dereen kan verspreid, gebruikt en gedeeld worden, waardoor personen, gemeenschappen en volkeren hun volle vermogen kunnen inzetten voor het bevorde­ren van hun duurzame ontwikkeling en voor verbetering van hun levenskwaliteit zoals uitgezet in de doeleinden en beginselen van het Handvest van de Vere­nigde Naties waarin de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens volledig wordt gerespecteerd en ondersteund".

Uiterst nauwkeurig waren in hetzelfde document zo'n 67 punten uiteengezet waarin een gemeenschap­pelijk beeld van de Informatie Maatschappij beschre­ven werd. Terwijl eenvoud en scheppende vitaliteit zelden dit soort documenten kenmerkt, wijst evenwel deze nauwkeurigheid van principieel denken op een enorme hoeveelheid geestelijk mentale energie van het document, dit als uitkomst van een bezinkingsproces waarbij ideeën die met de energie van synthese bezield zijn, langzaam in een meer con­crete uitdrukking te voorschijn komen.

Wanneer er zo ontzettend veel nood in de wereld is schijnt het proces tergend langzaam te gaan, maar deze krachtige gedachtevormen kunnen meer stuw­kracht krijgen wanneer zij in voldoende mate wereld­wijd worden gepubliceerd. Het intelligente verlan­gen van de massa's verschaft eerder vroeger dan la­ter de doorslaggevende stuwkracht voor bezinking op het materiële vlak, en daardoor kunnen wij zien welk een vitale rol de media in dit proces spelen. Gedu­rende de laatste decade is er een belangrijke groei geweest in de algemene vraag naar wereldnieuws en actualiteiten dor nieuws dat 24-uur bereikbaar is via radio, televisie, mobiele telefoon en Internet. Deze belangstelling voor internationaal nieuws toont een verschuiving van de persoonlijkheid, weg van de na­tionale naar een meer wereldomvattende staat van be­wustzijn.

Intellect dient de intuïtie

Als onderdeel van een snelgroeiende Informatie Maatschappij speelt Internet een belangrijke rol in deze verandering. Het toont daarbij het ontwaken van het intellectuele vermogen van de mensheid. Echter, het intellect dient informatie voor de juiste doelein­den te gebruiken, en alleen wanneer Internet een die­naar van de intuïtie kan worden, en niet een slaaf van begeerte, kan dit krachtige werktuig zijn creatieve vermogen verkrijgen als een netwerk voor het delen van ideeën. Vandaar de noodzaak om de kinderen van de wereld op te voeden in juiste waarden en sa­men delen, want het Informatie Tijdperk is nabij waarin verbazingwekkende ontwikkelingen plaats vin­den, en kinderen een zeer belangrijke rol moeten gaan spelen in het dienende vermogen ervan. Het doet er niet toe wat hun maatschappelijke en economische achtergrond is, kinderen leren vlug met computers en informatieverwerking om te gaan, zoals een WSIS verslag bevestigt. Dit vermogen is de jongeren aan­geboren door hun natuurlijke ontvankelijkheid voor de nieuwe energieën van het bewustzijn, die nu be­schikbaar komen, inclusief de nieuwe energie van Organisatie en orde van de zevende straal. En het is dus bemoedigend dat een van de alom vermelde ini­tiatieven, die op de WSIS gelanceerd zijn, de 'hon­derd-dollar laptop' campagne was om elk kind een laptop computer2 te geven. Deze speciale computers hebben een heel laag verbruik, en kunnen bij gebrek aan elektriciteit met een opwindmechanisme van ener­gie voorzien worden. De Secretaris-Generaal van de VN, Kofi Annan, zei: "Kinderen leren door te doen en niet alleen door onderricht, zij zullen in staat zijn nieuwe fronten voor hun opvoeding te openen, vooral door steeds opnieuw uit ervaring te leren". Hij voegde er aan toe dat het initiatief voor kinderen in de ontwikkelingswereld de verwachting van economi­sche ontwikkeling wekte.

Veel kinderen van vandaag zullen een grote rol gaan spelen in het aangeven van de richting waarin het Informatie Tijdperk ons tenslotte zal sturen; en hun natuurlijke aanleg voor computers, gecombineerd met een opvoeding die gebaseerd is op maatschappe­lijke verantwoordelijkheid en het juist delen van ideeën, kan naar vergeestelijking van het wereldwijde web leiden als werktuig om het werelddenken rond de hoogste aspecten van menselijk denken te integre­ren.

Dit soort geconcentreerd groepsdenken wekt een veld van magnetische spanning op die het Universele Denkvermogen aanroept en de Ideeën die klaar zijn om er uit neer te slaan, en aldus kunnen wij het po­tentieel voor vele soorten van openbaringen zien in­dien alles gaat zoals het moet gaan. Het Driehoeken Netwerk3 - een oorspronkelijk communicatie netwerk - neemt hier al tientallen jaren lang positie en vervult momenteel dit soort functie, daar het het licht, de liefde en de kracht van het Plan verspreidt. En onge­twijfeld vergemakkelijkt dit het buitenwaarts treden van communicatie netwerken in de fysieke wereld indien de levende essentie van de ether voorbereid en georganiseerd is voor komende ontwikkelingen in telecommunicatie.

