Wetenschap, Alchemie en Psychologische Transmutatie

Een voordracht gegeven door Laurence Newey in de Theoversity: Oxford Conference, Christ Church College, op 18-19 Maart 2011 over het thema van Esoterie & Psychologie: De Brug tussen Spiritualiteit & Wetenschap​

 

 

Een van de boeiendste dingen van de overbrugging tussen de esoterie en de psychologie, spiritualiteit en de wetenschap is dat de brug reeds bestaat – ze wordt enkel nog niet als zodanig herkend. De brug tussen de esoterische en de exoterische wetenschap in het algemeen is elektrisch. Daarom gaan we een kijkje nemen naar het idee van een geïntegreerde wetenschap van de elektriciteit die begint bij het grote beeld d.w.z. de kosmologie. Binnen dit kader zouden alle andere wetenschappen hun plaats moeten vinden en hun verhoudingen onder elkaar. Als we hier van uitgaan kunnen we naar de toekomstige wedergeboorte van de alchemie kijken maar in een elektrische gedaante, en dan zien hoe de elektrische alchemie zich verhoudt tot het gebied van de psychologie en de psychologische veranderingen.

Drie soorten beweging

De Psychologie wordt gewoonlijk omschreven als de wetenschappelijke studie van de processen van het mentale en van het gedrag. Dit kan het gedrag van een cognitieve eigenschap van een bepaald individu, van een groep, een activiteit of van een omstandigheid zijn. En in de woorden van Dr. Leary die in het boek van Alice Bailey, De Ziel en haar Mechanisme, vermeld staan: “Het gedrag van menselijke wezens, psychologisch gesproken, wordt herleid tot fysiologische feiten en vondsten, deze op hun beurt weer tot het terrein van de biologie, dan tot de bio chemie, dan tot de algemene chemie, en dan, het is onvermijdelijk, tot de fysica, als de wetenschap van stof in beweging."

Dis laten we eerst en voornamelijk kijken naar het idee van de materie in beweging:

Om met het kosmologisch kader te beginnen, een verklaring in de Geheime Leer van Helena Blavatsky waar we allemaal mee akkoord kunnen gaan, is dat de fundamentele eigenschap van de Kosmos een eindeloze beweging inhoudt. Ze zegt, “Het ENE LEVEN is, eeuwig, onzichtbaar en toch alomtegenwoordig, zonder begin of einde en toch periodiek in haar geregelde manifestaties, … het is een absoluut kenmerk, namelijk HETZELF, de eeuwige, onophoudelijke beweging, wordt in esoterische taal de ‘grote adem’ genoemd, dat is de eeuwigdurende beweging van het Heelal in de zin van grenzeloze, altijd aanwezige RUIMTE. Wat bewegingloos is, kan niet goddelijk zijn. Maar er is ook in feite en in werkelijkheid niets absoluut onbeweeglijk binnen de universele ziel.” (Proloog, Blz. 2 van De Geheime Leer)

Dit mooi citaat geeft ons een punt van herkenning voor het samenbrengen van de esoterie en de wetenschap, een ontmoetingsplaats voor zowel de geestelijke als de agnostische denker. Het kan de basis vormen voor een nieuwe esoterische dynamiek: de psychologie van de beweging en de verhouding die aangetoond wordt door elk afzonderlijk organisme in antwoord op de innerlijke en de uiterlijke invloeden op haar reactiesysteem.

Volgens De Geheime Leer en Een Verhandeling over Kosmische Vuur zijn er in de Kosmos drie basistypes van elektrische beweging, elk verbonden met een aspect van de goddelijke drie-eenheid die in het hart van veel van de grote wereldreligies en filosofieën ligt – Wil, Liefde-Wijsheid en Actieve Intelligentie. Deze drie zijn ook gekend als elektrische vuur, zonnevuur en vuur door wrijving. Elk van de drie Goden of Logoï die de goddelijke drie-eenheid vormen hebben alle drie deze aspecten maar tonen de ene dynamischer dan de andere en worden zo herkend als dat dominant aspect zelf.

 

 

Met verwijzing naar Een verhandeling over Kosmisch Vuur (blz. 142-47) beginnen we met de derde Logos van de drie-eenheid, actieve intelligentie, die zich uitdrukt door een draaiende beweging, die te danken is aan het vuur dat latent in de materie zelf ligt. De draaiende beweging zien we overal om ons heen – de atomen, de planeten, het zonnestelsel en de melkwegstelsels draaien om hun assen en binnen de omtrek van deze ronddraaiende verenigde sferen worden er variëteiten en verschillen waargenomen. Naast de evolutie van de materie neemt de activiteit toe en maakt de materie soepeler en meer aanpasbaar. Het actieve beginsel van de derde Logos is de al genoemde Fohat, de strijdbare die “cirkelvormige rondjes loopt” en vooruit gezonden wordt bij de geboorte van een nieuw manvantara om “putten in de ruimte te graven” en om deze vurige wervelingen bij elkaar te voegen.

