Financiering van het Hiërarchisch Werk

Het is een wijd verbreid en algemeen geaccepteerd feit, dat er een intelligente geestelijke leiding voor de mensheid bestaat. Sommigen noemen dit de Wil van God; anderen het onvermijdelijke gevolg van het evolutionaire proces. Weer anderen geloven in de geestelijke krachten van de Planeet, terwijl enkelen het de geestelijke Hiërarchie van de Planeet noemen. Vele miljoenen spreken van de leiding van de Christus en Zijn discipelen. Het essentiële feit is dat er een universele erkenning bestaat van een leidende Macht, Die uiteindelijke tot het goede voert.

Deze Leiding heeft ons gevoerd van de toestand van de oermens tot die van onze huidige beschaving.

Als het heldere licht van het denken zich richt op dit patroon van geleidelijke vooruitgang, dan wordt het duidelijk dat er een goddelijk fundamenteel Plan wordt uitgewerkt door bemiddeling van de mensheid zelf.

De drie navolgende fundamentele stellingen omvatten de meest eenvoudige uitdrukking van dit oude concept van een goddelijk Plan:

  1. Dat er een groot, goddelijk Plan bestaat. Dat dit universum niet een toevallige samenstelling van atomen is, maar de uitwerking van een groot ontwerp of patroon.
  2. Dat een geestelijke Hiërarchie de mensheid leidt in het uitwerken van dat Plan.
  3. Dat het uitvoerend Hoofd van deze Hiërarchie de Christus, en de oudere leden de Meesters van Wijsheid zijn.

De Christus zorgt voor de geïnspireerde leiding van de gehele mensheid.

Het goddelijk Plan wordt binnen de mensheid uitgewerkt door de discipelen van de geestelijke Hiërarchie; door aspiranten en door mannen en vrouwen van goede wil. Dit zijn mensen die contact hebben gelegd met hun ziel en die – bewust of onbewust – in hun werk ontvankelijk zijn voor geestelijke indrukken. Gezamenlijk vormen deze mensen de 'Nieuwe Groep van Werelddienaren'. Zij kunnen in ieder land en op alle gebieden van menselijk streven worden aangetroffen. Ze hebben een internationale visie en worden gekenmerkt door hun inclusieve benadering en hun vermogen om constructief te werken voor het welzijn van allen.

Leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren kunnen werkzaam zijn op zeven hoofdgebieden van activiteit: Politiek, Godsdienst, Wetenschap, Cultuur, Filosofie, Psychologie en Financiën / Economie..

De financiële afdeling van het Hiërarchisch werk is – wat tijd aangaat – de laatste die georganiseerd zal worden. Over de werkers op dit terrein wordt gesproken als “de beheerders van de middelen waardoor de mens kan leven op het stoffelijk gebied”. Zij houden zich bezig met wereldwijde economische problemen, alsmede met het fundamentele materialisme dat men aantreft in de moderne wereld. De problemen van ruilhandel en de uitwisseling, het belang en het gebruik van geld, het tot stand brengen van juiste houdingen t.a.v. het materiële leven en het hele proces van een juiste verdeling van de hulpbronnen van de wereld behoren tot de vele problemen waar deze groep van economen en financiers zich mee bezighouden.

Hun werk is zeer nauwkeurig gepland door de Hiërarchie. Momenteel zien veel mensen van 'formaat' op financieel gebied het geld als een verantwoordelijkheid om op de juiste wijze uit te geven ten behoeve van anderen. Onder zulke mensen worden leiders van de financiële groep van de Hiërarchie aangetroffen.

De vruchten van hun werk kunnen gezien worden in de geweldige vooruitgang op het gebied van economie en in de vele economische denkbeelden en theorieën. De nieuwe economische instellingen en financiële instituties zijn een onderdeel van hun werk. De toename van liefdadigheidsinstellingen en -stichtingen, en de groeiende impuls tot het geven van geld vallen eveneens onder hun leiding en inspiratie.

Het werk van de financiële groep van dienaren is in essentie synthetisch van aard en raakt ieder ander gebied van activiteit. Het goddelijk Plan uitvoeren op het stoffelijk gebied, in termen van juiste verhoudingen en delen tussen volkeren, vereist niet alleen toegewijde werkers met visie, inzicht en praktische vaardigheden, maar ook de toepassing van gezonde zakelijke technieken, moderne communicatie systemen en geld. Alle taken van geestelijk en humanitair werk hebben momenteel, zonder uitzondering, geld nodig en de meeste hebben onvoldoende middelen voor de uitvoering van hun taken. Daarom kunnen mannen en vrouwen van goede wil van overal hun bijdrage leveren aan de taak om het geld in de wereld te leiden naar geestelijke doeleinden en om de menselijke aandacht en het inzicht te richten op de noden die ontstaan als gevolg van onvoldoende geldelijke middelen.

