Waarden om naar te Leven

  • Liefde voor de Waarheid – essentieel voor een rechtvaardige, inclusieve en vooruitstrevende maatschappij;
  • Een Gevoel voor Rechtvaardigheid – erkenning van de rechten en de noden van allen;
  • Een Geest van Samenwerking – gebaseerd op actieve goede wil en het beginsel van juiste menselijke verhoudingen;
  • Een Besef van Persoonlijke Verantwoordelijkheid – ten opzichte van groeps-, gemeenschaps- en nationale aangelegenheden;
  • Het Algemeen Welzijn Dienen – middels het offer van zelfvergetelheid. Slechts dat wat goed is voor allen, is goed voor het individu.

Dit zijn geestelijke waarden, die het geweten en het bewustzijn inspireren van degenen die dienen voor het scheppen van een betere wijze van leven.

Het lot van de mensen en van de naties wordt bepaald door de waarden die hun beslissingen beheersen.

De menselijke en de wereldcrisis van vandaag is voornamelijk een spirituele crisis, waarbij het karakter en de bedoeling van alle mannen en vrouwen worden beproefd. Dit geeft ons de kans om de waarden die we aanvaarden als een persoonlijke maatstaf voor het gedrag te aanvaarden.

De wereld van de toekomst is afhankelijk van elke keuzes die ieder van ons vandaag maakt.

De huidige tijd roept op tot belangrijke keuzes voor de volkeren van de wereld. Het is een tijd van herziening van waarden. Een waarde wordt bepaald in verhouding tot zekere aspecten van ons dagelijks leven of als een wezenlijke kwaliteit die herkend of nuttig is. Nochtans hebben talrijke waarden van het menselijke leven hun wortel in het "algemene welzijn van alle volkeren" en zijn zij de leidende maatstaven waarop de dagelijkse routine en het gemeenschappelijke werk kunnen worden gegrondvest en uitgewerkt. De principes die volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (van de Verenigde Naties) werden bepaald, zijn een voortdurende herinnering voor de volkeren van de wereld van de fundamentele doelstellingen en van de zuiverheid van intentie die hun beslissingen wettigen.

In deze tijd, waarin alles in de wereld snel verandert, stellen wij een fundamentele confrontatie vast tussen het oude en het nieuwe: de versleten en gekristalliseerde vormen en de vooruitstrevende ideeën; het egoïstische belang en het algemene welzijn, het nationalisme en een planetair bewustzijn, of tussen de materialistische waarden en de geestelijke waarden.

De materiële waarden beperken het individu, de groep of de natie binnen de grenzen geschapen door een levenshouding die enkel bedoeld is om hun eigen belangen te dienen. De vormen kunnen veranderen maar indien de motivatie die van een eng egoïsme is, dan kan hieruit niets goed voor de menselijke cultuur en beschaving voortkomen.

De geestelijke waarden lopen evenwijdig met de verlichting, met de vrijheid en met de scheppende groei van het mensdom. Zij bevorderen de innerlijke drang van de mensheid naar de synthese en de alomvattendheid. Zij veroorzaken een uitbreiding en geen beperking van de horizon van visie en menselijke mogelijkheden. Zij kunnen gesymboliseerd worden als een stijgende spiraal van een oneindige potentialiteit.

Wat ook de natie zij die wij vertegenwoordigen, de geestelijke waarden met het meeste belang zijn voor ons allen deze die ons verheffen boven ons egoïsme en de sleur die wij opgebouwd hebben. Het egoïsme biedt aan niemand voordeel – wijzelf inbegrepen – in een maatschappij die zeer onderling afhankelijk geworden is en zeer relatie-gevoelig.

De "opoffering van het egoïsme" kan nieuwe waarden in ons nationaal en internationale leven losmaken. Zij kan een einde maken aan de bewapeningswedloop, die zich nu bestendigt met motieven van winstbejag en macht, en kan leiden naar de weg van ontwapening en wereldvrede die gevisualiseerd en vastgelegd werden in het Charter van de Verenigde Naties.

De "opoffering van het egoïsme" laat de verdeling en de bijdrage toe door alle delen van de maatschappij aan de algemene groei en welvaart. Zij vestigt de verantwoordelijkheid, het belang en de inzet voor houdingen en gemeenschappelijke acties, en voor een nieuw perspectief op het leven en zijn werkelijke waarden. De echte waarden van de volkeren van de wereld steunen op enkele principes en kwaliteiten: de eenheid, de onbezorgdheid; de sociale harmonie, de veiligheid, de vrijheid en het algemeen welzijn "voor alle volkeren". De zin voor verantwoordelijkheid ontwikkelt zich in een dergelijk klimaat, alsook het recht en de vrijheden die aan iedereen toekomt; vertrouwen en wederzijds respect staan borg voor een goede werking.

