Introductie tot de Volle Maan Meditatie

De twaalf feesten zullen een openbaring van goddelijkheid betekenen. (Alice A. Bailey)

Meditatie is een krachtige methode tot dienstverlening voor de mensheid. Wanneer het denkvermogen als kanaal gebruikt wordt, worden de energieën van Licht, Liefde en Wil-ten-goede ontvangen en doorgegeven in het menselijk bewustzijn. Deze energieën zijn steeds beschikbaar voor hen die er mee kunnen in contact komen tijdens de meditatie. Elke maand vormt het ogenblik van de volle maan de beste gelegenheid voor groepsmeditatie, wanneer deze gebruikt wordt als middel om mee te werken met het goddelijk Plan of intentie voor onze wereld.

In dit verband kan men zich afvragen welke rol de volle maan speelt? Er zijn cycli van eb en vloed van geestelijke energie waarmee groepen, evenals individuen, bewust kunnen samenwerken. Een van de voornaamste cycli van energie valt samen met de maanfasen en bereikt zijn maximum tijdens het hoogwater op het moment van de volle maan. Dit is het ogenblik waarop de kanalisatie van energie doorheen de groepsmeditatie in het bijzonder doeltreffend is.

De maan zelf heeft geen enkele invloed op het werk, maar als haar schijf volledig verlicht is, duidt dit op een vrije en onbelemmerde eenlijnigheid tussen onze planeet en de zon, het zonnecentrum, de bron van energie voor alle leven op Aarde. Tijdens deze ogenblikken kunnen wij een werkelijke benadering betrachten met onze God, de Schepper, het Centrum van Leven en van Intelligentie. Dat dit besef deel uitmaakt van het oude intuïtieve begrip van de mensheid, wordt bevestigd door het waarnemen van religieuze feesten die vastgesteld werden met betrekking tot de maan of tot een sterrenbeeld van de zodiac. De esoterische wet van de cycli (de wet gesymboliseerd door een wassende maan tot aan haar volle verlichting, gevolgd door het afnemen) bevestigt dat wij bewust kunnen samenwerken met de stroom van geestelijke energie:

"De meditatie van de ziel is ritmisch en cyclisch van aard, zoals alles in de kosmos. De ziel ademt en daardoor leeft haar vorm. Het ritmisch karakter van de ziele-meditatie moet de aspirant in zijn leven niet over het hoofd zien. In de gehele natuur is er eb en vloed en in de getijden van de oceaan hebben wij een prachtig beeld van een eeuwige wet. Dit illustreert de gedachte van een cyclisch antwoord op de ziele-impulsen gedurende de activiteiten van de meditatie in de morgen, tijdens een herinnering op de middag en bij een overzicht tijdens de avond. Een grotere eb en vloed Worden ook aangeduid in de twee aspecten van de volle en van de nieuwe maan."  (Alice A. Bailey)

Vandaag komen ontelbare grote en kleine groepen van dienst, doorheen de gehele wereld, regelmatig elke maand bijeen op het ogenblik van de volle maan, voor een werk van meditatie. Het is goed om zich te herinneren dat reeds sinds meerdere decennia dergelijke samenkomsten werden gehouden, als dienst voor de mensheid. Gedurende deze jaren werd een kanaal voor het doorgeven van energie geschapen, dat niet ophoudt met groeien op zijn oude basis. Dit vraagt van ons op elk ogenblik een dieper begrip en een groeiende doelmatigheid, om de nieuwe niveaus van bewustzijn te bereiken (niveaus die deze van de ENE mensheid verhogen, zelfs indien dit aandeel uiterst klein is).

Dit is zeker moeilijk om te begrijpen en om uit te leggen aan nieuwkomers. Terwijl men het accent legt op de inspanningen van iedereen (niettegenstaande de groep individuen met verschillend niveau van begrip bevat) is het gemakkelijk om te begrijpen dat de groep nochtans, doorheen het werk, als één geheel functioneert. In de aangehouden inspanning wordt de groep subjectief in bewustzijn verenigd tot één, welke ook de verscheidenheid en het aantal groepsleden moge zijn die de groep uitmaakt. Dit tast de kracht van het groepskanaal absoluut niet aan, maar biedt tegelijkertijd een gelegenheid aan hen die op hun niveau wensen bij te dragen. Anders gezegd wij komen geven en niet ontvangen.

