Actieprogramma

Actieprogramma

Geconcentreerde, besliste en verlichte publieke opinie is de sterkste kracht in de wereld. Zij kan met niets worden vergeleken, maar is tot op heden weinig gebruikt. De onnozelheid van de gemiddelde burger, zijn bereidheid om aan te nemen wat hem wordt verteld als het maar luid genoeg en met voldoende overredingskracht gezegd wordt – en speciaal als dat wordt gesteund door eenzijdige bewijzen – is welbekend. De welgevormde zinnen van de getrainde politicus, gericht op zijn zelfzuchtig doel; de argumenten van de welsprekende demagoog als hij de een of andere geliefde theorie uitbuit ten koste van het publiek vinden een gemakkelijk gehoor. Door de eeuwen heen is er massapsychologie bedreven en zijn volksverlossingen gemanipuleerd, want de emotionele, niet denkende mens wordt zeer gemakkelijk in welke richting dan ook gedreven en tot op heden is dit altijd in het voordeel uitgevallen van hen, die in hun hart niet de beste bedoelingen hadden t.a.v. de belangen van de mensheid. Het is veel meer gebruikt voor zelfzuchtige en slechte doeleinden dan voor het goede.

Maar deze negatieve ontvankelijkheid (die de naam “publieke opinie” eigenlijk niet eens verdient), kan net zo goed op goede als op slechte doeleinden worden gericht en even goed op constructieve als op destructieve maatregelen. Een vooraf geplande richting en een verstandig opgezet programma met dit alles voor ogen, kan de nodige veranderingen teweegbrengen en kan een gezonde en verstandige publieke opinie één van de voornaamste factoren doen zijn die het nieuwe tijdperk zullen inluiden.

De voornaamste taak van de mensen van goede wil is daarom een opvoedende taak. Zij kunnen geen wonderbaarlijke oplossingen bieden voor wereldproblemen en staan zich daar ook niet op voor, maar zij weten dat een geest van goede wil, speciaal als deze geoefend en uitgevoerd wordt met kennis, een atmosfeer en een houding kan scheppen die de oplossing van problemen mogelijk kan maken. Als mensen van goede wil elkaar ontmoeten – het doet er niet toe wat hun politieke overtuiging, afkomst of godsdienst is – bestaat er niet één probleem, dat niet uiteindelijk door hen kan worden opgelost tot tevredenheid van alle betrokken partijen. Het is het tevoorschijn brengen van deze atmosfeer en het oproepen van deze houding die het voornaamste werk is van de mensen van goede wil, en niet het aanbieden van de een of andere kant-en-klare oplossing. De geest van goede wil kan aanwezig zijn, zelfs als indien een fundamenteel meningsverschil tussen partijen bestaat.

De dienst van elke man of vrouw van goede wil kan het best vanuit drie gezichtspunten worden beschouwd.

Persoonlijke voorbereiding

Het is essentieel voor iedereen om zich te realiseren dat hij, als enkeling, definitief en integraal deel uitmaakt van het geheel, en daarom een werkelijke invloedssfeer heeft. Het is onmogelijk nuttige dienst te bewijzen als wij terneergedrukt worden door een gevoel van futiliteit en er niet werkelijk van overtuigd zijn dat datgene wat we doen enig verschil maakt. Verder moeten we erkennen dat wij, tenzij we onszelf opleiden en disciplineren, de vele gelegenheden tot dienst die we op onze weg zullen tegenkomen, niet optimaal zullen kunnen gebruiken. Op basis van deze twee erkenningen kan elke man of vrouw van goede wil een eenvoudig, maar duidelijk omschreven programma opstellen om hun bruikbaarheid te vermeerderen, en wel:

 1. De geest van goede wil in zichzelf cultiveren en alle vormen van haat, vooroordeel en kritiek uitsluiten. Zonder een juist motief is dienst van weinig waarde.
 2. Het denkvermogen oefenen om in twee richtingen werkzaam te kunnen zijn: in het begrijpen en vertolken van de wereld van menselijke aangelegenheden en in het bereiken van de wereld van scheppende denkbeelden en inspiratie. Alle mannen en vrouwen van goede wil zouden moeten weten wat er omgaat in de voornaamste gebieden van menselijk streven. Zij hebben een realistisch begrip nodig van de voornaamste problemen die de mensheid moet oplossen en zij moeten de voornaamste richtingen herkennen die nu de toekomst aan het vormgeven zijn. De moderne wereld kan niet worden begrepen zonder terug te grijpen naar de dieper gelegen oorzaken die de huidige menselijke situatie hebben voortgebracht. Dit vraagt om bewust ontworpen studie, veel lezen en speciaal het ontwikkelen van een wijs onderscheidingsvermogen. Tevens is het nodig dat de mens van goede wil de capaciteit ontwikkelt tot bespiegelende en meditatieve gedachten, daar het anders niet mogelijk is om het niveau van bewustzijn te bereiken waar die scheppende denkbeelden en dat intuïtief begrip vandaan komen, die het mogelijk maken de moeilijkste menselijke problemen op te lossen.
 3. Al wat men heeft aan goede wil en begrip uitdrukken in dienst. Wij kunnen alleen leren dienen door te dienen. Zonder enige praktische uitdrukking blijven onze aspiraties, bedoelingen en ideeën zuiver theoretisch. Zij moeten worden getoetst aan het leven, in het licht van actuele ervaring.
 4. Ons leven zodanig organiseren, dat wij tijd hebben voor de dienst die nodig is. Doeltreffende dienst vraagt offers en het kunnen toepassen van het beginsel: “Wat het zwaarst is, moet ook het zwaarst wegen”. Als wij werkelijk verlangen om te dienen en nuttig te zijn, zullen wij ons levenspatroon aan moeten passen, zodat we tijd vrij kunnen maken voor hetgeen werkelijk belangrijk is. Veel mensen handelen onbewust volgens het principe: “dienen als het mij uitkomt”. Anderen zien het probleem, maar zien niet in hoe zij tijd zouden kunnen vinden voor datgene wat ze graag zouden doen. Meestal kan geen oplossing worden gevonden, totdat de mens besluit zijn leven van dienst voorop te stellen, ongeacht wat het zal kosten. Als eenmaal deze herziening van waarden is verricht kunnen oplossingen worden gevonden.

Een leven van dienst

Wat ook uw persoonlijke omstandigheden, omgeving of werkkring mag zijn, deze biedt vele gelegenheden voor een leven van dienst. Dienst is eigenlijk de spontane uitdrukking van zielecontact. Het tegemoetkomen aan menselijke behoeften en het scheppen van wereldbegrip binnen onze onmiddellijke kring en omgeving is een van de eerste verantwoordelijkheden van iedere man of vrouw van goede wil. De volgende suggesties vormen de basis van een programma voor elk mens van goede wil, dat het begin zou kunnen zijn van een leven van steeds grotere bruikbaarheid:

