Goede Wil: Een Schepper van een Verlichte Publieke Opinie, en de Brug naar de Nieuwe Beschaving

HET SCHEPPEN VAN EEN VERLICHTE PUBLIEKE OPINIE

De geschiedenis van de mensheid is er een geweest van het aanvoelen en het hanteren van ideeën die op het menselijk leven van toepassing zijn, zich uitdrukkend in vooruitstrevende begrippen. Ideeën verbinden zich allereerst met degene wat mogelijk blijkt; het zijn die spirituele impulsen, die de oude zullen vervangen en het "nieuwe huis" zullen bouwen, de nieuwe beschaving, waarbinnen de mensheid zal leven. Cyclus na cyclus en beschaving na beschaving, heeft de frisse stroom van inkomende ideeën, de woonplaatsen van de mens bepaald alsook zijn vorm van leven en uitdrukking. Door de inwerking van deze ideeën gaat de mensheid naar iets beters en groters en wordt meer geschikt voor een geleidelijke manifestatie van het Goddelijke.

Er zijn zeven algemene processen, die alle ware ideeën, alle ideeën van constructieve waarde en geestelijke verheffing moeten ondervinden en ondergaan. Deze zeven methodes zijn:

1. OPDRACHT

Zij die ideeën op deze manier hanteren, gebruiken deze op krachtige wijze, de leidinggevende principes benadrukkend, die door de mensheid geassimileerd moeten worden. Deze ideeën brengen twee ontwikkelingen teweeg. Eerst Leiden ze naar een periode van vernietiging en van beëindiging van dat wat oud en hinderlijk is, en dit wordt later gevolgd door het duidelijk zich aftekenen van dat nieuwe idee, dat vervolgens begrepen wordt door het bewustzijn van de intelligente mensheid.

2. OVERWEGING – MEDITATIE – ASSIMILATIE

Zij die op deze wijze te werk gaan met ideeën, beïnvloeden de grote massa zeer indringend door een voedingsbodem te vormen, waarin de ideeën kans krijgen te groeien en zich te ontwikkelen. Door magnetische aantrekking, welwillend begrip, en het wijze gebruik van de handeling, gegrond op liefde groeit de gedachte gestadig in kracht om van invloed te kunnen zijn en het bewustzijn te veranderen.

3. BEWERKING – AANPASSING

Als ideeën uitgaan van het verheven bewustzijn van diegenen, die principieel denken, worden ze aantrekkend en magnetisch vertolkt door het tweede type werker; deze ideeën worden dan door deze werkers overgenomen, aangepast aan de onmiddellijke nood en vertaald door de kracht van het intellect.

4. HARMONIE

Nieuwe ideeën moeten versmolten worden met het oude, zodat er geen gevaarlijke breuk kan ontstaan. Zij die uit dit principe werken brengen "rechtgeaard compromis" voort en passen het oude en het nieuwe zodanig aan dat het Ware patroon is verzekerd. Zij zijn betrokken bij het overbruggingsproces, want zij zijn de ware intuïtieven en hebben kwaliteiten door de kunst van synthese, zodat hun werk een ware presentatie van het Goddelijk Beeld kan helpen voortbrengen.

5. ONDERZOEK

Sommige werkers vorsen de vorm na om het idee er achter te ontdekken. Aan hen is de kunst van wetenschappelijk onderzoek. Door het verstaan van de betekenis achter de uiterlijke gebeurtenissen, door herkenning van de oorzaken, die de omstandigheden scheppen, bereiden de werkers de nieuwe wereld voor, waarin de mensen zullen werken en een leven van dieper geestelijk bewustzijn zullen leiden.

6. IDEALISME – OPGEROEPEN VERLANGEN

Het voornaamste werk van zulke dienaren is: om voordeel te trekken uit de ontwikkelde neiging van de mensheid, ideeën te herkennen en – fanatisme en buitensporig verlangen vermijdend – werelddenkers te trainen tot zo'n vurig verlangen haar het goede het ware en het schone dat de idee welke verwerkelijkt dient te worden zich verplaatst vanuit het geestelijke vlak en zich hult in een of andere vorm op aarde.

