Wat is een Esoterische School?

Download PDF

Door Alice A. Bailey

Er zijn tegenwoordig vele zogenaamde esoterische scholen, allen zijn betrekkelijk nieuw en zijn ontstaan gedurende de laatste zestig jaren. De ware, immer bestaande Esoterische School laat ik hier buiten. Deze bestaat in elk deel der wereld, het heeft geen naam en wordt door geen enkele esoterische organisatie vertegenwoordigd, ook zijn er hiervan geen erkende Leiders. Deze ene ware School heeft ononderbroken voldaan aan de behoefte van de zoekers, die van tijd tot tijd toegang tot de Mysteriën verlangden en die toegelaten werden, nadat ze voldoende voorbereid waren. Van deze School spreek ik niet.

Wat ik bedoel zijn de vele mystieke, metafysische en theosofische scholen, verder de Rozekruisers en de andere occulte gemeenschappen, zoals ze overal kunnen worden gevonden.

Deze scholen zijn samengesteld uit groepen mensen die met grote toewijding zijn vervuld en gegroepeerd zijn rondom de een of andere leider die bepaalde leerstellingen naar voren brengt.

Deze leider deelt met hen zijn eigen persoonlijke voorstelling van de vastgestelde occulte inlichtingen, legt de nadruk op karakteropbouw en reinheid, wijst hen op de noodzakelijkheid om het PAD te betreden en neemt gewoonlijk de plaats in van het uiteindelijk gezag voor zover het deze instelling betreft.

Het tijdperk van deze scholen heeft voor het esoterisme goed voorbereidend werk gedaan; het heeft de aandacht op de aard van de geheime leer gericht; eveneens op de esoterische leerstelling en op het bestaan van het Innerlijk Bestuur der wereld.

Zodoende is het grote FEIT van het bestaan van de Meesters van Wijsheid, zoals ze onder de leiding van de Christus in de Hiërarchie van onze Aarde werken, in grote kringen bekend gemaakt, hetzij in termen van de gangbare Theosofische voorstellingen, van Hindu metafysische bespiegelingen of door de Christelijke terminologie. Veel kennis is hierdoor vrijgegeven. Deze kennis betreft het verloop van de goddelijke schepping en de daaruit voortvloeiende openbaring van God. Dit is een sterke stimulans voor het mentale vermogen geweest, heeft een grote mentale ontplooiing gebracht, doch zelden een waar en ruim begrip. De esoterische scholen bevorderen de groei van het vermogen om te kunnen begrijpen.

Zekere eenvoudige leefregels, hoofdzakelijk bedoeld voor de reiniging van de emotionele verlangens, zijn op een nuttige wijze verspreid geworden;. de vele gebieden, de scheppende vuren en de verschillende indelingen van de substantie op een uitgebreide wijze besproken, even­eens de verschillende zevenvouden welke leven, bewustzijn en vorm bepalen. Niets hiervan behoort tot de esoterische leer. Devotie voor de Meester is onderwezen, doch deze Meesters zijn onvolledig voorgesteld geworden. Zij worden voorgesteld als speciaal belang te hebben bij de leraar van de groep en aan persoonlijke vrienden van de leraar wordt in de gegeven omstandigheden gezegd dat ze in de rangen van de leerlingen van de Meester zijn opgenomen. Op een dergelijke wijze ontstaat er, haast zonder uitzondering een nauwe samenwerking tussen de toegewijde aanhangers en de leider en er kan op gerekend worden dat deze aanhangers de leraar vanzelfsprekend in elk opzicht gehoorzamen en eveneens de bevelen opvolgen die zogenaamd door de Meester aan deze leider zijn doorgegeven. Dit alles met terzijdestelling van de occulte Wet volgens welke de Meester nooit een bevel geeft en geen gehoorzaamheid verwacht.

De gewone esoterische groep van tegenwoordig is een gesloten organisatie, exclusief wat het lidmaatschap betreft; het moedigt een ongezonde, mysterieuze sfeer aan, geeft slechts halve waarheden en met het éne doel..... het bestaan van het Werkelijke te bewijzen.

Het zal daarom nu duidelijk geworden zijn, dat er tot op heden nog geen werkelijke esoterische school bestaat. Het tot stand komen van deze scholen blijft lot op heden nog een hoop, doch deze hoop is sterk genoeg geworden om nu met een geschikte voorbereiding te kunnen beginnen.

Het bovenstaande is GEEN veroordeling van veel trouwe, doch ongeïnspireerde dienst. De deelnemers moeten er zich van bewust zijn dat de aan hen bekende scholen, slechts van voorbereidende aard zijn, dat ze veel onnauwkeurigheden bevatten welke ontstaan zijn door de zwakke of sterke leraar, die de school stichtte. Zodoende zijn ze gekleurd door het overwicht van een persoonlijkheid, door de gevraagde trouw en door verkeerd weergegeven en toegepaste leringen. Deze scholen zijn evenwel nuttig geweest als wegbereiders voor de toekomst.

De tijd voor ware esoterische scholen is nog niet gekomen. Toch zijn er tegenwoordig genoeg intelligente mannen en vrouwen, ver genoeg ontwikkeld om de opening van meer gevorderde scholen te rechtvaardi­gen en deze zullen het begin gaan vormen voor de toekomstige scholen die, in overeenstemming met de Wet van Evolutie in de wereld zullen worden begonnen. In de grote gang der evolutie vormen de esoterische scholen geen uitzondering en altijd verschijnen zij als een gevolg van de behoefte der mensheid en wanneer zij voor verdere ontwikkeling van hoofd en hart nodig zijn. In de eerstvolgende zeventig jaar kan men de opening van vele dergelijke scholen tegemoet zien.

De scholen, die nu bestaan en werken, kunnen de voorbereidende werkzaamheden verrichten; zij kunnen zich toeleggen op het losmaken van het niet-essentiële, de waarheden die inderdaad van occulte aard zijn aangeven, en zo duidelijk en klaar het doel van werkelijke esoterische oefeningen naar voren brengen. Tot op heden is dit nog niet gedaan. Dé tucht waaraan de neofiet zich in de nieuwe scholen moet onderwerpen, moet worden begrepen en de goede methode daartoe ingesteld. Dit alles moet naar een hoger niveau worden overgebracht. De leerstellingen moeten volkomen vrij zijn van de tegenwoordige theologische en autocra­tische verklaringen. De vele occulte scholen, de innerlijke scholen en de verschillende esoterische afdelingen van tegenwoordig, hebben zich aan deze dogmatische uitingen op een noodlottige wijze schuldig gemaakt.

