Hoe het Werk te doen

Het Driehoekenwerk is eenvoudig Het vraagt slechts enkele minuten per dag en kan na enige oefening op elk uur van de dag en overal worden verricht. Iedere medewerker moet de voor hem passende methode van werken zelf uitvinden, waarbij echter enige grondbeginselen gevolgd dienen te worden. We geven u in het kort een methode die in het bijzonder nieuwe leden kan helpen.

1.   De plaats waar het werk gedaan kan worden. Bij voorkeur een plaats uitzoeken, waarvan u zeker kunt zijn gedurende vijf minuten niet gestoord te worden. Dan ontspannen gaan zitten maar rechtop en de ogen gesloten, uw gedachten. en gevoelens van iedere dag opzij zetten en u concentreren op de taak de mensheid te dienen door middel van Driehoeken. Met enige oefening gelukt dit bijna onmiddellijk, net zoals men een radio inschakelt op een bepaalde golflengte, schakelt u zich in op het netwerk van Driehoeken.

2.   Verenig u in gedachten met iedere medewerker van uw driehoek of driehoeken, op het hoogste punt van bewustzijn dat u kunt bereiken, zie iedere driehoek als een eenheid “met het geestelijk oog”. De oproep heeft een enorme scheppende kracht. Sommigen scheppen gemakkelijk een mentaal beeld. Anderen werken via de verbeeldingskracht, door in gedachten de naam van ieder van de andere leden te herhalen of denken eenvoudig aan ieder van hun Driehoekleden. Weer anderen hebben nog een verschillende manier. Volgens het beginsel dat energie de gedachten volgt, zijn we zeker, dat als we denken aan onze driehoek deze banden worden geschapen en levend gehouden door middel van het dagelijkse werk.

3.   Een netwerk van licht wordt geschapen rondom de planeet, dank zij het regelmatige werk van de leden van Driehoeken. Roep het beeld van de Driehoeken op waarin u werkt als zijnde een deel van het wereldnetwerk van Driehoeken.

4.   Visualiseer het licht en de goede wil die zich uitstorten in elk van de drie punten van uw driehoek van de ene hoek naar de andere in het netwerk door het denken en de harten van de mensen overal. De ziel of het Christus beginsel, kan worden gevonden in het centrum van iedere driehoek en veel mensen roepen dit centrale punt op als de bron van licht en goede wil, die in het werk gebruikt wordt. In de mate waarin Licht en Goede Wil uitgezonden worden, wordt de lichtkracht van het gehele netwerk versterkt. De daaruit, voortvloeiende stralingskracht heeft onvermijdelijk een opbouwende en genezende werking, waardoor het bewustzijn van de mensheid verhoogd en veranderd wordt, waardoor menselijke verhoudingen in het leven worden geroepen.

5.   Zeg de Grote Aanroep, zacht of luid volgens uw wens of volgens de omstandigheden. Naarmate u elke zin uitspreekt en het netwerk oproept als een verbinding tussen de wereld van geestelijke werkelijkheid en de mensheid, vormt u een kanaal waardoor licht en liefde en de goddelijke bedoeling in de wereld van de mensheid stromen.

6.   Samenvatting:

  1. Verenig u in gedachten met de leden van uw driehoek;
  2. Stel u uw driehoek voor als deel uitmakend van een wereldnetwerk;
  3. Visualiseer het licht en de goede wil die zich om uw driehoek circuleren en door het gehele netwerk in het bewustzijn van de mensheid.
  4. Zeg de grote aanroep, die er toe bijdraagt de stroom van energie voortdurend te manifesteren.

ENKELE AANVULLENDE OPMERKINGEN

1.   Het is niet nodig om een tijd vast te stellen met de Driehoeksleden, waarop de dagelijkse Driehoekenarbeid verricht wordt en zeker niet wanneer de Driehoekenle-den in verschillende delen van de wereld wonen. Als een Driehoek als mentale substantie gevormd is, kan deze steeds “tot leven gewekt worden” als één van de leden hét werk doet. De werkelijke synchronisatie ligt in het doel en de bedoeling van degenen die het werk verrichten en is geen kwestie van tijd.

2.   Het aantal driehoeken. Velen nemen deel aan het werk van verschillende driehoeken. Maar het aantal Driehoeken waaraan een persoon doeltreffend kan deelnemen is beperkt. De vraag kan gesteld worden: hoeveel driehoeken kan ons mentaal verwerken en kunnen we voor ogen houden? Daarom stellen we voor, dat of het aantal driehoeken beperkt wordt, of dat meer tijd beschikbaar gemaakt wordt om iedere driehoek werkelijk goed op te bouwen en ook regelmatig te belevendigen.

3.   In geval een lid van uw driehoek het werk niet voortzet, door gebrek aan belangstelling, door overlijden of enige andere reden, verzoeken we u ons dit omgaand te laten weten. We hopen dat in zulke gevallen spoedig een nieuw lid gevonden kan worden.