De Energie van Licht

Inhoud

  • De Energie van Licht

De Doelstellingen van Driehoeken

  • Juiste menselijke verhoudingen vestigen en goede wil en het licht van begrijpen verspreiden doorheen de mensheid.
  • Het niveau van menselijk bewustzijn verhogen en het mentale en geestelijke klimaat van onze planeet transformeren.
  • Het werk van mannen en vrouwen van goede wil in de wereld te steunen en te versterken.
  • Voorzien in een reservoir van gedachten en praktische en opbouwende acties te inspireren ten behoeve van de mensheid..
   

De Energie van Licht

“Wij moeten altijd in gedachten houden, dat het grote thema van licht aan ons gehele planetaire doel ten grondslag ligt”.

De evolutie en ontwikkeling van de mensheid kan worden omschreven in termen van verlichting en kennis, in termen van inzicht en van het instromen van licht, aldus leidend tot openbaring. Door bemiddeling van licht breidt de visie van de mensheid zich uit en wordt goddelijke bedoeling in het veld van menselijke denken en plannen maken gebracht. Zonder de energie van licht zou er weinig vooruitgang worden gemaakt en toch beschouwen wij het wonder en het mysterie ervan als vanzelfsprekend.

Elke afzonderlijke driehoek kan een krachtig brandpunt zijn van lichtenergie binnen het netwerk van licht en goede wil. Het licht dat door het netwerk heen stroomt werkt als een veelsoortige stralenbundel, die de hoofdlijn van menselijk denken met intensiteit en precisie volgt, nieuw inzicht brengt en nieuw begrip en een nieuwe openbaring schenkt aan open denkvermogens en open harten.

Dit uitstromen van licht heeft ons een hoeveelheid kennis en een begrijpen van onszelf en van de wereld om ons heen gebracht, die generaties geleden letterlijk ondenkbaar zou zijn geweest.

Een geweldige uitbreiding van denken grijpt plaats op alle gebieden van het menselijk leven. Er wordt nieuw licht geworpen op de situatie van de mensheid, een licht dat een wereld van onderlinge verbondenheid openbaart.

Steeds meer zien mensen de wereld als een geheel. Dit brengt hen in contact met een dieper niveau van werkelijkheid. Voor velen houdt dit een directe ervaring in van de essentiële eenheid van het leven.

Mystici en filosofen hebben altijd beweert dat licht het symbool is van God in openbaring. De moderne wetenschap steunt het gezichtspunt, dat de eigenlijke substantie van de kosmos, waaruit het universum is gemaakt, een vorm van lichtenergie is. Psychologen leren ons hoe de donkere plaatsen van het denkvermogen kunnen worden verlicht, teneinde ons in staat te stellen om ons bewustzijn te openen voor het omvattende licht dat is geconcentreerd in de Ziel. Moderne opvoeders streven ernaar een tijdperk van algemene verlichting in te luiden.

Door de toegewijde gedachten van Driehoekenwerkers wordt het licht van de Ziel vrijgelaten in een behoeftige wereld.

De Mensheid – De Planetaire Lichtdrager

Twee grote geestelijke leraren steken uit boven alle anderen in de opgetekende geschiedenis van de mensheid. Een van hen, de Boeddha, wordt universeel beschouwd als de belichaming van Licht. De voorschriften en leringen van de Boeddha stellen de mens in staat het met zijn denkvermogen eens te worden en de weg te vinden tussen de “paren van tegenstelling”, door het toepassen van onthechting en begeerteloosheid en uiteindelijk verlichting en wijsheid te bereiken.

De andere grote leraar, de Christus, is de belichaming van Liefde. Hij bracht ons een nieuw gebod, en wel dat wij elkaar dienen lief te hebben, en oversteeg met één, uiterst belangrijk, uitdrukkelijk bevel alle levensopvattingen en ethiek, die voorheen gebaseerd waren op het negatieve “Gij zult niet. ….”.

Er wordt gezegd, dat de ontwikkeling en de samenhang van denkvermogen en hart het subjectieve doel van openbaring is. In de Boeddha en de Christus hebben wij de uiterste grens van menselijk bereiken langs beide lijnen gezien. In het juiste begrip en de samenhang van hun leringen ligt de gelegenheid om alle menselijke problemen op te lossen, om de eeuwenoude kloof tussen Oost en West te overbruggen en de paradox van het leven beginnen te kunnen begrijpen.