De latere leraren zullen een ware opvatting van autoriteit hebben. Dit zal niet berusten op beweringen en op een geheimzinnige houding, maar op een leven dat geleid wordt in overeenstemming met de hoogste idealen en op het verkondigen van een leer, die bij de discipel zowel eerbied voor de grootheid ervan, als zijn intuïtieve reactie erop zal opwekken. De leraar van de toekomst zal eenvoudig de Weg aangeven en deze Weg gezamenlijk met zijn leerlingen volgen; hij zal nadruk leggen op de oude regels, doch in een nieuw licht gezien. Niet langer zal hij staan - zoals dit nu dikwijls het geval is - tussen de groep en het licht, tussen de aspirant en de Meester.

Deze voorbereidende scholen zijn reeds bezig zich te vormen en het openstellen van de Arcane School in 1923 was een gedeelte van dit geestelijk pogen. Van deze, in het vooruitzicht gestelde scholen, zal in het eerste gedeelte van de volgende eeuw, de eerste van de werkelijke Scholen voor Inwijding ontstaan.

Tot op heden hebben de esoterische scholen zich bezig gehouden met de aspiranten die op het Proefpad of het Pad van Reiniging zijn.

De scholen welke nu gevormd zullen worden, zoals de Arcane School, staan in verband met de oefeningen van de leerlingen om deze voor te bereiden om het Pad van Discipelschap te begaan - en, enige tijd daarna - ze te brengen in een direct verband met de Meesters. De nieuwe scholen van de volgende eeuw zullen leerlingen nemen en deze opleiden voor het Pad van Inwijding. Zo hebben we dus een gegradueerd en verenigd pogen waarvoor de Meesters verantwoordelijk zijn. De scholen welke nu gevormd worden voor het oefenen van leerlingen zijn van een tussenliggende aard en bestemd om de afstand tussen de exoterische scholen van het verleden en de ware scholen van de toekomst te overbruggen. Deze feiten kunnen als volgt worden samengevat:

1.De esoterische scholen in het verleden.

Dit zijn de scholen waarmee wij het best vertrouwd zijn, we hebben bijvoorbeeld de innerlijke scholen van de Theosofische groepen, van de Rozekruisergenootschappen en verder de ontelbare mystieke en metafysische organisaties. In hun aard zijn ze zeer bepaald exoterisch, niet esoterisch, doch in het wekken van de publieke opinie zijn ze zeer nuttig. Veel inlichtingen omtrent de drie werelden der menselijke evolutie de stoffelijke, de emotionele wereld en de wereld van het denken - worden door deze scholen aan de wereld bekend gemaakt. Ze zijn uitgesproken bestemd voor de nieuwelingen op het Pad van Proefleerlingschap en aangewezen om de mens te helpen God te bereiken langs de lijn van het hart, langs de lijn door het diep ingeboren menselijk instinct, ...... als hij zo gelukkig mag zijn Hem te vinden.

2.De esoterische Scholen van het heden.

De scholen welke nu worden gevormd beschikken over een diepere esoterische kennis; het persoonlijk leven en de opgedane kennis worden hier in een nauwer verband gebracht en de kennis meer toege­past in het leven van alle dag. Veel van die kennis blijft theoretisch, maar de theorie zal altijd de praktijk vooraf gaan. De leerstellingen van de vroegere scholen zullen tot een hoger peil worden opgevoerd en zullen worden gebracht uit de. drie werelden boven genoemd tot het gebied van de ziel, de wereld van het Onsterfelijke Ik. Zij zullen de werelden der occulte waarden behandelen en de nadruk leggen op het kennen van God en niet slechts op een aanvoelen van de goddelijkheid. Op zijn best hebben de oude scholen de persoonlijkheid tot een volledig geheel ge­bracht en de essentiële dualiteit van de mysticus tot een feit gemaakt. De nieuwe scholen streven naar een hogere eenheid n.1. een eenheid van de volgroeide persoonlijkheid en de ziel. Zij zullen aantonen dat achter het dualisme van de mysticus - een noodzakelijk stadium - het occulte feit bestaat van een vereenzelviging met het goddelijke.

3.De esoterische Scholen in de toekomst.

Deze scholen zullen inderdaad esoterisch zijn, want de mensheid zal er dan rijp voor zijn. Het hoger bewustzijn van de leerling wordt opgewekt en geoefend. Hem zal worden onderricht hoe als een ziel op de geeste­lijke hoogten bewust te werken; om als een ziel in de drie werelden van de menselijke evolutie te handelen door middel van zijn hoog ontwikkelde persoonlijkheid met gebruikmaking van zijn tot bloei gekomen intellect.

De leerlingen worden voor inwijding opgeleid en de ingewijde wordt geoefend voor zijn hogere trappen van ontwikkeling. De nadruk zal worden gelegd op een juist gebruik van energieën en krachten, op het gebruik van wijsheid als de vrucht van toegepaste kennis, en op het werk en de plannen van de Hiërarchie. De intuïtie zal worden ontwikkeld en een nog hogere eenheid zal worden verwerkelijkt, een eenheid tussen de geestelijke Mens en de Universele Ene.

Het lijkt mij nuttig om, wat er van deze scholen te zeggen is, in te delen als volgt:

1. Enige definities van esoterisme.
2. Hoe een esoterische school wordt gevormd.
3. De fundamentele waarheden welke in de nieuwe scholen zullen worden onderricht.

Een blik op deze thema's zal ons doen zien wat esoterische lerin­gen zijn, het zal ons helpen om als esoterici te werken, de nodige training en studie te volgen en de Weg op de juiste wijze te begaan. De leiders en de leerlingen van de zich esoterisch noemende scholen moeten deze feiten rustig maar ronduit onder de ogen zien, hoe hard ze ook mogen schijnen. Als ze het ernstig en waar menen, dan zullen ze dit met vreugde doen; gaarne zullen ze zich aan de behoefte der tijden aanpassen. Zij zullen hun plaats op de ladder op de juiste wijze beoordelen en zien waarop hun streven in de eerste plaats gericht behoort te zijn.

Er is niets wat de hiërarchische plannen, zoals boven blootgelegd zal tegenhouden. Zij die niet in staat zijn en niet hun eigen werk op de juiste waarde kunnen schatten, zullen zien dat hun scholen voorbij zullen worden gegaan. De aandachtige toeschouwer ziet dat nu reeds gebeuren. Zij, die de toestanden kunnen beoordelen en zich een beeld van de toekomst kunnen voorstellen, zullen voorwaarts gaan in een leven van telkens groter wordende nuttigheid, naar een vitale omzetting van zichzelf en naar een leven van grotere dienst.

I. Enige definities van Esoterisme.

De woorden "esoterisch" en "occult" betekenen "dat wat verborgen is"; zij verwijzen naar dat wat achter het schijnbare ligt en brengen de oorzaken van verschijnselen en gevolgen naar voren; zij zijn betrokken met de ijlere wereld van energieën en krachten welke door alle uiterlijke vormen omsluierd en verborgen worden gehouden. Zij behandelen dat, wat geweten en gekend moet worden, alvorens het bewustzijn, aan de ingewijden eigen, kan worden ontwikkeld.