7. GEORGANISEERDE BEWEGING

Dit werk ligt natuurlijk op het fysieke plan en wordt gekenmerkt door krachtige ritmische uitvoering. Het is een methode die nu sterk opkomt en in gebruik toeneemt. Het ideaal omzetten in constructieve activiteit zodat het zoveel van Gods bedoeling zal omvatten als de mensheid op kan brengen vraagt om veel bekwame activiteit. Het verschil tussen de methodes van de oude en de nieuwe tijd kan gezien worden in de idee van leiderschap door een persoon en leiderschap door een groep. Het is het verschil tussen het opleggen van 'n individuele respons op een idee aangaande zijn evenmens en de reactie van een groep daarop groepsidealisme voortbrengend en het concentreren in een bepaalde vorm die de verbreiding van de idee uitdraagt zonder het dominerende van iemands persoonlijkheid.

De publieke opinie geeft de toenemende reactie weer op de massa-ideeën van de zich snel ontwikkelende menselijke mentaliteit. Deze kracht is veel misbruikt. Massapsychologie en volks-beslissingen zijn eeuwen lang gebruikt, want de onnadenkende en zij die door emoties worden beheerst, zijn gemakkelijk in een bepaalde richting te leiden. Tot nu toe is dat gedaan door diegenen die niet bepaald het beste met de mensheid voor hadden. Deze mogelijkheid is veel meer gebruikt voor slechte en zelfzuchtige dan voor goede bedoelingen.

Geconcentreerde besliste verlichte opinie is de meest potente kracht ter wereld. Er bestaat geen enkele ideologie die immuun is voor deze realiteit. Er is niets wat dat evenaart maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Het probleem waar we voor staan is het creëren van een verlichte publieke opinie, die gebaseerd is op gezonde spirituele principes, als een kracht ten goede in de wereld. Verlichte opinie is positief, zij maakt om effect te bereiken geen gebruik van negatieve ontvankelijkheid. De vooropgezette stelling, die hieraan ten grondslag ligt is, dat het denken en de energie van de massa in juiste banen kan worden geleid, zodat juiste motieven en wijs handelen de menselijke aangelegenheden kunnen beheersen.

De verantwoordelijkheid van een verlichte publieke opinie is voornamelijk gelegen in de macht en de waarde van de enkeling, zoals die is omschreven in de universele verklaring van de rechten van de mens. Ieder van ons is als individu een bepaald en geïntegreerd beeld van het geheel. De Waarden van het individu zijn gebaseerd op de inherente goddelijkheid van de menselijke geest en op het grote geheel. De onderkenning van het algemeen belang: "Allen voor één en één voor allen", is de basis voor verlichte opinie.

Als brandpunt voor het scheppen van een verlichte kracht in wereldzaken zijn twee spirituele principes noodzakelijk. Dit zijn: licht op het pad en praktische Goede Wil. Licht drukt zich uit als positiviteit. Licht op het pad is de verlichting van de menselijke geest, zodat hij de dingen kan zien zoals ze zijn, juiste motieven kan aanvoelen en juiste menselijke verhoudingen tot stand kan brengen. De motiverende kracht van Goede Wil is essentieel voor juist handelen. Licht openbaart de bedoeling: handelingen waaraan Goede Wil ten grondslag ligt, maken de energie vrij, die nodig is om het doel te bereiken.

Door de zeven methoden, nl. opdracht, overweging, aanpassing, harmonisatie, onderzoek, opgeroepen verlangen en georganiseerde vooruitgang zijn de twee vormende, creatieve impulsen onontbeerlijk en hebben de macht om het merendeel van de ideeën van het gehele menselijke ras te heroriënteren. Als deze hun invloed uitoefenen op vele denkvermogens kunnen zij het idee van juiste menselijke verhoudingen tot een punt brengen, waar ‘t het ideaal wordt van de massa en vorm begint te krijgen in alle nationale, publieke en maatschappelijke aangelegenheden.