De tweede Logos van de goddelijke drie-eenheid, Liefde-Wijsheid, tracht zich met deze actieve intelligentie van het derde aspect te verenigen en Hij voegt de draaiende beweging van alle atomen van Zijn eigen vorm van beweging toe, de spiraalvormige periodieke beweging. Door de rondgang rond een baan om een centraal brandpunt in een steeds opklimmende spiraal worden twee gevolgen teweeg gebracht: ten eerste de samenvoeging van atomen tot vormen. En ten tweede het door middel van deze vormen, verkrijgen van het nodige contact en de ontwikkeling van bewustzijn door middel van een progressieve verfijning en zuivering van de vormen wanneer de geest van de liefde en de vurige goddelijke spiralen steeds voort gaan naar de bron waaruit ze zijn voortgekomen.

De eerste Logos van de drie-eenheid drukt de Goddelijke Wil uit door middel van een letterlijk voorwaarts drijven door de ruimte. Deze voorwaartse beweging is de wil achter het evolutieproces die de geest voortdrijft tot hij uit de materie tevoorschijn komt met een toegevoegde kwaliteit en vermogen uit de ervaringen die ondergaan werden. Het verhoogt ook de trilling van de materie door middel van de eigen trilling. De functie van deze eerste Logos is het vasthouden van de geesten die bewustzijn verkrijgen in de manifestatie van de verlangde periode en om ze dan opnieuw aan te trekken en te verenigen met hun geestelijke bron.

Deze elektromagnetische activiteit van de drie goddelijke aspecten kan bij alle planeten van het zonnestelsel waargenomen worden. Uit de vereniging van het elektrisch vuur en het vuur door wrijving verschijnt de draaiende periodieke beweging van het zonnevuur, de Straal van Liefde-Wijsheid die alle vormen binnen het zonnestelsel opbouwt en onderhoudt.

Dus de vraag is: “waar bouwt deze spiraalvorm de tweede straal in het universum?” Om dit te beantwoorden moeten we de huidige op de zwaartekracht gebaseerde kosmologie herzien en vervangen door een elektrische kosmologie.

Het Elektrisch Universum

 

Dubbele Helix nevel: Een elektrische Birkeland Stroom met kosmische afmetingen die de spiraalvorm van het opbouwen van de tweede straal van Liefde-Wijsheid toont. 
 

Met de woorden van H.P. Blavatsky, de manier waarop het universum haar opbouwende processen in werking stelt en ze coördineert:

“Door het stralende licht van de universele magnetische oceaan, wiens elektrische golven de kosmos bijeen houden, en in hun eindeloze beweging dat elk atoom en molecuul met de oneindige schepping doordringt … alleen”, zegt ze, “kan de studie van dit midden, dat de goddelijke adem is, de geheimen van de psychologie ontsluieren.” (Isis Ontsluierd, blz. 28)

Om deze geheimen te beginnen ontsluieren zal de wetenschap eerst de onderliggende elektrische stromen die doorheen het gehele gemanifesteerde bestaan circuleren, moeten ontdekken. En de leidende plasma fysici ontdekken inderdaad reeds de laagste aspecten ervan door middel van het besef dat de elektrische stromen de immense, schijnbaar leegte van de ruimte doordringen. Het was een moment van intuïtief begrip dat de industriële chemicus Nobel Prijswinnaar Irving Langmuir,in de jaren 1920 leidde tot het bedenken van term  "protoplasma" voor de elektrische gassen die hij onderzocht, en die zich in de interstellaire ruimte verspreiden. Hij schreef dat deze gassen ionen en elektronen dragen die op dezelfde manier rode en witte deeltjes bevatten zoals in het bloed. Zowel het plasma in de ruimte en het plasma in het  bloed zijn in feite elektrische vloeistoffen, die zowel energie als verschillende substanties van de ene plaats naar de andere vervoeren.

Een andere Nobel Prijswinnaar, de specialist in protoplasma, Hannes Alfven,

merkte op dat in de aardse magnetische sfeer “er zich kleine, eerder stabiele stroomlagen bevinden die gebieden met mindere magnetisatie, dichtheid, temperatuur, enz. van elkaar scheiden. Het is moeilijk om de conclusie te negeren dat gelijksoortige fenomenen ook in verder van elkaar verwijderde gebieden bestaan. Dit is de doorstoot om de ruimte een algemene celstructuur te geven (juister, een celwand structuur)”.

Omdat de Tijdloze Wijsheid de ruimte beschouwd als een entiteit, is de ontdekking van door elektriciteit aangedreven celwanden in de ruimte zeer belangrijk. Wanneer we de gedachten van deze twee wetenschappers samenleggen hebben we de vooropstelling dat via de celstructuur van de ruimte er een aderachtige stroom van elektriciteit stroomt, die in feite een enorme intergalactisch netwerk vormen, en een stroom van geladen deeltjes ontvangen en uitstralen die in en uit de polen van alle planeten stromen, en zo op macrokosmische manier de stroom weerspiegelen van de manier waarop de bloedcellen doorheen het hart naar de organen van het lichaam stromen.

CELLEN IN DE RUIMTE

 

Planetaire nevel NGC 6826: een ster onder elektrische spanning toont plasmacellen nabij de ster die het helderst schijnt dank zij het sterk elektrisch veld op elke celwand. 
 