In het verleden is de nadruk gelegd op subjectieve, maar toch nog materiële krachten - verbonden met het binnenste van het menselijk stelsel - en dikwijls ook op psychische vermogens zoals helderziendheid en helderhorendheid, welke de mens gemeen heeft met het dier. Op stoffelijke reinheid is in de oude scholen zeer grote nadruk gelegd; het betreft de reiniging van de vormen, die de ziel gelegenheid moeten geven zich te openbaren.

Deze reiniging is niet van esoterische aard en het is geen bewijs van esoterische of geestelijke ontvouwing. Het is slechts de meest noodzakelijke eerste stap; voordat deze reiniging heeft plaats gehad, kan er van meer gevorderd werk geen sprake zijn.

Stoffelijke tucht is nodig en nuttig en moet in alle scholen voor beginnelingen een eerste plaats innemen.

Door middel hiervan bouwt de neofiet gewoonten van reinheid op en verder het type lichaam dat voor hem nodig is, wanneer hij met werkelijk esoterisch werk begint.

Deze voorbereidende training stelt de neofiet in staat zijn bewustzijn op te voeren, vanuit de tastbare wereld van het dagelijks leven tot de ijlere werelden van de krachten van zijn persoonlijkheid. Hij wordt zich bewust van de krachten waarmee hij te maken zal hebben en vaag begint hij aan te voelen wat achter deze krachten verscholen is n.1. de ziel in haar eigen wereld, het Koninkrijk van God.

De nieuwe scholen houden zich met grotere esoterische waarden bezig. Zij oefenen de leerling in de drie werelden te werken als ziel, als het onsterfelijk wezen; zij leiden hem op om als beëdigd leerling, in de groep van een Meester te werken. De meeste scholen, die tot de oude groep behoren, hebben het stadium van persoonlijkheidsvolmaking voorbij ge­zien, zij hebben niet de nodige aandacht besteed aan de vereiste levenskennis in de drie werelden, zoals dat voor de beginneling nodig is. In plaats hiervan hebben ze hem het verlokkende beeld van een contact met de Meester en met zijn groep voorgehouden en dit zelfs voordat hij over een gecoördineerde persoonlijkheid beschikte en op een ontwikke­lingshoogte stond waar hij ternauwernood op intelligentie aanspraak kon maken en voordat er sprake was van enig definitief contact met zijn eigen ziel. De nadruk was en wordt nog gelegd op toewijding; toewijding voor de leraar die het middelpunt van de groep is, devotie voor de waarheden door de leraar naar voren gebracht, plus een vastberaden besluit de titel van "leerling" te verwerven om dan te eniger tijd te kunnen zeggen "deze of die Meester ken ik". Tezelfdertijd wordt verzuimd de beginneling een waar begrip te geven van wat discipelschap betekent eveneens van de verantwoordelijkheid, hieraan verbonden. De nieuwe scholen die nu gevormd worden geven aan hun studerenden geheel nieuwe begrippen en een geheel andere wijze van opleiding.

1. Een esoterische school is een plaats waar de verhouding van de ziel - de geestelijke mens - met de persoonlijkheid wordt onderricht.

Dit is de voornaamste lijn waarlangs de leerling vooruitgang moet maken en voor hem is het tot stand brengen van een verbinding met het eigen hoger wezen het eerste grote werk. Hij leert zichzelf kennen en worstelt om als een bewuste entiteit te werken en niet slechts als een actieve persoonlijkheid. Door een technisch inzicht van eigen samenstelling leert hij zijn lagere aard beheersen en te besturen en het licht, de heide en de kracht van eigen ziel uit te stralen. Door het in lijn brengen van zijn lichamen, door concentratie en meditatie vestigt hij een permanente verbinding met zijn eigen geestelijk zijn en zo is hij op weg om een nuttige dienaar van de mensheid te worden.

2. De esoterische school, is in de uiterlijke wereld een verlengstuk van de innerlijke groep of Ashram van een Meester. Zoals een individu­ele leerling geleerd wordt zichzelf te beschouwen als een kanaal voor de ziel en als een buitenpost van het bewustzijn van de Meester, zo is de ware esoterische school een buitenpost van de een of ander subjectieve geestelijke groep of Ashram ingesteld door en onder de invloed van een Meester, zoals de leerling onder de invloed is van zijn eigen ziel. Een dergelijke groep staat bijgevolg in direct verband met de Hiërarchie.    

3. Een waarlijk esoterische school werkt op vier verschillende hoogten van dienst of van ondervinding. Hierdoor is de leerling in staat zich volledig tot de mensheid te wenden en al zijn vermogens te gebruiken. In de werkelijke geestelijke scholen, goedgekeurd en bevestigd door de Meester, wordt geleerd de mensheid te helpen en niet in de eerste plaats de noodzakelijkheid van de leerling om in aanraking te komen met een Meester en dit in tegenstelling met de meeste esoterische scholen van vroeger. Een contact met de Meester is afhankelijk van de mate en de waarde van de dienst door de leerling aan zijn medemens bewezen; dit verband volgt daarna als vanzelf. Dit is een punt dat dikwijls door de leraren over het hoofd wordt gezien, wel leggen ze de nadruk op persoonlijke vooruitgang en op persoonlijke vervolmaking. De nieuwe, nu te vormen scholen zijn reeds bezig met het voorbereiden van de mensen teneinde aan de nood der wereld tegemoet te komen en om geestelijk op de volgende vier hoogten van bewustzijn actief te werken.

a. In de gewone wereld. De leerling wordt geleerd een normaal en gezond leven te leiden, praktisch te zijn, efficiënt en geeste­lijk in de wereld van alle dag te staan. Hij is nooit een zonder­ling of een dwaas.

b. In de wereld van oorzaak en betekenis. Hem wordt geleerd het waartoe en waarvoor van omgeving en gebeurtenissen zowel voor het individu als in het algemeen. Zo wordt hij geoefend om de zin van de gebeurtenissen te begrijpen en te verklaren en te functioneren als een lichtdrager.

c. Als een ziel in de wereld van zielen. Hierdoor wordt de leerling een kanaal voor de goddelijke liefde, want de aard der ziel is liefde. Hij geneest en brengt aanmoediging en inspiratie in de wereld.

d. De Ashram of de groep van zijn Meester. Hem wordt geleerd hoe met de hiërarchische plannen, zoals deze geleidelijk aan hem ontvouwd worden, samen te werken. Verder, om tot een kennis en macht te komen, waardoor hij in staat zal zijn sommige krachten, welke de gebeurtenissen der wereld rege­len, te beheersen en te besturen. Zo volbrengt hij de plannen van de innerlijke groep, waarmee hij verbonden is. Onder de inspiratie van de Meester en diens groep van werkende leerlingen en ingewijden, brengt hij aan de mensheid een zeer bepaalde kennis van het bestaan en de werkwijze van de Hiërarchie, het Innerlijk Bestuur der wereld.

