De Wederkomst van de Christus Ebook van Alice Bailey (Auteur)

De Wederkomst van de Christus Ebook van Alice Bailey (Auteur)

Een groot aantal religies verwacht de komst van een Avatar, Messias of Redder. De tweede komst van de Christus op Aarde, als wereldleraar voor het Watermantijdperk, wordt in dit boek beschreven als een gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden – logisch en praktisch passend binnen de continuïteit van de goddelijke openbaring door de eeuwen heen. Christus behoort aan de mensheid; Hij kan door de religies van de gehele wereld erkend en begrepen worden.

 

Dit eBook is beschikbaar voor alle e-lees apparaten, zoek a.u.b. naar deze titel in uw Amazon kindle, Apple iBook, nook,  Google play, of Kobo online winkel. Lucis Publications hebben altijd de kenmerkende blauwe omslag met het LUX symbool.

ebook

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

ebook

Formaat

Taal Opties

Binnenkort beschikbaar...

ISBN-13: 978-0-853-30414-2

Meer Hierover

“Iedere eeuw kom ik terug om het heilige te bevrijden, om de zonde van de zondaar te vernietigen en om gerechtigheid te herstellen.”  Deze welbekende woorden uit de Bhagavad Gita schenken eeuwige hoop aan het menselijk hart.

In dit boek wordt het weder verschijnen van de Christus als onvermijdelijk beschreven in de voortgezette keten van goddelijke openbaring. Niet alleen dat God nooit zonder getuigenis is geweest, doch op bepaalde perioden in de geschiedenis van de menselijke evolutie heeft zich het woord Gods, de geprojecteerde kracht van Zijn leven, in de vorm geopenbaard om de beginselen vast te leggen die zich in de komende cyclus moeten uitwerken.

In de loop der eeuwen zijn er velen van zulke boodschappers geweest die zich door de een of andere grote wereldgodsdienst openbaarden of aan de basis lagen van een nieuwe vorm van religie die zich op de nieuwe openbaring baseerde. Goddelijke openbaring en het periodiek verschijnen van boodschappers of Avatars geschiedt echter volgens kosmische wet, wanneer er zekere toestanden bestaan in het gehele stelsel die ieder deel, groot of klein, beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden. Dan wordt er een serie van gebeurtenissen in beweging gezet die zich, volgens de wet, tenslotte moet verwezenlijken. De rol, die onze kleine planeet aarde in dit gecompliceerd systeem van onderlinge verhoudingen speelt schijnt in de huidige periode van groot belang te zijn. In dit boek wordt op de esoterische en planetaire betekenis van het weder verschijnen van de Christus gewezen als de oorzaken die achter Zijn Watermandienst aan de mensheid liggen.

We bevinden ons aan het begin en aan het einde van een tijdperk, n.l. het begin van het Waterman- en het einde van het Vissentijdperk , hetgeen tevens wijst op een belangrijk keerpunt in de evolutie van het menselijk bewustzijn van individuele behoefte naar behoeften van de mensheid in haar geheel, van persoonlijke verlossing naar werelddienst en van materialisme naar geestelijkheid. Het schijnt wel dat deze overgangsperiode ook moet worden aangegeven in de beide stadia, begin en einde, door de Christus Zelf en in het menselijk bewustzijn het beginsel moet worden verankerd, dat niet slechts de liefde van God bevat, ingesteld voor het Vissentijdperk, maar ook de nieuwe kracht van de toekomst, de Wil van God, waarin tot nu toe slechts de Christus geheel is opgenomen.

Het nabij zijn van het weder verschijnen van de Christus wordt aangevoeld en verwacht door velen, daar Hij aan de gehele mensheid behoort, onverschillig van welke godsdienst, dogma of leerstelling. Hij, waarop alle mensen wachten, zal zelf de wijze en het uur vaststellen van Zijn verschijnen alsook het gebied van Zijn werk en wel op een wijze die geen verdeling of scheiding schept tussen de mensen op religieus, sociaal of ideologisch terrein. Hij komt niet slechts als de eerste Zoon Gods, maar als hoofd van de Geestelijke Hiërarchie, de innerlijke regering van de planeet. Hij is derhalve een groot, leidend Wezen op wereldschaal Die het Koninkrijk Gods vertegenwoordigt en een definitieve functie vervult in de mensenwereld. Hij komt, door middel van lering en voorbeeld in werelddienst, de beginselen instellen, volgens welke een verenigde, onderling afhankelijke wereld haar nieuwe materiële stelsels en geestelijke instellingen voor de nieuwe beschaving kan scheppen.

Het voorbereiden op de tweede komst is de verantwoordelijkheid van de mensheid. Zij die van de ophanden zijnde terugkeer van de Christus afweten en dit aannemen moeten de hoofden en harten van de mensen voorbereiden om Hem te herkennen en te ontvangen en zulk een toestand van evenwicht en geestelijke éénlijnigheid te scheppen dat Hij tenslotte tot in ons midden aangetrokken worden. Want welke boodschap of openbaring de Christus bij Zijn komst ook moge brengen, en welk beginsel of welke energie Hij op aarde ook moge verankeren ten behoeve van de mens, Hij komt niet om de mensheid te redden van de gevolgen van haar eigen zonden. Hij komt om de mensheid opnieuw te tonen hoe ze zichzelf kan redden onder de nieuwe omstandigheden en nieuwe gelegenheden waartegenover de wereld zich ziet geplaatst.

Product Informatie
De Wederkomst van de Christus Ebook

EPUB: 189 pages

ISBN-13: 978-0-853-30414-2