Over Wereld Goede Wil

Goede wil is een van de meest fundamentele geestelijke basiskwaliteiten van het menselijk wezen en de grote onaangesproken bron in het hart van elke menselijke gemeenschap.

Mensen van goede wil zijn zij die denken en handelen met een liefhebbend begrip en zij zijn bezorgd om het welzijn van iedereen. De energie van goede wil is mogelijk een machtige kracht voor sociale verandering – toch wordt haar macht grotendeels niet herkend en onderbenut. Wereld Goede Wil moedigt begrip van deze energie aan en koestert de rol die ze speelt in de ontwikkeling van een nieuwe mensheid.

Het is de bedachtzame, geplande actie van de netwerken van goede wil dat een antwoord brengt op al de problemen van onze tijd: van armoede, verziekte ras-verhoudingen en milieu-vernieling tot emotionele spiritualiteit, wanhopig denken over de toekomst, en de crises van materialisme en zelfzucht. Mensen van goede wil uit alle culturen, geloven en beroepen brengen, via hun woorden en handelingen, een nieuwe wereld waarin delen, samenwerking en juiste verhoudingen wortel schieten en zich ontvouwen. Nooit eerder in de geschiedenis van de planeet is goede wil zo actief geweest.

Diversiteit en een verscheidenheid aan initiatieven betekenen dat mensen van goede wil nooit georganiseerd kunnen worden in een unitaire beweging of netwerk. Elke gemeenschap heeft mensen van goede wil. Het is goedheid en liefde, in hun meest fundamentele menselijke uitdrukkingen, die de impuls tot verandering voortstuwen, en daarbij alle gewoontes van afgescheiden denken en handelen op de proef stellen. Herkenning van de grote overvloed aan acties van goede wil zoals die vandaag bestaan en de ontelbare bewegingen die goede wil teweegbrengen veranderen de manier waarop we de gebeurtenissen in de wereld zien. Het is bemoedigend en het geeft ons een basis waarop hoop en geloof in de toekomst kan groeien. Goede wil heeft werkelijk het vermogen om de grondtoon voor een nieuwe beschaving van heelheid te worden.

Om de nieuwe tijd in te luiden en het menselijk welzijn, dat ons erfdeel is, tot werkelijkheid te maken, hebben we een dieper inzicht in de werkelijkheid nodig, gebaseerd op geestelijke waarden en een nieuwe waarneming van de mensheid als een eenheid van goddelijk leven binnen een geordend en doelgericht universum. Er zijn zes stellingen die een basis kunnen vormen voor dit diepere begrip:

Een: De mensheid volgt geen toevallige en richtingloze koers – er bestaat een Plan. Dit Plan heeft altijd bestaan en maakt deel uit van het grotere ontwerp van de Kosmos. Het Plan heeft zich uitgewerkt door middel van de evolutionaire ontwikkelingen van het verleden en door de stuwkracht die er van tijd tot tijd aan gegeven werd door de grote leiders, leraren en intuïtieven van het menselijk ras.

Twee:De erkenning dat er een innerlijk, geestelijk bestuur van de planeet bestaat, bekend onder verschillende namen als de Geestelijke Hiërarchie, de Gemeenschap van Verlichte Geesten of de Christus en Zijn Kerk, al naargelang de verschillende religieuze tradities. De mensheid is – onder het Plan – nimmer zonder geestelijke leiding of richting gelaten.

Drie: De wijdverspreide verwachting dat we “het Tijdperk van Maitreya” naderen, zoals dit in het Oosten genoemd wordt, wanneer de Wereldleraar en het tegenwoordige Hoofd van de Hiërarchie, de Christus, opnieuw onder de mensen zal verschijnen om de grondtoon van het nieuwe tijdperk te doen weerklinken.

Vier: Er zijn vele duizenden mentaal alerte mannen en vrouwen in alle delen van de wereld die in verbinding staan met het Plan en die trachten er uitdrukking aan te geven. Het zijn mensen in wie het bewustzijn van de mensheid als een onderling afhankelijke eenheid levend en actief is. Zij beschouwen de vele uiteenlopende nationale, religieuze en sociale systemen waarbinnen zij dienen als gelegenheden tot uitbreiding van het menselijk bewustzijn en als wegen waardoor de mensheid de noodzakelijke lessen kan leren. Hun primaire taak is het om, door hun levend voorbeeld, een nieuwe en betere visie op wat het leven zou kunnen zijn te bieden aan de mensheid.

Vijf:   Het feit dat het hart van de mensheid gezond is. Onze tijd wordt gekenmerkt door de toename van goede wil en menslievende initiatieven. Alle crises, oorlogen en catastrofes van de twintigste eeuw hebben de geest van de mensheid niet kunnen breken.

Zes: Het Plan voor de mensheid is gebaseerd op de beginselen van samen-delen, samenwerking, praktische broederschap, juiste verhoudingen onder mensen en tussen volkeren en op in de praktijk gebrachte goede wil.

Deze overtuigingen bieden een nieuwe dimensie aan de geestelijke werkelijkheid en een lange-termijn-perspectief voor onze huidige kritieke toestand. Zij bieden gelegenheden tot samenwerking met de geestelijke evolutie van de mensheid en leiden tot een toenemende vrijheid voor de mensheid.