4. Een esoterische school oefent de leerlingen in groepswerk. Zij leert hen aan persoonlijk streven en persoonlijke plannen te verzaken in het belang en het doel van de groep, die altijd gericht is op het wel­zijn der mensheid en in dienst van de Hiërarchie. Hij gaat in groepsactiviteit op en hoewel niets van individuele identiteit verliezend, is hij niettemin een toegewijde medewerker van het Plan, zonder enige voorbehoud en zonder enige gedachte aan eigen belang.

5. Een esoterische school is niet gebaseerd op gezag of op verplichte erkenning van en gehoorzaamheid aan enig, gewoonlijk middelma­tig persoon, dat hij een ingewijde is en die op grond van zijn positie meent gerechtigd te zijn een dogmatische nadruk op zeker leerstuk te kunnen leggen. Het enig te erkennen gezag is de waarheid zelf, door de intuïtie aangevoeld en dan onderworpen aan een mentale analyse en het gezonde inzicht van de leerling. Een leerling, onder een Meester werkende, en die een esoterische school opent, heeft absoluut geen gezag, behalve dat van een leven geleefd zoveel mogelijk in overeenstemming met de waarheid, plus de mate van waarheid die hij aan zijn groep kan voorleggen. De gehoorzaamheid in zijn groep ontstaan, is de gehoorzaamheid aan het erkende gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel, gezamenlijke trouw aan groepsdoeleinden en groepsidealen, door de leider voorgesteld maar niet gelast. Het geven van autoritaire verklaringen, uitgaande van de leider van de groep, het door hem uitgesproken verlangen van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en trouw, kenmerken hem als een beginneling, als slechts een aspirant, wel oprecht en met goede bedoelingen misschien, maar geen discipel die door de Hiërarchie met de uitvoering van enig werk is belast.

6. Een esoterische groep is een groep die aandacht schenkt aan het afronden van de ontwikkeling van de discipel. Karaktervorming en onzelfzuchtige aspiratie worden vanzelfsprekend aanwezig geacht, maar er wordt niet veel nadruk gelegd op de gewone deugden of de reinheid van het uiterlijke leven of op vriendelijkheid, goed humeur en het los zijn van zelfhandhaving. Deze hoedanigheden worden beschouwd als fundamentele vereisten en verondersteld enigermate aanwezig te zijn, maar de verdere ontwikkeling ervan beschouwt men als het persoonlijk probleem van de discipel en niet als dat van de leraar en de groep. Er wordt nadruk gelegd op mentale ontwikkeling, opdat de discipel intelligent moge zijn en goed moge kunnen analyseren (maar niet kritiseren) en in het bezit moge zijn van een rijke, goed georganiseerde mentale uitrusting. Hoofd en hart worden als even belangrijk en even goddelijk beschouwd. De Hiërarchie werkt met de bewustzijnstoestanden van mensen overal ter wereld, van alle standen, rassen en naties; discipelen worden getraind om op dezelfde wijze te werken en tenslotte Meesters van Wijsheid te worden. Dit bereiken zij door alle moeilijkheden en hindernissen door de macht van hun eigen ziel te overwinnen. Op deze wijze maken zij een Meester, die nu werkzaam is in de wereld, vrij voor meer verheven en ander werk.

7. Een esoterische school is daarom een middel, waardoor het centrale punt, waarop het leven van de discipel gericht is, de ziel wordt; noch de stoffelijke wereld, noch de emotionele en mentale werelden vormen voor hem de belangrijkste sfeer van zijn werkzaamheden. Zij vormen slechts het terrein van zijn dienstbetoon en zijn persoonlijkheid wordt tot datgene waardoor zijn ziel dient. Hij leert geheel vanuit geestelijke gebieden te werken en zijn bewustzijn wordt standvastig geconcentreerd in de ziel en in de Ashram van zijn Meester. De esoterische school leert hem, hoe hij dit kan bereiken, hoe hij contact kan maken met zijn ziel, hoe hij als een ziel kan leven, hoe hij een Meester kan herkennen en hoe hij in de groep van een Meester kan werken. Hij leert de technieken waardoor hij impressies van de Meester kan vastleggen en gehoor kan geven aan groepsbedoeling en zo in toenemende mate gevoelig kan worden voor het Plan, waaraan zijn Meester en de Ashram zich verbonden hebben mee te werken. Hem wordt geleerd, hoe hij zijn aandeel kan bijdragen om het bewustzijn van het ras op een hoger niveau te brengen; dit doet hij door het bewust, gericht gebruiken van zijn geoefend denkvermogen, van zijn beheerste gevoelsaard en van zijn weerklank gevende brein. Hij raakt bedreven in het spelen van de moeilijke, tweevoudige rol van de discipel. Dit betekent als ziel te leven in het leven van iedere dag en bewust te werken met betrekking tot de Hiërarchie.

Er zijn nog veel meer definities van een esoterische school te geven, maar ik heb de eenvoudigste gekozen, en die, welke eerst moeten worden gekend, alvorens werkelijke vooruitgang kan wor­den gemaakt. Stap voor stap wordt de leerling langs het Pad gevoerd, totdat de tijd rijp is voor de grote uitbreiding van het bewustzijn, die wij inwijding noemen. Dan begint hij bewust het Pad van Inwijding te betreden, het Pad waarmee de esoterische scholen van de toekomst het algemene publiek bekend zullen maken.

Het is met de poging om aan deze zeven vereisten van alle eso­terische scholen te voldoen, dat de Arcane School zich bezig houdt. Zij houdt zich niet bezig met het voorbereiden van discipelen voor inwijding en heeft dit ook nimmer gedaan. Zij tracht de studerenden te oefenen om voorlopige verbindingen te maken en om als helpers in de wereld te functioneren. Er bestaat heden nog geen werkelijke esoterische school die de massa opleidt voor inwijding. Zij, die dit beweren, spreken onwaarheid. Een theoretische oefening voor discipelschap kan worden gegeven. Oefeningen en voorbereiding voor inwijding is nog alleen maar individueel mogelijk en dit vindt plaats door verbindingen met de wereld van geestelijk zijn.

