Platform

Het platform voor mensen van goede wil

Alle werk wordt 'geestelijk', als het wordt uitgevoerd vanuit een juist motief, als er met onderscheidingsvermogen wordt gehandeld en als geestelijke kracht wordt toegevoegd aan de kennis, opgedaan in de stoffelijke waarden, waar gevoelens en denken natuurlijk ook hun rol spelen.

Een van de voornaamste hoedanigheden van mannen en vrouwen van goede wil over de hele wereld is hun houding ten opzichte van de voornaamste problemen waarmee de mensheid nu wordt geconfronteerd – een sterk verantwoordelijkheidsgevoel om te helpen deze problemen op te lossen.

Deze mensen van goede wil worden in alle landen van de wereld en in elk ras gevonden. Zij zijn lid van alle mogelijke kerkelijke groeperingen; zij kunnen worden gevonden in elke politieke en economische groepering, zonder uitzondering. In feite is er geen enkel gebied in het leven en denken van de mens waar de harmoniërende aanwezigheid van mensen van goede wil ontbreekt.

Mensen van goede wil die verbonden zijn met de een of andere speciale groep in de menselijke familie op politiek, religieus, economisch, cultureel of enig ander gebied, werken niet voor het welzijn van deze groepen ten koste van dat van anderen. Wat ook hun uiterlijke sympathieën mogen zijn, mensen van goede wil steunen:

  1. het geloof in de fundamentele eenheid van een mensheid die deel uitmaakt van de eenheid van de hele planeet en het leven daarop.
  2. het geloof in een wereld-broederschap als aantoonbare werkelijkheid (verre van het gebied van sentiment, idealisme en mystieke aspiratie).
  3. het geloof, dat de voornaamste behoefte van deze tijd bestaat uit het wekken van belangstelling voor en het mobiliseren van de krachten van het licht en de hulpbronnen van de mensen van goede wil. Als dit gebeurt zullen de negatieve en duistere krachten hun greep en macht op menselijke aangelegenheden verliezen.
  4. niet-schaden in spreken, schrijven en handelen. De publieke opinie dient te worden opgevoed in het beginsel van niet-afgescheidenheid en het denken van de mensen moet worden voorbereid op de veranderingen in denken en werktechnieken van het nieuwe tijdperk. Niet-schaden is geen negatieve of zoete, aardige activiteit en neemt niet de noodzaak weg om doortastende of zelfs drastische maatregelen te nemen als de omstandigheden dat vereisen. Niet-schaden is een bewustzijnstoestand, waarvan het motief achter alles wat men doet, goede wil is.
  5. een onbevooroordeelde mentale analyse van alle menselijke problemen, zodat enigerlei oplossing in het belang van het grote geheel mag worden gevonden.
  6. een innerlijke fusie van doelstelling die de waarde van individueel- zowel als van echt groepswerk erkent, hetgeen betekent: groepsbegrip, groepsverhouding en groeps-goede wil.

Naast dit alles bepleiten alle mensen van goede wil de fundamentele vrijheid van de menselijke geest. Mannen en vrouwen van goede wil zouden vrij moeten blijven om te denken, te kiezen en te handelen overeenkomstig hun eigen geweten, want mensen zijn niet gelijk. Er kan gelijkheid van doel en benadering zijn, maar wij moeten geen gelijkheid van reacties verwachten. Eenheid is geen uniformiteit. Verscheidenheid sluit geen eenheid uit, noch schept ze chaos. De chaos die er is bestaat voornamelijk in het denken van de mensen en vanuit helderheid van gedachte en met goede wil kan een juiste en constructieve verhouding tussen de verschillende delen van het geheel worden opgebouwd.

De Wetenschap van Verhoudingen

Er kan een vergelijking worden gemaakt tussen menselijke dienst en elektrische stroom. De elektrische stroom werkt alleen als deze energie afgeeft aan iets buiten zichzelf. Zelfzucht trekt kracht weg, evenals kortsluiting en als het te erg wordt kan de hele stroomtoevoer gestagneerd worden. Als de techniek van goede wil meer algemeen wordt begrepen zal zijn energie beginnen te werken en zijn kracht sterker worden gevoeld.

Ieder van ons is betrokken in een ingewikkeld netwerk van relaties: individueel, als groep, als gemeenschap, nationaal en internationaal. Deze kunnen wij beschouwen als de 'horizontale' verhoudingen van de mens tot zijn naasten en zijn omgeving. Dit horizontale systeem van verhoudingen is een middel van contact, communicatie en invloed. Het is een geleider van energie op verschillende niveaus – fysiek, emotioneel en mentaal. En daar wij leven in een zich snel ontwikkelende wereld, is dit systeem van verhoudingen in een voortdurende toestand van beweging en verandering. De taak van de mens van goede wil is om zijn plaats binnen dit systeem en te midden van de krachten en energieën waarmee hij kan werken zodanig te hanteren, dat hij meehelpt aan het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. Juiste verhoudingen kunnen worden omschreven als die verhoudingen, die aanmoedigend zijn t.o.v. maximale evolutionaire groei van alle afzonderlijke- en groepseenheden binnen dat systeem. De energie van goede wil is het meest fundamentele en belangrijke middel om dit te bereiken.

Maar de mens maakt ook deel uit van een ander systeem van verhoudingen, het 'verticale' systeem, dat hem verbindt met geestelijke niveaus van bewustzijn, met God en het heelal. Contact met dit verticale systeem wordt gemaakt door het hoogste in onszelf te kennen en daarnaar te leven. Gebed, meditatie en bespiegelende gedachte zijn de essentiële middelen om het “verticale leven van de geest” op te wekken en in stand te houden.

Scheppend leven, waarbij de dynamische uitdrukking van de ziel is betrokken – ofwel de innerlijke geestelijke aard in de wereld van menselijke verhoudingen – vraagt om een juist evenwicht tussen de verticale en horizontale verhoudingssystemen, tussen de subjectieve en objectieve factoren. Gebrek aan aandacht voor het verticale leven van de geest leidt tot statische, gekristalliseerde en ongeïnspireerde verhoudingen en handelingen in de wereld van alledag. Overmatige concentratie op het subjectieve, of verticale leven, zonder de gelegenheid te benutten om tenminste iets daarvan in de stoffelijke wereld uit te drukken, kan leiden tot over-stimulering, een tendens tot begoocheling en onwerkelijkheid en tot gevallen van 'messiaans fanatisme' die maar al te vaak voorkomen onder goedbedoelende, maar onevenwichtige aspiranten.

Het juiste evenwicht tussen het verticale en het horizontale leven kan alleen dan worden bereikt, als de enkeling de krachten van zijn eigen aard – binnen zijn eigen psyche – in evenwicht kan houden. Het symbool van dit evenwicht, dat ook het doel voor de mannen en vrouwen van goede wil in het nieuwe tijdperk voorstelt, is het gelijkarmig kruis. Als eenmaal het evenwicht is bereikt, kan het vuur van de geest de wereld van ons gewone dagelijkse leven inspireren en daarin doordringen via een wijs toegepast systeem van menselijke verhoudingen.

Gerelateerde Inhoud

Platform

Actieprogramma

Principles

De Wetenschap van Verhoudingen