Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

«Η ενότητα και οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις –ατομικές, κοινοτικές, εθνικές και διεθνείς– μπορούν να πραγματοποιηθούν με την κοινή δράση των ανδρών και των γυναικών καλής θέλησης σε κάθε χώρα».

Σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι σκέπτονται όλο και πε­­ρισσότερο με όρους διεθνισμού και αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την μοναδικότητα της ζωής. Αυτή εί­ναι η εγγύηση για έναν πιο ενοποιημένο κόσμο και μια ισχυρότερη παγκόσμια κοινότητα, η οποία μπορεί να καταστεί δυνατή μόνο στο βαθμό που οι άνθρωποι σκέπτονται επάνω σε αυτές τις ευρύτερες και περιεκτικότερες γραμμές.

Η πνευματική ζωή της ανθρωπότητας είναι πλέον τό­- σο έντονη που έχει διαβρώσει τις παλιές μορφές και παντού τις βλέπουμε σε διαδικασία αποσύνθεσης. Οι δυσκολίες της σημερινής μεταβατικής περιόδου μπορούν να θεωρηθούν σαν τις ωδίνες του τοκετού ενός νέου πολιτισμού που πασχίζει να γεννηθεί.

Για πάρα πολύ καιρό η πνευματική εντύπωση έχει διακοπεί, οδηγώντας σε παρεμβολή στην θεία κυκλοφοριακή ροή. Είναι έργο των εξυπηρετητών του κόσμου και των δημιουργικών στοχαστών να αποκαταστήσουν αυτήν την ροή και να σταματήσουν αυτήν την παρεμβολή.


ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Το άμεσο καθήκον που αντιμετωπίζουν όλα τα έθνη εί­ναι να αντισταθμίσουν σταδιακά το μίσος και την δυ­σπιστία και να εγκαινιάσουν νέες τεχνικές επιδέ­ξιας, ευφάνταστης, δημιουργικής και πρακτικής καλής θέλησης. Η Καλή Θέληση όπως πραγματικά εφαρμόζεται από πολιτικές, θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές ομάδες, εντός και μεταξύ των εθνών, έχει ήδη προκαλέσει επανάσταση στον κόσμο και μας βάζει επάνω στον δρόμο για ορθές και ειρηνικές ανθρώπινες σχέσεις.

Το κλειδί του προβλήματος της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων διακοσίων χρόνων ήταν να παίρνει και να μην δίνει, να αποδέχεται και να μην μοιράζεται, να αρπάζει και να μην διανέμει. Αυτό είναι αντίθετο με όλα τα αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς σε έναν αυξανόμενα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Η διεθνής ενότητα θα αναφαίνεται όλο και περισσότερο σε περιοχές όπου οι παγκόσμιοι συνολικοί στόχοι συμφωνούνται από κοινού και εφαρμόζονται συστηματικά.

Η ειρήνη, η ασφάλεια και η παγκόσμια σταθερότητα είναι, πρωτίστως, συνδεδεμένες με παγκόσμιους οικονομικούς παράγοντες. Όπου υπάρχει άνιση κατανομή των πόρων του πλανήτη και όπου ορισμένα έθνη, και μερικά άτομα μέσα σε αυτά τα έθνη, μονοπωλούν ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πλούτου, εκεί υπάρχει μια βασική ανισορροπία. Ενώ μια μειοψηφία βιώνει έναν ακραίο πλούτο, πολλοί άλλοι στερούνται ακόμη και τα βασικά αναγκαία για την ζωή. Σε μια εποχή αλληλεξάρτησης αυτό πρέπει να αλλάξει.

Η διεθνής ενότητα έχει γίνει μια αναγκαιότητα. Ο εθνικός εγωισμός και μια σταθερή εμμονή να διατηρηθεί το εθνικό κατεστημένο, που συχνά ερμηνεύεται ως σύνορα, στρατιωτική δύναμη και επέκταση του εμπο­ρίου, πρέπει σταδιακά να να εξασθενίσει.