Want het leven is paradoxaal. In het Oosten bestaat een gezegde: “Het denkvermogen is de doder van het werkelijke”. Wij zijn iets gaan begrijpen van de betekenis hiervan, door te zien hoezeer bekrompen intellectualisme en zogenoemde logica het leven van elke ware betekenis kunnen beroven. Slechts wanneer het denkvermogen onder de invloed van liefde verkeert, kan het werkelijk verlicht worden en het middel worden van openbaring.

Evenzo is liefde blind, zonder de evenwicht-brengende kracht van het denkvermogen en het licht dat wijsheid en begrip brengt.

Het is de speciale bestemming van de mens, om de planetaire lichtdrager te worden. Het denkvermogen onderscheidt de mensheid van de andere evoluties. Intelligentie heeft de mens boven het dierenrijk uitgetild en het is deze intelligentie, die in wezen verantwoordelijk is voor de dominerende positie die hij nu in de mentale, emotionele en stoffelijke werelden inneemt.

Overdreven nadruk die gelegd wordt op het rationele en concrete aspect van het denkvermogen is er de oorzaak van, dat het “de doder van het werkelijke” kan worden. Dit proces vormt een gevaarlijk element in de huidige wereldsituatie. Het abstracte denkvermogen en de ziel – het midden-beginsel van het bewustzijn zelf – moeten óók functioneren en het licht van wijsheid en het licht van begrijpen moeten met het licht van kennis samensmelten, hetgeen het geschenk is van het concrete denkvermogen. Deze drie aspecten van licht – wijsheid, begrip en kennis – verbinden de drie aspecten van ziele-energie met de ziel in alle vormen, door middel van de wereldziel.

Nooit had de mensheid meer behoefte aan Lichtdragers dan nu. We gaan nu een tijdperk binnen met een unieke gelegenheid voor de gehele mensheid. Wereldproblemen komen “aan het licht” en dagen ons uit om oplossingen te zoeken door omvattend en universeel denken.

Diegenen die als lichtdragers zouden willen dienen moeten daarom drie dingen doen:

 [a] Het licht van wijsheid cultiveren, zijnde het licht dat ons met Gods wil en doel verbindt en wat in staat stelt om alle dingen in verhouding te zien.

  Het licht van begrip ontplooien, het licht dat ons met het hart en de liefde van God verbindt en met het mededogen van het universum.

 [c] Het licht van kennis ontwikkelen, dat ons met het denkvermogen van God verbindt en dat ons beheersing schenkt in de drie werelden van menselijke evolutie.

Naarmate deze drie aspecten van licht zich in ons ontplooien, kunnen we beginnen met licht uit te stralen, via de wereldziel, naar de ziel in alle dingen. Door dit te doen dienen we.

 “De hele wereld staat stil en luistert als er iemand komt met een nieuwe en juiste visie op het juiste moment”. Robert Muller

Ontsteek liever een kaars dan te klagen over duisternis”. Chinees gezegde 

Uit de Geschriften van Alice A. Bailey:

Licht is de substantie van dingen waarop men hoopt, het bewijs van dingen die men niet ziet.

Licht en substantie zijn synonieme begrippen; Ziel en Licht zijn dat evenzeer en in deze gelijkheid van denkbeeld – licht, substantie, ziel – heeft u de sleutel tot samensmelting en tot de verzoening die de Christus zo volkomen voor ons uitdrukte tijdens zijn leven op aarde. De ziel is in essentie licht, zowel letterlijk, vanuit het standpunt van trilling bezien, alsmede filosofisch beschouwd, het ware medium van kennis samenstellend. De ziel is licht, symbolisch beschouwd, want zij is als de stralen van de zon die uitstromen in de duisternis; de ziel brengt, door middel van het brein, openbaring teweeg. Zij werpt licht in de hersenen en aldus wordt het pad van het menselijk in toenemende mate verlicht. Het brein is als het oog van de Ziel, uitkijkend in de stoffelijke wereld. ...

Het hart van de wereld is licht en in dat licht zullen wij God zien. In dat licht vinden wij onszelf. In dat licht worden alle dingen geopenbaard.

Als een mens letterlijk wandelt in het licht van zijn ziel en het zuivere licht van de zon doorstroomt hem – het pad openbarend – openbaart het terzelfder tijd ook het Plan. Tegelijkertijd echter wordt hij zich bewust van het feit, dat het Plan nog ver is verwijderd van voltooiing.

