Meditatie: Een manier van leven

Het denkbeeld van meditatie gaat als een lopend vuurtje door de wispelturige denkstof van het mensenras. En “vuur” is het – occult in techniek – terwijl het pure energie in beweging zet en bewustzijn in verbinding brengt met leven.

Voor velen in de westerse wereld kan de beoefening van meditatie een nieuwe en moderne manier toeschijnen om te ontsnappen uit mentale desillusie en begrenzing, uit een laaghartige of onsympathieke omgeving of uit een niet geaccepteerde levenswijze. Toch is in vele andere delen van de wereld meditatie in de een of andere vorm altijd al een integraal onderdeel geweest van de praktijken en tradities van verschillende religies en religieuze sekten.

Het lijkt er heden ten dage op, dat de psychologische en sociale gisting in de wereld de deur heeft geopend voor subjectieve of geestelijke impulsen en praktijken – in het bijzonder onder westerlingen. Praktijken die wellicht nieuw voor ons zijn, maar niettemin oud in oorsprong en gebruik; en er is geen gebrek aan leraren geweest, velen afkomstig uit oosterse landen, gereedstaand en verlangend om baanbrekend werk te verrichten op dit nieuwe gebied en nieuwe mentale 'landbouwgronden te bebouwen' die de denkbeelden kunnen ontvangen die zij wensen te planten.

Temidden van al die goudzoekerskoorts op het gebied van de menselijke ziel, treffen we enkele 'ingeplante' leringen aan die waarlijk geestelijk, zuiver gemotiveerd en opbouwend in hun resultaten zijn; enkele ervan zijn materialistisch, commercieel getint en ofwel aangedreven door persoonlijke motieven, macht of zelfzucht, of door de begoochelingen van echte zelfmisleiding.

De gevolgen van dit alles kunnen een echt probleem vertegenwoordigen voor de zoekende denkvermogens en hongerige harten van de geestelijk uitgehongerden, die verlangend zijn naar licht, naar een nieuw geloof en naar een betere levenswijze, doch onervaren in de fundamentele grondbeginselen van de Tijdloze Wijsheid, die ten grondslag ligt aan alle waarlijk mentale activiteit van occulte of esoterische aard.

Tot voor kort riep het ongewone woord “meditatie” in het westerse denkvermogen voornamelijk beelden op van hetzij een contemplatieve kluizenaar, die met gekruiste benen ergens bewegingloos op een hoge bergkam zat, bij voorkeur ergens in India, Tibet of het Verre Oosten; hetzij van de een of andere ronddwalende bedelmonnik, die er vooral vies, uitgemergeld en baardig uitzag, gekleed was in lendendoek en tulband, sociaal onproductief was en feitelijk een parasiet was van de gemeenschap, ware het niet dat hij werd beschouwd als een “heilige” man, die moest worden gevoed en geholpen.

Meer recentelijk zijn er vele westerse groepen en genootschappen opgedoken, die de mensheid onmiddellijke gezondheid, rijkdom, macht, prestige, populariteit en bezittingen beloven door het navolgen van zekere eenvoudige regels betreffende de beheersing en het gebruik van het denkvermogen en tegen betaling van een vastgesteld bedrag.

Zij die in staat zijn tot meer geestelijke diepgang en minder egocentriciteit, leren echter het geluid van de waarheid en de gouden draad te herkennen in alles dat binnen hun mentale bereik komt, en om de waarheid te volgen terwijl zij de droesem achter zich laten. Totdat uiteindelijk het een of ander aspect van werkelijke lering, die in het moderne kleed de M-W of L onmiskenbare authenticiteit draagt van de Tijdloze Wijsheid, zich afdrukt op het denkvermogen en een geheel nieuwe wereld ontsluit om te worden verkend en opgenomen door het ontvankelijke bewustzijn. Deze ervaring markeert het begin van het Pad van bewuste Terugkeer, en een integraal onderdeel van heel deze lange reis, van start tot finish, is de techniek van occulte meditatie als specifiek middel tot het maken van contact met geestelijke energieën, en tot het op de juiste wijze uitdrukking eraan geven in het dagelijks leven.