Wij allen zijn ertoe in staat onze bijdrage te leveren aan het hulpmiddel van de verlichte publieke opinie. Er is gezegd, dat een idee, waarvoor de tijd rijp is, door niets kan worden tegengehouden. Een ieder, die zich de inspanning getroost heeft om met ideeën te werken, om ze door te denken in constructieve vormen, weet heel goed dat de ontwikkeling van een idee tot een duidelijke vorm van expressie in het leven, vaak een lang en moeilijk proces van denken, aanpassing en herhaaldelijk overdenken is en het van toepassing brengen van dat idee op dagelijkse omstandigheden. Dit geldt evenzo voor het stoffelijk lichaam van de planeet. Een idee is rijp om zich in de publieke opinie te vestigen, wanneer het verantwoord denken van vele enkelingen de weg voorbereid heeft tot opname in het wereldgebeuren.

GOEDE WIL, DE BRUG NAAR DE NIEUWE BESCHAVING

Er leven nu ongeveer zeven miljard mensen op aarde. Binnen dit totaal wat we mensheid noemen heeft ieder individu een eigen leven, dat functioneert als aparte eenheid van bewustzijn. Dit gevoel van persoonlijke gerichtheid is het uiterlijke kenmerk van een menselijk wezen. Toch staat geen enkel mens alleen want ieder onzer is opgenomen in een groter geheel, vanaf het moment van geboorte. Gezinsleven vormt onze eerste eenheid van ervaring, maar ras, godsdienst, nationaliteit, het soort van werk wat we doen, de interesses voor de groep die wij ontwikkelen, zijn aspecten die wij gaan zien als facetten van ons. Deze verschillende categorieën van menselijk leven doordringen geheel ieder ander. We vinden dit normaal. De mensheid heeft door de eeuwen heen rijke en verschillende beschavingen gecreëerd en wij leven en werken daarin als een vanzelfsprekend iets.

Onze beschavingen duiden op een leven van toenemende aspiratie en moed. De mensheid volgt geen toevallige of bandeloze koers. Er is een Plan. Dit Plan heeft altijd bestaan en is een deel van een groter ontwerp van de Kosmos. Onze beschavingen zijn entiteiten van een gevarieerd levens bereiken, met het onvermijdelijke bepalende effect op het bestaan van de mens. Beschavingen worden gecreëerd, maar zij worden bevestigd in antwoord op de Wil van God. Uiteindelijk is 't het overvloediger leven, dat wij door onze cultuurvormen trachten uit te dragen, maar wij moeten onze kennis van God en onze liefde voor Zijn schepping integraal en in toenemende mate ontplooien.

Materieel overwicht, geen spirituele verwerkelijking, heeft de laatste cultuurperiode van de mensheid beheerst. Stoffelijke ontvankelijkheid, materieel verlangen en bedoeling hebben onze groei geleid. Deze gerichtheid kon echter niet gehandhaafd worden, als de mensheid niet was overgegaan van een emotioneel gepolariseerde gevoeligheid naar een echtere, meer mentale ontvankelijkheid van de levensprincipes. Onze geleidelijke mentale ontwikkeling, ofschoon betrekkelijk begrenst, gaat voorwaarts volgens het Plan. De menselijke geest is drievoudig. Het is de lagere concrete, die uitdrukking vindt op stoffelijke wijze. De ziel, het midden-principe van de geest, geleid door liefde en het abstracte denken worden geleidelijk een bewust deel van onze levens.

Materiële ontwikkeling als tussenstap naar groei van bewustzijn heeft haar vervulling gekregen in de laatste 2500 jaar van Pisces. Ofschoon de impuls, die zich de laatste honderden jaren heeft ontwikkeld, een machtige invloed op ons uitoefent, moet het gewicht van onze deelname berusten bij de geboorte van een nieuwe beschaving, zoals wij geleidelijk de overgang naar de Aquariustijd beleven. Daaraan moeten we onze aandacht en zorg overvloedig geven.