De duisternis wordt duidelijker gezien; de chaos en ellende en het falen van de wereldgroepen wordt voelbaar onthuld; het vuil en stof van de strijdende krachten wordt opgemerkt en het hele leed van de wereld komt neer op de verbijsterde, doch verlichte aspirant. Kan hij deze druk weerstaan? Kan hij inderdaad kennis nemen van verdriet en niettemin eeuwig zich verheugen in het goddelijk bewustzijn? Beschikt hij over het vermogen om tegemoet te treden wat het licht hem onthult en desondanks zijn weg te gaan in sereniteit, zeker van de uiteindelijke overwinning van het goede? Zal hij overweldigt worden door het oppervlakkig kwaad en het hart van liefde vergeten dat achter alle uiterlijke schijn klopt? Deze situatie zou altijd door de discipel moeten worden herinnerd, of hij zal vernietigt worden door hetgeen hij heeft ontdekt.

DE STRAAL VAN LICHT

“De gedachte van meer licht regeert alle prille verlangens van de menselijke geest”.

Het was deze bewustwording die Dag Hammarskjold aanspoorde om het briljant samengevatte concept van dit verlangen uit te drukken in het symbool, dat hij voor de mensen van alle naties plaatste in de Meditatieruimte van de Verenigde Naties in New York. “... er zijn eenvoudige dingen die tot ons allen spreken in dezelfde taal. Wij hebben naar dergelijke dingen gezocht en we geloven dat we ze hebben gevonden in de straal van licht die het glinsterende oppervlak van massieve steen raakt.

Zo zien we dan in het midden van de kamer een symbool van de wijze waarop, dagelijks, het licht van de hemel leven geeft aan de aarde waarop wij wonen, een symbool voor velen van ons, van de wijze waarop het licht van de geest leven geeft aan de stof”.

“...de lichtstraal treft de rots in een kamer van uiterste eenvoud. Er zijn geen andere symbolen; er is niets wat onze aandacht kan afleiden, of inbreuk kan maken op de stilte binnenin ons...”.

“Wij willen de stilte terugbrengen, die wij in onze straten en conferentiezalen verloren hebben en deze terugbrengen in een omgeving, waarin geen geluid de loop van onze verbeelding zou verstoren. In die omgeving willen wij onze gedachten terugbrengen naar elementaire feiten, de feiten die wij altijd onder ogen zien, het leven dat door licht wordt getroffen, terwijl het rust op de grond”. Dag Hammarskjold

Eén van de meest intieme vrienden van Dag Hammarskjold schrijft over deze kamer:

“Er was niets in die kamer wat een speciale godsdienst vertegenwoordigde en toch scheen ze de macht te hebben om aan mensen van elke of van géén enkele religie de geesteshouding over te brengen, die moet voorafgaan aan ieder menselijk begrip, van welke hoedanigheid dan ook – een gevoel van nederigheid en van rust.

Voor velen van ons drukken de rots en het licht iets uit van de grootte, waartoe zich de menselijke geest zou kunnen ontplooien tot in de oneindigheid, ofwel opgesloten zou kunnen blijven in massiviteit, zoals gesteente”. 

DE WETENSCHAP VAN LICHT

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God

Strome licht in het denken van de mensen

Dat Licht op aarde nederdale.

Totdat wij zelfstandig kunnen denken, kunnen we geen intelligente, bereidwillige medewerkers zijn met de krachten van evolutie. Tenzij wij bezield zijn met de geest van goede wil ten opzichte van het geheel, zullen we niet in staat zijn te reageren op de wil-ten-goede, die de motiverende kracht en aandrijvende macht is van het goddelijk plan.

Voor wat betreft de hedendaagse mensheid zijn licht en goede wil de twee belangrijkste middelen om wereldproblemen op te lossen en de beschaving en cultuur van het nieuwe tijdperk te vestigen. In de wereld van licht kunnen de keuzen waarvoor de mensheid zich gesteld ziet duidelijk worden gezien. Licht openbaart het duister en het ongewenste. Licht onthult óók het doel dat kan worden bereikt, indien mannen en vrouwen de onzelfzuchtigheid en de liefde voor de mensheid kunnen opbrengen om dat licht te volgen, waarheen het ook zal leiden. Licht en goede wil zijn in gelijke mate vereist en beide energieën zijn gereedschappen waarmee alle Driehoekenleden werken.

