De Energie van Goede Wil

INHOUD

DE ENERGIE VAN GOEDE WIL

  • De behoefte aan goede wil
  • De betekenis van Goede Wil
  • De rol van het denkvermogen

HET PROGRAMMA VOOR MENSEN VAN GOEDE WIL

DE WETENSCHAP VAN VERHOUDINGEN

PROGRAMMA VOOR ACTIE

  • Persoonlijke voorbereiding
  • Een leven van dienst
  • Leiderschap en goede wil

DE ENERGIE VAN GOEDE WIL

Wij leven in een van de grote overgangsperioden van de hele menselijke ervaring. Deze overgang is zo algemeen, dat deze veranderingen met zich meebrengt op elk gebied van menselijk handelen en denken en fundamentele wijzigingen teweegbrengt in de houding van de mensen ten opzichte van het leven zelf. Wij zijn niet alleen de stoffelijke wereld aan het veranderen, maar lang-zaam maar zeker zijn we ook de aard van onze begeerten aan het omzetten en veranderen, en daar-mee ook denkbeelden aangaande wetenschap, opvoeding, godsdienst en regering, alsmede onze normen voor sociale vooruitgang en zekerheid.

Elke overgangsperiode is er onvermijdelijk een van strijd en moeilijkheden, maar tegelijker-tijd ook van grote gelegenheid. En daar die omvorming momenteel de hele menselijke familie in alle delen van de wereld beïnvloedt, is zij in essentie de “dag der gelegenheid” voor ieder van ons. Lijden en moeilijkheden bestaan overal, maar menselijke vooruitgang en succes worden op ieder gebied geboekt.

Het verslag van de menselijke geschiedenis is er grotendeels een geweest van hebzucht en agressie, van zelfzucht en eerzucht en geen enkel ras, land of groep is van deze beschuldiging uitgesloten. Nu de mens een beetje volwassen begint te worden, actualiseert zich het conflict tussen zelfzuchtige waarden, gedragingen en levenswijzen enerzijds die haat, verschillen en scheiding veroorzaken en de betere levenswijzen van goede wil en begrip, samenwerking en samen-delen anderzijds. De strijd is lang en hard en het einde is nog niet in zicht. Maar er zijn vele krachtige aanwijzingen dat het goede zal zegevieren.

De behoefte aan goede wil

Er zijn vele verschillende hoedanigheden en energieën die in deze tijd op het menselijk bewustzijn inwerken en zowel constructieve als destructieve gevolgen teweeg brengen. De energie die we het dringendst nodig hebben, willen we veilig en wel in het nieuwe tijdperk belanden, is die van goede wil. De beste plannen mislukken, als het degenen die ze lanceren aan goede wil jegens elkaar ontbreekt. Zonder goede wil blijven bijvoorbeeld conferenties zonder echte, duurzame resultaten. De aanwezigheid van een geest van goede wil is een essentiële vereiste voor een creatieve oplossing van de vele problemen van de mensheid. Goede wil is het gemeenschappelijk uitgangspunt van waaruit alle rassen en geloofsovertuigingen elkaar kunnen ontmoeten.

We kunnen hoop putten uit het gegeven dat goede wil veel verder over de hele wereld is verbreid dan wij weten. De geest van goede wil is aanwezig in miljoenen mensen en roept een gevoel van verantwoordelijkheid op. Mensen van goede wil voelen deze nieuwe wereldverantwoordelijkheid aan en proberen hun aandeel bij te dragen. Zij denken steeds meer in termen van het geheel en hun invloed als een positieve kracht ten goede groeit. Op deze gestaag groeiende goede wil is de hoop van de wereld gebaseerd. Hij wordt gevonden binnen het lidmaatschap van elke groep die bestaat om de wereld te verbeteren. Hij vertegenwoordigt een ongebruikte kracht die nog nooit georganiseerd is als wereldmacht.

