Mensenrechten en Juiste Menselijke Verhoudingen

Wij, de Volkeren van de Verenigde Naties, zijn vastbesloten … 

opnieuw ons geloof te bevestigen in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de menselijke persoon, in de gelijke rechten van de man en de vrouwen van grote en kleine naties …”

Zo verklaart de preambule van het Handvest van de Verenigde Naties. Maar indien we willen helpen om de toestand van het menselijk leven en bewustzijn te veranderen, is het noodzakelijk dat meer aandacht moet geschonken worden aan de diepere geestelijke betekenis van haar doelstelling.

Het grote sleutelwoord van vrijheid dat onze moderne tijden kenmerkt is ingesloten in revolutie, het verwerpen van de orthodoxie en de drang naar verandering, ervaring en rechtstreekse ondervinding, maar vooral in de menselijke strijd voor de mensenrechten. Naargelang we opschuiven van een tijdperk van autoriteit naar een van ondervinding, streven de mensen datgene na wat zij voor zichzelf opeisen – de rechten voor de vrijheid van denken, spreken en verering, en het recht op die levensomstandigheden die de volledige uitdrukking van waardigheid, gelijkheid en broederschap van de hele mensheid zal mogelijk maken.

Zo luiden de historische verklaringen vanaf de Magna Charta, de verklaringen van de Amerikaanse en de Franse revoluties, de Verklaring van de Rechten van het Zwoegende en Uitgebuite Volk die in 1918 in Rusland werd aangenomen, het Atlantisch Handvest, tot de Vier Vrijheden uitmondend in 1948 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, zijn wegwijzers van de herkenning van wezenlijke menselijkheid van het individu en van zijn betrokkenheid bij anderen.

Het feit dat deze intentieverklaringen zulke inpakt op het menselijk bewustzijn hebben gehad toont hun wezenlijk geestelijk vermogen en goddelijke oorsprong aan. Zij hebben aan de mensheid doel en richting gegeven en een ideaal om naar te streven. Het zijn de equivalenten op het gebied van regeringen en de sociale structuur voor de grote verkondigingen van de wereldleraren en religieuze leiders, zoals de laatste rede van de Boeddha, de Bergrede, de Tien Geboden, de Zaligheden en de Acht Middelen van Yoga, of de vereniging met de Ziel.

Het beginsel van vrijheid

Er wordt gezegd dat achter de drie-eenheid van licht, liefde en wil, dat de hoogste voorstelling van goddelijkheid is waar de mens toe in staat is, er een ander groot beginsel ligt. Dit is het beginsel van bevrijding, waarvan de vraag van de mensheid naar vrijheid een afkooksel en een zeer ontoereikende weerspiegeling is, doch waarvoor het een duidelijke en besliste weerklank is. Alle leven tracht naar bevrijding. Onze moderne strijd voor de mensenrechten is een antwoord op de tendens van het leven zelf, en dit is haar wezenlijke betekenis. Ondanks de gebrekkige uitdrukking en ondanks de onbehouwen poging is de drang naar “de mensenrechten voor een grotere vrijheid”, volgens de laatste onderzoeken, een van de diepste geestelijke beweegredenen in de gehele menselijke geschiedenis.

Doch de mensenrechten bestaan niet in het luchtledige. Zij moeten hun uitdrukking vinden in een complex en wereldwijd netwerk van menselijke verhoudingen. Een verklaring kan het doel vastleggen en handelen als een magneet voor het denken. De wet kan een zekere naleving en beperking, een grens opleggen, en de grove vormen van misbruik beperken en bestraffen. Maar geen wet of verklaring kan op zichzelf het menselijk denken veranderen, vooroordeel en eigenbelang uitsluiten, of een sfeer scheppen van broederschap en goede wil waarin de volledige uitdrukking van de mensenrechten bereikt kan worden. Men kan niet eerder het opheffen van vooroordeel bij wet regelen en de menselijke gelijkheid ontkennen dan met een pennenstreek rijkdom scheppen. Het in acht nemen van de mensenrechten hangt af van het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. En juiste menselijke verhoudingen zijn gefundeerd op verdraagzaamheid, begrip en goede wil; op een gevoel van verantwoordelijkheid voor het welzijn van iedereen; en op een bereidheid om de enorme diversiteit van de mensheid te aanvaarden en te verwelkomen, en de vrijheid lief te hebben die deze diversiteit in staat stelt om binnen de eenheid van het grotere geheel te gedijen.