II. Hoe een esoterische school wordt gevormd.

Een esoterische school wordt niet gevormd krachtens een op­dracht door een Meester aan een discipel gegeven. Wanneer een discipel zulk een school voor voorbereidend occult onderricht opent, dan doet hij dat geheel vrijwillig en is het zeer beslist een zelf opgelegde taak. In de dienst van de Ashram van zijn Meester heeft hij zijn uiterste best gedaan, hij kent de noden der wereld, is vervuld van een ernstig verlangen te helpen en ten volle bewust, voortdurend te leren, hij kent de methode hierin gevolgd en hoe hij het Pad opwaarts is gegaan. Hij is daardoor een bewuste werker geworden, weet wat zijn plicht als discipel is, staat in verbinding met zijn eigen hoger wezen en wordt steeds gevoeliger voor de indrukken en aanwijzingen van de Meester. In de regel is het niet zijn bedoeling een school te beginnen, en geen uitgewerkte Organisatie is door hem ontworpen. Hij wordt alleen diep bewogen door de grote nood in zijn omgeving. Doordat hij tot een grote éénlijnigheid is gekomen met zijn eigen innerlijk goddelijk wezen en, in het geval van meer, gevorderde leerlingen in direct verband staat met de Meester en diens Ashram, wordt zijn leven een centraal punt van aantrekking, het wordt stralend en dynamisch en ten gevolge daarvan trekt hij diegene aan die hij kan helpen. Hij wordt op deze wijze het centrale punt van een levend organisme en niet het hoofd van een organisatie.

Hierin ligt het verschil tussen het werk van een welmenend aspi­rant en de geoefende discipel. De wereld is vol van organisaties met de een of andere persoon als leider, wiens bedoelingen in de regel gezond zijn, doch wiens wijze van werken en wiens omgang met hen die hij wil helpen precies dezelfde zijn als in de zakenwereld; het is mogelijk dat hij een nuttige organisatie bouwt, maar dat is geen esoterische school. De leerling wordt het middelpunt van een levende, stralende groep die groeit en iets bereikt doordat het centrale punt leeft en zich naar buiten ontwikkeld; het is de kracht van zijn leven, die hem doet slagen en niet enig systeem van reclame of het doen van aanspraken op het een of ander, en het is slechts zelden of nooit een commercieel succes.

De mensen geven gehoor aan de aangeslagen toon, aan de waarheden die onderwezen worden, en zo wordt de invloed van de groep geleidelijk sterker totdat, op een zekere dag, de discipel zich verantwoordelijk vindt voor een groep aspiranten. In overeenstemming met de innigheid van het verband, dat de leider met zijn onsterfelijk wezen of zijn ziel heeft, wat hetzelfde is, zijn reageren op de wenken van de Meester en de indrukken ontvangen van de Ashram waarmee hij verbon­den is, zal de kracht en de nuttigheid zijn van de groep aspiranten waarmee hij werkt. Geleidelijk zal hij om zich heen diegene verzamelen, die hem in zijn taak van het geven van onderricht kunnen helpen en van de wijsheid en het onderscheidingsvermogen die hij in de keuze van zijn helpers gebruikt, zal voor het grootste deel het succes van zijn dienst afhangen. Hij matigt zich geen gezag over de groep of helpers aan, behalve de onvermijdelijke autoriteit van grotere kennis, wijsheid en licht; het is dit, dat hem maakt tot een onwrikbaar krachtsmiddelpunt, waarte­gen ieder minderwaardige uitleg of werkwijze in stukken slaat en wegvalt. Hij onderricht zekere onveranderlijke occulte beginselen en de gehele groep, geoefend om daaraan trouw te blijven, doet dat als vanzelf, zonder er over te discussiëren. Het zijn juist deze beginselen die hen samen hebben gebracht en waarvoor ze werken. Hij slaat zijn helpers ononder­broken gade, teneinde ieder teken van geestelijke vooruitgang onmiddel­lijk op te merken en om hen zo spoedig mogelijk over te brengen in een positie van grotere verantwoordelijkheid. Voortdurend blijft hij te midden hunner leven als een leerling en studiegenoot, en tezamen volgt hij de weg met hen, die onderricht moeten worden. Nederigheid is de grondtoon van de ware esoterische leider, want nederigheid betekent inzicht en zin voor verhouding.

Door deze nederigheid leert hij ook, dat iedere stap in de richting van een hoger geestelijk leven altijd wordt gevolgd door andere trappen die met moeite worden begaan. Het verschil tussen de geoefende leerling en de beginneling is, dat de laatste een kleiner gezichtskring heeft en daarom geneigd is de weg gemakkelijker te zien dan die is. Dan gaat hij zichzelf overschatten. De leerling evenwel overziet een groter veld en weet hoeveel er nog gedaan moet worden, alvorens dit visioen tot werkelijkheid is omgezet.

Esoterische scholen kunnen in verschillende klassen worden inge­deeld, zulks overeenkomstig de staat van ontwikkeling van de leraar. De onbewuste erkenning hiervan is het die de middelmatige leraar doet streven zijn werk naar voren te schuiven en door met veel ophef bekendheid met de Meester voor te geven, soms wel met de gehele Hiërarchie, probeert de aandacht op zich te vestigen en erkenning voor zichzelf opeist. Dit alles bewijst, dat hij een beginneling is, een die nog moet leren, dat de ware esoterische school altijd wordt opgericht door een leerling, dat deze school zijn speciaal pogen tot dienen is en niet het uitdrukkingsveld van een Meester. De discipel en niet de Meester, is volledig aansprakelijk voor het slagen of falen van de school. De Meesters zijn niet aansprakelijk voor de scholen die nu bestaan of in oprichting zijn. De Meesters geven geen vooropgezet plan, noch bepalen zij richtlijnen. Naar dezelfde mate als de leerling-leider bewust en in alle nederigheid, in verband staat met de Meester en zijn Ashram, naar die mate zal de kracht zijn van de innerlijke groei, die door zijn school vloeit; zij zal zich als geestelijk licht en wijsheid openbaren en niet de vorm aannemen van een concrete aanwijzing, van bevelen en orders, of van een overdraging van verantwoordelijkheid van een leerling op een Meester. De leerling neemt zijn eigen besluiten, traint zijn eigen helpers, ontwerpt en verkondigt zijn eigen plannen, legt de Eeuwenoude Wijsheid uit overeenkomstig eigen innerlijk licht en dit zijn de middelen met behulp waarvan hij op de studie van zijn leerlingen toeziet. Naarmate hij hoger staat, naar die mate zal hij minder over zijn Meester spreken en zal hij duidelijker de weg aangeven die naar de Hiërarchie leidt; hij zal de nadruk leggen op individuele verant­woordelijkheid en op de grondbeginselen van het occultisme.

