Het bouwen van de Tempel van Koolstof

Deel 1

OVERZICHT

Terwijl de Kosmische Bloedstroom een zich ontwikkelend aspect van de Elektrische Brug is, kan de aandacht nu gericht worden op de vorm die gebouwd en doorheen dit fluïdum, het elektrisch medium, bevestigd wordt.

Zoals algemeen geweten, is koolstof de basis van alle organisch leven, en een van de geheimen achter het vermogen van koolstof om lange polymerische ketens te vormen en samengestelde organische vormen, is een inherente magnetische kracht. Tot recentelijk wetenschappelijke theorieën dacht men dat het onmogelijk was om koolstof op kamertemperatuur te magnetiseren omwille van de schikking van haar elektronen; de magnetische club was exclusief voor slechts enkele gerenommeerde leden: ijzen, kobalt, nikkel en enkele zeldzame metaalmengsels. Maar als gevolg van het geraffineerde lichtonderzoek werd koolstof officieel erkend als tot deze groep te behoren en de wetenschap en de technologie werken eraan om de twee werelden van magnetisme en koolstof samen te brengen – iets waar de hogepriesters van de alchemie al langer mee bezig zijn. 1

Magnetisme is een ‘ordenend fenomeen’ – en dit is voor wetenschappers en occultisten hetzelfde, deze laatste gebruiken het om de structuur van vormen tot een gepaster woning voor de geest te verheerlijken. Magnetische koolstof heeft in dit proces een centrale rol te spelen. Koolstof was de verborgen en lang gezochte sleutel voor de Steen der Wijzen. De verhouding tussen de innerlijke en de uiterlijke mens draait rond de alchemie van koolstof en het huidig onderzoek in de elektronische en magnetische werking van koolstof heeft voor de toekomst enorme gevolgtrekkingen; het zal de mensheid helpen om het fysieke gebied te boven te komen door middel van de nieuwe concepten van tijd en ruimte en, met de woorden van de Tibetaan:

Wij zullen elkander en alle vormen van goddelijke openbaring zien als licht eenheden in verschillende graden van helderheid en wij zullen in toenemende mate spreken en denken in termen van elektriciteit, voltage, intensiteit en kracht.” 2

Er zijn zeven fundamentele types van elektrische kracht die de creatieve, geestelijke mens kan formuleren en zeven overeenkomstige types van materie, en het eruit voortvloeiende werk ligt in de kern van een toekomstige elektrische bouwwerk, waar “tempels die niet met handen gemaakt worden”, zullen gebouwd worden. De huidige ontdekkingen over koolstof en hun toepassing in de nanotechnologie is een uitwendig symbool voor deze toekomstige geestelijke kunst en wetenschap. Wanneer de mensheid als geheel zich ontwikkeld heeft naar een geestelijker bewustzijnstoestand, zal de elektrische behandeling van koolstof wijd verspreid gebruikt worden door middel van natuurlijke kwaliteiten die in elk individu latent aanwezig zijn. De mensheid zal dan bewust beginnen werken met het transformeren van de aarde, en later, met het gehele zonnestelsel, tot een levende tempel. Het zal een tempel zijn van getransfigureerde koolstof met de mensheid als het koninkrijk van de diamant-ziel levend en zichzelf erdoorheen uitdrukkend.

De sleutel tot inwijding in deze grote maçonnieke onderneming ligt in een begrip van “de zevende straal met betrekking tot verschijnselen van elektriciteit waardoor het zonnestelsel gecoördineerd en met leven begiftigd wordt. … Wanneer het grote werk voleindigd is, zullen wij de Tempel Gods, het zonnestelsel, aanschouwen, georganiseerd zowel op objectieve als op subjectieve wijze; dan zullen zijn hoven en heilige plaatsen toegankelijk zijn voor de mensenzonen, die dan zonder beperking zullen werken en vrije toegang zullen verkrijgen tot alle delen van het gebouw. Door middel van het dan teruggevonden magische Woord zullen alle deuren open vliegen en 's mensen bewustzijn zal op elke goddelijke openbaring reageren.” 3

Dit is niet louter een ondoorgrondelijk, mystiek inzicht, maar intensief praktisch, zoals een begrip van de fundamentele rol van koolstof in de elektrische brug zal onthullen.

Er is niets anders dan elektriciteit in openbaring, het ”mysterie van elektriciteit" waarop H.P.B. in De Geheime Leer doelde. Alles in de Natuur is elektrisch van aard; het leven zelf is elektriciteit, maar al hetgeen waarmede wij in contact zijn gekomen en dat wij thans gebruiken, is slechts stoffelijk en staat in verband met en is eigen aan de grofstoffelijke en etherische stof van alle vormen. … De toekomstige wetenschappelijke ontdekkingen bevatten derhalve het geheim.” 4

De ontdekkingen van de magnetische eigenschappen van koolstof en haar ontvankelijkheid voor elektrische beïnvloeding is een van deze geheimen, maar er zijn er meer die op de rand van ontdekking liggen. …

Vervolg in Deel 2

------

  1. Carbon joins the Magnetic Club http://www.physorg.com/news98111007.html
  2. Een Verhandeling over Witte Magie. blz. 334. A.A. Bailey
  3. Esoterische Psychologie I blz.373. Ibid
  4. Esoterische Genezing blz. 377. Ibid