Dit voorbereiden van de ether bevordert ook het volgende logische stadium van telecommunicatie - telepathie - waar de bekende werktuigen tenslotte ter­zijde worden geschoven, en rechtstreekse communi­catie tussen denkvermogens mogelijk wordt. Dat kan voor de meesten verre toekomst zijn - een reden waarom het nu niet overheerst, is de hoeveelheid psy­chisch lawaai in de planetaire aura, met het door el­kaar krioelend geren op zoek naar verlangens, waar­van de meeste het Internet aandrijven. Daarom is er een toenemende behoefte aan "beperking van het spre­ken door beheersing van de gedachten", en wanneer vele denkvermogens in deze staat van stille ontvan­kelijkheid terecht komen kan eenlijnigheid met de rich­ting van Gods gedachten plaats vinden, en zal telepa­thie snel de, heerschappij gaan voeren.

Naar Synthese

Het kerend getij dat dit vertegenwoordigt neemt ons mee op een terugreis naar vereenvoudiging en synthese, wanneer, zo vertelt de Tijdloze Wijsheid ons, "spreken zal uitsterven en boeken waardeloos worden". Dat komt doordat de uitwisseling van ener­gie door het scheppen en uitwisselen van gedachte­vormen in hoge mate het spreken en schrijven zal gaan vervangen, als een bevrijdende handeling. Alle communicatievormen hebben aanwezige verlossende eigenschappen, maar telepathie gaat nog een stap verder. Nauwkeurig gevormde en overgebrachte gedachtevormen zijn latente verlossers van het be­wustzijn door het esoterische licht en geluid dat zij kunnen uitstralen. Het juiste gebruik van de Grote Aanroep is een uitstekend voorbeeld van dit proces - want onder al het andere, is het een formule om de planetaire ether te zuiveren en toegang te verlenen voor een toenemende telepathische gevoeligheid met de hogere rijken. Het gebruik van het heilige woord OM aan het eind van de Grote Aanroep dient om de kracht ervan door de hele wereld te weerkaatsen en wordt gezegd als "geraas van een fel brandend vuur" te zijn. Het effect van OM in substantie komt in wer­kelijkheid overeen met dat van vuur in de natuurlijke wereld; het schept de juiste voorwaarden voor ver­nieuwing, voor het uitspreiden van nieuwe zaden en voor nieuwe groei. Het effect van vuur bereidt de weg voor, voor de uitdrukking in de stof van nieuwe spirituele waarheden.

Vastgezette intelligentie

Hoewel een wereld van stille spanning, waarin de scheppende dynamiek van telepathie kan gedijen, nu aan het begin van het Informatie Tijdperk nog ver weg schijnt te zijn, is het niet zo ver weg als wij denken wanneer wij de informatie verstandig gebrui­ken. Op de onlangs gehouden Wereldtop over de In- '­formatie Maatschappij (WSIS), vermeld een rapport getiteld: "Het Internet van Dingen" dat wij een we­reld binnengaan "waarin de toenemende 'mogelijk­heden' om kracht te ontwikkelen vergezeld gaat, van de verminderde 'zichtbaarheid' ervan ... de moeilijkst te doorgronden theologieën zijn die welke verdwij­nen wanneer ze zich vastzetten in de structuur van het alledaagse leven totdat ze er niet meer van te on­derscheiden zijn". Dat is vastgezette intelligentie, waar de wereld van dingen geïntegreerd is in een samen­werkend geheel. Het rapport kijkt naar de volgende stap in' altijd aan' communicatie waarin nieuwe tech­nologieën een wereld beloven van genetwerkt en on­derling verbonden apparatuur. Het rapport wijst op vier belangrijke technologieën, alle in gevorderde sta­dia, die alomtegenwoordige netwerk verbindingen mo­gelijk maken: RFID (radio frequentie identificatie),.... kentekens, sensoren, vastgezette intelligentie en nano­technologie. Het voorspelt dat dit "Internet van Din­gen" spoedig in staat zal zijn de dingen in de wereld zowel op sensorisch als op een intelligente manier te verbinden, zodat de vele dingen om ons heen met elkaar zullen communiceren zonder enige beïnvloe­ding van ons.