Zoals geld in het verleden het instrument is geweest van de hebzucht der mensen, moet het nu het instrument worden van hun goede wil.

De twee sleutelproblemen waar de financiële groep vandaag de dag dan ook voor staat zijn:

  1. Het ontwikkelen van een wereldeconomie, die is gebaseerd op samen delen teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van alle mensen.
  2. Het kanaliseren van de benodigde sommen geld ten behoeve van het baanbrekende werk van de Nieuwe Groep van Werelddienaren, die tracht het goddelijk Plan uit te voeren.

Er hoeft geen pessimisme te bestaan omtrent de toekomst van de mensheid, noch bezorgdheid over het verdwijnen van de oude orde. Het goede, het schone en het ware is onderweg. De mensheid is in wezen gezond en ontwaakt snel.

Het probleem is echter hoe het geld te richten naar het Hiërarchische werk dat door discipelen wordt gedaan. Gebrek aan geld voor Hiërarchisch werk is een belangrijke hinderpaal voor het goddelijk Plan en voor het werk van voorbereiding op de wederkomst van de Christus.

Er wordt niet verwacht dat een grote campagne wordt opgezet om geld in te zamelen, maar niettemin is het onzelfzuchtig werk van duizenden, schijnbaar onbelangrijke mensen nodig. De hoedanigheid waaraan de meeste behoefte is, is moed. Het vraagt moed om gebrek aan zelfvertrouwen en de verlegenheid en tegenzin om een gezichtspunt naar voren te brengen opzij te zetten, vooral als het gaat om geld. Op dit punt faalt de meerderheid. Het is momenteel betrekkelijk makkelijk om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, voor ziekenhuizen en voor opvoedkundige instellingen. Maar het is buitengewoon moeilijk om geld bijeen te brengen voor de verspreiding van goede wil, of om het juiste gebruik van geld te verzekeren voor vooruitstrevende denkbeelden als de Wederkomst van de Christus. Daarom is moed de eerste vereiste.

Mensen van goede wil die geestelijk georiënteerd zijn kunnen het denkbeeld van hun betrekkelijke nutteloosheid, onbelangrijkheid en onbetekenendheid verwerpen en zich realiseren dat zij nu – in het kritieke en cruciale tijdvak dat is aangebroken – machtig werk kunnen doen. Er zijn miljoenen geestelijk denkende mannen en vrouwen in ieder land, die – wanneer zij het punt zouden bereiken om in groten getale dit vraagstuk van geld te benaderen – dit medium opnieuw zouden kunnen kanaliseren. Er zijn schrijvers en denkers in alle landen, die hun krachtige hulp kunnen bieden en die dat ook willen wanneer zij op de juiste manier benaderd worden. Er zijn esoterische studenten en toegewijde kerkmensen, op wie een beroep gedaan kan worden voor hulp bij het bereiden van de weg voor de Wederkomst van de Christus, vooral als de hulp die gevraagd wordt het beschikbaar stellen van geld en tijd voor het vestigen van juiste menselijke verhoudingen en de groei en verspreiding van goede wil is.

Door het wijze gebruik van de financiële middelen van de wereld op de vele terreinen voor verbetering en verheffing van de mens zal de Christus in staat worden gesteld om “het werk van Zijn ziel te zien en tevreden gesteld zijn”.

“O Gij, in Wie wij leven, bewegen en ons bestaan hebben; Macht Die alle dingen vernieuwt; richt het geld naar geestelijke doeleinden. Raak de harten der mensen overal ter wereld, zodat zij mogen geven aan het werk van de Hiërarchie, wat tot nog toe gegeven werd voor stoffelijke bevrediging. De Nieuwe Groep van Werelddienaren heeft veel geld nodig. Ik vraag dat dit beschikbaar moge komen. Moge dit uw machtige energie in de handen van de Krachten van het Licht zijn.”

De Macht van Onzelfzuchtige Aanroep

Gerichte bedoeling, geconcentreerde meditatie, visualisatie en gerichte aanroep welke voeren tot de daaraan beantwoordende resultaten, zijn de voornaamste scheppende processen. Gebed, gericht verlangen, meditatie en gerichte bedoeling zijn de opeenvolgende lessen die de mensheid dient te leren.

Geen enkele vorm van meditatie of gebed zal echter krachtig genoeg blijken, totdat degene die aldus mediteert zichzelf vereenzelvigt met het doel en de bedoeling van de meditatie; totdat men zichzelf toewijdt aan samenwerking met deze doelstelling en alle aspecten van het eigen leven verlost in overeenstemming met het gerichte verlangen dat uitgedrukt wordt in de geestelijke bede.

Het is nutteloos om langs lijnen te mediteren die zullen helpen in het voorbereiden van de wereld op de komst van de Hiërarchie en voor opnieuw verschijnen van de Christus, tenzij die voorbereiding een integraal deel is van iemands voortdurende, dagelijkse inspanning. Het is nutteloos om te mediteren teneinde geld opnieuw te richten naar geestelijk werk, tenzij al het geld dat een individu te besteden heeft gewijd wordt aan een juist gebruik, de vervulling van juiste verplichtingen en verantwoordelijkheden, alsmede de voortdurende erkenning van de verhouding van al het geld tot de geestelijke toekomst van het ras en de vereisten van het hiërarchisch Plan. Denk er ook aan dat geestelijkheid in wezen de vestiging is van juiste verhoudingen tussen mens en mens en tussen mens en God.

Geld is de energie die de activiteiten van de Nieuwe Groep van Werelddienaren kan starten en mogelijk maken – ongeacht huidskleur, klasse of geloof. Maar zij heeft nu nog niet voldoende geld voorhanden. Er zijn miljoenen nodig om kennis over het hiërarchisch Plan te verspreiden en het werk van mensen van goede wil te bevorderen. De miljarden die, volgens de statistieken in de wereld worden besteed aan luxe en overbodige dingen, de miljarden die in de meeste landen van de wereld verdwijnen in oorlog en de voorbereiding voor oorlog, dienen omgebogen te worden tot uitgaven die de menselijke vooruitgang zullen helpen en aanmoedigen bij haar zoektocht naar een betere en meer geestelijke levenswijze in grotere vrijheid, teneinde op die manier een nieuwe beschaving voort te brengen, menselijke aangelegenheden te herzien en onze moderne wereld te zuiveren en te verfraaien.

Op dit onzelfzuchtige doel kan de kracht van gebed, meditatie en gerichte aanroep doeltreffend gericht worden.

Voor verder materiaal over het opnieuw richten van geld ten behoeve van Hiërarchisch werk – met inbegrip van een meditatieschets – kunt u schrijven naar een der onderstaande adressen: 

Delen van deze brochure komt uit de boeken: Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk, Het naar buiten treden van de Hiërarchie, en de Wederkomst van de Christus, door Alice Bailey, gepubliceerd door Lucis Publishing Company van New York, en de Lucis Press Limited of London, Engeland.

Wereld Goede Wil biedt een reeks van zeven studiepakketten aan over de ‘Problemen van de Mensheid’ zoals – Kapitaal, arbeid en werkgelegenheid; Rassenminderheden; de Kerken; de Opvoeding van de Kinderen; de Psychologisch vernieuwing van de Naties; Internationale eenheid. De nadruk wordt gelegd op de onderliggende oorzaken eerder dan op een feitelijke opsomming vaan gebeurtenissen. Het gebruik van het geoefende denkvermogen in weerspiegelende gedachte en meditatie wordt aangemoedigd.

Wereld Goede Wil is een wereldwijde vereniging van mannen en vrouwen van goede wil die een aantal projecten van dienst van opvoeding en goede wil van de nieuwe tijd bevorderen. Het werk wordt uitsluitend gesteund door donaties van belangstellende mensen. Voor verdere informatie en literatuur schrijf a.u.b. naar een van de volgende adressen.

WERELD GOEDE WIL

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
England
120 Wall Street
24th Floor
New York, NY 10005
U.S.A.

Rue du Stand 40

Case Postale 5323
1211 Geneva 11 Switzerland

In het helpen vestigen van juiste menselijke verhoudingen is WERELD Goede Wil een activiteit van LUCIS TRUST, een belastingvrije vereniging zonder winstoogmerk en opgericht in 1922.

Top of page ^

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media