Met de woorden van de wetenschappers Wallace Thornhill en David Talbot:

Van het kleinste deeltje tot de grootste melkwegsterrenformaties verbindt en verenigt een web van elektrische stromen alles in de natuur, organiseren de melkwegstelsels, bekrachtigen de sterren, doen planeten ontstaan en in onze eigen wereld, controleren het weer en verlevendigen biologische organismen. Er zijn geen afgezonderde eilanden in het universum.2www.thunderbolts.info

Hun opvatting dat we in een elektrisch universum leven is gebaseerd op het feit dat plasma er negentig procent van uitmaakt – plasma wordt gewoonlijk omschreven als een zee van geladen deeltjes die elektronen en ionen genoemd worden die gezamenlijk reageren op krachten die door elektrische of magnetische velden worden aangewend. Hoewel plasma op een typische manier omschreven wordt als een geïoniseerd of geleidend gas, wordt het ook beschouwd als een onmiskenbare en fundamentele toestand van de materie. Omdat het dikwijls in de vorm van een geïoniseerd gas gevonden wordt, lijkt het aannemelijk om te veronderstellen dat dit geleidend midden een raakvlak biedt tussen de etherische gebieden van het fysiek gebied en de gasvormige toestand van de materie. Door deze grote hoeveelheid elektrisch geladen deeltjes zijn de kosmische ideeën in de vorm van melkwegstelsels, zonnen en planeten in staat om de laatste fase van hun afdaling vanuit de oorspronkelijke gebieden naar het licht van de dag door te maken.

Birkeland Stromen en Dubbele Lagen

Een kosmische idee wordt op elektromagnetische wijze overgebracht van het etherische naar het gasvormig niveau door middel van het normale verschijnsel van de paren elektrische stroom in de ruimte, die in elkaar verstrengeld zijn en zo een dubbele spiraal vormen. Deze zijn gekend als de Birkeland stromen, en elke materie die zich tussen dit paar van elektrische spiralen bevindt ondergaat een reusachtige druk. De samenstellende elementen worden gemengd – niet homogeen, maar in overeenstemming met hun elektrische potentialen. Volgens de plasma kosmologen kan dit in het hele universum waargenomen worden en zij stellen dat dit de manier is waarop die chemische afzondering in het kosmisch plasma plaats vindt. Bovendien kan dit ook de manier zijn waarop de zon en de planeten gevormd worden. In labo experimenten wordt de materie samengebracht in de centrale spiraal en gecreëerd door de elektrische boog en “geklemd” in gebieden van atmosferische samendrukking, en de materie er binnenin kan onderworpen worden aan een grotere of kleinere graad van smelten. Als dit proces op kosmische niveaus plaats grijpt, wordt haar rol in de vorming van stelsels en planeten duidelijk.

 

 

Dit diagram toont een typische Birkeland stroom en de centrale z-spanningszone – een cilindrisch volume binnenin is de spiraal waar er een extreme druk in de materie plaats kan vinden. I = de stroom, B = het magnetisch veld. Uit De elektrische lucht, D.E. Scott.

“Zo boven, zo beneden” zo luidt het grote occulte gezegde. En in feite is het idee van een spiraalvormig patroon niet nieuw als we denken aan de gekende biologische spiraal van het DNA dat verantwoordelijk is voor de manier waarop organismen gevormd, geïnformeerd en behouden worden. De wetenschap moet nu ontdekken dat achter elke DNA streng er een elektrische kracht ligt, en dat inderdaad het atoom zelf samengesteld is uit spiraalvormige elektrische krachten die de grens tussen de fysieke en de subjectieve componenten in alle organismen vormt. De esoterische wetenschap heeft steeds gepleit dat er een elektrische kracht aan alle bouwprocessen in het universum ten grondslag ligt.

 

De Cygnus Lus: Een close up van een Birkeland stroom
 

 

De Elektrische Alchemist.

Dus als we de beweging van de tweede straal van Liefde-Wijsheid in haar opbouwende activiteit op het fysieke gebied waarnemen, wat dan met de opbouwende processen die in bewustzijn plaats vinden, dat wil zeggen, door middel van de gedachten die voortdurend bewust en onbewust doorheen ons dagelijks leven bouwen? Wat de bewuste bouwer betreft is het de middelste plek in de hersenholte waar het magisch werk uitgevoerd wordt in verband met het fysieke gebied. Hier gebruikt de magiër de spiraalvormige, samenhangende aard van de tweede straal van Liefde-Wijsheid om de verschillende graden van de substantie in zijn gedachtevorm te bouwen. Alice Bailey schreef dat de wetenschappelijke basis van alle meditatiewerk werkelijk gevonden moet worden in dit fundamentele, doch tot nu toe niet ontdekt aspect van elektriciteit.