Het is nuttig om een zeker begrip te hebben van de eigenschappen en geestelijke bijzondere mogelijkheden die ons door het astrologisch teken van het ogenblik worden aangeboden. Alhoewel de astrologische factoren niet het criterium van onze samenkomsten uitmaken, is het interessant om de algemene en blijvende invloeden te kennen wanneer wij in hun invloedssfeer komen. Daarvoor dienen wij gevoelig en intuïtief te worden voor de invloeden van het hiërarchische plan en voor de wisselende voorwaarden die door de mensheid worden geschapen.

Hier worden wij nu geconfronteerd met de esoterische astrologie: de astrologie van de ziel en van de discipel. De exoterische astrologie van de persoonlijkheid of van het lagere zelf is hier slechts van relatief belang, alhoewel toch betekenisvol. Het individu in het algemeen reageert feitelijk nog niet op de invloed van de ziel. Nochtans kunnen wij iets van de principes van de esoterische astrologie aanvoelen, die in wezen de wetenschap van de verhoudingen (tussen individuen, planeten, stralen, enz.) is zonder voor zover de traditionele astrologie te kennen. De esoterische astrologie is slechts een wetenschap zoals alle andere, die ontwikkeld en gebruikt zal worden tijdens het Waterman-tijdperk.

De specifieke beschikbare energieën die ten tijde van de volle maan in meditatie ontvangen en doorgegeven worden, kunnen – wanneer ze goed begrepen worden – de werktuigen zijn om de mensheid te helpen zijn geestelijk doel naderbij te komen; dit als geïntegreerd en eenlijnig centrum van bewustzijn, binnen het lichaam van de ENE in wie wij leven, bewegen en ons bestaan hebben. Dit is het voornaamste doel van de volle maansamenkomsten.

Het belangrijkste werk bij het voorbereiden van de groepsmeditatie, is de éénlijnigheid en de integratie als groep; het bewustzijn van de mensen open voor de Hiërarchie en de Christus als hoofd van de Hiërarchie. En, moet men dit herhalen, op zo'n wijze dat een bruikbaar energetisch kanaal gevormd wordt tussen de Hiërarchie en het menselijk bewustzijn. Voor dit welslagen dienen wij te begrijpen hoe de Hiërarchie de gelegenheden van de volle maanperiode zoekt te gebruiken. Maar hoe gebruik de Hiërarchie de energieën, als antwoord op de schommelingen, op de roep van de mensheid, bij de druk van de evolutie? In feite moeten wij intuïtief opvangen en registreren, zoals hoger gezegd. Zouden we slechts enkele van de voornaamste factoren kunnen aanvoelen, dan zouden wij betere dienaren kunnen worden om samen te werken bij de meditatie van de occulte regering van de planeet – de geestelijke Hiërarchie – om de ontluiking, de evolutie in het denken en in het hart van het menselijke bewustzijn vooruit te helpen en zo de menselijke aangelegenheden te wijzigen.

Bij de dienst van meditatie bij volle maan bestaat het doel er in van te werken door middel van de scheppende verbeelding, als leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren, die werelddienst zijn toegedaan. Geestelijk en op telepathische wijze zijn de groep en het werk één. Natuurlijk zijn deze meditatiesamenkomsten van de dienende groepen op wereldvlak gebundeld en subjectief samengesmolten en kunnen door de Hiërarchie gemakkelijk gebruikt worden voor het kanaliseren van de energie en voor de verlossing van de mensheid. De groepsmeditatie is dus de intentie, de groepswil, om elke maand samen te komen. De inleiding die bij de volle maanmeditatie kan gegeven worden is geen conferentie, maar dient om de concentratie, de eenheid en het versterken van het proces van denken van de groepsleden te bereiken.

Bijgevolg hebben we drie, voorname elementen:

1.   Dit werk steunt op het fundamentele occulte feit van de wetenschap van Energie, dat dus alles energie is en dat energie volgt op het denken en er zich naar voegt.