Als de mannen en vrouwen van goede wil in de hele wereld deze huidige gelegenheid willen aangrijpen, dienen zij hun begrip van deze energie, die in hun bezit is, te verdiepen en duidelijker te begrijpen hoe deze energie praktisch in de moderne wereld kan worden toegepast.

De betekenis van goede wil

Goede wil is de eerste poging van de mens om de liefde van God uit te drukken, want goede wil is de 'laagste' uitdrukking van werkelijke liefde en is de liefde die het best kan worden begrepen. Het wordt tijd dat mensen, tenminste tijdelijk, ophouden met te spreken over liefde, over het liefhebben van hun naasten en over het aanwenden van liefde om problemen op te lossen, om in plaats daarvan te spreken op een lager en meer praktisch niveau – dat van goede wil. Voor velen heeft het gebruik van het woord 'liefde' in nationale- en groepsverhoudingen geen enkele betekenis. Goede wil heeft dat wel en kan gemakkelijk door iedereen worden begrepen. Goede wil is zowel een levenshouding als een harmoniërende energie. Goede wil is liefde in actie; in handeling.

Het is interessant op te merken dat de betekenis van “goede wil”, bekeken vanuit de definitie van het woordenboek en zoals deze nu door mannen en vrouwen van goede wil wordt toegepast, nooit duidelijk is omschreven. Webster's woordenboek geeft de volgende definitie [voor het Engelse woord 'Goodwill']:

“Goede bedoeling of goede gezindheid; goedwillendheid; vriendelijke instelling; hartelijkheid, welwillendheid.

Wettelijk: door gewoonte gevormde gunst of voordeel die een zaak heeft verworven buiten de zuivere verkoopwaarde”.

De nadruk ligt op de meer specifieke betekenissen, die ofwel emotioneel en sentimenteel, ofwel commercieel en materialistisch uitvallen. Goede wil is echter in feite een uitdrukking van “de wil tot datgene wat goed en gewenst is”. Hij moet niet langer worden geïnterpreteerd als sentimentele of negatieve vriendelijkheid, maar als praktische en dynamische kracht voor constructieve actie, die in staat is de wereld te veranderen.

De rol van het denkvermogen

Goede wil is stuurloos als hij niet door gedachte wordt beheerst. Het denkvermogen verschaft deze richting en helpt de persoonlijkheid om te onderscheiden tussen goed en kwaad, om te kiezen tussen wat goed en wat slecht is en om energie in de gewenste kanalen te leiden.

“Energie volgt gedachte”. Dit geldt evenzeer voor de energie van goede wil (over het algemeen beschouwd als een feitelijk emotionele impuls, sympathiek bedoeld) als voor elke andere soort van energie. Het denkvermogen is een betere geleider voor de kracht van goede wil en goddelijke liefde dan de emoties. Totdat dit is ondervonden is dit moeilijk aan te nemen, omdat denken – in vergelijking met voelen – voor de meeste mensen een beetje koud aandoet. Het is echter onmogelijk om persoonlijke begoocheling en vooroordelen te vermijden voordat we vanuit een emotioneel bestaan naar het meer onpersoonlijke gebied van het denkvermogen zijn overgegaan.

Als goede wil een uitdrukking van werkelijke liefde is naar de mate waarin een mens op de huidige trap van ontwikkeling in staat is deze uit de drukken, dan kan het toepassen ervan onder wijze, mentale leiding van een onmetelijke kracht zijn op elk gebied van menselijke ervaring en activiteit.

“Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij”, is een andere uitdrukking van de waarheid dat “energie volgt op gedachte”. Blijvende veranderingen in het individuele bewustzijn voltrekken zich zelden zomaar ineens. Het is een kwestie van groeien en het volgen van een plan met een bepaald mentaal doel. Gedachtekracht is in feite de sterkste kracht die we op het ogenblik in de wereld hebben, om zowel enkelingen als de hele mensheid om te vormen, om goede wil te scheppen en te ontwikkelen en om uiteindelijk in staat te zijn werkelijke liefde uit te drukken. Het is geen toeval dat liefde omschreven is als “zuivere rede”.