De transformatie van het menselijk bewustzijn

De uitdrukking van de mensenrechten hangt af van het vestigen van juiste menselijke verhoudingen, en deze kunnen enkel gevestigd worden door de ontwikkeling van een inclusiever bewustzijn. De heilige Paulus zei, “Wees daarom verandert door het vernieuwen van uw denken”.  De transformatie van het menselijk leven op deze “planeet van smart” kan enkel bereikt worden door de transformatie van het menselijk bewustzijn.

Deze transformatie van de mensheid is nu gaande. De omtrek van een planetaire synthese, gebaseerd op een wereldwijde onderlinge afhankelijkheid is tevoorschijn gekomen. Maar ernstige wanhopige problemen teisteren de menselijke familie. De mensenrechten zijn met het inlassen ervan in vele nationale grondwetten, nog lang niet voldoende vastgelegd of nageleefd. Houdingen van vooroordelen, zelfzucht, angst en achterdocht vergiftigen de verhoudingen tussen individuen, groepen en landen.

In 1988, bij de veertigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Mensenrechten lanceerde de Algemene Vergadering een Wereld Campagne voor de Publieke Informatie van de Mensenrechten. Deze campagne riep op om een universele cultuur van mensenrechten te scheppen die alle maatschappijen van de hele wereld zal doordringen. De campagne gaf een gelegenheid voor een vernieuwde en bewuste inspanning om het publiek op te voeden in juiste menselijke verhoudingen en in de gemeenschappelijke plichten en verantwoordelijkheden van de maatschappij voor elkaar. Ze heeft ook bijgedragen om de aandacht te vestigen op die ernstige en wereldwijde problemen die nog altijd een nieuwe wereldorde, die gebaseerd is op juiste menselijke verhoudingen en de rechten van de gehele mensheid, belemmeren. Nog een mijlpaal in de promotie van zulk een universele cultuur werd bereikt toen de Algemene Vergadering een verklaring aannam om een Wereldconferentie over de Mensenrechten samen te roepen, die plaats vond in Wenen in 1993.

Misschien de meest verontrustende trend en ernstigste probleem waar de mensheid op dit ogenblik voor staat is de toename van het extremisme. Onze wereldwijde problemen van rassenverhoudingen, armoede, ecologisch onevenwicht, oorlog, en ontwapening, en het alsnog op wereldschaal falen om zelfs een minimum aan opvoeding te bieden aan de enorme massa van de kinderen van de wereld, hebben samen een omvangrijke frustratie geschapen. Het onderdrukken en verjagen, aangespoord door het inzicht van vrijheid en mensenrechten, kan niet langer getolereerd worden. Zij die de huidige toestand van zakendoen zouden willen veranderen en werken aan juiste menselijke verhoudingen zijn eveneens gefrustreerd door zowel de omvang van de wereldproblemen als door de al te wijd verspreide traagheid van die mannen en vrouwen van goede wil die zo veel zouden kunnen helpen maar er voor kiezen om te zwijgen – ondergedompeld in onbelangrijke problemen en persoonlijke aangelegenheden.