2.   Dat ditzelfde werk eveneens steunt op het occulte feit dat het kleinste atoom van substantie potentieel het antwoord op de stimulering van de geestelijke energie bevat.

3.   Een uittreksel uit het boek Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk geeft ons het planetaire en menselijke kader waarbinnen dit werk gedaan wordt:

“Het gevolg van de menselijke meditatie momenteel is, dat omstandigheden worden veranderd, hogere geestelijke vermogen worden aangeroepen en met concentratie wordt gewerkt, verticaal en horizontaal, in de wereld der mensen en in het koninkrijk Gods. Deze verticale en horizontale activiteit houdt het geheim in van scheppende meditatie. Het is de aanroep van de hogere energieën en schept een kanaal van contact tussen ziel en geest. Dit wordt tot stand gebracht door wat ik 'verticale meditatie’ genoemd heb. Het is ook oproepend en schept een gisting of dynamische beweging op dat gebied dat moet worden benaderd of veranderd en dit is het horizontale aspect. De verticale en de horizontale activiteiten omschrijven de methode van aanroep en oproep, zoals die door al de verbindende groepen tussen de verschillende planetaire centra gebruikt worden.”  (Alice A. Bailey)

In de nieuwe wereldgodsdienst zal de wetenschap van aanroep en van oproep de plaats innemen van hetgeen wij nu het gebed en de religieuze eredienst noemen. Elke volle maanperiode of elk geestelijk feest zal een moment zijn om de groepsaanroep samen te bundelen en daarvoor werken wij. Van alle volle manen van het jaar hebben er drie een groter belang en deze zijn geconcentreerd in drie opeenvolgende maanden die zo leiden naar een verlengde geestelijke inspanning die de rest van het jaar zal beïnvloeden:

1.            Het Paasfeest – de volle maan in Ram

2.            Het Wesakfeest – de volle maan in Stier

3.            Het feest van de Goede Wil – de volle maan in Tweelingen

"Reeds worden deze drie Feesten over de gehele wereld heen gevierd, alhoewel ze tot dusver nog geen verband met elkaar houden. De tijd is in aantocht, dat deze drie feesten over de gehele wereld gevierd zullen worden en dat door middel van deze feesten een grote geestelijke eenheid zal worden bereikt, en dat de gevolgen van de Grote Nadering, die ons momenteel zo nabij is, gestabiliseerd zullen worden door de vereende aanroep der mensheid over de gehele planeet heen. De overige volle maan-tijdstippen zullen kleine feesten vormen, maar zullen ook als van vitaal belang worden erkend. Zij zullen in het bewustzijn van de mens de goddelijke kenmerken bevestigen, net zoals de grote feesten de drie goddelijke aspecten bevestigen. ... Zo zullen de maandelijkse feesten een openbaring van goddelijkheid vormen." ((Alice A. Bailey)

VIJF DAGEN

Men neemt algemeen aan, dat de volle maanperiode vijf dagen beslaat, de dag van volle maan zelf, de twee voorafgaande dagen en de twee dagen die erop volgen:

a.   De twee dagen van voorbereiding: Laat alle gedachten aan eigen persoonlijke en geestelijke problemen varen; probeer het Plan te begrijpen en uw eigen relatie ermee, alsook die van Uw groep.

b.  De dag van veiligstelling: Dit is de dag, waarin het juiste moment van volle maan plaats heeft. Het is de tijd voor de innerlijke en uiterlijke groepen om met elkaar contact te krijgen.

c.   De twee dagen van uitdelen, het juiste vrijlaten en gebruik van groepsenergie. Dit kan de gedachten aan de technieken van dienst insluiten, evenals de vaardige handelwijze waarbij men aan een bepaalde behoefte tegemoetkomt.

Andere werkjes over de volle maan zijn beschikbaar bij de Arcane School.

Meditatie tijdens Volle Maan

De tijd van volle maan is een periode wanneer geestelijke energieën uitzonderlijk beschikbaar zijn en een nauwer contact tussen de mensheid en de Hiërarchie mogelijk maken. Een reeks artikels, maankaarten, toespraken en hulpbronnen.

Lees Meer