Geen andere groep maakt het zo aannemelijk dat de mensheid dit buitengewoon moeilijke doel zal bereiken dan juist de mannen en vrouwen van goede wil. Vooropgesteld dat zij hun toestand van passiviteit te boven komen, nemen zij een sleutelpositie in, daar het slechts moed vereist om goede wil tot uitdrukking te brengen en actie te ondernemen ter voorbereiding op de nieuwe wereldorde.

Wereld Goede Wil

Wereld Goede Wil is een activiteit van Lucis Trust en is in 1932 opgericht. De programma’s en publicaties worden verzorgd door een internationale groep die werken via de hoofdkwartieren in Londen, New York en Genève. Er bestaat geen lidmaatschap en de programma’s zijn voor alle mensen van goede wil gratis beschikbaar. Het werk wordt volledig gefinancierd door donaties.

Naast ontelbare andere groepen is Wereld Goede Wil een door het Bureau Publieke Voorlichting van de Verenigde Naties erkende Niet-Gouvernementele Organisatie. Ze onderhoudt informele contacten met een brede waaier van nationale en internationale Niet-Gouvernementele Organisaties. Lucis Trust staat op de lijst van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties. Wereld Goede Wil gelooft er sterk in dat de VN gesteund moet worden als de voornaamste hoop voor de toekomst van de mensheid.

Doelstellingen.

Om de herkenning van de kracht van goede wil in deze tijd te bevorderen zijn voor Wereld Goede Wil de drie voornaamste doelstellingen:

1.  Helpen mobiliseren van de energie van goede wil door middel van opvoeding en via subtiele acties met programma’s die werken met de kracht van de gedachte. In het hart van iedereen is er een voorraad aan goede wil gepaard aan uiterste strijderskwaliteiten: de wil-ten-goede en de wil tot liefde.

2.  Het kweken van een universeel geestelijk perspectief voor de toekomst, gericht op het idee dat alle religies doorheen de tijden een tijd van vrede en rechtvaardigheid hebben verwacht, aangekondigd door een Wereldleraar Die de goddelijke beginselen belichaamde. De opkomst van goede wil in de wereld is een teken dat de wederkomst van zo een leraar, verwacht door verschillende tradities onder de namen als de Christus, de Kalki Avatar, de Boddhisatva, Lord Maitreya, de Imam Mahdi, en de Messias, nu nakende is.

3.  Het bestuderen van de oorzaken van de voornaamste wereldproblemen en dit op zulke wijze dat universele beginselen, geestelijke praktijken en acties die bijdragen aan de heling, transformatie en oplossing van de problemen, onthuld worden,

Het Mobiliseren van Goede Wil

Een geconcentreerde en verlichte publieke opinie kan een voorname sleutelfactor zijn in de wederopbouw van de wereld, maar is tot nog toe weinig aangewend. Momenteel is voorlichting van de publieke opinie omtrent de betekenis van goede wil het meest nodig, tezamen met het mobiliseren van mannen en vrouwen van goede wil om het vestigen van goede wil tot de grondtoon van de komende nieuwe-tijds beschaving te maken. Wereld Goede Wil helpt bij deze taak op de volgende manieren:

Advies aan individuele mannen en vrouwen en groepen teneinde hun doeltreffendheid in dienstbetoon te vergroten.

Samenwerking met de werelddienst-activiteiten van andere groepen.

Steun aan het werk van de Verenigde Naties en haar Gespecialiseerde Commissies; zij vormen de voornaamste hoop voor de toekomst van de mensheid, met inbegrip van een  blog en Facebook pagina over Wereld Goede Wil bij de VN.

Mediteren over de energie van goede wil  (Goede Wil Meditatie Groep); de Cyclus der Conferenties (wat een positief mentaal klimaat helpt scheppen voor de conferenties die plaats vinden over specifieke wereldproblemen); en de Twaalf Geestelijke Feesten (gericht op de geestelijke energieën die beschikbaar zijn binnen de jaarlijkse maancyclus).

Een wereldwijd opvoedkundig programma, met een website en publicaties in vele talen omtrent de aan juiste menselijke verhoudingen ten grondslag liggende beginselen en het feit van een goddelijk Plan als geestelijke werkelijkheid, zich uitwerkend op alle cruciale gebieden van menselijk streven, zoals opvoeding, religie, financiën, politiek, enz. Publicaties zijn ter verspreiding verkrijgbaar.

De Wereld Goede Wil Nieuwsbrief, Commentaren en Artikels over het Wereldbeeld, Daarin wordt de energie van goede wil in de wereldaangelegenheden belicht. Een universele geestelijke benadering wordt gegeven over onderwerpen van actuele aangelegenheden.

Een studie die enkele van de belangrijkste wereldproblemen behandelt.

Forum van Wereld Goede Wil, een jaarlijkse bijeenkomst in Londen, New York en Genève. Door middel van meditatie, voordrachten en discussies wordt het werk van groepen en individuen die tegemoet komen aan de wereldnoden belicht. Dit wordt uitgezonden via internet.