 1. Spreek over uw begrip omtrent wereldaangelegenheden en de problemen van de mensheid in uw huis, met uw vrienden en in uw omgeving, zonder vrees of aanziens des persoons. Beschouw deze discussies als dienst en geloof erin dat uw belangstelling en enthousiasme effect zullen hebben.
 2. ls het mogelijk is, breng dan de mensen bij elkaar om de problemen van deze overgangsperiode en de beginselen van het komende nieuwe tijdperk te bespreken, of werk samen met hen die dit reeds doen. Beschouw dergelijke bijeenkomsten als een bijdrage tot het vormen van de publieke opinie en als een middel om de inhoud van het reservoir van wereld-denken te veranderen.
 3. Bestudeer de doeleinden, methoden en technieken van de diverse groepen en organisaties die van verschillende kanten belang stellen in werelddienst. Het kan zijn dat u het niet eens bent met iedereen, of met alle plannen en werkwijzen, maar ze zijn allen nodig. Er zijn zóveel mensentypen en rassen en omstandigheden verschillen zozeer, dat de problemen waarvoor de mensheid zich gesteld ziet talloze werkwijzen vragen. Allen kunnen zij een rol spelen, als ze gebaseerd zijn op echte goede wil en als fanatisme ontbreekt. Leg bijvoorbeeld een lijst aan van dergelijke groepen en onderhoudt zo goed als u kunt hulpvaardige en prettige relaties met hen. Als het mo-gelijk is om uzelf met heel uw hart bij de doeleinden en het werk van een of andere speciale or-ganisatie aan te sluiten, biedt dan uw diensten aan in de vorm van tijd, energie en geld, voor welk werk ook dat moet worden gedaan.
 4. Zoek en vindt mannen en vrouwen van goede wil in uw omgeving en leg er een lijst van aan. Wees op dit punt 'geestelijk agressief' en ontdek ze. Als u hen hebt gevonden, stel dan belang in hetgeen zij doen en tracht ook hen in uw lijn van werkzaamheid te doen samenwerken. Versterk en ontwikkel eveneens uw contacten met mannen en vrouwen van goede wil in andere landen over de hele wereld.
 5. Bid geregeld en voeg aan uw gebed ook meditatie en overweging toe. Achter het huidige wereldmodel en de wereldstructuur staat haar oorzaak, haar Ontwerper, haar aandrijvende energie, haar centrale wil, haar levende Schepper. Probeer d.m.v. gebed die centrale wil te bereiken teneinde zodoende op te gaan in die aangevoelde goddelijke bedoeling en uw wil met de goddelijke wil te vereenzelvigen.
 6. Vind twee andere mensen om met u samen te werken. Er ligt een unieke kracht besloten in deze drievoudige verhouding. God zelf werkt – volgens alle wereldgeschriften – als een Drievuldigheid van goedheid en de mens van goede wil kan in zijn eigen kleine kring hetzelfde doen door twee gelijkgestemde mensen te vinden om een driehoek van goede wil, licht en geestelijke wisselwerking te vormen. Ieder van deze medewerkers kan op zijn beurt hetzelfde doen en zo kan een groot netwerk van goede wil over de hele wereld worden verspreid.
 7. Wat de persoonlijkheid ook mag opeisen, reserveer geld dat kan worden uitgespaard voor werelddienst. Geldgebrek is een van de voornaamste hinderpalen voor al het huidige werk voor goede wil.

Dit alles is een eenvoudige maar doeltreffende basis voor een programma van goede-wil ac-tie. Vele mensen van goede wil werken al op deze manier. Hun aantal kan snel worden vermenig-vuldigd. Als wij ons aandeel bijdragen dienen we ons te hoeden voor het gevaar van fanatisme en te denken aan de noodzaak tot persoonlijke discipline en voorbereiding. Het is niet moeilijk om grote maar irreële plannen te formuleren voor wereldverbetering en -vooruitgang en om – zoals zovelen doen – persoonlijke meningen op te dringen aangaande wat de wereld zou moeten doen. De behoef-te die er werkelijk is, bestaat uit toegewijde dienaren die met het goddelijk Plan willen samenwer-ken, onder de invloed van de ziel, naarmate dit Plan zich verder uitdrukt.

Leiderschap en goede wil

Er is heden een gebrek aan doeltreffend leiderschap in de gelederen van mensen van goede wil. Dit wordt aangetoond door het feit dat, als iemand met talenten en toewijding zijn diensten en tijd aan een organisatie aanbiedt, hem of haar spoedig verantwoordelijkheid wordt gegeven. Gelegenheden zijn even gevarieerd als er mensen zijn met vaardigheden om ze uit te voeren. Organisatoren en administrateurs, leraren, sprekers, discussieleiders en schrijvers, onderzoekers en research-werkers en vele mensen die, ofschoon zij geen speciale vaardigheden hebben, in staat zijn een groep levend te houden, scheppend en vooruitziend – zij zijn allemaal nodig.

Degene die de behoefte aanvoelen aan goede wil-werkers en die zichzelf opleiden voor dienst zien dat steeds meer gelegenheden zich voordoen. Wat begint als vrijetijd activiteit kan, als de persoon geschikt en de behoefte voldoende groot is, een alles-in-beslag-nemende levenstaak worden. Goede Wilswerk, in velerlei vormen, zou steeds meer gelegenheid tot roeping moeten bieden aan hen die bereid zijn de nodige stappen te ondernemen en de offers willen brengen die nodig zijn voor een leven van werelddienst.

Deze folder word door Wereld Goede Wil gebruikt als een daad van dienst. Wereld Goede Wil is een beweging die juiste menselijke verhoudingen helpt bevorderen door middel van de opbouwende kracht van goede wil.

Wereld Goede Wil is een activiteit van Lucis Trust, een opvoedende, blastingvrije organidsatie zonder winstoogmerk die in 1922 opgericht werd.

Gerelateerde Inhoud

Platform

Actieprogramma

De Wetenschap van Verhoudingen

Principles