Overdenkingen over Samenwerking - September 2016

Goede wil wakkert de geest van begrijpen aan en bevordert de manifestatie van het beginsel van samenwerking. Deze geest van samenwerking is het geheim van alle juiste menselijke verhoudingen en de vijand van wedijver.

Alice Bailey

Zittend op onze achterdrempel, ligt alles wat we nodig hebben om een goed leven te leven rondom ons. De zon, de wind, de mensen, de gebouwen, magazijnen, de zee, de vogels en de planten omringen ons. Samenwerking met al deze dingen brengt harmonie, tegenwerking er mee brengt onheil en chaos met zich mee.

Bill Mollison

De Heer der Wereld, de 'Oude van Dagen', laat nieuwe energieën naar de mensheid stromen, die in de oven waarin zij zich thans bevindt in pijn en folterende angst wordt omgevormd. Deze omvorming zal een nieuw vermogen tot opoffering teweeg brengen, tot allesomvattende overgave, tot een helderder visie op het Geheel en een geest van samenwerking die tot nu toe onbekend is en die de eerste uitdrukking zal zijn van het grote beginsel om alles te delen, wat nu zo bitter hard nodig is.

Alice Bailey

Concurrentie heeft aangetoond dat het tot op zekere hoogte nuttig was en niets meer, maar samenwerking, waar we heden naar moeten streven, begint waar concurrentie ophoudt.

Franklin D. Roosevelt

Juiste menselijke verhoudingen zullen ontstaan door het wederzijds erkennen van gemaakte fouten, door smart over foutief handelen in het verleden en indien mogelijk door herstel. Dit zal geschieden wanneer de volkeren zo opgevoed kunnen worden dat ze de goede eigenschappen van andere naties kunnen waarderen en het aandeel kunnen begrijpen dat zij in het hele wereldgebeuren hebben. Dit zal zich ontwikkelen, wanneer het gevoel van rassensuperioriteit is uitgeroeid; wanneer ras-verschillen en -veten tot het droeve verleden zullen behoren en er zich een toekomst van samenwerking en begrip actief ontwikkelt. Juiste menselijke verhoudingen zullen zich doen gevoelen wanneer de ware maatstaf ervan (waarnaar door de verlichte mens van ieder ras wordt gezocht) de natuurlijke houding van de massa vertegenwoordigt en wanneer het verspreiden van ideeën, die er toe leiden barrières voor rassen of naties op te richten, haat op te wekken of meningsverschillen en afgescheidenheid teweeg te brengen, beschouwd worden als tegen de beste belangen van welk volk dan ook in te druisen. Die tijd zal zeker aanbreken. De mensheid zal het probleem van juiste menselijke verhoudingen meester worden.

Alice Bailey

In de theorie van de neoklassieke economie wordt er zonder bewijs beweerd dat de mensen fundamenteel zelfzuchtig zijn, dat zij voornamelijk voldoening willen van hun materialistische wensen: wat de econoom noemt het “maximaliseren van nut”. Het ultieme doel van de mensheid is economische groei en dat wordt enkel bereikt door rauwe en licht geregulariseerde concurrentie. Indien de beloning van dit systeem ongelijkmatig verdeeld wordt is dat de noodzakelijke prijs. De anderen op de planeet worden gezien als ofwel consumenten, concurrenten of productiefactoren. De uitwerking ervan op de planneet worden louter als kenmerken van het model beschouwd, zonder in de kosten mee te tellen – tenminste tot nu toe. Nergens in deze analyse verschijnen er factoren als menselijke samenwerking, liefde, vertrouwen, mededogen of haat, nieuwgierigheid of schoonheid. Nergens verschijnt het concept van betekenis. Wat niet gemeten kan worden wordt genegeerd. Maar het probleem is dat eens aan onze basisbehoeften voor onderdak en voedsel voldaan is, deze factoren de belangrijkste van alle blijken te zijn.

Carne Ross

Niets van werkelijke waarde kan bereikt worden behalve door onzelfzuchtig samenwerken van vele individuen.

Albert Einstein

Samenwerking is de sleutel tot de expressie van goede wil en in de toekomstige rehabilitatieperiode zal samenwerking van het allergrootste belang zijn.

Alice Bailey