Over de Arcane School

Het woord ging uit naar alle mensenzonen: de Zonen van God. Toon het teken van God. Verlaat deze Hoge Plaats en zwoeg en dien in het buitenaardse rijk van de duisternis; draag het wezenlijke uit; ontsluier de verborgen diepten van het Licht. Openbaar Goddelijkheid.

Eeuwen lang hebben de mensenzonen, die de Zonen van God zijn, het Licht belichaamd die de kracht laat stralen, die opheft en dient, de Liefde die eeuwig voortduurt. Zij bewandelen de weg van reinheid, het Pad naar het innerlijke. Wij volgen hen. Zij dienden in hun tijd. Wij willen hetzelfde doen.

(Het Oude Commentaar)

De Arcane School leidt mensen op in meditatie en dienst om hun geestelijk vermogen te ontwikkelen. De bedoeling van zulke opleiding is de studenten te helpen om de verantwoordelijkheid van discipelschap te begrijpen en te aanvaarden en om het deel dat zij kunnen bijdragen in de evolutie van het bewustzijn te herkennen door de mensheid te dienen.

De school helpt de geestelijke aspiranten om op het pad van discipelschap verder te gaan, en helpt diegene die reeds op het pad zijn om sneller te vorderen in het bereiken van een grotere doeltreffendheid in dienst.

Discipelen zijn zij die verbinden om drie dingen te doen:

De mensheid te dienen.
Samen te werken met het Plan, zoals zij zich dat het beste kunnen voorstellen.
Het ontwikkelen van de krachten van de ziel, hun bewustzijn uit te breiden tot dat van het hoger zelf en om tegemoet te komen aan de noden van dat hoger zelf door middel van dienst.

Discipelschap is een begrip dat gebruikt wordt onder de geestelijke aspiranten in de wereld, zowel in het Oosten als in het Westen. Het is het evolutiestadium waarin mannen en vrouwen zich doelbewust verbinden om op bewuste wijze en vreugdevol de vereisten van de ziel, die onder de Wet van Liefde werkzaam is en geen afscheiding kent, te volbrengen. Om dit te bereiken kiezen ze er voor om zich te onderwerpen aan een samenhangende meditatiecursus en een studie die een snelle ontwikkeling van de krachten en het leven van de ziel zal teweegbrengen.

De training heeft drie fundamentele vereisten, meditatie, studie en dienst aan de mensheid. Zij die vrijwillig deze zelf-training in de wetenschap van de ziel op zich nemen worden gekenmerkt door hun oprechtheid van doelstelling, zuiverheid in hun motieven en door volharding ten aanzien van alle belemmeringen en moeilijkheden. De training bestaat uit verschillende cursussen van studie en meditatie en is daarom eliminerend voor diegenen die er nog niet klaar voor zijn en voor hen die niet bereid zijn de noodzakelijke inspanningen en aanpassingen in hun leven te doen. De Arcane School is een plaats van training die vastberadenheid en betrokkenheid vereist.

De tevoorschijn komende energieën van het Waterman Tijdperk lenen zich tot groepswerk en de opleiding aan de school, die in groepsverband gegeven wordt, volgt een techniek die de dienst van discipelschap kenmerkt naargelang we verder in dit stelsel vorderen. De studenten bevinden zich over de hele wereld en zullen elkaar mogelijk nooit kennen of ontmoeten. Zij werken en dienen samen door groepsmeditatie en studie en helpen de denkbeelden te laten neerslaan waarop een nieuwe beschaving en cultuur opgericht zal kunnen worden. De school is daarom een proefneming in groepsbewustzijn, die de student tot in de subjectieve werelden brengt en hen in staat stelt om de wereld van energieën en krachten binnen te treden die achter de vormen en gebeurtenissen liggen.

De studenten worden in de Arcane School van op afstand begeleid. Zij worden doorheen de meditaties en cursusmateriaal begeleid door de Hoofdkwartieren in Londen, New York en Genève. Daarbij wordt elke student toegewezen aan een secretaris, een medestudent die in de training reeds verder gevorderd is en die hem door de eerste jaren van de cursus heen helpt. Alle studenten worden aangemoedigd om te denken, te mediteren en om de waarheid voor henzelf uit te zoeken in overeenstemming met zijn behoefte en begrip, en door de verkregen geestelijke onafhankelijkheid de betekenis van onderlinge afhankelijkheid in groepswerk te leren.

De Arcane School respecteert het recht van de student op hun eigen inzichten en geloof, in de erkenning dat de enige waarheid de geestelijke autoriteit van de eigen ziel van de student is. Het materiaal dat wordt gebruikt voor de cursussen wordt uit verschillende geestelijke bronnen betrokken, en uit de esoterische filosofie uit de boeken van Alice Bailey. De kennis, inzichten en wijsheid en het vermogen de spirituele energie te hanteren die uit het werk en de training met de Arcane School resulteert, zou uitgedrukt en toegepast kunnen worden in dienst in het dagelijks leven. Discipelen streven ernaar om het Plan op aarde te openbaren en om de problemen van de mensheid te helpen oplossen.

De Arcane School werd in 1923 door Alice A BAILEY opgericht om tegemoet te komen aan een duidelijk merkbaar groeiend verlangen naar meer lering en training in de wetenschap van de ziel. Sindsdien hebben tienduizenden studenten uit deze opleiding hun voordeel gehaald. De studenten zijn over de hele wereld verspreid, waarbij het hoofdkwartier in New York de studenten uit Noord Amerika, Canada en Azië in het Engels bedient, en in het Spaans in Noord en Zuid Amerika. Het hoofdkwartier in Londen bedient de studenten in het Verenigd Koninkrijk en in het Gemenebest, maar ook in het Engels de studenten in Europe en Afrika. Ook worden daar de studenten in de Griekse taal bediend. In Genève wordt in de belangrijkste Europese talen gewerkt (Nederlands, Frans, Duits, Italiaans, Spaans en Russisch).

De diensten van de school zijn volledig gratis. Het werk wordt gefinancierd via Lucis Trust door de vrijwillige bijdrage van de studenten en van hen die in het werk van de school en in de leringen geïnteresseerd zijn. Ieder geeft overeenkomstig de persoonlijke omstandigheden.