We zouden de hedendaagse scholen in drie groepen kunnen verdelen:

1. Er zijn vele zogenaamde esoterische scholen welke begonnen zijn door aspiranten. Deze wensen hun medemensen te helpen en wor­den daardoor aangezet door een liefde en voorkeur voor het geven van onderricht, gedeeltelijk is dit een liefde voor de mensheid en gedeeltelijk is het persoonlijke eerzucht. Hun wijze van werken is, goed beschouwd, exoterisch; de training die ze geven is gebaseerd op wat reeds bekend is, zij geven weinig nieuws, hoezeer ze dit ook aantrekkelijk maken door graden en door een waas van geheimzin­nigheid. Zij gebruiken standaardboeken over occultisme of stellen leerboeken samen uit wat reeds door anderen geschreven is, brengen dikwijls het opvallende en het onbelangrijke naar voren en laten weg wat geestelijk is en van belang. Op de een of andere wijze maken ze reclame voor hun school en brengen herhaaldelijk dit op zakelijke wijze naar voren. Zij eisen gehoorzaamheid en staan afkeurend en kritisch tegenover andere scholen, leren dat men zich uitsluitend moet houden aan de leider, en aan wat hij als waarheid kenmerkt. Zij werken nuttig op de grote massa in, maken deze massa bekend met het bestaan van de Meesters en met het bestaan van de geheime teer en scheppen hierdoor de gelegenheid voor geestelijke groei. Zij hebben een aan hun toekomende plaats in het plan van de Hiërarchie maar het zijn geen esoterische scholen, en hun leiders zijn geen discipelen, het zijn aspiranten op het Proefpad en hierop nog niet ver gevorderd.

2. Er zijn ook enkele esoterische scholen, door leerlingen geopend en die, in een poging hun groep te helpen, leren hoe te onderrichten en te dienen. Vergeleken met de eerste groep, is hun aantal kleiner, ook het aantal deelnemers is veel kleiner. Dit komt doordat de leider zich meer aan de regels voor occult onderricht houdt en tracht zich meer aan de geestelijke behoeften aan te passen. Hij tracht in alle nederigheid te onderrichten, zonder pretentie; hij is zich bewust dat ook hij zelf nog slechts langzaam komt tot de kennis van eigen ziele-inhoud en dat het contact met zijn Meester nog uiterst zeldzaam is. Gewoonlijk is hij in het voorstaan van de waarheid theoretisch en heel zelden autoritair. Zijn invloed en uitstraling zijn nog niet erg groot, doch door de Meester wordt hij nauwkeurig gade geslagen omdat hij potentieel een kracht ten goede is en vertrouwd kan worden te zullen leren, in de regel door zijn mislukkingen. Hij bereikt een veel kleinere kring dan de eerste ophefmakende groep, maar de training die hij geeft is gezonder en de beginnelingen leidt hij grondig op tot de beginselen van de Oude Wijsheid. Zijn werk staat halverwege tussen de groepen die nu worden gevormd en de oude groepen.

3. We naderen nu de nieuwe esoterische scholen. Deze worden begonnen door meer gevorderde leerlingen. Dit is noodzakelijk zo, want de taak is veel moeilijker omdat daarbij zulk een nieuwe en heldere noot moet worden aangeslagen dat het verschil tussen het oude en het nieuwe duidelijk uitkomt, terwijl zekere nieuwe aan­zichten en uitleggingen van de waarheid zullen worden gegeven. Deze nieuwere en hogere voorstellingen zullen worden gegrondvest op de oude waarheden,. doch zij zullen op een andere wijze worden uitgelegd en zullen in de oude scholen een gevoel van tegenstand opwekken. Deze meer gevorderde leerlingen hebben een sterkere uitstraling, een veel wijdere invloedssfeer en hun werk verspreid zich over de gehele wereld. Dit roept niet alleen in de oudere groepen tegenstand en verwerping op, doch ook zal het invloed hebben op vele leden van de vroegere groepen die de oude wegen zijn ontgroeid, die gezocht hebben naar een nieuwere wijze om tot God te komen en gereed zijn voor een dieper geestelijk gezichts­punt. Deze worden dan in de oude groepen en in hun omgeving brandpunten van geestelijke activiteit hetgeen leidt tot een driele­dige uitwerking.

a. De oude groepen zetten hen, die zich tot de nieuwe esoteri­sche leer aangetrokken voelen, buiten hun gelederen.

b. De nieuwe scholen beginnen, met deze mensen die de oude scholen verlaten en die reageren op een meer vooruitstre­vende lering, voorgedragen door krachtiger en meer on­baatzuchtige leerlingen.

c. Het grote publiek wordt zich bewust van de nieuwe beweging, waardoor een grotere belangstelling in de esoterische en met de Hiërarchie in verband staande onderwerpen wordt opgewekt.

Deze leerlingen, die belast zijn met het lanceren van de nieuwe scholen, worden werelddiscipelen genoemd. Hun invloed dringt in iedere richting door, zij brengen scheuringen en verwarring in de oude scholen en bevrijden zodoende diegenen, die rijp zijn voor de nieuwe leer; zij scheppen nieuwe scholen, welke het verband tot stand brengen tussen de oude en de toekomstige Scholen voor Inwijding; zij doen zich gelden op het bewustzijn van alle mogelijke mensen, zij verruimen de algemene opvatting en geven aan de mensheid nieuwe begrippen en nieuwe mogelijkheden. Dat is het, wat heden ten dage plaats vindt. Onderzoekers moeten daarom leren onderscheid te maken tussen het werk van de goed bedoelende aspiranten die een esoterische school voor beginnelingen openen, het werk van de discipel die een leraar leert te worden en het werk van een werelddiscipel die de oude wijze opzij zet, en nieuwe en meer passende methodes voor het onderrichten van occulte waarheden opricht. De Arcane School is een deel van dit laatstgenoemde wereld­omvattend pogen.

Er zijn ook zekere valse scholen, welbekend en opvallend, en die de onintelligente en de nieuwsgierigen aantrekken. Gelukkig hebben ze een zeer kort leven en een kleine invloedssfeer. Zij doen veel tijdelijk kwaad omdat ze de leerstellingen verwringen en valse voorstellingen geven van de Meesters en het Pad, doch de duur van hun macht is praktisch nihil.

De drie andere soorten scholen doen goed werk en voldoen aan de behoeften van hen, die reageren op hun toon of noot. De oude scholen zijn evenwel aan het afsterven, die van de tweede groep zullen nog een lange tijd actief blijven; zij zullen voorbereidend onderricht geven en de discipelen oefenen in de wijze van werken en dienen. De laatste en nieuwere scholen zullen steeds invloedrijker worden en zullen de leerlin­gen van het Nieuwe Tijdperk opleiden voor de toekomstige Scholen van Inwijding.

