Hoe een Driehoek te vormen

Inhoud

De vragen, “Hoe begint men een driehoek?” en “Wat is de beste wijze om mensen bekend te maken met het netwerk van licht en goede wil?” worden vaak gesteld. Vele mensen hebben de ervaring van een driehoek 'die zichzelf vormde' zonder schijnbare moeite of planning, bijna alsof deze reeds 'bestond' voordat de leden ervan elkaar ontmoetten of overeenkwamen samen te werken. Maar eveneens hebben vele anderen lange tijd moeite gedaan en gezocht zonder succes. Wat kunnen zij doen, indien ze worden geconfronteerd met een schijnbare afwezigheid van potentiële medewerkers?

Mentale Voorbereiding

De noodzaak voor een juiste mentale voorbereiding in een dergelijke situatie wordt vaak vergeten. Succesvol driehoekenwerk vereist een zekere “gelijkenis van denken”. We dienen in staat te zijn ons 'af te stemmen' op de Driehoeken-golflengte. Daarom is er geen betere manier om medewerkers te vinden, dan door eerst zelf een 'mentale zender' te worden die het concept van Driehoeken en de behoefte aan medewerkers uitstraalt in onze mentale omgeving en door het vergroten van ons begrip door lezen en overdenking, opdat ons be-wustzijn geïnspireerd en verzadigd raakt door “de essentie van Driehoeken”. Hoe zal men anders het aantrekkend magnetisme opwekken, dat een antwoord zal oproepen wanneer de juiste persoon opduikt.

Verbinding met het Netwerk

Tegelijkertijd kunnen we beginnen met een dagelijkse mentale verbinding met het netwerk van licht en goede wil, door het gebruik van de Grote Aanroep en door te doen alsof de verwachte driehoek reeds bestaat. Aldus visualiseren we de twee andere verlichte punten, in de vertrouwende verwachting dat de juiste mensen op het juiste moment naar voren zullen komen om deze punten in te nemen. De dagelijkse verbinding met het netwerk dient tevens om het veld van ons bewustzijn en de mentale omgeving op te laden met magnetische kracht, om zodoende de aantrekkingskracht van de Driehoeken “gedachtevorm” die we aan het bouwen zijn te vergroten.

Juist handelen

Juiste innerlijke voorbereiding dient te worden gevolgd door juist uiterlijk handelen. Vandaag de dag is het niet zo moeilijk om met andere mensen te spreken over gebed en meditatie. Mannen en vrouwen van goede wil zijn verlangend om manieren te vinden om de mensheid te dienen. Zij weten instinctief dat de mensheid behoefte heeft aan licht en goede wil en zij hoeven er niet van overtuigd te worden dat de macht van het denkvermogen kan worden gebruik in opbouwende dienst. Niettemin zijn we vaak terughoudend of aarzelend. We bezitten een soort geheime onderdrukking, die ons verhindert om openlijk en met heel ons hart te spreken terwijl we dit zeker wel zouden kunnen. Dit wordt overgebracht naar anderen en is één der hinderpalen die moet worden overwonnen indien we nieuwe medewerkers voor het Driehoekenwerk zouden willen aantrekken.

Een andere moeilijkheid die vaak wordt ervaren wordt verwoord in het antwoord: “Waarom moet ik mij bij een groep voegen?” “Is het niet net zo effectief als ik bidt en de Grote Aanroep gebruik voor mijzelf?” Het is een groot succes en een prestatie voor de mensheid, wanneer zij tot het besef komt van haar innerlijke subjectieve eenheid en dat, wanneer mensen tot God bidden – ongeacht waar en wanneer – zij zich dan daadwerkelijk verbinden met de altijd aanwezige aspiratie en aanroep tot goddelijkheid van de gehele menselijke familie. Niettemin is individueel gebed minder effectief en minder 'geestelijk bruikbaar' dan groepsaanroep. We zouden moeten benadrukken, dat deze nieuwtijdse wetenschap van groepsaanroep een vitaal kenmerk is van het dagelijkse Driehoekenwerk.

Het Netwerk

Tenslotte kunnen we nog wijzen op twee volkomen unieke kenmerken van Driehoeken. Deze zijn het feit van de driehoek zelf en het feit van het netwerk. Zonder verbindingen of kanalen naar de dagelijkse wereld is de geest machteloos om menselijke aangelegenheden te beïnvloeden. Het netwerk dat wordt gevormd door vele duizenden onderling verbonden driehoeken, is in de eerste plaats een wereldwijd groepskanaal voor de instroming van geestelijke energie in het menselijk bewustzijn. Het netwerk is ook een communicatiesysteem. Alle energie heeft de een of andere “drager” nodig waarlangs zij kan reizen en haar macht kan overbrengen. Het netwerk van Driehoeken zorgt ervoor dat het licht en de goede wil, aangeroepen door elke individuele driehoek, kan circuleren over de gehele planeet en zodoende een wereldwijde invloed heeft.