Als we dit alles samenbrengen zullen we in de komende tijden datgene hebben wat belangrijk is voor de heropleving van de alchemie in een nieuw elektrische gedaante. Bij welke naam ook dit dan in het algemeen gekend zal zijn, het zal de grootste van allen zijn omwille van haar verbindende aard – het zal letterlijk de wetenschap van synthese zijn – de hantering van de elektrische kracht om samen te binden wat gescheiden werd. Voor elke individuele vorm betekent dit aanvankelijk een afbraakproces en de verspreiding van de negatieve elektronenlevens die niet langer weerstand moet bieden aan de schrikwekkende mate van prikkeling waar de innerlijke positieve kern van het leven aan wordt onderworpen. Dit is de uitstralende fase of “overgang in het proces van vervulling”. Het stelt het centrale wezen van de vorm in staat om te ontsnappen en zich te verzamelen in een nieuwe schikking van elektronisch leven dat beter weerstand kan bieden aan haar nieuwe hogere trillingsgraad.

De alchemie werd bekend als de spagyrische kunst, het woord ‘spagyrisch’ heeft Griekse wortels en betekent “ontbinden en samenvoegen”. De evolutie zelf is spagyrisch, en betreft de verdichting en afscheiding van de geest in de materie gevolgd door haar hereniging in iets groter – iets dan “meer dan” het oorspronkelijk was. Dit extra noemen we ‘bewustzijn’, en het ontstaat door de steeds veranderende verhoudingen die geest vormt met de materie waar ze doorheen gaat. De mens bestudeert deze veranderende verhoudingen door middel van de verschillende wetenschappen – in hun grofste vorm in de chemie, de biologie, de anatomie en zo verder, en in hun meer subtiele vorm in de psychologie. Doch de verhoudingen tussen de grove en de subtiele wetenschappen, tussen de materiële en de immateriële aspecten van de mens lijken verdwenen te zijn, en het is deze synthetische wetenschap van de alchemie die dit opnieuw kan onthullen – eigenaardig genoeg door middel van de aard van de metalen.

In de vergeten chemie in de school uit onze jeugd vinden we het verrassende feit dat meer dan vijfenzeventig procent van de elementen in de wereld metalen zijn; nog verrassender in de leringen der esoterie is dat deze metalen de kern vormen van de uiteindelijke mentale, emotionele en geestelijke vermogens van de mens. Aanvankelijk zijn deze vermogens de emanaties van de Zeven Creatieve Hiërarchieën van het Bestaan (de geestelijke heersers van de planeten), en later ontwikkelen ze zich in kleuren en hun overeenkomstige klank. Deze klank neemt dan de gedaante aan van de geest van de metalen – de metaal-elementalen – om uiteindelijk in de dichte fysieke metalen over te gaan, waarna ze aan de opwaartse boog van de evolutie beginnen. Vanuit het mineralenrijk wordt deze “harmonische en trillende uitstralende kern” door de planten opgenomen, en geven deze kleur en geur … en van de planten gaat het naar de dieren en uiteindelijk bereiken ze hun hoogtepunt in de beginselen van de mens – de intuïtie, het hoger en het lager denkvermogen, de gevoelens en de instincten, en zo verder.

De reden waarom metalen de sleutel zijn tot deze alchemie is dat ze vol met beweegbare elektrische ladingen zijn – met andere woorden, de negatieve elektronen-levens zijn altijd in staat om zich los te maken en zich te herenigen in nieuwe verhoudingen om zich aan de veranderende aard van het inwonende leven aan te passen. De metalen zijn daarom altijd bereid om op elektrische wijze met elkaar te reageren en dit elektrisch alchemische vermogen van het metaal wordt vastgehouden wanneer ze via haar wezenlijke trillende bewegingen zich doorheen de andere natuurrijken voortbeweegt en dit is de basis voor de psychologische wisselwerkingen van het menselijk wezen.

Zelfs enkel vanuit fysiek perspectief is de mens een elektrisch wezen die afhankelijk is van het geleidend vermogen van het mentale om te communiceren. Het menselijk brein bestaat uit meer dan 100 miljard zenuwcellen die elk ongeveer 100 000 verbindingen hebben. Elke seconde worden triljoenen elektrische signalen tussen de neuronen overgebracht – waarbij het internet onbetekenend voorkomt. En het zijn de metalen, het natrium en het kalium die als batterijen werken, en die in elke celwand de elektrische energieballans regelen. Alles wat we zien, voelen, ons inbeelden of herinneren drukt zich uit door middel van een wereld van elektrische signalen, allen afhankelijk en in verbinding gebracht naar en vanuit het centrale bewustzijn in de hersenen door middel van de ionische banden die gevormd worden door de elektrostatische aantrekking tussen deze metalen.

Witte magie vindt plaats in de “levensluchten” van de hersenholte, en een gedeelte van deze vurige pranische stromen worden automatisch in het lichaam neergeslagen als een elektrische kracht, waar ze een fysieke en een psychologische verandering teweeg brengen. De oude esoterische leringen roepen iemand op die de eerste dunne draden van de antahkarana verankert en spint – de brug tussen het lagere en het hogere denkvermogen – “Een Wever werkzaam in Fohat”, waarbij ‘Fohat’ een Sanskriete term is voor de subtiele vurige scheppende energie – ‘het wezen van de kosmische elektriciteit’.