Voorbereiding voor de Wederkomst van de Christus

Dit is niet alleen een tijdperk van voorbereiding voor een nieuwe beschaving en cultuur binnen een nieuwe wereldorde, maar tevens voor de komst van een nieuwe geestelijke beschikking.

Aan het einde van een tijdperk lijken de menselijke hulpbronnen en de gevestigde instellingen ontoereikend te zijn om tegemoet te komen aan de wereldnoden en -problemen. In zulk een tijd wordt de komst van een leraar, een geestelijk leider of een Avatar tegemoet gezien en aangeroepen door zeer veel mensen in alle delen van de wereld.

Heden wordt de wederkomst van de Wereldleraar – de Christus – verwacht door miljoenen, niet alleen door Christenen zelf, maar ook door mensen van elk ander geloof die deze Avatar verwachten onder andere namen – Heer Maitreya, Krishna, de Messias, Imam Mahdi en de Boddhisattva.

Begoocheling en vervorming omgeven dit centrale gegeven van goddelijke reactie op menselijke nood. Dat is onvermijdelijk, maar onbelangrijk. Het feit van overgang naar een nieuw tijdperk is wél belangrijk. Voorbereiding door mensen van goede wil is nodig om nieuwe levenswaarden, nieuwe gedragsnormen en nieuwe houdingen van niet-afgescheidenheid te introduceren welke zullen leiden tot juiste menselijke verhoudingen en wereldvrede. De komende Wereldleraar zal niet zozeer begaan zijn met de gevolgen van vroegere vergissingen en tekortkomingen, maar veeleer met de vereisten voor een nieuwe wereldorde en met de reorganisatie van de sociale structuur.

Wereld Goede Wil verspreidt informatieve documentatie over deze onderwerpen. Een wereldgebed – De Grote Aanroep,– wordt eveneens op wereldschaal verspreid in vele talen en dialecten.

Wereld Goede Wil werkt tevens mee aan het organiseren van een jaarlijkse  Wereld Aanroepdag, met bijzondere aandacht voor het wereldwijd gebruik van de Grote Aanroep.

Problemen van de Mensheid

De problemen die zich voordoen bij het vestigen van juiste verhoudingen tussen mensen en tussen naties vragen dringend de aandacht in een wereld die in een crisissituatie verkeert. Het onmiddellijk op de voorgrond tredende geestelijke probleem is dat van de neutralisatie van zelfzuchtige afgescheidenheid door het toepassen van technieken van geoefende, vindingrijke, creatieve en praktische goede wil.

Wereld Goede Wil stelt een aantal studiemappen beschikbaar die betrekking hebben op de belangrijkste problemen van menselijke vooruitgang. De nadruk wordt meer gelegd op de onderliggende oorzaken en de aan de dag tredende stromingen dan op een feitelijk onderzoek van gebeurtenissen. Het gebruik van het geoefende denkvermogen bij bespiegeling en meditatie wordt aangemoedigd.

De problemen die behandeld worden omvatten:
Het psychologisch herstel van de landen.
Kinderen, jeugd en opvoeding.
Kapitaal, Arbeid en Werkgelegenheid.
Rassenminderheden.
De kerken en de georganiseerde religies.
Internationale Eenheid

Er zijn nog vele 'kleinere' problemen, maar dit zijn de voornaamste waarmee de mensheid in deze tijd geconfronteerd wordt en waarvoor een oplossing moet worden gevonden. Dit zal gebeuren door het vestigen van juiste menselijke verhoudingen.

De vorming van studiegroepen wordt aangemoedigd opdat door middel van studie, discussie en meditatie een “gedachtevorm van oplossing” gevormd zou kunnen worden en een begin kan worden gemaakt met plaatselijke activiteiten van dienst.

Doelstellingen van Wereld Goede Wil

Stimuleren en aanmoedigen van mannen en vrouwen van goede wil over de gehele wereld om juiste menselijke verhoudingen te vestigen tussen rassen, religies en klassen.

Mannen en vrouwen van goede wil te assisteren bij hun studie van wereldproblemen en het doeltreffend daarop toepassen van goede wil, samenwerking en samen-delen ter wille van het algemeen belang.

Samen te werken met andere organisaties bij opbouwende activiteiten die bijdragen aan wereldeenheid, stabiliteit en juiste menselijke verhoudingen.

Actuele inlichtingen beschikbaar te stellen aangaande lopende activiteiten op de voornaamste gebieden van menselijk leven door geregelde publicaties over thema’s van wereldbelangen.

Mee te helpen bij het vestigen van goede wil als de grondtoon van de nieuwe beschaving.

Opmaken van een wereldwijde lijst voor onderling contact van mensen van goede wil.

Steunen van het werk van de verenigde Naties en haar gespecialiseerde Agentschappen als de beste hoop voor en verenigde en vredevolle wereld.

Wereld Goede Wil is een activiteit van Lucis Trust, en werd opgericht in 1922 en is geregistreerd als opvoedkundige liefdadigheidsinstelling in Groot Brittannië (N° 216041).

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media