Over Driehoeken

Doel

Driehoeken verenigen mannen en vrouwen van goede wil in geestelijke werelddienst, alle hindernissen opzij zettend die door ras, godsdienst, sociale standing, economische en politieke overtuigingen zouden kunnen bestaan. Driehoeken scheppen een wereldomspannend netwerk van licht en goede wil voor de verspreiding van opbouwende geestelijke energieën. Het doel van Driehoeken is:

mannen en vrouwen van goede wil aan te moedigen Driehoeken te vormen en hen te helpen door uit te leggen waar het bij dit werk omgaat.

driehoeken geeft een Bulletin uit dat wordt toegezonden aan alle leden en andere geïnteresseerde mensen van goede wil;

driehoeken geeft ook andere​ literatuur uit van geestelijke en opvoedkundige waarde;

driehoeken stimuleren de oprichting van eenheden van dienst waarbij mannen en vrouwen van goede wil zich kunnen aansluiten voor praktische werelddienst;

driehoeken organiseren ook jaarlijks een  Wereld Aanroepdag.

Hoe Driehoeken Werken

De kracht van de opbouwende gedachte wordt steeds meer erkend. Deze kracht kan op wereldschaal worden gebruikt voor geestelijke doeleinden als ieder van ons probeert om de geestelijke behoefte van de wereld te begrijpen.

Een Driehoek is een groep van drie personen, die zich iedere dag voor een paar minuten in gedachten verenigen voor scheppende meditatie. Zij hoeven niet in dezelfde plaats te wonen; er bestaan ook vele internationale driehoeken.

De leden van een Driehoek trekken zich elke dag een paar minuten terug en verbinden zich in gedachten met de andere leden van hun Driehoek, of Driehoeken, want het kunnen er ook meerdere zijn. Zij roepen de energieën van Licht en Goede Wil aan, visualiseren deze energieën al circulerend door de drie brandpunten van elke Driehoek heen en uitstromend in het netwerk van Driehoeken, dat de hele wereld omspant. Tegelijkertijd spreken zij de Grote Aanroep uit en helpen zodoende mee om een kanaal te vormen voor het neerstromen van Licht en Liefde in de mensheid.

Het werk neemt maar een paar minuten in beslag en kan in een boordevol dagprogramma worden ingepast. Het is niet nodig voor de leden om steeds op dezelfde tijd dit werk te doen omdat, als een Driehoek eenmaal is gevormd en werkt, die Driehoek door elk van de leden kan worden belevendigd.

Alle mannen en vrouwen van Goede Wil, die het bovenomschreven werk willen doen en het doel van werelddienst van het Driehoekenwerk erkennen en hebben aangenomen, worden uitgenodigd om eraan deel te nemen. Verder wordt er niets van u verlangd. In de financiële behoeften wordt enkel en alleen voorzien door giften van leden en vrienden van het werk.

De Grote Aanroep

De Grote Aanroep is een wereldgebed vertaald in meer dan tachtig talen en dialecten.

De Grote Aanroep

Vanuit het punt van licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

 

De Grote Aanroep
Aangepast

Vanuit het punt van licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

Veel gestelde vragen

Driehoekenwerk is eenvoudig en toch van diepe, geestelijke betekenis. De volgende punten kunnen nuttig zijn.

Wat verstaat men onder Driehoeken?

Driehoeken is een activiteit waardoor een netwerk van licht en goede wil wordt geschapen en in stand gehouden dat de hele wereld omspant.

Waarom een netwerk?

Een netwerk zorgt voor de noodzakelijke ineengevlochten draden of kanalen waardoor de geestelijke energieën van licht en goede wil kunnen stromen die door alle driehoekenwerkers worden aangeroepen.

Waarom een Driehoek?

De Driehoek is een fundamentele geometrische figuur en is geestelijk het symbool van de oorspronkelijke essentiële drie-eenheid van God. Drie mensen kunnen als groep werken en zo zorgen voor drie onderling verbonden brandpunten, waardoor geestelijke energieën kunnen stromen.

Waaruit bestaat het netwerk?

Het netwerk wordt opgebouwd uit strengen, draden, van verlichte mentale substantie waardoor de energie van goede wil stroomt.

Hoe wordt het opgebouwd?

Het netwerk wordt opgebouwd en in stand gehouden door het dagelijks werk van elke driehoekenwerker, die geestelijke energieën aanroept door de scheppende kracht van zijn denkvermogen.

Hoe wordt het werk volbracht?

De Driehoekenwerker verbindt zich in gedachten en met een bepaald doel met de andere twee leden van zijn driehoek, of driehoeken, en ziet de vitale energieën van licht en goede wil van punt tot punt in zijn driehoek stromen. Dan richt hij de energiestroom in het hele netwerk door het stralende, wereldomvattende netwerk van driehoeken duidelijk voor zich te zien, waarvan zijn eigen driehoek deel uitmaakt. Dan zegt hij de Grote Aanroep, geconcentreerd, gemotiveerd.

Waarom de Grote Aanroep?

Door het gebruik van deze aanroep worden de geestelijke energieën die ter beschikking zijn geconcentreerd en vrijgemaakt om het hele netwerk te belevendigen.

Waarom wil men zich bij de Driehoeken aansluiten?

Het motief hiertoe zal nooit een persoonlijk voordeel zijn, maar werelddienst.

Hoe helpen wij mee aan de expansie van het netwerk a) kwantitatief b) kwalitatief?

a.  het is de verantwoordelijkheid van elke driehoekenwerker om zijn best te doen, andere mensen van goede wil voor het driehoekenwerk te interesseren en nieuwe driehoeken te vormen om zodoende het driehoekennet te versterken en uit te breiden.

b.  de magnetische en stralende kracht van het driehoekennet hangt af van de geestelijke bijdrage die elke driehoek aan het geheel levert; dit laatste hangt dan weer af van het dagelijks werk van elk lid van die driehoek.

Hoe wordt een driehoek in stand gehouden?

Driehoekenwerkers staan ofwel door schriftelijk, ofwel – indien dit mogelijk is – door persoonlijk contact met elkaar in verbinding. Dit om er zeker van te zijn dat hun driehoek in het totale netwerk wordt behouden als werkzame eenheid.

Wie is geschikt voor lidmaatschap?

Alle intelligente mannen en vrouwen van goede wil overal ter wereld zijn nodig voor dienst in het driehoekennet, zonder onderscheid van ras, kleur, godsdienst of maatschappelijke standing.

Is het driehoekenwerk een religieuze beweging?

Het driehoekenwerk is niet verbonden met, noch begrensd door enige wereldgodsdienst. Het is een universeel, geestelijk project, dat mensen van alle geloofsovertuigingen tot zijn leden telt.

Het Driehoeken Netwerk omspant de hele wereld. Klik hier voor meer details.

Driehoekenwerk is een dienst aan de mensheid. Driehoekenwerkers doen hun werk in een geest van samenwerking en onzelfzuchtige dienst om het binnenstromen van licht en goede wil over de hele wereld te versterken.