 

 

Wanneer deze verbindingsbrug gebouwd is en de energie uit geestelijke gebieden neerstroomt, worden de hogere en de lagere aspecten van het denkvermogen verenigd tot een creatief brandpunt in het centrum van een intens magnetisch veld. Het is in deze fase dat het werk van de elektrische alchemist aan zet komt, en de instrumenten voor deze uitwisseling zijn symbolen. Dan wordt er een hogere psychometrische kracht gebruikt waarbij het denkvermogen, handelend als een elektromagneet, het vermogen tot aantrekken op zo’n manier verenigt met terugwerpen dat de vermogens die achter een symbool liggen op intelligente wijze opgeroepen kunnen worden. Het symbool komt in kleur, geluid en beweging tot leven en verenigt haar vurige kern met de atomische vuren van de drie lagere gebieden, en wekt zo bepaalde deva’s tot leven. De specifieke vermogens stromen naar buiten, deze hebben een veranderende invloed op het menselijk bewustzijn, maar ook een alchemische invloed op de elementale substantie waarin het menselijk bewustzijn gewoonlijk functioneert.

De Zeven Stralen van het Leven

Dus bewustzijn evolueert door middel van de dynamische spanning van de elektronische beweging in reactie op de uiterlijke en innerlijke stimulansen, en tot nu hebben we drie soorten beweging gezien die overeenkomen met de Drie-eenheid die in de kern van vele religies voor komt: Wil, Liefde en Intelligentie. Toch moeten we een ander goddelijk getal dan deze drie overwegen, namelijk de zeven. Alle drievouden kunnen op zeven manieren gegroepeerd worden en dit volgens hun ratio en hun onderlinge kracht, en in termen van de esoterische filosofie zelf maakt de goddelijke drie-eenheid zeven combinaties van elektrische kracht en beweging die gekend zijn als de Zeven Stralen van het Leven.

DE ZEVEN STRALEN

Zeven verschillende krachtsverhoudingen, voortgebracht door de drie-eenheid:

  1. Wil
  2. Liefde-Wijsheid
  3. Actieve Intelligentie
  4. Harmonie, Schoonheid, Kunst
  5. Concrete Kennis, Wetenschap
  6. Devotie, Idealisme
  7. Ceremoniële orde, magie

 

Elke bewustzijnseenheid kent aan zichzelf een van de zeven stralen toe en deze is een grotere of kleinere uitdrukking van zijn algemene hoedanigheid. De eerste drie stralen houden dezelfde namen en kenmerken van de goddelijke Drie-eenheid die we bestudeerd hebben, te weten Wil, Liefde-Wijsheid en Actieve Intelligentie. Ze zijn bekend als Aspectstralen, uitdrukkingen van de natuur of hoedanigheid van de goddelijke Drie-eenheid. De andere vier stralen worden de Attribuutstralen genoemd omdat zij wortelen in het derde aspect van de Drie-eenheid, de Actieve Intelligentie. Als verschillende soorten van intelligente activiteit vormen deze attributen de synthese van de derde straal. Zij zijn gekend als: de Vierde Straal van Harmonie, Schoonheid en Kunst, de Vijfde Straal van Concrete Kennis of Wetenschap, de Zesde Straal van Devotie of Idealisme en de Zevende Straal van Ceremoniële Orde of Magie. De natuur van deze attribuutstralen zal wellicht niet zo snel begrepen worden als die van de aspectstralen, maar ze kunnen gezien worden als modaliteiten van intelligente activiteit – de manieren waarop het leven kracht, stof en materie aanpast en organiseert.

Alle eenheden van bewustzijn, van Goden tot atomen worden gekleurd door de zeven stralen, maar trillen in overeenstemming met de kwaliteit van een ervan en minder met die van de andere. In het geval van een menselijk wezen, is deze basisstraal de zielestraal, maar er is ook de persoonlijkheidsstraal en de stralen die het mentale, het emotionele en het fysieke lichaam bepalen. Deze onderlinge verhoudingen scheppen een groot gebied van mogelijkheden en de rijke diversiteit van het menselijk bewustzijn en uitdrukking die we in de wereld zien. Een studie van de stralen is een studie van de esoterische psychologie, en de individuele ontwikkeling kan gemeten worden door de grootte die de bepalende stralen teweeg gebracht hebben in harmonie met elkaar en onder de heerschappij van de zielestraal. In de psychologie van de toekomst zal deze manier van het benaderen van de ontwikkeling in toenemende mate betekenisvol worden en de innerlijke verhoudingen van de persoonlijkheid en haar wisselwerkingen met de omgeving zullen beter begrepen worden.

 

DE VERHOUDING TUSSEN DE STR ALEN EN DE CENTRA

Hoofdcentrum                  Straal van Wil of Macht                Eerste Straal
Ajnacentrum                     Straal van Concrete Kennis          Vijfde Straal
Keelcentrum                    Straal van Actieve Intelligentie     Derde Straal                 
Hartcentrum                     Straal van Liefde-Wijsheid           Tweede Straal
Zonnevlechtcentrum        Straal van Toewijding                   Zesde Straal
Heiligbeencentrum           Straal van Ceremoniële Magie     Zevende Straal
Stuitcentrum                    Straal van Harmonie                     Vierde Straal

 

De Stralen werken door de centra of chakra’s en deze tabel toont welke straal overeenkomt met welk centrum bij de gevorderde mens of geestelijke aspirant. De zeven hoofdcentra in de mens zijn hier opgesomd. Op hun beurt staan de centra achter de zeven hoofdklieren zoals in de volgende tabel te zien is en werken zo doorheen het klierenstelsel en scheiden hormonen in het bloed af. De aanmaak en afscheiding van de hormonen uit het klierenstelsel is een functie die gedeeld wordt met het zenuwstelsel in het menselijk lichaam – het brein is de voortbrenger van alle elektrische signalen om de hormonen vrij te geven. Deze onderlinge afhankelijkheid tussen de twee systemen in het menselijk lichaam is een recente wetenschappelijke ontdekking; daar de wetenschappers vroeger dachten dat de werking en de regeling van het endocriene stelsel los stond van het zenuwstelsel.