Maar licht is altijd de eerste energie of hoedanigheid van goddelijkheid om tot uitdrukking te brengen, de weg bereidend voor de uitdrukking van de andere twee aspecten van de drie-eenheid: liefde en wil of doel.

Godsdienst en filosofie hebben altijd het belang van licht benadrukt. Momenteel kent de moderne wetenschap aan licht een steeds belangrijker plaats toe. Natuurkundigen beweren bijvoorbeeld, dat alle soorten uitstralende energie, waarvan het zichtbare licht er één is, fundamenteel hetzelfde zijn en slechts verschillen in golflengte ofwel in de energie van de fotonen (deeltjes) van licht. Evenzo zijn straling en stof omkeerbaar en kan de ene term voor de andere worden gebruikt, zoals in Einsteins beroemde E=mc2 formule, waarin de constante c staat voor de lichtsnelheid.

In haar pogingen de aard van het licht te doorgronden heeft de wetenschap een essentiële onderlinge verbondenheid geopenbaard op een fundamenteel niveau. Natuurkundigen kwamen ertoe om in termen van 'energievelden' te denken die de ten grondslag liggende structuur vormen van de stoffelijke wereld. Dit is een bekend gezichtspunt voor de Driehoekenwerker die tracht om door meditatie en aanroep de energieën van licht en goede wil te sturen in het planetaire energieveld, het etherisch web.

Wetenschappelijk onderzoek in de subatomaire wereld heeft ook geopenbaard, dat wij ieder onze eigen werkelijkheid scheppen; dat wij, op de een of andere manier, deelnemers zijn in een continuüm van scheppende activiteit.

Men zou kunnen zeggen dat wij de wereld scheppen in relatie tot het licht dat wij daar naartoe leiden. Voor de Driehoekenwerker die tracht om patronen van verlichte gedachten en verhoudingen te scheppen, dient deze wetenschappelijke 'ontdekking' om het geloof te sterken dat energie gedachten volgt en zichzelf ernaar richt, een fundamentele lering van het Driehoekenwerk.

Op biologisch gebied is licht een vitale factor. Fotosynthese, het belangrijkste scheikundige proces op aarde, is afhankelijk van lichtenergie. Licht speelt ook een rol in chemische analyse. Zichtbaar licht is slechts een onder-deel van het elektromagnetische spectrum en alle materie straalt energie uit. Door het spectrum ervan te analyseren, kan de scheikundige samenstelling van een stof worden ontdekt. Dit proces werd toegepast om de chemische structuur van verre sterren en planeten vast te stellen.

Drie Ontwikkelingen in ons Begrip van Licht

Als de substantie van het heelal een vorm van lichtenergie is, dan zal het vermogen van de mens om deze ener-gie te manipuleren en te wijzigen diepgaande consequenties hebben. Onder de vele vorderingen van een nieuwe wetenschap van licht, zijn er drie die in het bijzonder een belofte inhouden van revolutionaire ontwikkeling in deze richting:

1.  De eerste is de laser – de naam staat voor Light Am-plified by the Stimulated Emission of Radiation [Licht, Versterkt door de Gestimuleerde Emissie van Straling]. Terwijl gewoon licht diffuus en onsamenhangend [incoherent] is, is laserlicht coherent, bijna geheel samengesteld uit één golflengte, met de golven reizend in één en dezelfde richting. Omdat de golven van licht die worden uitgezonden door een laser in harmonie [in unisono] bewegen, versterken ze elkaar en verlenen zo kracht aan de laser.

De laser heeft vele unieke eigenschappen en we zijn pas begonnen met het ontdekken van de mogelijke toepassingen ervan. Eén enkele laserstraal heeft het inherente vermogen om grote hoeveelheden informatie te dragen en dit heeft enorme mogelijkheden op het gebied van communicatie teweeggebracht. (Glas)vezel optiek is in staat om binnen fracties van secondes informatie de wereld rond te doen gaan. Het licht fungeert als signaaldrager, een interessante overeenkomst met de manier waarop licht de drager kan zijn van de energie van goede wil. Het scheppen van een dergelijk netwerk van als het medium voor uitwisseling van informatie op de planeet, kan beschouwd worden als een uiterlijk symbool van het innerlijke netwerk van licht dat wordt gecreëerd en onderhouden door de Driehoekenwerkers.

