Eenheden van Dienst

Een groep mensen, werkend in vereend pogen en aangespoord door een gemeenschappelijk doel, kan een invloed op de omgeving hebben die ver uitstijgt boven haar numerieke sterkte. 

Doel

Vorming

Activiteiten

HET DOEL VAN EEN EENHEID VAN DIENST

Een Eenheid van Dienst is samengesteld uit individuen die een gemeenschappelijke visie delen en hun verantwoordelijkheid erkennen om een toekomst op te bouwen die gebaseerd is op geestelijke waarden en beginselen.

Praktische, doeltreffende dienst door groepen is heden de belangrijkste factor in het pogen van de mensheid om een nieuwe levensdimensie te bereiken en een nieuwe en rechtvaardiger samenleving te scheppen. Het aantal actieve groepen en niet-gouvernementele organisaties maken vandaag een bloeitijd mee. Hun aanwezigheid en de omvang van hun werk worden in het menselijk bewustzijn stevig verankerd via de media en het internet.

Vele van deze uiterlijke groepen hebben een innerlijke band met de nieuwe groep van werelddienaren, een subjectief netwerk van mensen van goede wil die op elk gebied van het menselijk ondernemen werkzaam zijn en die een gemeenschappelijke visie van de eenheid, onderlinge verhoudingen en onderlinge afhankelijkheid tussen landen en mensen delen.

Eenheden van dienst komen voort uit de nieuwe groep van werelddienaren en ontwikkelen nieuwe manieren van dienst door middel van hun verantwoordelijkheid voor de geestelijke noden van de tijd, en leren in dit proces de moeilijke lessen van onzelfzuchtige groepsactiviteit. Deze groepen komen tegemoet aan de wereldnood door plaatselijk het welgekende spreekwoord “Denk werelds, handel plaatselijk” aan te tonen. Indien zorgt wordt gedragen voor de kern van dienst – ziele contact – zal de geleverde dienst spontaan volgens die lijnen spontaan en effectief stromen. Wellicht is het deze bekwaamheid om tegemoet te komen aan de geestelijke noden van de gemeenschappen waarin zij werken, die de grootste bijdrage vormt die eenheden van dienst leveren aan het naar buiten tredende nieuwe tijdperk.

DE VORMING VAN EENHEDEN VAN DIENST

Er is geen haast, geen spoed. En toch is ere geen tijd te verliezen.

Dienst begint waar we ons bevinden, en de vorming van een eenheid van dienst is een organisch proces. Wanneer een individu bezield wordt door een visie van onzelfzuchtige dienst aan het geheel, zal het zaad voor een eenheid van dienst wortel schieten. Geleidelijk, naargelang het inzicht van dienst groeit, zal de nieuwe dienaar op natuurlijke wijze geneigd zijn dit met anderen te delen, en een groep kan tevoorschijn komen.* Wanneer anderen op magnetische wijze worden aangetrokken, breidt de mogelijkheid voor bruikbare dienst zich met elk lid dat bijdraagt aan de dynamische kwaliteit van het groepsleven uit. Met een of meerdere toegewijde dienaren in de kern van de groep is de groei en stabiliteit verzekerd. Klein beginnen, en traag, zorgvuldig van binnenuit groeien helpt de groepsvisie en het werk verankeren.

Het geheim van succesvol werk is gelegen in een eenheid van doel die uit een toewijding aan de dienst van de mensheid en uit een geest van samenwerking, groepsliefde en groepsbewustzijn stroomt. Wanneer de innerlijke gerichtheid aanwezig is kunnen alle persoonlijke verdeeldheid en onenigheden opzij gezet worden. Een van de meest effectieve manieren om deze gerichtheid te bewaren is via de groepsmeditatie.

* Wereld Goede Wil en Driehoeken zijn altijd bereid om advies te geven over het vormen van een groep. En we kunnen u in contact brengen met een groep in uw omgeving.

DE ACTIVITEITEN VAN EENHEDEN VAN DIENST

Elke eenheid van dienst is een levend organisme en een dynamisch brandpunt van geestelijke energie in het wereldwijd werk. Het subjectieve netwerk van alle eenheden van dienst is verankerd in een cultuur van de ziel, en versterkt de innerlijke eenlijnigheid tussen de geestelijke natuurrijken en de menselijke familie.

Elke eenheid heeft haar eigen initiatieven en er zijn een aantal mogelijkheden te overwegen en manieren waarop u kan helpen, zoals werken met Driehoeken en met Wereld Goede Wil, groepsmeditatie en visualisatie, groepsstudies, het elektronisch verspreiden van literatuur, of via mail, en het organiseren van evenementen die de aandacht vestigen op de uitdrukking van juiste menselijke verhoudingen en het bevorderen van goede wil.

Driehoeken:

gebruikt de kracht van de gedachte en gebed om licht en goede wil voor de gehele mensheid aan te roepen. Dit werk wordt gedaan door drie mensen verbonden in een wereldwijd netwerk.