CENTRA                                             KLIEREN

Hoofdcentrum                                  Pijnappelklier

Centrum tussen de wenkbrauwen    Hypofyse

Keelcentrum                                     Schildklier

Hartcentrum                                     Thymusklier

Zonnevlechtcentrum                         Alvleesklier

Heiligbeencentrum                           Geslachtsklieren

Stuitcentrum                                     Bijnieren

Er wordt gezegd dat “zoals het klieren- en zenuwstelsel van de mens is, zo is hij”. Zijn temperament, natuurlijke kwaliteiten en intelligente handelingen van zijn levenservaringen en van zijn omgeving worden door het endocriene systeem bepaald. Daaruit zouden we kunnen besluiten dat “zoals een mens zijn centra zijn, zo is hij”. De rust of de activiteit van bepaalde brandpunten van energie in de mens, het etherisch lichaam, bepaald zijn karakter, zijn uitdrukkingsvormen, zijn type en ook de invloed van zijn lichaam. Zijn activiteiten op het fysieke gebied hangen volledig af van de kwaliteiten van de kracht die door de centra stroomt.  En opnieuw kunnen we daaruit besluiten dat de klieren en zenuwen en de centra bepaald worden door de controle of het gebrek aan controle uitgeoefend door de ziel die door middel van de zeven stralen van het leven werkt.

De zeven soorten elektrische fenomenen die we de zeven stralen noemen zijn daarom de grote creatieve instrumenten van de elektrische alchemist. Inderdaad, wanneer de grote witte magiër, de ziel, er voor kiest om te incarneren in de lagere werelden, zal zijn stralentype de methode bepalen die gebruikt wordt bij de gepaste substantie die zijn lichaam van uitdrukking op het fysieke gebied vormen. De volgende tabel toont de verschillende technieken bij de elektrische gepaste substantie voor dit doel, de kwaliteit die het proces doordringt, en het type substantie dat gebruikt wordt om de vorm te bouwen. We kunnen even rustig nadenken over de manier hoe deze verschillende technieken ook toegepast kunnen worden op de manier hoe gedachtevormen in de meditatie gevormd worden. Overeenkomstig de structuur van de stralen van de elektrische alchemist van de toekomst zullen de verschillende technieken voor het bouwen van gedachtevormen zijn die gebruikt zullen worden om de mensheid bij te staan in het proces van psychologische verandering.

Straal Energie Techniek Kwaliteit Bron
1 Macht of Will Vastgrijpend Dynamisch gesteld Doel Dynamisch geëlectrificeerde substance
2 Liefde-Wijsheid Aantrekkend Liefde Magnetisch geëlectrificeerde substance
3 Intelligente Activiteit Uitzoekend Intellect Verspreid geëlectrificeerde substance
4 Schoonheid of Kunst Eenwording Vereniging Geharmoniseerd geëlectrificeerde substance
5 Wetenschappen Onderscheidend Onderscheidingsvermogen Gekristaleerd geëlectrificeerde substance
6 Idealisme Reagerend Gevoeligheid Vloeibaar geëlectrificeerde substance
7 Organisatie Coördinerend Verschijning Stoffelijk geëlectrificeerde substance

 

Deze vorm van gevorderd esoterisme is voorlopig toch wel voor slechts enkelen. Hoe dan ook zal meer informatie hoe te werken als een witte magiër natuurlijk tot diegene komen die zichzelf en hun motieven voldoende hebben gezuiverd en een bereidheid tonen om in stilte achter de schermen te werken in dienst aan de mensheid. Voor de mensheid als geheel zal er meer algemene informatie over de stralen komen in overeenstemming met het vermogen om dit voor het goede van het geheel te gebruiken. Dit wordt in het boek Esoterische Psychologie II van Alice Bailey aangegeven: “Dat er zo iets als elektriciteit bestaat, dat deze waarschijnlijk al hetgeen gezien, gevoeld en gekend kan worden voor haar rekening neemt en dat het ganse heelal een openbaring van elektrische kracht is – dit alles kan worden vermeld en begint heden ten dage erkend te worden, doch wanneer dat gezegd is, blijft het geheim over en zal, zelfs niet gedeeltelijk, worden onthuld tot halverwege de eerstvolgende eeuw. Naarmate er meer ingewijden in de wereld zullen zijn en de innerlijke aanschouwing en het innerlijk gehoor algemener erkend en aanwezig zullen zijn, zal vervolgens openbaring mogelijk worden. Wanneer de mens tot een beter begrip komt van het etherische lichaam met zijn zeven krachtcentra (alle verwant aan de zeven stralen, terwijl zij in hun uitdrukking de zeven hoedanigheden en technieken laten zien, welke hier volgens de stralen in een tabel zijn gegeven), dan kan begrijpelijkerwijze een enigszins scherper licht worden geworpen op de aard der zeven soorten van elektrische verschijnselen, door ons de zeven stralen genoemd.”