Deze nieuwe beschaving heeft de kracht Gods Plan op aarde te herstellen. Door haar kan de ziel, het geestelijk centrum in de mens, haar eerste uitdrukking vinden in een volledige beschaving. Politiek, opvoeding en godsdienst en economische belangen zullen voortgaan de elementen te vormen van onze maatschappij, maar het fundament van ons leven zal totaal veranderen. Egocentrische gewaarwording zal worden veranderd, als het brandpunt van onze aandacht verlegd wordt naar vormgeving aan de geestelijke energieën van licht, liefde en macht in een nieuwe beschaving.

De mensheid is één geheel. De drempels die er zijn tussen individuen, de scheiding die we hebben opgeworpen tussen volkeren en groepen, de afgescheidenheid die de menselijke toestand sedert onheuglijke tijden heeft gekweld, zal zich kenbaar maken, als kunstmatige bouwsels van ons concreet denkvermogen. Dit wil niet zeggen dat we zullen ophouden personen te zijn, want ieder van ons heeft een rol te spelen in de groei van de mensheid. Het houdt in, dat ons te persoonlijk gevoel voor ons "zelf” zal worden getemperd door een verrijkt, uitgebreid bewustzijn van de mensheid als geheel. We zullen onszelf in een nieuw licht zien, het licht van de Ene Mensheid.

Hoe komt deze massale verandering van bewustzijn tot stand? De kern van de nieuwe beschaving bestaat heden ten dage uit, en wordt gevoed en onderhouden door denkende, liefhebbende leden van de menselijke familie, wier levens zijn toegewijd aan de dienst tot ontplooiing van Gods Plan. Het is de eerste taak van de nieuwe groep werelddienaren, zoals deze genoemd worden, deze kern naar buiten uit te dragen. Om dit te voltooien moeten ze zich wenden tot de mensen van Goede Wil in de wereld.

Mensen van Goede Wil zijn er bij miljoenen. Aan hen is de macht, de leefwijze der mensen te veranderen. Deze mensen hoeven niet noodzakelijk in het licht van de schijnwerper te staan, ze zouden echter toch opvallen, want ze zijn de verantwoordelijk regerende leden van onze gemeenschappen, steden en volkeren. Zij zijn het leven-gevende-bloed van het wereldlichaam en vormen de sleutel tot de oplossing van wereldproblemen. Zij zijn de doorgevers van energie.

De wijdverbreide erkenning van het kwaad, veroorzaakt door hebzucht en agressie, heeft in iedere nationale politiek de ontwikkeling mogelijk gemaakt van 'n nieuwe wereldwijde houding, gebaseerd op Goede Wil. De energie van Goede Wil is overvloedig beschikbaar voor de mensen maar het is in hoge mate een onaangesproken bron. Bevordering en circulatie van de energie van Goede Wil in menselijke aangelegenheden zal op haar beurt in het totale bewustzijn van de mensheid doordringen. De publieke opinie weerspiegelt een groeiende aandacht bij grote massa's van de mensheid op allerlei ideeën. De houding van Goede Wil kan een hoofdbestanddeel van publieke opinie worden die dient als een gezond en aangenaam element in de roerigheid van deze tijden van beproeving.

Als we de scheppende verbeelding gebruiken kunnen we dan deze visie delen? Kunnen we haar bevorderen? Duizenden mannen en vrouwen staan als punten van licht voor het aanschijn der Aarde. Dit licht straalt verder uit van het ware centrum en hart van hun wezenlijkheid en deze straling zal de weg tot in de nieuwe wereld verlichten. Door de verlichte uitdrukking van Goede Wil ligt de weg open voor onze doortocht van de ene beschaving naar de andere.

MEDITATIE GROEP VAN GOEDE WIL

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media