De Hoofdkwartieren leveren literatuur om te verspreiden en zo mensen van goede wil aan te moedigen om driehoeken van licht en liefde te vormen. Mensen kunnen eveneens driehoeken vormen via het web, het Bulletin Bord, dat u vindt op: www.lucistrust.org/dienst_activiteiten/driehoeken/online

Wereld Goede Wil: vestigt juiste verhoudingen via de praktische toepassing van de beginselen van goede wil. Haar werk is voornamelijk opvoedend en wordt uitgedragen via vele publicaties die voor verspreiding te verkrijgen zijn. De homepagina is: www.wereldgoedewil.org

Manieren tot samenwerking omvatten:

  • Het op plaatselijk vlak voorstellen van de beginselen, publicaties en programma’s van deze twee initiatieven.
  • Publiceren van de drie belangrijkste geestelijke feesten van Pasen, Wesak en het Feest van Goede Wil. Het Feest van Goede Wil wordt wereldwijd ook gevierd als Wereld Aanroepdag, een wereldwijde dag van gebed, meditatie en aanroep.
  • Het vormen van driehoeken van licht en goede wil.
  • Het verspreiden van de Grote Aanroep, een wereldgebed.
  • Het vormen van studiegroepen over de problemen van de mensheid teneinde een gedachtevorm met de oplossing te ontwikkelen. Wereld Goede Wil levert begrijpelijke en hedendaagse studiecursussen die bestaan uit zeven studiestellen die verkrijgbaar zijn via downloaden en via de post vanuit de hoofdkwartieren.
  • Het informeren van het publiek over de beginselen en programma’s van de Verenigde Naties, een belangrijke uiterlijk brandpunt van de energie van goedde wil.

Door middel van deze projecten helpen groepen een positieve invloed in het bewustzijn van hun gemeenschappen en in de wijde wereld vrij te maken via de energie van goede wil.

Ook vele groepen vinden dat het op geregelde tijdstippen samen komen in een groepsmeditatie, gericht op goede wil en dienst belangrijk is voor de innerlijke sterkte en eenheid van de groep. Door met geestelijke energieën te werken en deze aan het dagelijkse fysieke leven te koppelen kunnen deze groepen helpen om de subjectieve sfeer van de planeet te verbeteren en een klimaat scheppen voor een opbouwende verandering in de wereld en in hun gemeenschappen. Enkele van de technieken van groepsmeditatie die door Wereld Goede Wil worden bevorderd zijn:

  • Goede Wil Meditatiegroep: Het doel van dit meditatiewerk is het versterken en doen toenemen van de goede wil, een krachtige en scheppende energie die de dringende problemen waar de mensheid  voor staat kan helpen oplossen.
  • Twaalf Geestelijke Feesten: De tijd van de volle maan is een periode wanneer geestelijke energieën uitzonderlijk beschikbaar zijn en de Geestelijke Hiërarchie en de mensheid nauwer bij elkaar worden gebracht. De energieën die tijdens deze twaalf feesten worden bereikt kunnen ten tijde van de nieuwe maan worden geaard, en dit is een gelegenheid om de aandacht te richten hoe het Plan kan uitgewerkt worden, en op de manieren waarop de “kracht van het ene Leven” en de “liefde van de ene Ziel” zich doorheen de dienaren van de wereld uitwerken.
  • Cyclus der Conferenties: Dit is een initiatief voor visualisatie waarbij gebruikt gemaakt wordt van de kracht van de verlichte gedachte om een positief mentaal klimaat te scheppen voor de conferenties die rond een specifiek probleem plaatsvinden.

Het is belangrijk om de rol van de Eenheden van Dienst te herkennen als brandpunten voor de stroom van geestelijke energie en creativiteit. De verhouding met de hoofdkwartieren is er een van samenwerking en innerlijke eenlijnigheid. Wij verheugen er ons op om u meer informatie te zenden en u  waar we ook kunnen bij te staan.

DE TOEKOMST

Een van de grootste noden in de wereld is de verhouding van groep tot groep in een wereldwijd netwerk van licht en goede wil. Wanneer groepen hun verhoudingen met elkaar herkennen, zullen ze uiteindelijk versmelten en zich verenigen tot een grote beweging van goede wil, wat geest is in werkelijke uitdrukking. Vandaag zien we deze beweging spontaan over de hele wereld verschijnen, een vanzelfsprekendheid die gekenmerkt wordt door een afwezigheid van een centrale controle. Er is geen nood aan een super-organisme die de eenheid wil richten en doordrukken. Wel nodig is een veelvoud aan levende organismen die los bijeen gehouden worden door samenwerking, voortdurende communicatie en een zich vereenzelvigen met een doel en een bestemming.

Eenheden van dienst zijn een wezenlijk levend deel van zo’n netwerk van licht en goede wil. Via hun onzelfzuchtige toewijding aan de dienst voor de mensheid zijn zij de ware voorlopers van het nieuwe tijdperk.

Voor meer informatie over de actieve groepen zie: 
www.lucistrust.org/dienst_activiteiten/wereldwijd_netwerk

Het is niet zozeer de actieve uiterlijke dienst van een groep discipelen die het belangrijkste is (doch ze hebben noodzakelijk een wezenlijk doel) maar de coherente geïntegreerde groepsgedachte die zo machtig is dat er veranderen in het menselijk bewustzijn worden teweeg gebracht.