Psychologie voor de strevende supermens

 

 

Opvoeding in het Nieuwe Tijdperk zal de geestelijke verbeelding van de kinderen voeden en hun inherente neiging naar synthese.

We kunnen eindigen met even te kijken naar een hoger type psychologie dat het bewustzijn van de geestelijk ontwaakte mens regeert. In de tabel vindt u de zeven basisneigingen en er kan een verondersteld verband gelegd worden tussen elke neiging en een van de zeven stralen als de bemiddelaar die een rol speelt bij het elektrisch stimuleren ervan.

1   De Straal van de Wil                              De Neiging tot Synthese

2   De Straal van Liefde-Wijsheid               De hoedanigheid van de verborgen visie

3   De Straal van Actieve Intelligentie         De drang tot het formuleren van een plan

4   De Straal van Harmonie door Conflict    De drang tot scheppend leven

5   De Straal van Concrete Kennis              De Factor van Ontleding

6   De Straal van Devotie en Idealisme       De Aangeboren Hoedanigheid in de Mens om te Idealiseren

7   De Straal van Ceremoniële Magie         De Wisselwerking van de Grote Tweevoudigheden

De eerste aandrang is de Neiging tot Synthese. Alles wat de discipel doet heeft een synthetische toon; de ongelijksoortige krachten uit zijn omgeving en omstandigheden worden in de dynamische wisselwerking getrokken van waaruit nu unieke en voorheen ongekende kwaliteiten tevoorschijn komen. Deze neiging wordt aangespoord door de inspiratie die van een andere factor afkomstig is – de Hoedanigheid van het Verborgen Visioen. Meditatie verheft de mentale trilling van de discipel tot aan de drempel van een nieuwe dimensie waar de visie wordt aangevoeld en haar kwaliteiten onderzocht en aangenomen worden. Die worden dan doorheen de dag verborgen gehouden en in alle gebeurtenissen en omstandigheden gestort om de kloof in bewustzijn tussen de innerlijke en de uiterlijke werelden verder te overbruggen.

De hoedanigheid van de verborgen visie is zeer occult en onthuld dat wat God nastreeft. Omdat de mysticus er naar streeft om zich met God te vereenzelvigen, als een goddelijke onveranderlijke grootheid, ziet de occultist God als een zich ontwikkelend wezen – eens mens maar nu veel verder ontwikkeld en op een veel hogere wending van de spiraal. Het nadenken over dit belangrijk onderscheid van een evoluerende God is aanvankelijk een destabiliserende ervaring, maar het helpt ons om achter de begrensde conventionele ideeën te gaan – een reis van voortdurende wording. Het concept van een statische alwetende God in een even statische hemel is dan verdwenen en in de plaats wordt het zich steeds ontwikkeld dynamisch vermogen van alle leven ontvouwd, inbegrepen de goddelijkheid.

En alzo terugkerend naar een andere van de bepalende factoren van deze hogere psychologie hebben we De drang tot het formuleren van een plan. “Het zal blijken dat deze drang uit de vorige twee besproken neigingen groeit of er afhankelijk van is. Deze drang vindt zijn microkosmische weerspiegeling in de vele plannen en ontwerpen van de eindige mens zoals hij zijn kleine leven leeft en druk bezig rondloopt op de planeet met betrekking tot zijn nietige, persoonlijke aangelegenheden. Het is dit universeel vermogen tot werken en plannen maken waardoor er een waarborg is dat er in de mens de capaciteit bestaat ten slotte en in groepsformatie aan Gods plan, gebaseerd op Gods visie, gehoor te geven.“

Deze visie van het Plan van God wekt bij de discipel de volgende neiging op: De drang tot scheppend leven door middel van het goddelijk gebruik van de verbeelding. Deze drang is een voortdurende subjectieve impuls om vormen te scheppen die iets van de aangevoelde waarheid zullen uitdrukken. De ingewijde “is in wezen iemand wiens begrip van bewustwording zich bezighoudt met subjectieve contacten en invloeden en zich niet overheersend inlaat met de wereld van uiterlijke zintuigelijke waarnemingen. Deze aangekweekte belangstelling in de innerlijke wereld van bedoeling zal niet slechts een uitgesproken gevolg veroorzaken voor de geestelijke denker zelf, doch zal ten slotte het zwaartepunt tot stand brengen, erkend in het hersenbewustzijn van het mensdom, dat de wereld van bedoeling voor de mensheid de enige wereld van werkelijkheid is.”