Veel van dit extremisme is ontoelaatbaar. Het is een laatste toevluchts-reactie voor het voortduren van onduldbare omstandigheden. Het kan eveneens de lusteloosheid voor opbouwende actie in beweging brengen, en er is een bewijs dat de uiterste nood van de menselijke crisis dit juist doet. Maar het is eveneens een tragisch mes dat aan beide kanten snijdt, door haat en geweld te voeden, oude breuken te verdiepen, en nieuwe breuken te creëren en de reeds klein opgebouwde verhoudingen te vernietigen die opgebouwd werden over de conflictgebieden heen.

Het extremisme van vandaag zou uit de hand kunnen lopen en een volledig verscheurde maatschappij kunnen vernietigen en niet enkel de huidige kwalen die ze tracht uit te roeien maar de nieuwe maatschappij die haar vertolkers trachten op te richten. De kwesties zijn uiteindelijk in evenwicht. De mannen en vrouwen van goede wil worden aangespoord om onmiddellijke en doeltreffende juiste acties te ondernemen.

De nood aan mensenrechten

Het menselijk ras staat daarom voor een aantal beslissende kwesties:

Ten eerste: de vraag van vrijheid en mensenrechten. De Universele Verklaring van de Mensenrechten bevat vele beginselen waarop het nieuwe tijdperk gebouwd moet worden en die in het menselijke bewustzijn verankerd moeten worden voor ze zich kunnen manifesteren.

Ten tweede: de nood aan juiste menselijke verhoudingen, die enkel gevestigd kunnen worden door middel van het opwekken en de wereldwijde verspreiding van de energie van goede wil.

Ten derde: de noodzaak om deze wereldproblemen die de weg naar menselijke vooruitgang belemmeren aan te pakken. Tenzij de mensheid de aard van deze problemen begrijpt zullen ze nooit opgelost worden, en dit begrip roept om een campagne van voortdurende opvoeding.

Dit zijn taken waar we allemaal aan kunnen deelnemen. En zoals niemand aan de ander kan zeggen hoe hij of zij zou moeten dienen, is het belangrijk te stellen dat is er vandaag op elk gebied van de menselijke activiteit nood aan toegewijde dienaren die willen samenwerken met het goddelijk Plan zoals dit zich tracht uit te werken in de wereldaangelegenheden.

DE VERENIGDE NATIE EN DE MENSENRECHTEN

“Wanneer het gewenst is om een reeks doelstellingen uit te vaardigen waar de regeringen en de mensen van de wereld naar zouden moeten streven, kan de Verenigde Naties of haar agentschappen een verklaring of een aanbeveling aannemen. Wanneer het mogelijk is een reeks standaarden voor te schrijven, net voldoende om in wetten opgenomen te worden, kan er een internationale conventie aangenomen worden. Conventies zijn slechts bindend in die landen die er deel van uitmaken.”

Voor het ogenblik is er over meer dan 60 verklaringen over de mensenrechten en conventies bij de Verenigde Naties onderhandeld. Hieronder vindt u er een kleine selectie van:

De verklaringen

1948 De Universele Verklaring van de Mensenrechten
1959 De Verklaring van de Kinderrechten
1963 De Verklaring over het Uitbannen van alle Vormen van Rassendiscriminatie
1967 De Verklaring over het Uitbannen van alle Vormen van Discriminatie van Vrouwen
1974 De Universele Verklaring over het Uitroeien van de Honger en de Ondervoeding
1984 De verklaring over het Recht van de Mensen op Vrede
1986 De Verklaring over het Recht op Ontwikkeling
1993 De Verklaring over het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen
1999 De Verklaring en het Actieprogramma over een Cultuur van Vrede
2000 De Millenniumverklaring van de Verenigde Naties
2001 De Verklaring van Verbintenis over HIV/AIDS

De verdragen (de data duiden op de in werking treding)