III. De Waarheid in de Werkelijke Esoterische Scholen gegeven.

Het moet worden opgemerkt dat vele waarheden tot op heden als esoterisch meegedeeld, niet als zodanig kunnen worden beschouwd of nu geheel exoterisch geworden zijn. De esoterische waarheden van het verleden, zijn de exoterische grondbeginselen van tegenwoordig. Gedurende de laatste honderd jaar zijn de esoterische leerstukken en het geheime onderricht van de Oude Wijsheid aan de wereld dikwijls onder een eed van geheimhouding gegeven - openbaar bezit geworden. De aard van de mens, zoals onderricht in mystieke scholen van vroeger, komen we nu in moderne zielkunde onder andere namen tegen. De verborgenheden van het astraal lichaam, van het etherische- en het mentale lichaam, worden nu in onze universiteiten behandeld, in de zielkundige cursussen, waar de levenskrachten van het menselijk wezen, zijn emotionele aard en zijn hoger gemoedsleven, voelen en denken besproken worden. Het geloof in de Meesters was vroeger een streng bewaakt geheim, nu wordt dit publiek besproken in vele grote steden. De wijze van mediteren en de techniek ervan waren met zorg bewaakte onderwerpen en men zei dat de leringen dienaangaande gevaarlijk waren; heden is dit begrip verouderd en vele mensen, de gehele wereld door, mediteren, brengen hun hogere levensfuncties, voelen, denken enz. in één lijn en komen tot een verbinding met hun hoger Zelf en daardoor tot ziele-kennis. De waarheid is ook verborgen gehouden door grote groepen in het bezit van tweederangs kennis, die de belangstelling van de onderzoekers op zijsporen brachten en hun aandacht vasthielden door het gewicht dat ze hechtten aan ver­schijnselen. Lichaamshouding, het gebruik van oude formules, woorden en mantrams, ademhalingsoefeningen, geheimzinnige aanwijzingen voor het opwekken van de kundalinivuren, het opwekken van de centra en andere verlokkende aspecten van tweederangs occultisme zijn aanleiding, dat de mensen het feit uit het oog verloren, dat veel van dit alles behoort tot het gebied van verschijnselen en verband houdt met het stoffelijk lichaam, met het correct instellen, belevendigen en het bezielen ervan; dat het te maken heeft met gevolgen en niet met de essentiële oorzaken van deze gevolgen. Al deze fenomenale verschijnselen zullen op normale, on­gevaarlijke en gezonde wijze naar voren komen, als het ware vanzelf, wanneer de innerlijke mens - de gevoelszijde zowel als de verstandszijde - in contact is gekomen met de geestelijke wereld en wanneer hij begint te functioneren als een geestelijk wezen.

In de scholen welke nu gevormd worden zal de nadruk worden ge­legd op ziele-gewaarwording, op geestelijke kennis en op het begrip van hogere krachten, op directe en eerste hands kennis van de geestelijke Hiërarchie, die het leven van onze planeet bestuurt, een geleidelijk te ontwikkelen begrip, van de goddelijke aard en van het Plan dat in overeenstemming met de wil van God, in een steeds grotere mate de gebeurtenissen van de wereld regelt. De wetten die de ontwikkeling van het individu regelen, van de mensheid en van de natuurrijken worden bestudeerd en de gehele Wetenschap van onderlinge verhouding - zoals deze zich ontwikkelt in onze groeiende wereld - zal de praktische belang­stelling van de discipelen vormen. Wanneer hij gekomen is tot een goede verhouding met zichzelf, met de wereld van geestelijk zijn, in de wereld van menselijk leven en met alle vormen van goddelijk leven, dan zal de ontwaking van eigen aard automatisch plaatsvinden, zijn centra zullen dan vitale bronnen van geestelijke kracht worden en zijn gehele wezen zal zich in een ritmische activiteit voegen en dientengevolge van praktisch nut zijn. Dit alles zal evenwel plaats hebben door zijn volmaakte instelling op God en op de mensen, door zich geheel te concentreren op zijn zich ontwikke­lend begrip van het goddelijk doel, op zijn kennis van. de verschillende wetenschappelijke bijzonderheden en wetten, welke alle verschijnselen regelen, het verschijnsel mens inbegrepen.

Met de grootste zorgvuldigheid wil ik dit duidelijk maken. De Arcane School, een der nieuwere tussenschakels, behandelt de gewone grondstellingen van de geheime leer, doch slechts als een fundament voor het nieuwe te ontvouwen onderricht. Ademhalingsoefeningen worden slechts gegeven na jarenlang hard werken, en er wordt geen nadruk gelegd op de belangrijkheid ervan, want de juiste wijze van ademhaling - esoterisch gezien - hangt niet af van het beheersen van de longen of van de ademhalingsorganen, doch van een zuivere oriëntatie en van de ritmische instelling van het leven op het geestelijk ritme en op de omstandigheden.

De psychologie van de innerlijke mens, zoals die de toestanden van de centra in het levenslichaam bepaalt, wordt ook bestudeerd; de nadruk evenwel wordt gelegd op het psychologisch aspect en niet op de centra; deze zullen op de juiste wijze functioneren, wanneer het denken gezond is en de mens het tweevoudig leven van de discipel behoorlijk leeft, n.l. in de juiste verhouding met de wereld van zielen en met de Hiërarchie, en de juiste verhouding met zijn medemensen in het gewone dagelijks leven.

Na een grondige voorbereidende opleiding in de gewone grond­stellingen, en nadat gedurende een zekere periode zijn begrip op de proef is gesteld, verder na een fundamentele voorlichting aangaande de aard van meditatie, zal de nieuwe school de leerling onderrichten in de volgende onderwerpen:

I. De Wetenschap van ontvankelijkheid voor Indrukken. De wetenschap van het vermogen indrukken te ontvangen en te verwerken. De leerling wordt geleerd gevoelig te worden voor de indrukken van zijn eigen ziel, zijn eigen onsterfelijk wezen, en later van de Meester en de Ashram. Hem wordt geleerd hoe deze indrukken op de juiste wijze met behulp van eigen geoefend en verlicht orgaan van denken en voelen te verklaren en uit te leggen; hij leert onderscheidt te maken tussen datgene wat uit zijn eigen onbewuste aard komt, dat wat telepathisch wordt opgenomen uit de gedachtewereld van andere mensen, en dat wat ontvangen wordt uit de wereld van geestelijk zijn.

2. De Wetenschap van Vereniging. Hierdoor wordt de leerling ge­leerd tot de kern der dingen door te dringen, het geheel te zien, alles op zijn ware plaats en in de juiste verhouding, in verband met het geheel; hij leert verband te leggen en samenvloeiing te bewerk­stelligen tussen eigen ziel en persoonlijkheid, en later leert hij een directe verbinding tot stand te brengen tussen het hoogste geeste­lijk aspect en zijn persoonlijk zelf. Dit voert geleidelijk tot een gestadige ontvouwing van het bewustzijn en bereidt de student voor om nut te kunnen trekken uit de lessen die gegeven worden in de School voor Inwijding. De aard van inwijding zoals die zich uitdrukt in de grote uitbreiding van bewustzijn en als gevolg van een zelf-willend en zelfregelend één worden met de kern der dingen, wordt ook bestudeerd en beoefend.