Dit zal leiden naar het in de wereld tot stand brengen van een waarachtiger schoonheid en daarom, naar een betere benadering in de wereld van geschapen vormen tot de innerlijke tevoorschijn komende waarheid. “Ten einde getrouw aan de waarheid te blijven heeft het nieuw creatief werk De factor van ontleding nodig, de vijfde psychologische factor. Het is het vermogen om onderscheid te maken zonder een gevoel van afgescheidenheid te scheppen. Het is de juiste wijze de nadruk op iets te leggen eerder dan op afgescheidenheid. Wij benadrukken een aspect of kwaliteit, en sluiten of zetten tijdelijk een ander aspect of andere aspecten uit of terug. Dit behoort voor een groot deel tot de activiteit van de wet van tijdkringen.”

Dit vermogen om een doel of goddelijk kenmerk op de juiste wijze te benadrukken wordt versterkt door De Aangeboren Hoedanigheid in de Mens om te Idealiseren. Er wordt ons gezegd dat, “hetzij het de kracht is van het nietig zaadje … om door te breken door zijn omringende hinderpalen en te verschijnen in het licht, of hetzij het de kracht is van een menselijk wezen om zich te verheffen uit de dood in de stof naar het leven in God … het is alles dezelfde fundamentele factor van idealisme. Het is … het vermogen denkbeelden te erkennen om die voorwaarts te stuwen naar hun voleinding. Het is de drijvende kracht r achter de evolutie.” Deze kracht om te idealiseren ziet de inleidende weergave van een zevenvoudige neiging wanneer hij De Wisselwerking van de Grote Tweevoudigheden tevoorschijn brengt om van zijn droom een werkelijkheid te maken. De neiging van de ingewijde is om op het vlijmscherpe pad tussen de grote paren van tegenstelling van geest en stof in evenwicht te blijven, en deze te verenigen om een nieuwe wereld te bouwen in overeenstemming met zijn grote idealen, die op hun beurt gebaseerd zijn op de kwaliteit van de verborgen visie.

Dus hier hebben we de zeven belangrijke onderscheidingen tussen een mens en een supermens. De supermens kan op dezelfde aarde lopen, maar ze leven in een volledig andere dimensie. Deze zeven neigingen naar ziele-vereniging tonen dat er een hogere psychologie in het spel is bij hen die ontwaakt zijn voor hun ware identiteit als een eenheid van geestelijk elektriciteit in de goddelijke stroom van bewustzijn. Iedereen van ons hier zal waarschijnlijk wel deze neigingen tot op zekere hoogte herkennen doch we worstelen nog om onze persoonlijkheden voldoende te disciplineren om deze beter in evenwicht te houden. 

De antahkarana: De Elektrische Brug

 

 

Creatieve spanning: De spanningszone in een kosmische Birkeland stroom (Vlinder Nevel). Het lever teen mooi symbool van het punt van elektromagnetische spanning opgewekt in de meditatie als een eerste vereiste voor het bouwen van de brug van verlichte substantie tussen het hogere en het lagere denkvermogen.

De zeven neigingen die het psychologisch gedrag van het gevorderd menselijk wezen bepalen vormen een integraal deel van de nieuwe elektrische wetenschap van verhoudingen die we vandaag in overweging hebben genomen. Deze wetenschap zal ongetwijfeld de verheven wetenschap van het Waterman Tijdperk worden. Ze heeft de kracht om de macrokosmos en de microkosmos te verbinden en betekenis te geven aan het universum als een geïntegreerd, bewust super-organisme. De mensheid is op weg naar het intelligente gebruik van de elektrische kracht, en wat is het bouwen van de brug tussen het lager en het hoger abstract geestelijk denkvermogen anders dan het verheven voorbeeld van een elektrische brug? We hebben gezien hoe de elektrische alchemist in de meditatie een punt van magnetische spanning opwekt en door middel van haar draaiende draden van licht tussen het hoger en het lager denkvermogen. Groepswerk omvat een verenigde inspanning om een planetaire brug te bouwen tussen de supermens en het natuurrijk van de supermens. Als de stromen van fohat door de gebouwde antahkarana stromen handelt de groep als een condensator, die de ladingen opneemt en stockeert en deze dan terug afgeeft zoals een transformator doet, zodat deze veilig verbonden kunnen worden met de minder ontwikkelde toestanden van bewustzijn, om daar de latente vermogens te stimuleren en ontplooien.

De Elektrische Brug is een eerste stap naar dit doel, en helpt de kloof tussen de wetenschap van vandaag en de wetenschap van de ingewijden te overbruggen.  Want Alice Bailey zegt ons dat de energie van liefde in haar dynamische en elektrische vorm het wilsaspect van liefde is dat de Christus uit noodzaak zal gebruiken wanneer Hij wederkomt. “De ware Mysteriën zullen zich ook openbaren door middel van wetenschap en de aansporing om er daar naar te zoeken zal door de Christus gegeven worden. De Mysteriën bevatten, in hun formules en onderricht, de sleutel tot de wetenschap, waardoor het geheim van elektriciteit ontsloten zal worden – de grootste geestelijke wetenschap en het grootste terrein van goddelijke wetenschap ter wereld, waarvan men alleen nog maar de buitenste grenzen heeft geraakt.” De Elektrische Brug is daarom een ongebonden eerste stap die bruggen van verwantschappen kan bouwen tussen alle afdelingen van het menselijk denken maar ook een basis voor verdere openbaringen kan voorbereiden.

* * * * *

bovenaan de pagina ^