De eerste gedachten suggereren dat deze ontwik­keling een verdere stap zou kunnen zijn naar materi­alisme en meer lawaai, maar het is zeker dat wij op weg zijn naar een stiller tijdperk, waar het rumoer van machines vervangen wordt door een stille, on­zichtbare technologie. Vooropgesteld dat wij niet ver­der aangetrokken worden op het pad van materia­lisme, heeft intelligentie, vastgezet in materie in dienst van de mensheid, het vermogen de wereld te hervor­men. Ze zal ons losmaken om meer scheppend te worden en verder de esoterische aard van licht te door­gronden, in een tijd waarin de zevende straal van ce­remonie en orde etherische en fysieke stof in de ma­trix brengt zodat de hogere aspecten van het godde­lijke licht tot de stoffelijke gebieden kan doordrin­gen. De zevende straal geeft een "tijdelijk punt van synthese" om alle zeven stralen met elkaar te ver­mengen in één groot energetisch Licht. Intelligentie vastzetten in de stof van de omgeving is een eerste, onbewuste deelname aan het proces waardoor het licht van de planeet verder versterkt wordt. Substantie is al doordrongen met actieve intelligentie uit het verle­den, en wordt gemakkelijk aangezet om toonaangevende eigenschappen en vermogens op te nemen; en het doel voor deze substantie is een andere eigen­schap aan te nemen, namelijk die van actieve liefde. Door orde in de substantie te introduceren en dan het geestelijke vuur van liefde door alle communicaties en wisselwerkingen uit te stralen zal de mensheid ten­slotte bewust aan dit verheven proces gaan deelne­men.

Wij moeten bedenken dat 'vastgezette intelligen­tie' werkelijk het bewust beheersen van de materie is, want alle substantie leeft en is zich op zijn eigen manier bewust. Het atoom bewijst zelf zijn eigen unieke staat van bewustzijn, en dode materie is nergens te vinden - alles wordt door het leven van God bezield. Dit biedt een interessante kijk op kunstmatige intelligentie en of er een punt is waar machines een drempel kunnen overschrijden en werkelijk be­wust worden; het is echter een discutabel punt, want evenals Alice andere vorm tonen zij al een rudimentaire, zij het onherkenbaar, vorm van bewustzijn.

Alice Bailey deelt ons mee dat de wetenschap de 'wezenlijke' aard van substantie nog moet erkennen, en dus uitgaat dat het leven, de materie van de drie lagere ondergebieden van energie voorziet; en dat wanneer de wetenschapper begint te werken met het bewustzijn dat materie bezielt (atomisch of elektro­nisch), en hij de vormen die uit deze materie zijn opgebouwd onder zijn gecontroleerd bewustzijn brengt, hij geleidelijk zal gaan beseffen dat alle be­staande dingen van welke graad of structuur dan ook naar de samenstelling gaan, van datgene wat zicht­baar is. Dat zal niet gebeuren voordat de wetenschap definitief het bestaan van etherische materie heeft aanvaard, en voordat zij de hypothese ontwikkeld heeft dat deze ether onderscheiden is door geestelijke in­vloed. Wanneer aan de etherische tegenhanger van alles wat bestaat zijn rechtmatige plaats is toegewe­zen, en herkend wordt als zijnde belangrijker dan het dichte voertuig, dat hoofdzakelijk het lichaam van het leven is, of levenskracht, dan zal de rol van de wetenschapper en de esoterische onderzoeker in elkaar opgaan.

Het gronden van de energie van licht

De vastgezette intelligentie en de etherische communicatielijnen die het 'Internet van Dingen' zul­len tot stand brengen, is een manier om substantie te organiseren om zich in de ruimst mogelijk zin radio­actief te maken - en alle uitstralingen, inclusief mag­netisme, zullen waargenomen worden als een onder­deel van het transmutatieproces in een hogere vorm. In radioactiviteit hebben we de oosterse opvatting van Vishnu-Brahma, of de Lichtstralen die door materie trillen. En IN-formatie, zoals het woord suggereert, is de introductie van een georganiseerd energiepatroon in materie waardoor licht kan circuleren en uitstralen - het is een manier om het licht te gronden. Het is een deel van het grote proces dat de mensheid gestadig zichzelf ziet verheffen uit de grove stoffelijke mate­rie en al het planetaire leven mee omhoog trekt naar etherische gebieden. Daar kunnen we aan bijdragen door gedachtevormen op te bouwen en door te geven die het licht van de hogere natuurrijken kunnen vast­houden en in de lagere kunnen uitstralen. Dit intelli­gente, reddingswerk maakt deel uit van onze reis naar de herschikking van het etherische lichaam van de planeet. Door de wetten van het opbouwen van gedachtevormen streven wij ernaar de wereld aan te vuren met de nieuwe geest van verhoudingen, en de mensheid te heroriënteren naar de glorie van levende synthese.

1. Zie voor meer informatie www.wsis.org
2. Zie voor meer informatie laptop.media.mit.edu
3. Ga voor meer informatie over Driehoeken naar www.driehoeken.org, of schrijf naar Driehoeken op het aan de achterzijde vermelde adres.

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media