Elke natie – groot of klein – kan zijn deel bijdragen. Een gerichte, ferme en verlichte openbare mening is de voornaamste kracht in de wereld en zij is in staat om de morele richting aan te duiden die nodig is. Dat onze verloochening van het ego-isme en van het materialisme de weg naar een betere toekomst voor de mensheid moge verlichten.

De opoffering van het egoïsme

De hindernissen die een nieuwe en betere wereldorde voor de mensheid in de weg staan kunnen worden samengevat in één enkel woord, egoïsme – nationaal, rassen, politiek, religieus, economisch, evenals het individuele egoïsme.

Zoals we weten zijn nieuwe waarden om naar te leven uit alle macht nodig voor het overleven van onze planeet. Het egoïsme kan overstegen worden en de visie van een betere wereld kan een werkelijkheid worden. De tijd is nu voor deze onderling afhankelijk wereld gekomen dat de enke-lingen hun persoonlijke belangen zouden verdrinken in het goede voor de groep; dat de groep of de groepen hun belangen zouden samensmelten voor het goed van het land; dat de naties hun egoïsti¬sche doelstellingen en plannen zouden opgeven in het belang van juiste internationale betrekkingen en voor het goed van de gehele mensheid.

Overal op de wereld is er een groeiende tendens waar te nemen naar het verlangen van een visie die overeenstemt met de nieuwe levenswijze. Het menselijk bewustzijn opent zich voor de geestelijke indrukken en komt tot het besef dat er, in alle aspecten van het leven, begerenswaardige geestelijke waarden zijn om op te bouwen en die het materialisme, dat de mensheid gedurende eeuwen heeft beheerst, zullen overtreffen. Deze waarden hebben te maken met de essentiële houdingen van het denkvermogen en het hart die de handelingen bepalen en de omstandigheden van het dagelijkse leven scheppen.

De opoffering van het egoïsme en zijn praktische vervanging door internationale samenwerking, wederzijdse verdraagzaamheid en het delen tussen de volkeren en de naties zullen de verhoudingen van begrip tussen de volkeren van de wereld versterken. Zij is bij machte om de mannen en vrouwen van alle naties van hun vrees en hun verlangen te bevrijden, hun de vrijheid van uitdrukking en van godsdienst te geven, en de vrijheid om mentaal en geestelijk vooruit te gaan.

De menselijke waarden in het dagelijkse leven

Er dient een tijd in de geschiedenis van het mensenras te komen waar een zodanig groot aantal mensen zich de waarden en de hoogste geestelijke doelstellingen zal eigen gemaakt hebben, dat de vroegere houdingen en activiteiten voor immer op een grote schaal onmogelijk zullen gemaakt worden.

Het doel van de nieuwe wereldorde is zeker te stellen dat iedere natie, groot of klein (waarin minderheden gelijke en evenredige rechten zullen hebben) haar eigen culturele ontwikkeling dient te volmaken en aan haar eigen heil moet werken. Elk van haar en allen samen dienen te beseffen dat zij een organisch deel van een bestaand geheel uitmaken en aan dit geheel op een onbaatzuchtige wijze moeten bijdragen. Dit besef is reeds in de harten van ontelbaren overal ter wereld aanwezig; dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Indien dit op intelligente wijze wordt ontwikkeld en met wijs beleid wordt verder gezet zal dit bijdragen tot juiste menselijke verhoudingen, tot economische stabiliteit, gegrondvest op de geest van delen en op een nieuwe oriëntatie van de mens tot zijn medemens, van natie tot natie en van allen naar deze allerhoogste macht die wij met de naam God aanduiden.

Op nationaal vlak toegepast zullen deze verwezenlijkingen het conflict en de rivaliteit in de verschillende aanzichten van de maatschappij doen verdwijnen. Indien elke groep voor zichzelf en zijn eigenbelang vecht kan er geen "sociale harmonie" zijn, geen rust, geen veiligheid en eenheid, noch vrijheid of welzijn.

De fundamentele menselijke waarde die vandaag de dag noodzakelijk is voor een beter leven in de maatschappij waarin wij leven, is het eenvoudige en praktisch gebruik van de energie van de goede wil. Goede wil is een inclusieve en medewerkende geesteshouding; het is "liefde in actie"; hij smelt het hart en het denken samen in een staat van wijsheid en van scheppende intelligentie; hij moedigt, de rechtvaardigheid en de integriteit aan van hen die invloed en macht hebben. Hij is werkelijk de hoeksteen van de mensenmaatschappij die aan de waarden van de nieuwe tijd beantwoordt.

Laten wij door gedachten en handelingen hen ondersteunen die met goede wil werken in naam van "het algemene goede voor iedereen".

LUCIS TRUST

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media