1951 Het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van Genocide. 133 Landen maken er nu deel van uit.
1957 Bijkomend Verdrag over de Afschaffing van de Slavernij, de Slavenhandel en de Praktijken die met Slavernij verband houden. 119 Landen maken er nu deel van uit.
1969 Internationaal Verdrag voor het Uitbannen van alle Vormen van Rassendiscriminatie. 169 Landen maken er nu deel van uit.
1976 Internationaal Verdrag over Economische, Sociale en Culturele Rechten. 149 Landen maken er nu deel van uit.
1976 Internationale Overeenkomst over Burger en Politieke Rechten. 152 Landen maken er nu deel van uit.
1981 Verdrag over het Uitbannen van alle Vormen van discriminatie tegen Vrouwen. 177 Landen maken er nu deel van uit.
1987 Verdrag tegen Foltering en andere Wreedheden, Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing. 136 Landen maken er nu deel van uit.
1989 Verdrag over de Rechten van het Kind. 192 Landen maken er nu deel van uit.
2003 Internationaal Verdrag over de Bescherming van de Rechten van alle Migranten Arbeiders en hun Families. 26 Landen maken er nu deel van uit.

EEN OPROEP TOT ACTIE

"Ons tijdperk, dat dikwijls zo wreed is geweest, kan nu fier zijn op de getuigenis van de geboorte van een universele beweging voor mensenrechten. In alle geledingen van het leven komen moedige individuen op voor hun broeders die door onderdrukking of armoede beperkt zijn tot stilzwijgen. Hun strijd heeft alle grenzen overstegen, en hun wapen is kennis. … Het verdedigen van de mensenrechten betekend voornamelijk het in de spotlichten brengen van de geheimste misdaden. Het betekend trachten uit te vissen en durven te spreken in volledige objectiviteit, wat moed vergt en soms zelfs heldenmoed. …”

“De Verenigde Naties is op de hoogte dat, opdat de mensenrechten beter erkend en gerespecteerd zouden worden, het bewustzijn en de steun van allen noodzakelijk zijn.” (Javier Perez de Cuellar)

Mannen en vrouwen van goede wil die wensen deel te nemen aan de actie om de fundamentele mensenrechten en vrijheden te versterken en te verwezenlijken worden aangemoedigd om in contact te komen met hun plaatselijke of nationale Vereniging van de Verenigde Naties, of met een van de vele Informatiecentra van de Verenigde Naties, en met de gepaste gouvernementele agentschappen en private organisaties, om meer te weten te komen over acties in hun omgeving waar ze mee kunnen samenwerken.

WERELD GOEDE WIL

Deze folder is uitgegeven door Wereld Goede Wil, een georganiseerde beweging opgericht in 1932 om te helpen bij het vestigen van juiste menselijke verhoudingen en om de problemen van de Mensheid te helpen oplossen door middel van de opbouwende kracht van Goede Wil. De activiteiten van Wereld Goede Wil zijn in wezen opvoedkundig en omvatten:

  • Samenwerken met de actie van werelddienst van individuen, groepen en organisaties
  • Beleggen van Forums en Symposia met als doel “het versterken van de handen van de nieuwe groep van werelddienaren"
  • Steun aan het werk van de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde Agentschappen als de voornaamste hoop voor de toekomst van de mensheid
  • Een wereldwijd opvoeden programma uitgedragen met folders, studiepapieren, de Nieuwsbrief van Wereld Goede Wil, Commentaren en occasionele Verhandelingen die het opbouwende werk van mannen en vrouwen van Goede Wil onder de aandacht brengen.

Meerdere koppies van deze folder zijn beschikbaar bij Wereld Goede Wil op een van de volgende adressen.

Suite 54
3 Whitehall Court
London SW1A 2EF
U.K.
120 Wall Street
24th Floor
New York NY 10005
U.S.A.
40 Rue du Stand (1ère)
Case Postale 5323
CH - 1211 Geneva 11
Switzerland

WERELD GOEDE WIL is een activiteit van LUCIS TRUST, een niet-winstgevende van belasting vrijgestelde opvoedkundige vereniging opgericht in 1922.

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media