Energie volgt op Gedachte

Inhoud

  • Alles is Energie

De Doelstellingen van Driehoeken

  • Juiste menselijke verhoudingen vestigen en goede wil en het licht van begrijpen verspreiden doorheen de mensheid.
  • Het niveau van menselijk bewustzijn verhogen en het mentale en geestelijke klimaat van onze planeet transformeren.
  • Het werk van mannen en vrouwen van goede wil in de wereld te steunen en te versterken.
  • Voorzien in een reservoir van gedachten en praktische en opbouwende acties te inspireren ten behoeve van de mensheid

Alles is Energie

In de moderne wereld komen wij steeds het idee energie tegen. Toch zijn er maar weinigen die er even bij stilstaan om te overwegen, wat met deze uitdrukking bedoeld wordt.

Het woord komt van het Griekse energos dat "actief" betekent: Energie is dan de capaciteit voor vitale activiteit en sinds oude tijden heeft men dit idee toegepast op een steeds ruimer wordend gebied van menselijk begrip en pogen. Het idee werd heel lang alleen gebruikt met betrekking tot stoffelijke gebeurtenissen en voorvallen, maar nog niet zo lang geleden is het ook binnengedrongen in gebieden als psychologie, economie en sociologie. Vanaf het idee van energie als een overal verspreide levenskracht leidt een rechtstreekse lijn van ontwikkeling naar elk onderdeel van het menselijk leven.

Het idee energie wordt in de wetenschap vollediger ontwikkeld en op grote schaal gebruikt dan op andere gebieden. Het idee, dat alles energie is, in allerlei staten en verhoudingen, heeft tot een synthese in het wetenschappelijk denken en tot een nieuw begrip van de krachten der natuur geleid. Dat is niet altijd zo geweest. In de 19e eeuw beschouwde men energie voornamelijk als het gevolg van de beweging van lichamen of materiaaldeeltjes (actuele of kinetische energie), of als het gevolg van de positie van een stuk materie in verhouding tot andere stukken materie (potentiële energie). Dit werd uitgedrukt in twee grote wetten – de Wet van Behoud van Massa, welke in het kort stelde dat massa (de hoeveelheid materie in een lichaam) onvernietigbaar was, en de wet van Behoud van Energie, die fundamenteel stelde, dat de totale som van energie in het universum constant was.

De ideeën massa of materie en energie werden als onafhankelijk beschouwd, en van deze twee opvattingen werd materie als meer fundamenteel beschouwd voor de mens zijn begrip van het universum.

Maar in 1905 toonde Einstein met zijn "speciale relativiteitstheorie" dat massa zelf en vorm van energie is, dat massa en energie feitelijk onderling verwisselbaar waren en dat zij verbonden zijn door de formule E=mc2, waarbij E=energie, m=massa, en c=de snelheid van licht. Dus "als materie zijn massa verspreidt en reist met de snelheid van licht, dan noemen wij dat energie. En omgekeerd, als energie stolt en inert wordt en wij kunnen haar massa vaststellen, dan noemen wij dat materie". (Het Universum en Dr. Einstein, door Lincoln Barnett) De Wet van Behoud van Materie moest zijn plaats als van het allergrootste belang zijnde verlaten en het idee energie nam daarna de haar toekomende plaats in.

Het Etherisch Lichaam

Door deze speciale relativiteitstheorie was het mogelijk wetenschappelijk te bewijzen dat in het bekende stoffelijke universum alles energie is. Deze ontdekking luidde de doodsklok voor materialistische opvattingen en uiteenzettingen over het universum. Want er is niets in het gemanifesteerde universum – zonne-, planetaire-, of de verschillende natuurrijken – of het bezit een vorm van energie, subtiel en ontastbaar, maar toch substantieel. Energie wordt nu beschouwd als alles wat IS; manifestatie is de manifestatie van een zee energieën waarvan sommige zijn opgebouwd tot vormen, andere het medium vormen waarin deze vormen leven en bewegen en hun bestaan hebben, en weer andere bezig zijn zowel de vormen als de hen omringende media te belevendigen. U moet ook bedenken, dat er vormen in vormen bestaan. U, zoals u daar in uw kamer zit, bent een vorm in een vorm; die kamer zelf is een vorm in een huis en dat huis (een andere vorm) is waarschijnlijk een van de vele gelijke huizen, waarvan het ene boven op het andere is geplaatst, of naast elkaar, en samen een nog groter vorm samenstellen. Toch zijn al die verschillende vormen samengesteld uit tastbare substanties welke – wanneer ze samengebracht en in onderling verband gebracht zijn door een erkend ontwerp of idee in het denkvermogen van een denker – een materiële vorm scheppen. Deze tastbare substanties bestaan uit levende energieën, vibrerend in relatie tot elkaar, maar hebben toch elk hun eigen kwaliteit en gekwalificeerd leven.

Wij leven in een oceaan van energieën, al zijn wij ons daar niet altijd terdege bewust van. Wijzelf zijn opeenhopingen van energie; en al deze energieën zijn onderling nauw met elkaar verbonden en stellen het ene synthetische energielichaam van onze planeet samen. Aan dit energielichaam geven wij de naam etherisch. Het etherisch of energielichaam van ieder menselijk wezen is een integraal deel van het etherische lichaam van de planeet zelf en dus van het zonnestelsel. Via dit medium is ieder mens feitelijk verbonden met elke andere uitdrukking van het goddelijke leven, klein of groot. In feite maakt het energielichaam van elke vorm in de natuur een integraal deel uit van de substantiële vorm van het ene universele leven – van God Zelf.

Het etherisch lichaam is in werkelijkheid niets anders dan energie. Zijn taak is het energie impulsen van allerlei soorten en gradaties te ontvangen en verder te geleiden, en door deze impulsen of krachtstromen tot activiteit te worden gedreven. In feite verschaft het de noodzakelijke grondslag voor de verschillende soorten en niveaus telepathisch tussenspel en voor alle soorten subjectief werk en verhoudingen tussen zowel afzonderlijke personen als groepen. Het etherisch lichaam levert ook de schakel tussen mentale en emotionele impulsen en de uiterlijke, stoffelijke wereld. Door heel het netwerk van het etherisch lichaam circuleren voortdurend energieën, die de uitdrukking naar buiten, de activiteiten en kwaliteit van elke levensvorm conditioneren en bepalen. Dit geldt voor ieder mens afzonderlijk, voor groepen, voor de mensheid als geheel, voor de planeet en nog verder.

De Blauwdruk van het Plan

De uiterlijke wereld van omstandigheden en gebeurtenissen is het product van de overheersende energieën die in het planetaire etherische lichaam in elke bepaalde periode in de wereld geschiedenis beschikbaar zijn en circuleren. Tot voor zeer kort hebben grote massa's mensen hoofdzakelijk gereageerd op de energie van emotionele impulsen. Slechts zeer weinige reageerden op mentale energie en denkpatronen en zij waren ook zeer verspreid. In de 20e eeuw is die situatie echter snel veranderd. Als gevolg van moderne opvoedingssystemen hebben miljoenen de kracht om te denken ontwikkeld, zijn dit aan het ontwikkelen en gebruiken hun denkenergie. Zij, die deze impulsen en denkpatronen, welke de zaden van de toekomstige wereldcultuur en beschaving bevatten en die van het Universele Denkvermogen komen, kunnen bereiken en registreren, zijn nu voldoende in aantal om een wereldgroep te vormen.

Er is gezegd, dat "wat er tegenwoordig in de wereld gebeurt de uitwerking van ideeën is", en dat is nu duidelijk te zien. Degenen, die enig begrip hebben van de kracht van gedachten, van de uitwerking van stromen mentale energie, die van een denkvermogen uitstromen, staan voor een situatie met grote kansen en verantwoordelijkheden. Gedachten zijn energie en energie volgt op gedachten. Dit is de grondslag voor alle creatief werk op het mentale niveau. Indien één mens, die juist denkt, het mentale klimaat in zijn omgeving kan transformeren, dan kan zelfzuchtig, onbeheerst of destructief denken de mentale atmosfeer vergiftigen. Onze gedachten zijn veel krachtiger dan wij ons gewoonlijk realiseren, vandaar dat een creatief en constructief gebruik van deze kracht zo noodzakelijk is.

Het universum is een uitdrukking van het plan en de doeleinden van God. Het is geen "toevallig samenkomen van atomen", maar het is de uitwerking van een groot ontwerp of patroon.

Wanneer de mens zich meer bewust wordt van de noodzaak positieve, constructieve energievormen te laten circuleren, dan wordt hij een bewuste medewerker in het goddelijke Plan. Hij gaat levendiger de realiteit van de wereld der gedachten inzien en hij gaat bewuster werken aan het registreren van en reageren op die fundamentele ideeën en beginselen, die zich in de wereld proberen uit te drukken en die de blauwdruk vormen van het Plan in deze tijd. Hij gaat ook begrijpen, dat er zijn, die men de "Behoeders van het Plan" kan noemen – de spirituele Hiërarchie – wier taak het is de blauwdruk van het Plan voor te bereiden opdat de mensheid deze kan gebruiken en uitwerken. Hij erkent, en associeert zich met, het universele creatieve proces, waarin wordt meegedaan door de spirituele Hiërarchie en alle creatieve denkers wier werk geïnspireerd wordt door motieven van liefde en dienst.

Iedereen kan meedoen met dit werk om "het Plan door denken tot uitdrukking te brengen". De doeleinden van het Plan zijn, dat licht het denkvermogen van de mensen verlicht, dat liefde alle verhoudingen beheerst, en dat de wil van God de zaken der mensen zal leiden. Allen, die er werkelijk naar streven hun medemensen lief te hebben en te dienen werken al mee met het Plan. Voor degenen, die de kracht van de gedachten kennen en die met gedachte-energie op het mentale plan kunnen gaan werken, is nog een extra creatieve rol mogelijk.

Denkvermogen als Wetenschap

Het verstandige, deskundige gebruik van gedachte-energie om dienstbaar te zijn is voor de meeste mensen geen automatisch proces. Daar is inspanning en discipline voor nodig en begrip van de beginselen waarop het creatieve gebruik van het denkvermogen kan worden gebaseerd. De volgende uitspraken wijzen op enkele grondslagen van deze wetenschap van het denkvermogen.

1.   Gedachten zijn creatief daar ze opbouwen door middel van het formuleren, ontwikkelen en verhelderen van ideeën. Ze zijn mededeelzaam, daar het denkvermogen de "gedachtenvorm" naar zijn bestemming projecteert.

2.   Om creatieve gedachten op te bouwen is een kalm en stabiel emotioneel bewustzijn nodig, een denkvermogen, dat zich zonder onderbreking, zonder zich te laten afleiden, geconcentreerd op één idee of thema kan blijven richten en fysieke omstandigheden, die toelaten, dat beide bereikt kunnen worden.

3.   Zuiverheid van motief is voor dit werk noodzakelijk. Dit is geen volmaakt maar onuitvoerbaar advies; maar het doel waarvoor men dit werk doet, moet onpersoonlijke, onzelfzuchtige dienstbaarheid zijn voor het nut en de verheffing van de hele familie der mensen.

4.   Het denkvermogen moet met het hart in creatieve, spirituele dienst verbonden zijn. De Christus heeft gezegd: "Zoals een mens in zijn hart denkt, zo is hij", en als de denker werkt zonder dat zijn hart openstaat voor de toevloeiing van liefde, dan ontbreekt het zijn denken aan het magnetisme, dat het nodig heeft om zijn doeleinden te bereiken.

5.   Er zijn vele manieren om over een onderwerp door te denken om het te verhelderen en te ontwikkelen. Maar er moeten pogingen gedaan worden om tot achter uiterlijke verschijningen door te dringen om te speuren naar betekenis, relaties met andere ideeën of gedachtestromen, om naar oorzaken en niet naar effecten te kijken. De poging om dit te doen brengt de denker er toe na te denken over wat niet de aard van de vorm is, en dit kan leiden tot contemplatie, wat de bron van inspiratie en verlichting is.

6.   In een bepaald stadium moet de denker zijn bewustzijn tot zijn ziel opheffen – tot het Christus bewustzijn in de mens – en weerkaatsend in het licht van de ziel zich in gedachten verbinden met de spirituele Hiërarchie, de Behoeders van het Plan. Op deze manier helpt hij mee de verbinding op te bouwen tussen het denkvermogen van God en de denkvermogens der mensen, en door dit kanaal kan het Plan geholpen worden in het menselijke bewustzijn te bezinken. Hij kan door dit kanaal ook de stroom licht en liefde en de wil ten goede in denkvermogen en hart van de mensen oproepen.

7.   De denker moet beseffen, dat hij feitelijk deel zal uitmaken van een subjectief verenigde wereldgroep van denkers in elk willekeurig creatief dienstbaar werk dat hij met gedachte-energie onderneemt. Hij zal zijn bijdrage leveren aan en putten uit een “groepsgedachtenpoel”. Door zich in gedachten met deze groep te verbinden terwijl hij met lichtenergie werkt verhoogt hij de waarde van zijn eigen bijdragen en die van anderen.

8.   Gedachtenvormen dienen met evenveel zorg en accuratesse te worden opgebouwd als waarmee men een huis bouwt. Net zoals een architect rekening moet houden met het ontwerp, de materialen, de locatie, bedrading, verlichting, verwarming, en alles zo in elkaar moet passen en meten dat het een mooi, praktisch en economisch huis wordt, waarin het goed is te wonen, zo moet de creatieve werker in gedachten denken aan de overeenkomstige factoren voor zijn mentale schepping. Net zoals er miljoenen slecht ontworpen en gebouwde huizen in de wereld zijn, zo worden er ook miljoenen slechte en vrij nutteloze gedachtenvormen uitgezonden. In dit proces van gedachtenvormen opbouwen is de voornaamste techniek visualisatie.

De regels voor het creatieve gebruik van gedachte-energie zijn dezelfde als die voor meditatie. Aan deze term moet echter een ruimere betekenis worden gegeven dan tot nu toe gebruikelijk. De wetenschapper, die in zijn laboratorium werkt om de natuurwetten te onthullen, is met meditatie bezig. Met zorg plannen maken om noodlijdenden te helpen is meditatie. Verduidelijken van het begrip filosofie en het formuleren van filosofische beginselen is meditatie. Toepassing van gedachtekracht op de problemen van de regering en internationale verhoudingen is meditatie. Op al deze gebieden worden dezelfde gedachteprocessen toegepast. De onderwerpen zullen verschillen en ook het punt waar de nadruk op ligt, maar het proces is hetzelfde. Overal waar het motief van dit werk het welzijn van allen is, overal waar het met onzelfzuchtige bedoelingen wordt uitgevoerd, mag dit werk beschouwd worden als een reactie op de impulsen van het Plan.

Spirituele energie moet invloed uitoefenen op het denkvermogen van de mensen; deze denkvermogens zijn de enige beschikbare instrumenten waardoor – door hun gezamenlijke uitwerking – de wil van God tot uitdrukking kan worden gebracht. De plaats van de mens in het kosmische Plan wordt essentiëler en duidelijker wanneer men begrijpt, dat een van zijn voornaamste verantwoordelijkheden is het richten van energiestromen van het mentale niveau, en het scheppen van wat verlangd wordt volgens Gods bedoelingen voor zijn schepping. De mensen als een geheel ondergaan een evolutionaire ontwikkeling opdat zij bewuste scheppers in de materie worden. Dit omvat begrip van het archetypische Plan, een bewust proces van willen scheppen, zodat de mens met het ideaal samenwerkt, onder de wet werkt en datgene tot stand brengt wat met het Plan in overeenstemming is.

Creatief Werk van de Denker

Ten volle bewuste creativiteit in overeenstemming met het Plan vereist ook begrip van de aard van energie en het vermogen om energiestromen te richten. Tot nu toe werken slechts weinig mensen weloverwogen en doelbewust met mentale materie.

Gedachte-energie die nu van elk mens in een betrekkelijk zwakke stroom uitstraalt kan gericht worden op datgene wat door de groep verlangd wordt en niet uitsluitend naar wat door de enkele persoon verlangd wordt. Om mee te doen aan dit werk in mentale materie is het vermogen om mee te werken in groepsverband van essentieel belang, daar elke gedachte uitgezonden wordt voor een bepaalde zending om zijn aandeel aan energie toe te voegen aan een specifieke, bekende stroom. Dit laatste is van belang want om werkelijk tot hulp te zijn moet gedachte-energie naar een specifiek kanaal van dienst gericht worden.

Alle activiteit van elk soort is het resultaat:

a.   van gedachtenvormen die bewust of onbewust zijn opgebouwd;

b.   van spontaan opgekomen gedachtenvormen of het effect van de gedachtenvormen van anderen;

c.   van ontvankelijkheid voor je eigen innerlijke impulsen, of van ontvankelijkheid voor de impulsen van anderen, en daardoor voor groeps-gedachtenvormen.

Het zal dus duidelijk zijn, hoe levenskrachtig deze materie is en hoe mannen en vrouwen beïnvloed worden door de gedachtenvormen die zij zelf scheppen, of door de mentale scheppingen van anderen.

Creatief werk levert succes op indien de denker de fundamentele neigingen en tendensen van zijn eigen denken en gedachten kan herkennen; indien hij de groep kan herkennen in overeenstemming met wier gedachten zijn creatief werk gedaan kan worden; en indien hij het doel herkent waarvoor hij het verstandig geacht heeft om in gedachten iets op te bouwen, terwijl hij dat doel vast voor ogen houdt zolang de vorm nuttig is.

Doelstellingen van het Plan

Een van de eerste dingen, die wij bij het beschouwen van de waarde van het creatieve gebruik van het denkvermogen moeten, begrijpen is, dat er een Plan is voor de mensheid, en dat dit Plan altijd al heeft bestaan. Het heeft zich uitgewerkt door de evolutionaire ontwikkelingen van voorbije eeuwen en ook door die speciale impuls die er zo nu en dan door de grote intuïtieven en leraren van het ras aan gegeven is. Tegenwoordig zijn er voldoende mannen en vrouwen in de wereld voldoende ontwikkeld om ermee in contact te kunnen komen en, er mee samen te werken. Door creatief gebruik van het denkvermogen kunnen mannen en vrouwen overal er aan meehelpen dit goddelijk Plan voor de mensheid uiterlijk tot uitdrukking te brengen.

Hier volgen enkele van de voornaamste doelstellingen van het Plan voor de mensheid:

a.   het tot stand brengen van een subjectieve synthese in de mensheid;

b.   het op grote schaal opwekken van het Licht in de mensen;

c.   het vestigen van een groot Lichtstation, dat al het mense¬lijke denken zal verlichten;

d.   een eind maken aan het tijdperk van afgescheidenheid;

e.   het verheffen van het massa bewustzijn naar mentale niveaus;

Het gevolg daarvan zal zijn:

a.   de vorming van groepseenheden, die verbonden zijn door een gemeenschappelijke gedachte. Dit is sinds de 15e eeuw aan de gang,

b.   het tot stand brengen van een mensheid, die door drie dingen gekenmerkt wordt:

1.   Een stelsel van inter-communicatie en inter-relatie. Radio, telefoon, televisie, reizen, telepathie.

2.   Een gevoel van verantwoordelijkheid voor elkaar. Realisatie van goede wil.

3.   Erkenning van alomtegenwoordigheid. Het Ene Leven.

Het Plan heeft nog andere aspecten, en andere belangrijke doelstellingen, maar geen enkel aspect van het Plan kan binnen de mensheid gevestigd worden zonder het creatieve gebruik van het denkvermogen.

Wij beginnen nu pas de kracht van gedachten en de energie te begrijpen die de denker kan aanwenden. Door creatief denken, door spirituele waarneming en juiste interpretatie kunnen de mensen er aan meehelpen het koninkrijk van God op aarde te vestigen.

Het Werk van Driehoeken

De dienst van de Driehoeken helpt mee aan de ontwikkeling van juiste menselijke verhoudingen in de hele wereld Kennis en begrip van de verhouding tussen energie en gedachte heeft in dit werk onbetwistbare waarde. Het werk van Driehoeken richt energie door de kracht van gedachten. In de Driehoeken gebruiken wij gerichte gedachtekracht om in de mensheid de energieën van licht en goede wil op te roepen en te richten energieën, die in onze huidige wereld zo vreselijk hard nodig zijn. Het is een diep wetenschappelijk werk, maar in wezen eenvoudig. Invocatie, gebed of aspiratie, meditatie – het doet er niet toe welk woord er gebruikt wordt – door middel van deze drie methoden wordt spirituele energie afgetapt en tot activiteit gebracht.

De voortdurende invloed van juist denken, gedachten die gekenmerkt zijn door de energie van goede wil, heeft een bepaalde stimulerende, genezende uitwerking op het bewustzijn van de mensheid. Verder wordt een enorm reservoir of pool van goede wils-energie geschapen waar door werkers voor de mensheid over de hele planeet uit wordt geput.

Iedere persoon kan samendoen met twee anderen die geloven in de kracht van creatief denken om een driehoek te vormen. Wanneer hij gekoppeld is aan het wereldwijde Netwerk van Goede Wil, kan deze driehoek een praktische uitdrukking zijn van de kracht van gedachten en een bijdrage aan de inspanning juiste verhoudingen onder alle mensen te ontwikkelen.

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.