In de geneeskunde stelt endoscopie met behulp van (glas)vezeloptiek de artsen in staat om diep in het lichaam van een patiënt te kunnen kijken, zonder tot operatie over te moeten gaan als middel tot onderzoek. Laserlicht, geconcentreerd als een naaldpunt, is een scalpel in de handen van chirurgen geworden. Laserlicht is op dezelfde manier gebruikt om tumoren te verwijderen van het netvlies van het menselijk oog, alsook om breuken in het netvlies zelf samen te voegen. Dit spannende gebruik van licht heeft het hele gebied van microchirurgie ontsloten en mogelijkheden naar voren gebracht die enkele tientallen jaren geleden ondenkbaar waren.

2.  De tweede ontwikkeling is voortgekomen uit de ontwikkeling van de lasertechnologie en is verbonden met het hologram. Het woord 'hologram' komt van de Griekse woorden 'holo', wat betekent '(ge)heel' en 'gram' of 'grafie' wat betekent 'schrijven'. Zodoende kan het hologram gedefinieerd worden als 'dat wat het geheel schrijft'.

Een hologram wordt gecreëerd door het volgende proces: Een laserstraal wordt door een half-verzilverde spiegel heen geleid. De helft van het licht wordt direct doorgegeven aan een fotografische plaat. De andere helft wordt gereflecteerd op een object of de een of andere structuur en dit licht wordt vervolgens op diezelfde fotografische plaat gereflecteerd. Waar de twee stralen elkaar ontmoeten wordt een interferentiepatroon gecreëerd en dit patroon wordt opgenomen op de plaat – een patroon dat zó fijn is, dat het niet door het blote oog kan worden waargenomen. Als de plaat dan verlicht wordt door laserlicht, wordt een driedimensionale afbeelding van het 'gefotografeerde object waargenomen in de vrije ruimte waargenomen. Dit beeld kan van verschillende gezichtspunten worden bekeken. Nog merkwaardiger is het feit, dat als er maar een klein deel van de plaat verlicht wordt, het hele beeld toch gecreëerd wordt. Het verschijnt echter waziger en onduidelijker en kan slechts worden waargenomen vanuit een beperkt aantal gezichtspunten.

Sedert eeuwen zijn menselijke gedachten gelijk één dezer fragmenten geweest, het potentieel inhoudend om het geheel te openbaren, doch begrensd blijvend in gezichtspunt. Heden ten dage kunnen wij denkvermogens zien samenkomen om zich te richten op wereldproblemen, waarbij verschillende disciplines hun inzichten delen. Denkvermogens worden in toenemende mate afgestemd op het Licht van de Ziel, tot een meer samenhangend licht dat een holistisch perspectief tot leven brengt in denkvermogens over de hele wereld. Wij zijn getuige van een uitbreiding van omvattende en universele gedachten, inspiratie overdragend aan mensen die op alle velden van dienst en menselijke aangelegenheden werken.

Holografie is toegepast voor een aantal belangrijke doeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld ontoegankelijke delen van industriële complexen gefotografeerd worden met de holografische techniek. Omdat een hologram driedimensionaal is, kunnen scheurtjes of gebreken, die op een tweedimensionale foto verborgen blijven, zichtbaar worden gemaakt.

Er wordt verwacht dat röntgen-holografie in de toekomst, door gebruik te maken van holografische technieken, de artsen in staat zal stellen om een driedimensionaal beeld van menselijke cellen te verkrijgen. Op het gebied van informatieopslag is het theoretisch mogelijk om de grote 'Bibliotheek van het Congres' in de V.S. op te slaan op materiaal ter grootte van een suikerklontje. Het huwelijk tussen computer-afbeeldingen en holografische technieken zal de vormgeving op gebieden als techniek en architectuur revolutionair veranderen.

3.  De derde ontwikkeling is eigenlijk meer een herontdekking en een uitbreiding van de belangstelling in de krachten en het functioneren van het denkvermogen zelf. De parallellen tussen de laser, het hologram en het menselijk denkvermogen zijn buitengewoon nauw verwant. Vertegenwoordigers van meditatie hebben vaak het denkvermogen vergeleken met een lens en mentale substantie met een vorm van lichtenergie. Op deze manier gebruikt kan het denkvermogen niet alleen “het veld van kennis” onthullen, maar ook het licht van de ziel binnenlaten en met andere denkvermogens in verbinding staan, zoals dat met telepathie het geval is. Daarenboven is er nog de mogelijkheid dat, door middel van de ziel, contact kan worden gemaakt met alle zielen en met de Overziel. Aldus heeft het deel een directe lijn van contact met het geheel en met alle delen van dat geheel. Hierin ligt de basis voor een hogere vorm van telepathie dan die van denkvermogen tot denkvermogen.

