De Wetenschap van Verhoudingen

De Wetenschap van Verhoudingen

Er kan een vergelijking worden gemaakt tussen menselijke dienst en elektrische stroom. De elektrische stroom werkt alleen als deze energie afgeeft aan iets buiten zichzelf. Zelfzucht trekt kracht weg, evenals kortsluiting en als het te erg wordt kan de hele stroomtoevoer gestagneerd worden. Als de techniek van goede wil meer algemeen wordt begrepen zal zijn energie beginnen te werken en zijn kracht sterker worden gevoeld.

Ieder van ons is betrokken in een ingewikkeld netwerk van relaties: individueel, als groep, als gemeenschap, nationaal en internationaal. Deze kunnen wij beschouwen als de 'horizontale' verhoudingen van de mens tot zijn naasten en zijn omgeving. Dit horizontale systeem van verhoudingen is een middel van contact, communicatie en invloed. Het is een geleider van energie op verschillende niveaus – fysiek, emotioneel en mentaal. En daar wij leven in een zich snel ontwikkelende wereld, is dit systeem van verhoudingen in een voortdurende toestand van beweging en verandering. De taak van de mens van goede wil is om zijn plaats binnen dit systeem en te midden van de krachten en energieën waarmee hij kan werken zodanig te hanteren, dat hij meehelpt aan het vestigen van juiste menselijke verhoudingen. Juiste verhoudingen kunnen worden omschreven als die verhoudingen, die aanmoedigend zijn t.o.v. maximale evolutionaire groei van alle afzonderlijke- en groepseenheden binnen dat systeem. De energie van goede wil is het meest fundamentele en belangrijke middel om dit te bereiken.

Maar de mens maakt ook deel uit van een ander systeem van verhoudingen, het 'verticale' systeem, dat hem verbindt met geestelijke niveaus van bewustzijn, met God en het heelal. Contact met dit verticale systeem wordt gemaakt door het hoogste in onszelf te kennen en daarnaar te leven. Gebed, meditatie en bespiegelende gedachte zijn de essentiële middelen om het “verticale leven van de geest” op te wekken en in stand te houden.

Scheppend leven, waarbij de dynamische uitdrukking van de ziel is betrokken – ofwel de innerlijke geestelijke aard in de wereld van menselijke verhoudingen – vraagt om een juist evenwicht tussen de verticale en horizontale verhoudingssystemen, tussen de subjectieve en objectieve factoren. Gebrek aan aandacht voor het verticale leven van de geest leidt tot statische, gekristalliseerde en ongeïnspireerde verhoudingen en handelingen in de wereld van alledag. Overmatige concentratie op het subjectieve, of verticale leven, zonder de gelegenheid te benutten om tenminste iets daarvan in de stoffelijke wereld uit te drukken, kan leiden tot over-stimulering, een tendens tot begoocheling en onwerkelijkheid en tot gevallen van 'messiaans fanatisme' die maar al te vaak voorkomen onder goedbedoelende, maar onevenwichtige aspiranten.

Het juiste evenwicht tussen het verticale en het horizontale leven kan alleen dan worden bereikt, als de enkeling de krachten van zijn eigen aard – binnen zijn eigen psyche – in evenwicht kan houden. Het symbool van dit evenwicht, dat ook het doel voor de mannen en vrouwen van goede wil in het nieuwe tijdperk voorstelt, is het gelijkarmig kruis. Als eenmaal het evenwicht is bereikt, kan het vuur van de geest de wereld van ons gewone dagelijkse leven inspireren en daarin doordringen via een wijs toegepast systeem van menselijke verhoudingen.

Gerelateerde Inhoud

Platform

Actieprogramma

De Wetenschap van Verhoudingen

Principles