Brieven over Occulte Meditatie van Alice Bailey (Auteur)

Brieven over Occulte Meditatie van Alice Bailey (Auteur)

In toenemende mate wordt meditatie als leerschool voor het denkvermogen beoefend. Meditatie houdt zich bezig met de circulatie van energie – energie die in wezen onpersoonlijk en vurig van aard is. We moeten ons rekenschap geven van de gevaren die aan meditatie verbonden zijn, en deze vermijden. Veilige en betrouwbare methoden zijn dus een eerste vereiste. Dit boek belicht de achtergrond, zowel in het algemeen als meer speciaal, en wijst erop dat het uiteindelijke doel van alle meditatie de planetaire dienst is.

Pocket Boek

$20.00 USD

£12.00 GBP

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

paperback $20.00 USD £12.00 GBP

Formaat

Taal Opties

ISBN-13: 978-0-853-30111-0

Meer Hierover

In de huidige wereld moeten wij een welbekende kloof overbruggen, in het algemeen bekend als de kloof tussen Oost en West. Achter de verschillen in cultuur, traditie, godsdienst, ideologie en sociale gewoonten, heeft er echter een toenemende uitwisseling van gedachten plaats en een streven naar een mentaal begrijpen. Eén machtige stimulans tot dit mentale contact kan liggen in een toenemende neiging bij de bewoners van het Westen om de wetenschap van meditatie te beoefenen. Deze wordt in het Oosten sinds lang toegepast als een wezenlijk deel van godsdienstige en geestelijke ervaring. Momenteel, bij het binnengaan in het mentaal gerichte Watermantijdperk, waar een steeds toenemend aantal mensen zich van het emotionele gebied afwendt en zich mentaal gaat richten, zal de wetenschap van meditatie, als een techniek tot het vormen van het denkvermogen in concentratie en aanroep, in het Westen steeds meer worden beoefend.

In meditatie moeten er echter dieper liggende gebieden van leven en bewustzijn worden binnengedrongen en onthuld. In de occulte zin genomen is meditatie niet slechts een vormingstechniek voor het denkvermogen, doch een middel om éénlijnigheid, vereniging en vereenzelviging te bereiken met de ziel, met de Christus en tenslotte met de Vader. Anders dan bij de ervaring van mystieke éénwording is occulte meditatie een wetenschappelijk proces waarbij oorzaken die in beweging zijn gebracht, waarneembare gevolgen tot stand zullen brengen die naar keuze kunnen worden herhaald. Deze techniek moet door het denkvermogen worden beheerst; ze houdt een grote mentale activiteit in, gevolgd door een absolute stilte, met het vermogen om het denkvermogen op zulk een wijze te domineren en te bevelen, dat het ofwel tot handelen overgaat of stil wordt gemaakt om te beschouwen.

Het eerste doel van deze vorm van meditatie is een bewust integreren van ziel en persoonlijkheid, zodat de ziel de hoedanigheid van het leven van de persoonlijkheid kan beïnvloeden. Dit trekt een mens tot in dat bewustzijnscentrum, dat wij de geestelijke Hiërarchie, het Koninkrijk Gods noemen; dan neemt de geestelijke mens de leiding en ontplooit het goddelijk potentieel zich.

Daar we in meditatie te maken hebben met energie-instroming, die letterlijk vurig en onpersoonlijk is, zijn er valkuilen en gevaren die men moet kennen en vermijden. Ook dit wordt besproken, alsook de kleuren en de geluiden die overeenstemmen met de verscheidene straalenergieën die, occult gesproken, trillingen van verschillende frequenties zijn. Naar de toekomst kijkend, voorspelt de schrijver, de groeiende invloed van de wetenschap van meditatie, hetgeen tenslotte zal leiden tot het oprichten van scholen voor meditatie onder leiding en instructie van ingewijde discipelen. Deze scholen zullen van tweeërlei soort zijn en wel de ene voorbereidend en de andere waar de student voor inwijding wordt gevormd. Het uiteindelijke doel van deze vormingsscholen zal zijn om bekwame discipelen te verschaffen voor planetaire dienst. In al het opleidingswerk dat geïnspireerd wordt door de Hiërarchie is dienen het motief, het spontaan gevolg van ziele-contact in de discipel met onzelfzuchtige motivering.

Het motief kan als volgt worden uitgedrukt: “ De opoffering van het persoonlijk zelf ten gunste van het Ene Zelf.” De methode zou men in het kort als volgt kunnen weergeven: “ Een wijze beheersing van de persoonlijkheid en onderscheidingsvermogen in werk en tijd.” De houding die daarvan het gevolg is, zal als volgt zijn: “Volkomen bezadigde kalmte en een toenemende liefde voor het ongeziene en werkelijke.”

Dit alles zal worden bereikt door een volgehouden toepassen van occulte meditatie.

Product Informatie
Brieven over Occulte Meditatie

Paperback: 349 pages

Dimensions:  7.5 x 4.8

ISBN-13: 978-0-853-30111-0