Binnen dit terrein van psychologisch onderzoek zijn er die gebeurtenissen, waaraan door sommige psychologen de naam “piekervaringen” toegekend wordt: momenten van verhoogde gevoeligheid en bewustzijn, waarin het individu een uitgebreid bewustzijn en een gevoel van transcendente heelheid ervaart. Het schijnt dat op zulke momenten een dieper niveau van begrijpen bereikt kan worden, alsof er licht is binnengedrongen in de transcendente sferen, terwijl datgene wat wordt onthuld wordt overgebracht naar het normale breinbewustzijn. Deze momenten kunnen een transformatie teweeg brengen en het naar voren komen van een compleet nieuw perspectief aangaande het leven.

De interactie tussen denkvermogen en materie blijft een gebied van wetenschappelijk onderzoek en steeds meer wetenschappers op verschillende gebieden komen tot de slotsom, dat de aard van de werkelijkheid minder lijkt op de werking van een grote machine, maar meer in lijn liggen met een universeel denkvermogen. Dit gezichtspunt, hoewel misschien nieuw voor de wetenschap, is niet nieuw voor de wijsheid van het Oosten. Vele parallellen werden getrokken tussen de 'nieuwe natuurkunde' en leringen van Oosterse religies en geestelijke tradities. De essentiële eenheid en onderlinge verbondenheid die de wetenschap aan het licht brengt is een fundamenteel kenmerk van het Oosterse wereldbeeld.

Dit beeld is er een dat niet onbekend is bij Driehoeken-werkers over de gehele wereld.

Er zijn duidelijke gevolgtrekkingen voor Driehoeken-werkers. Succesvol mentaal werk vereist de modificatie en manipulatie van mentale stof, analoog aan dat wat bereikt wordt door de laser op het stoffelijk gebied.

Door het juiste gebruik van het denkvermogen, door heldere visualisatie en het projecteren van licht van het denkvermogen, kan verlicht denken gestimuleerd worden en circuleren door het netwerk heen en in het menselijk bewustzijn.

Op dezelfde manier verdeelt en versterkt het netwerk als geheel het licht van het denken van God in menselijke denkvermogen over de wereld.

God sprak, Er zij Licht, en er was Licht”

Licht is manifestatie. Tenzij Hij Zich als Licht verkiest uit te drukken, is God geen Licht, omdat God in werkelijkheid geen ding [nothing] is. Maar als God substantie aanraakt met Zijn vinger, verschijnt er Licht. Christus is licht omdat Hij de manifestatie is van God – het menselijk wezen en God in volmaakt evenwicht. Door de Weg te volgen worden ook wij uiteindelijk lichtdragers en kunnen we Licht brengen aan hen, die in deze tijd “leven in duisternis en in de schaduw van de dood”.

Licht openbaart zich als positiviteit.

Aan het denkvermogen geeft het duidelijkheid en daarom ook het vermogen om met wijsheid te kunnen onderscheiden en keuzes te maken, die van positieve waarde zijn voor de vooruitgang van de wereld.

Aan het hart geeft het bewustzijn. In het Licht kunnen wij de noden van de mensheid onderscheiden.

Het hart is erbij betrokken, omdat het Licht haar vermogen tot begrijpen geeft. Het positieve gevolg hiervan is Liefde.

Aan de wil geeft het moed, het vermogen om vol te houden en door te zetten, omdat het wordt gevoeld als gelukzaligheid en de reiziger op de Weg een hart onder de riem steekt. Het positieve resultaat hiervan is vastberadenheid.

In deze overgangsperiode in de geschiedenis van de mensheid is het deze transfigurerende hoedanigheid van Licht waar de wereld om roept. Alleen het positieve effect van Licht kan de situatie transformeren. De roep gaat uit naar meer Lichtdragers om verlichte gedachten en visie op de menselijke toestand over te brengen en zodoende de krachten van Licht samen te voegen door hun bereidwilligheid om de discipline op zich te nemen om het Pad van Licht te betreden.