De Driehoek

Driehoekige patronen zijn universeel en fundamenteel in de natuur. De wetenschap is hiervan stellig overtuigd en godsdiensten leren de waarheid, dat een drievoudigheid wordt aangetroffen in het hart van iedere levende vorm. In feite is Driehoeken een uiterst eenvoudige geestelijke dienst, die zowel de religieuze als de wetenschappelijke benaderingen van het leven samenvoegt. Driehoeken kan men tevens waarnemen in normale menselijke verhoudingen, want drie is het kleinste getal waaruit een groep kan worden gevormd en de driehoeksverhouding is de fundamentele eenheid en kern van alle groepswerk.

In onze uiteenzetting over Driehoeken kunnen we daarom wijzen op het feit dat het netwerk is geworteld in een universele werkelijkheid en dat iedereen die werkt in driehoeken zich vereenzelvigt met één der fundamentele levenspatronen op de planeet. We hoeven niet altijd succesvol te zijn in het wekken van interesse. Maar als we werken aan de taak van uitbreiding van het netwerk, versterken we een open kanaal waarlangs geestelijke energieën instromen en bouwen we aan een veelomvattender universeel systeem voor de overdracht en verspreiding van licht en goede wil in de wereld.

Aanvullende suggesties voor het vormen en onderhouden van Driehoeken:

  1. Vergewis u er in de eerste plaats van, dat u niet succesvol kunt zijn tenzij u zelf diepgaand geïnteresseerd is in deze wijze van dienst.
  2. Vergewis u er vervolgens van, dat vele van uw vrienden werkelijk en oprecht verlangend zijn om te helpen in deze tijd van wereldcrisis en dat ook zij geloven in goddelijke begeleiding, zelfs als zij hierover nog niet met u hebben gesproken.
  3. Spreek vervolgens over het denkbeeld van het netwerk van licht en goede wil, zonder te trachten om mensen over te halen om mee te doen. Spreek over de unieke aspecten van het denkbeeld (want het is uniek), door te wijzen op het feit dat driehoeken momenteel werkzaam zijn over heel de wereld, op hun gestadige groei gedurende vele jaren en op de eenvoud die het werk kenmerkt – slechts enkele minuten van meditatie per dag, gevoegd bij het leiden van een leven van verlichte goede wil. Laat vervolgens dit denkbeeld ontkiemen.
  4. Wanneer u merkt dat een werkelijke interesse werd opgeroepen, vraag dan aan geïnteresseerden of zij samen met u een driehoek zouden willen vormen en begin met de procedure van het werk binnen het netwerk van licht en goede wil.
  5. Het is niet nodig dat de leden van uw driehoek in dezelfde plaats als uzelf wonen. Het zou uiteraard nuttig kunnen zijn, wanneer driehoekenwerkers elkaar van tijd tot tijd konden ontmoeten voor gezamenlijk werk en discussie, maar dit is niet essentieel. Driehoeksleden moeten zich vrij voelen om het vereiste werk in hun eigen tijd en op hun eigen wijze te doen.
  6. Houdt contact met de leden van uw driehoek. Als degene die de nieuwe driehoek vormde, is het uw verantwoordelijkheid om de interesse in uw twee vrienden levend te houden totdat zij stevig verankerd zijn in het werkritme. Houdt vervolgens contact en tracht het werk dat u gezamenlijk doet binnen het netwerk van Driehoeken te versterken en te vitaliseren.
  7. Elk lid van uw driehoek zou aangemoedigd moeten worden om andere driehoeken te vormen en dit is uw duidelijk omschreven verantwoordelijkheid. Tracht dit onder hun aandacht te brengen en voorzie in alle hulp en inspiratie die u maar kunt bieden in hun pogen. Alleen op deze wijze kan het werk groeien en zich verspreiden zoals dat bedoeld is.
  8. Als gevolg van uw subjectieve werk binnen het netwerk van licht en goede wil zou het voor u en de leden van uw driehoek steeds gemakkelijker moeten worden om naar buiten toe – binnen uw sfeer van bestaan en doorheen uw omgeving – de praktische waarden en doeltreffendheid van het licht, de liefde en de goede wil die worden aangeroepen door het dagelijkse Driehoekenwerk, uit te drukken. Het persoonlijke voorbeeld van een leven dat wordt geleefd in juiste verhoudingen met anderen werkt inspirerend en aanstekelijk.