3. De Aard der Hiërarchie. Hij leert dat de Hiërarchie direct bereikt kan worden en gekend door hen die zich onderwerpen aan de daarvoor noodzakelijke training en discipline. Voor deze training en discipline neemt hij zelf het initiatief en moet overeenstemmen met zijn eigen aard en ontwikkelingshoogte. De verschillende graden van de Hiërarchie worden besproken, de aard der inwijdingen die moeten worden doorgemaakt, worden onderricht en het werk van de Christus als het Hoofd van de Hiërarchie wordt in studie geno­men. Zo ontvangt de student een helder beeld van de innerlijke groep waarnaar zijn schreden zich richten.

4. De Wetenschap van Meditatie. Deze wetenschap met zijn bij­zonderheden en zijn verschillende stadia - gelijkrichting, concen­tratie, meditatie, verlichting en aspiratie - worden de een na de andere bestudeerd en praktisch toegepast, en hierdoor wordt het juiste gebruik van het organisme van denken en voelen geleerd, de juiste controle van het denken en de juiste verklaring van alle geestelijke verschijnselen. Hij leert de betekenis van verlichting in zijn zeven trappen kennen en begint in een steeds sterkere mate het geïnspireerde leven van een Zoon van God te leven.

5. De Wetten van de Geestelijke Wereld worden bestudeerd en de leerling leert deze wetten toe te passen op zichzelf, op gebeurte­nissen, op de wereld en op de mensheid. Deze wetten sluiten o.a. in:

a. De Wet van Oorzaak en Gevolg,
b. De Wet van Wedergeboorte,
c. De Wet van Evolutie,
d. De Wet van Gezondheid.

Deze wetten hebben betrekking op de wereld van geestelijke waarden en geestelijke impulsen, op plotselinge gewaarwordingen welke zich door stoffelijke verschijnselen openbaren.

6. Het Plan, waarvan de Hiërarchie de Bewaarder en de Uitvoerder is, en dat aan alle aardse gebeurtenissen ten grondslag ligt en dat het goddelijk doel bevordert, wordt onder de aandacht van de student gebracht. Er wordt bestudeerd hoe dit in het verleden gewerkt heeft, hoe de mensheid erdoor gebracht werd tot haar tegen­woordige stand van ontwikkeling, de gebeurtenissen van de tegen­woordige tijd worden aan de hand van Gods Plan uitgelegd, deze worden onderzocht en gezien als een voorbereiding van de toekomst; de onmiddellijke stappen die ondernomen moeten worden, worden aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen en de actieve deelne­ming van de student hieraan wordt gevraagd. Later als hij een actief en bewust deel van de Hiërarchie geworden is, dan is hij in grote lijnen met het goddelijk doel bekent en kan hij op een verstandige en effectieve wijze helpen daar waar hulp het eerst nodig is.

7. De energieën en krachten, welke de werkelijke substantie der schepping zijn, moeten worden begrepen en uiteindelijk worden beheerst. De student leert dat alles wat geopenbaard is, in en op onze planeet, niets anders is dan een samenspel van krachten welke vormen produceren, en verder, dat alles beweging is en levendigheid. Hij begint de aard dezer krachten, welke hem maken tot wat hij als mens is, te begrijpen; dan leert hij hier een hogere kracht in het geding te brengen, n.l. die van zijn eigen ziel, zijn eigen onsterfelijk wezen teneinde deze krachten te regelen en te beheersen. Hij bestudeert de aard van geest, ziel en materie, gewoonlijk door hem leven, bewustzijn en vorm genoemd of leven, hoedanigheid en verschijning waardoor hij dan enig inzicht verkrijgt in de aard der goddelijke Drie-eenheid en in de elektrische aard van alle openbarin­gen, het menselijke wezen inbegrepen.

8. Esoterische Psychologie wordt ook beschouwd en als van het grootste belang gezien. Dit kenmerkt het onttrekken van de aan dacht, van de meer materiële voorstellingen van de oude esoteri­sche scholen, met hun nadruk op gebieden, op de materiële bouwprocessen en op de samenstelling van de vormen. In de nieuwe scholen zal de nadruk worden gelegd op de aard van de ziel binnen de vorm, en op de scheppende werker die met, en in de materiële wereld actief is. De zeven hoofdtypen van de mensen worden bestudeerd, hun eigenschappen en kenmerken onderzocht, eveneens de verhouding tot de zeven groepen waarin de Hiërarchie is verdeeld en de zeven grote Stralen of Energieën - de uitstralin­gen welke in de Bijbel de zeven geesten voor Gods troon worden genoemd. Zo wordt de eenheid van al het bestaande duidelijk en ook de plaats van het deel in het geheel kan helderen klaar worden gezien.

Er zijn nog vele, minder belangrijke onderwerpen waar de student iets van moet weten, voordat hij de toekomstige scholen van Inwijding kan binnen gaan, doch het bovenstaande geeft het alge­meen leerplan dat in deze nieuwe scholen zal worden ingevoerd. De Arcane School tracht een algemeen beeld van deze grondstel­lingen te geven, opdat de student zijn voordeel kan doen met de schat van literatuur en leerstellingen die de rest dezer eeuw nog zal brengen vóór alles moet de student een algemeen begrip van de esote­rische leringen hebben, dan zal hij ontdekken welke van de vele lijnen hij als enkeling wil volgen; hij moet leren het geleerde in het dagelijks leven in praktijk te brengen, leren moet hij theorie in praktijk om te zetten en voor zichzelf duidelijk de noodzakelijkheid en mogelijkheid aantonen om in de wereld van mening en van bedoeling te verblijven. Dan zal hij het verband tussen alle gebeur­tenissen erkennen, individueel, menselijke en planetair; hij zal weten waarom en waarvoor alles plaats heeft. Naarmate hij kennis krijgt van esoterische psychologie en zich tot een zekere hoogte de bijzonderheden van meditatie eigen maakt, wordt hij in staat gesteld zijn eigen sport op de ladder der evolutie te erkennen; hij weet dan wat voor hem de volgende stap is, en het eerstvolgend doel van zijn ontwikkeling; hij weet ook wat hij in dienst van de mensheid kan doen en wat hij geven moet en wie hij in staat is te helpen.

9. Bewust begint hij deel te nemen aan de grote school van geestelijk onderzoek, alle eventuele vragen vindt hij in deze school beantwoord en al zijn problemen opgelost. Hij ontdekt dat voor succesvol esoterisch werk geduld het eerst nodige is; een ononderbroken streven, visie en een gezond onderscheidingsvermogen eveneens. Over deze beschikkende, en ook over een zin voor gezonde humor, een open denkvermogen, en wanneer hij daarbij geen fantasticus is, dan zal de student de "Lichtende Weg" zoals het Pad dikwijls genoemd wordt, vlug betreden. Tenslotte bevindt hij zich voor de Deur van Inwijding waarop de woorden van de Christus zijn gebei­teld: Vraag en ge zult ontvangen, zoek en ge zult vinden, klop en u zal worden opengedaan".

DE ARCANE SCHOOL