Verlichting

De aard van de ziel is licht en licht is de groter onthuller. Door gestadige oefening in meditatie kan het individu leren, om het licht dat uitstraalt uit zijn of haar eigen wezen in elke richting te keren en elk onderwerp te verlichten.

Dit vermogen kan worden omschreven als:

1.  Verlichting van waarneming. Het licht van de ziel stroomt uit en de mens op het stoffelijk gebied in stoffelijk breinbewustzijn wordt in staat gesteld om datgene waar te nemen dat voordien duister en verborgen was.

Dit is een proces van:

(a) Meditatie,

(b)   Concentratie in de ziel of het egoïsch bewustzijn,

(c) Contemplatie, of het keren van het ziele-licht op datgene wat gekend of onderzocht dient te worden,

(d)   Het daarop volgende instromen van de vastgestelde kennis in een “stroom van verlichting” in het brein. Deze draad doorloopt het denkvermogen en verlicht het. De in de automatische respons van mentale substantie op de medegedeelde kennis ontstane gedachten worden dan afgedrukt op het brein en het individu wordt zich, in stoffelijk breinbewustzijn, bewust van hetgeen de Ziel kent. Hij of zij wordt verlicht.

Naarmate dit proces vaker en stabieler optreedt, raakt het individu steeds meer gesynchroniseerd met de ziel. De tijdsfactor treedt terug en de verlichting van het veld van kennis door het licht van de ziel en de verlichting van het stoffelijk brein wordt onmiddellijk.

2.  Helderheid van bewustzijn. Het individu wordt stralend, helder van inzicht en zich bewust van een toenemend vermogen in zichzelf, dat de persoon in staat stelt alle problemen te verklaren en op te lossen, maar daarenboven “klaarheid van spreken” ontwikkeld om zodoende een der onderwijzende krachten in de wereld te worden. Alle kennis, bewust verkregen door zelf-verlichting, dient te worden gedeeld en duidelijk te worden medegedeeld aan anderen. Dit is het gevolg van verlichting.

3.  Het (doen) uitstralen van inzicht. Dit is het vermogen om “in en door” de vorm heen te zien, teneinde die subjectieve werkelijkheid te bereiken, die de objectieve schil maakt tot wat deze is.

Het is het vermogen om dwars door alle vormen heen te dringen om datgene wat zij verbergen te bereiken, want die werkelijkheid is identiek aan de werkelijkheid in uzelf.

4.  De verlichting van het intellect. Tenzij het denkvermogen kan weergeven wat de ziel weet, blijven de mysteriën onverklaard voor het stoffelijk brein en blijft de kennis die de ziel bezit slechts een prachtig en onbereikbaar visioen.

Als eenmaal het intellect verlicht is, kan het de verborgen dingen doorgeven aan en afdrukken op het brein die alleen aan de zonen van God op hun eigen gebied bekend zijn.

De Aard van Licht

Licht is stralende energie die, door haar inwerking op de organen van visie, die organen in staat stelt hun functie van zien te vervullen – nauwkeuriger omschreven als stralende energie. Websters Woordenboek

Als we bij licht aanbelanden, raken we de fundamentele activiteit waarin het bestaan zijn grondslag vindt. ... Licht is het alomvattende potentieel. David Boh

Licht en de andere vormen van straling zijn signalen die zich verspreiden vanuit een gebeurtenis gelijk rimpelingen door het universum. ... Het licht van de radiogolf of de röntgenstraal is de ultieme drager van nieuws of een boodschap en vormt een fundamenteel netwerk van informatie dat het stoffelijk universum samenbindt.  Jacob Bronowski

Welke bevoegde bron we ook mogen raadplegen, we zullen altijd hetzelfde antwoord verkrijgen; namelijk, dat dit goddelijke licht van de Logos het fundament is van alle bestaan. ... Het is het meest gemanifesteerde ding op aarde, maar niettemin het grootste van alle mysteriën. Het is de Shekinah van de Joden, de Sophia van de Gnostici, de Daiviprakriti van de Brahmanen, de Fohat van de Boeddhisten, de Moeder van Christus van de Christenen, de Isis van de Egyptenaren en het enig mogelijke redelijke object van aanbidding voor eenieder die het eeuwig leven aspireert. Franz Hartmann.

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.