Studenten van de occulte weg zijn gewaarschuwd voor de gevaren van “geestelijke zelfzucht”. En de allereerste motiverende impuls voor de meesten van ons, terwijl we onze voeten op het Pad van Terugkeer neerzetten, is zonder twijfel zelfzuchtig. We willen – voor onze eigen voldoening – weten, ervaren, vooruitgang maken, wijs, liefhebbend en verlicht worden, een Meester kennen, ontmoeten en door Hem geaccepteerd worden, omdat deze dingen belangrijk en noodzakelijk zijn voor ons. Als deze persoonlijke motivatie echter niet betrekkelijk snel wordt getranscendeerd of overstegen, kan onze geestelijke groei vertragen of tot stilstand komen, gevangen in de gedachtevormen van het emotioneel gebied.

De veiligheidsklep in geestelijk werk en training – de levenslijn en garantie van voortdurende uitbreiding – ligt in een vorm van occulte meditatie die de meditatie van de ziel op haar eigen gebied weerspiegelt. En de ziel op haar eigen gebied is begaan met groepsdienst aan het Plan, aangezien er één ziel en één Plan voor de mensheid is, en deze meditatie heeft tot doel om de menselijke ziel en de afgescheiden persoonlijkheid tot een synchroon lopende toestand van eenheid en samensmelting te brengen. Met andere woorden, occulte meditatie houdt zich bezig met het gebruik van het menselijk denkvermogen door de ziel ten einde handelen voort te brengen dat in lijn is met het Plan voor de mensheid. En binnen dit rond het Plan gecentreerde proces wordt de individuele mediterende eenheid gestimuleerd, verlicht en ontvangt de juiste gelegenheid om de individuele rijkdom bij te dragen die iedereen in potentie in zich draagt. Ware occulte meditatie wordt daarom beoefend als een dienst aan het mensenras. Dit is ver verwijderd van de mystieke vereniging die door de middeleeuwse Christen gezocht werd, die geestelijke vereniging verlangden met God voor hun eigen doeleinden en omwille van het extatische effect dat in het persoonlijk bewustzijn werd teweeggebracht.

Vandaag de dag is de ziel van de mensheid bezig de beheersing op zich te nemen over het leven van de persoonlijkheid. Het zeer, zeer langdurige proces dat voert tot ziele-doordrenking van het mensenras is in gang gezet. Beoefening van meditatie kan daarom momenteel dienen om dit proces versneld uit te voeren op een tamelijk nieuwe wijze. Tot nog toe was de techniek van occulte meditatie (dat wil zeggen: samenwerking met de energiestroom van het planetaire Levensritme van inademing/hogere tussenperiode/uitademing/lagere tussenperiode) het dienstbetoon van enkele baanbrekers; nu kan het een manier van leven worden voor velen.

We leren om te mediteren met het ritme van de ziel, die in voortdurende meditatie is, die groepsbewust is, die noch mystiek, noch begrensd is, maar verbonden met het universele Leven of energie-aspect van de planeet, zoals dat ten grondslag ligt aan het bewustzijn en de neiging tot liefhebben bekrachtigd; en die als doelstelling heeft, het stimuleren van ontvankelijke denkvermogens en geopende harten voor de vereenzelviging met het Ene Leven.

Het doel van occulte meditatie is vandaag de dag het bereiken van een volmaakt evenwicht tussen het verticale leven van de ziel op haar eigen gebied en het horizontale leven van de ziele-doordrenkte persoonlijkheid in de wereld van mensen. De moderne discipel, “De Wegen Gods kennend en de wegen der mensen betredend”, als bemiddelaar het Plan tot bestaan mediterend, werkt samen met planetaire doeleinden.