Όλα τα έθνη έχουν ακόμη να κάνουν πολύ εσωτερικό καθαρμό στα του οίκου τους και τούτο πρέπει να το πραγματοποιήσουν παράλληλα με τις ευρύτερες προσπάθειές τους να φτιάξουν έναν καλύτερο και πιο κατοικήσιμο κόσμο. Ωστόσο, η ανθρωπότητα ενηλικιώνεται και επιδεικνύει μια ευρύτερη έννοια της ευθύνης, παράλληλα με την ικανότητα να χειρίζεται τα προβλήματά της και να σκέπτεται με πιο περιεκτικούς όρους. Από όλους όσους προωθούν μια φωτισμένη κοινή γνώμη αναπτύσσεται μια παγκόσμια συνείδηση, εμφορούμενη από την ιδέα του γενικού καλού, στην οποία τονίζονται οι ανώτερες αξίες αντί για το ατομικό και εθνικό κέρδος.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η διαφθορά και ο εγωισμός τόσο πολλών σε θέσεις εξουσίας συνεχίζεται, διότι οι άνδρες και οι γυναίκες πνευματικής πρόθεσης και καλής θέλησης δεν έχουν αναλάβει την ηγεσία. Οι άνθρωποι σε κάθε χώρα έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για αυτό που είναι εσφαλμένο και ότι η αδράνειά τους, αλλά και η έλλειψη ορθής δράσης και σκέψης, οδήγησε στην παρούσα δυσάρεστη κατάσταση των πραγμάτων. Έχουν αφήσει στους εγωιστές και στους ανεπιθύμητους τα ηνία. Τώρα, αυξάνεται η αναγνώριση ότι η αληθινή πνευματικότητα είναι αυτή που μας συνδέει ως ελεύθερους και υπεύθυνους ανθρώπους

Οι τέσσερις ελευθερίες (όπως περιγράφηκαν από τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ) παρέχουν σαφές όραμα για έναν πιο πνευματικό κόσμο:

  • ελευθερία του λόγου και της έκφρασης – παντού στον κόσμο
  • ελευθερία να λατρεύει τον Θεό ο καθένας με τον τρόπο του – παντού στον κόσμο
  • ελευθερία από την ένδεια –πράγμα που συνεπάγεται οικονομικές συμφωνίες που θα εξασφαλίζουν σε κάθε έθνος μια υγιή και ειρηνική ζωή των κατοίκων του– σε όλο τον κόσμο
  • ελευθερία από τον φόβο –πράγμα που σημαίνει παγκόσμια μείωση των εξοπλισμών σε τέτοιο σημείο και με τόσο συστηματικό τρόπο, ώστε κανένα έθνος ή ομάδα να μην είναι σε θέση να διαπράξει μια πράξη υλικής επίθεσης κατά οποιουδήποτε άλλου λαού ή έθνους– οπουδήποτε στον κόσμο.

Η αλλαγή της παλιάς τάξης, η αφύπνιση της ανθρωπότητας σε νέες δυνατότητες και η κάθαρση του πολιτικού και οικονομικού πεδίου είναι σήμερα οι συντελεστές με την μεγαλύτερη πνευματική αξία.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Δεν υπάρχει καμία συμβουλή για την τελειότητα ή κά­­ποια απλή λύση που θα φέρει άμεση αλλαγή. Ωστό­σο, για τους πνευματικούς ηγέτες και τους ανθρώπους καλής θέλησης, ορισμένες γραμμές δράσης φαίνεται να είναι σωστές και χρήσιμες:

  1. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, μέσω της Γενικής Συνέλευσης, των εξειδικευμένων υπηρεσιών και των διαφόρων συμβουλίων, επιτροπών και ειδικών επιτροπών και μέσα από τους αμοιβαία συμφωνημένους στόχους του για την αειφόρο ανάπτυξη, πρέπει να υποστηριχθεί. Δεν υπάρχει, μέχρι στιγμής, κανένας άλλος παγκόσμιος οργανισμός στον οποίο μπορούμε να προσβλέπουμε με ελπίδα.
  2. Το ευρύ κοινό σε κάθε έθνος πρέπει να εκπαιδευθεί στις ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Πάνω από κάθε τι, τα παιδιά και οι νέοι του κόσμου πρέπει να διδάσκονται να ασκούν την καλή θέληση προς όλους και παντού, ανεξάρτητα από φυλή ή θρησκεία.
  3. Πρέπει να αναπτυχθεί μια ευφυής και συνεργάσιμη κοινή γνώμη σε κάθε τόπο και αυτό αποτελεί ένα μείζον πνευματικό καθήκον. Εάν οι άνδρες και οι γυναίκες κα­­λής θέλησης και οι άνθρωποι στον κόσμο με πνευμα­τική κλίση γίνουν πραγματικά δραστήριοι, αυτός ο στόχος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
  4. Τα οικονομικά συμβούλια στον κόσμο πρέπει να απε­λευθερώσουν τους πόρους της γης για χρήση της ανθρωπότητας. Αυτό θα είναι δυνατόν όταν η παγκόσμια ανάγκη εκτιμηθεί καλύτερα. Πρέπει να εφαρμόζονται ο μερισμός και η συνεργασία αντί του ανταγωνισμού και της ιδιοτέλειας.

Μέσα από την σταθερή, συνεπή και οργανωμένη εργασία των ανδρών και των γυναικών καλής θέλησης σε όλο τον κόσμο θα επέλθει η ενότητα και οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις. Προς το παρόν, τέτοιου είδους άνθρωποι βρίσκονται στην διαδικασία της οργάνωσης και, παρόλο που οι δυνάμεις που παρατάσσονται εναντίον τους είναι τεράστιες, υπάρχει η αίσθηση ότι οι φραγμοί της απληστίας και του μίσους που για τόσο πολύ καιρό χώριζαν τον κόσμο επιτέλους γκρεμίζονται.

Καθώς η κοινή γνώμη κινητοποιείται κατά μήκος των γραμμών της καλής θέλησης, θα γίνει μια τόσο ισχυρή δύναμη για το καλό στον κόσμο που οι ηγέτες, οι πολιτικοί, οι επιχειρηματίες και οι θρησκευτικοί ηγέτες θα αναγκαστούν να ακούσουν και να συμμορφωθούν. Από αυτήν την φωτισμένη κοινή γνώμη θα ξεπηδήσει μια αποφασιστικότητα για θέσπιση από κοινού αυτών των μέτρων, που θα εγκαινιάσει μια νέα τάξη πραγμάτων στον κόσμο – όχι μια τυποποιημένη ομοιογενή πειθαρχημένη ευθυγράμμιση πολιτικών που αναιρούν την ανθρώπινη εφευρετικότητα και δημιουργικότητα, αλλά μάλλον μια τάξη που θα εκπορεύεται από την ευθυγράμμιση με την ψυχή και η οποία, όταν αξιοποιηθεί συλλογικά από τα άτομα και τις ομάδες μέσα σε κάθε έθνος, θα εφελκύσει αποτελεσματικά την ψυχή των εθνών.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Oι ψυχές των ανθρώπων είναι ένα κι εγώ είμαι ένα μαζί τους.
Ζητώ να αγαπώ, όχι να μισώ·
Ζητώ να υπηρετώ κι όχι να απαιτώ οφειλόμενη υπηρεσία·
Ζητώ να θεραπεύω, όχι να βλάπτω.

Είθε ο πόνος να φέρει την κατάλληλη αμοιβή σε φως και αγάπη.
Είθε η ψυχή να ελέγχει την εξωτερική μορφή,
και τη ζωή κι όλα τα γεγονότα,
Και να φέρει στο φως την αγάπη
που υπόκειται στα συμβάντα του χρόνου.

Ας έρθει το όραμα και η ενόραση.
Ας αποκαλυφθεί το μέλλον.
Ας εκδηλωθεί η εσώτερη ενότητα και ας παρέλθουν οι εξωτερικές διαιρέσεις.
Ας επικρατήσει η αγάπη.
Όλοι οι άνθρωποι ας αγαπούν.

Revised 2015

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα