Esoterische Training in een Overgangsperiode

DE PERIODE VAN OVERGANG

Een van de gevolgen van de huidige wereldtoestand is de versnelde ontwikkeling van alle atomische levens open in de planeet. Dit houdt noodzake­lijkerwijze ook verhoogde trillingssnelheid van het menselijk mechanisme in, met de daaruit voortvloeiende uitwerking op de psychische aard, wat een abnormale gevoeligheid met zich .meebrengt evenals psychische bewustheid. Het is goed er op deze plaats aan te herinneren dat de huidige toestand van de mensheid niet het resultaat van één factor is, maar van verschillende factoren, die allen tegelijk werkzaam zijn, omdat deze tijd het einde van een tijdperk aangeeft en het begin van een nieuw. De factoren waarop ik doel, zijn voornamelijk drie in getal:

1.      Dit is een overgangstijdperk, tussen het op zijn eind lopende Vissentijdperk, waarin de nadruk op gezag en geloof gelegd werd en het naderbij komende Watermantijdperk, waarin de nadruk op individueel begrip en directe kennis zal liggen. De werkzaamheid van deze krachten, die kenmerkend voor deze twee tekens zijn, veroorzaken in de atomen van het menselijk lichaam een overeenkomstige activiteit. Nieuwe kennis doemt aan de horizon op en de atomen van ons lichaam worden gereed gemaakt om deze kennis te ontvangen. Die atomen, die overheersende Visseneigen­schappen bezitten, beginnen langzamer te reageren en zullen zoals men dat noemt teruggetrokken" worden (ook wel “weggenomen" genoemd), terwijl die, welke op de eigenschappen van het nieuwe tijdperk reageren, op hun beurt gestimuleerd zullen worden en hun trillingssnelheid opge­voerd zal worden.

2.      De wereldoorlog gaf een culminatiepunt in de geschiedenis van de mensheid te zien en het subjectieve resultaat ervan was veel krachtiger dan men zich tot nu toe gerealiseerd heeft. Door de kracht van een langdurig aangehouden klank, welke gedurende vier jaar (1914-1918) als een groot experiment op de slagvelden over de hele wereld weer­klonken heeft en door de intens emotionele spanning, waarin de hele planetaire bevolking geleefd heeft, is het weefsel van etherische stof (de zogenaamde voorhang van de tempel), dat het stoffelijk gebied van het astrale scheidt, gescheurd of opengereten en werd een begin gemaakt met het verbazingwekkende proces, dat het verenigen van de twee werelden beoogt n.l. op het stoffelijk gebied en het ervaren op astraal gebied en dit proces zet zich nu geleidelijk aan voort. Het zal derhalve duidelijk zijn, dat dit enorme veranderingen in het menselijk bewustzijn teweeg moet brengen. Alhoewel dit een nieuw tijdperk van begrijpen, broederschap en verlichting zal inluiden, zal het ook reacties met zich meebrengen en de psychische krachten loslaten, die heden ten dage de onbeheerste en onwetende mens bedreigen en dus is hier een waar­schuwing en een aanmaning tot voorzichtigheid wel op zijn plaats.

3.      Een derde factor is de volgende. Aan de mystici van alle wereldgodsdiensten, evenals aan de esoterici overal ter wereld is het al lang bekend dat bepaalde leden van de planetaire Hiërarchie in deze tijd de aarde steeds naderen. Hieruit dient u op te merken dat het denken of mentale aandacht van de Christus en zekere van Zijn grote discipelen de Meesters van Wijsheid, in deze tijd op de menselijke aangelegenheden gericht zijn, en dat sommige van hen er zich ook op voorbereiden hun lang stilzwijgen te verbreken en later misschien onder de mensheid zullen verschijnen. Dit zal noodzakelijkerwijze een krachtig effect ten gevolge hebben, het allereerst op hun discipelen en op hen, die op hun denkvermogen zijn afgestemd en ten tweede moet men voor ogen houden dat de energie, die door deze brandpunten van de goddelijke wil stroomt, een tweedelig resultaat zal hebben en wel vernietigend of opbouwend zal zijn naargelang. de hoedanigheden van de lichamen zijn, die er op reageren. Verschillende mensentypen reageren ieder op hun eigen wijze op het instromen van een bepaalde energie en er heeft momenteel een enorme psychische stimulatie plaats, waarvan de resultaten zowel goddelijk weldadig als bedroevend verwoestend zijn.

Hier kan nog aan toegevoegd worden dat bepaalde astrologische verwant­schappen tussen de sterrenbeelden nieuwe soorten kracht loslaten die door ons zonnestelsel werken en onze aarde bereiken en daardoor een ontwikkeling mogelijk maken die tot nog toe verijdeld werd zich te manifesteren en het demonstreren van latente krachten teweegbrengt, evenals nieuwe weten­schappen doet ontstaan. Dit alles moet degenen, die zich met het terrein van menselijke aangelegenheden bezig houdt, goed in gedachten houden, wil hij de huidige crisis op de juiste wijze beoordelen en de schitterende gelegenheden juist benutten. Ik heb het verstandig geoordeeld enige woorden over de toestand te schrijven, die men tegenwoordig in de wereld aantreft, vooral in verband met de esoterische, occulte en mystieke groepen en de spiritistische beweging.

Alle werkelijk geestelijke denkers en werkers zijn momenteel zeer bezorgd over de misdaad, die overal ter wereld toeneemt, door het voor de dag komen van de lagere psychische krachten, door de schijnbare aftakeling van het stoffelijk lichaam, zoals dit tot uiting komt in het toenemend aantal ziekten, en door het sterk toenemen van krankzinnigheid, neurotische toestanden en mentale onevenwichtigheid. Dit alles is het gevolg van het scheuren van het planetaire weefsel en het is tegelijkertijd een onderdeel van het evolutionaire plan en het verschaffen van de gelegenheid, waardoor de mensheid zijn volgende stap vooruit kan doen. De Hiërarchie van adepten had een meningsverschil (als men zo'n onjuist woord gebruiken kan voor een groep van zielen en broeders, die geen gevoel van afgescheidenheid kennen, maar alleen van mening verschillen omtrent de "uitvoeringswerkzaamheden" van een probleem over de wereld­toestand van tegenwoordig. Sommige geloven dat het voorbarig en dienten­gevolge niet wenselijk is en een moeilijke situatie zal scheppen, terwijl anderen het standpunt innemen dat de mensheid in de grond gezond is en de tegenwoor­dige crisis als onvermijdelijk beschouwen en teweeggebracht door de ontwik­keling in de mens zelf. Zij bezien de toestand uit een opvoedkundig oogpunt en als een tijdelijk probleem, dat - naarmate het opgelost wordt - de mensheid naar een nog glorieuzer toekomst zal voeren. Maar tegelijkertijd kan het feit niet ontkend worden, dat sterke en vaak vernielende krachten op de aarde losgelaten zijn en dat de gevolgen hiervan een reden tot ernstige bezorgdheid geven aan alle Meesters, hun discipelen en werkers.

De moeilijkheid is over het algemeen te vinden in overstimulatie en de overmatige inspanning, die van het mechanisme van de lichamen gevergd wordt, welke de wereld der zielen (in stoffelijke incarnatie) aan moet nemen, bij het manifesteren op het stoffelijk gebied om zodoende op hun omgeving te kunnen reageren. De stroom van energie, die van het astraal gebied en (in mindere mate) van het lager mentaal gebied omlaag vloeit, wordt in contact gebracht met de lichamen, die daar eerst niet op reageren en later overgestimuleerd worden. Zij stroomt de hersencellen binnen, die braak lagen en dus niet gewend zijn aan het krachtige ritme, dat hen opgelegd wordt. De mens is met zo weinig kennis uitgerust, dat de meerderheid niet over voldoende gezond verstand beschikt om te begrijpen dat hij voorzichtig vooruit moet gaan en hij dus maar langzaam vorderen kan. Derhalve verkeren zij spoedig in gevaar en moeilijk­heden. Hun aard is vaak zo onzuiver en zo zelfzuchtig, dat de nieuwe krachten, die hun aanwezigheid doen gevoelen, en op deze wijze nieuwe mogelijkheden voor bewustzijn en contact openen, volkomen ondergeschikt gemaakt worden aan zelfzuchtige doeleinden en misbruikt worden voor wereldlijke zaken. De vluchtige blik die de mens zo nu en dan achter de sluier wordt toegestaan, wordt verkeerd uitgelegd en de kennis hierdoor verkregen verkeerd gebruikt en door onjuiste motieven verdraaid. Maar hetzij de mens onopzettelijk het slachtoffer van deze kracht wordt of met opzet ermee in aanraking komt, toch moet hij het gelag voor zijn onwetendheid of stoutmoedigheid op het stoffelijk gebied betalen, dus in het stoffelijk lichaam, zelfs al blijft zijn ziel “vorderingen maken op het pad".

Het heeft geen zin in onze tijd de ogen te sluiten voor het huidige probleem of te trachten dit treurig tekortschieten te verwijten aan de domheden van de occulte wrakken, de half krankzinnige media, de hallucinerende mystici en de zwakzinnige beunhazen in esoterie of de verantwoording op de schouders van sommige leraren, groepen of organisaties te schuiven. Deze en gene treft wel verwijt, maar de wijze mens behoort de feiten onder de ogen te zien en de reden te beseffen van wat er over de gehele wereld plaats vindt en wat men als volgt zou kunnen formuleren.

De oorzaak van het toenemen van het lager psychisme en van de toenemende gevoeligheid van de tegenwoordige mensheid is te wijten aan het plotseling instromen van een nieuw soort astrale energie, welke vrijgekomen is, doordat de voorhang gescheurd is, die nog tot voor korte tijd de menigte van de mensen hiertegen beschermde. Voeg hierbij nog de ondoeltreffendheid van het merendeel der menselijke voertuigen om de pas opgelegde spanning op te vangen, dan krijgt men enig idee van het probleem.

Men vergete echter ook niet, dat er nog een andere kant van de medaille bestaat. Het instromen van deze energie heeft vele honderden mensen tot een nieuw en dieper geestelijk inzicht gebracht; het heeft een deur geopend waardoor velen binnenkort zullen binnengaan om de tweede inwijding te ontvangen en het heeft een stroom van licht over de wereld uitgegoten - een licht dat de eerstvolgende dertig jaar steeds zal toenemen, en dat zekerheid omtrent de onsterfelijkheid evenals een nieuwe openbaring van de goddelijke krachten in de mens zal brengen. We zien het nieuwe tijdperk dus reeds dagen. De toegang tot inspiratiegebieden, die totnogtoe ontoegankelijk waren, is vergemakkelijkt. Het stimuleren van de hogere eigenschappen (en dit op grote schaal) is nu mogelijk geworden, en de coördinatie van de persoonlijkheid met de ziel en het juiste gebruik van energie kunnen nu voortgang vinden met hernieuwd begrip en ondernemingsgeest. Een wedloop wordt altijd door de sterken gewonnen, en velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dit is de occulte wet.

We leven nu in een periode van sterke geestelijke invloeden en allen op het pad van proefleerling en discipel krijgen gelegenheden te over. Nu is het uur gekomen, waarin het klaroengeschal tot de mens uitgaat om goede moed te houden en goede wil te verspreiden, want de bevrijding staat voor de deur. Maar het is tegelijkertijd het moment van gevaar en dreiging voor de onvoorzichtige en onvoorbereide mens, voor de eerzuchtige, voor de onwetende en voor die­genen, die uit zelfzucht de weg zoeken en die weigeren uit zuivere motieven het pad van dienst te betreden. Opdat deze alomtegenwoordige ontreddering en de daarmee gepaard gaande rampen voor zovelen, u niet onrechtvaardig zullen toeschijnen, zou ik u er aan willen herinneren, dat dit ene leven slechts één seconde betekent in het grotere en ruimere bestaan van de ziel, en dat zij, die te kort schieten en vernietigd worden door de invloed van de machtige krachten, waardoor onze aarde nu overgoten wordt, niettemin een verhoogde trillingsgraad zullen bereiken tegelijk met de groep van hen die iets tot stand hebben gebracht, om tot een hoger levenspeil te komen, al wordt hun stoffelijk lichaam gedurende dit proces vernietigd. De vernietiging van het lichaam is niet het ergste wat de mens overkomen kan.

Het is niet mijn bedoeling het hele terrein te bestrijken met betrekking tot de situatie op psychisch gebied, veroorzaakt door het instromen van astrale energie. Ik tracht mij te beperken tot het resultaat dat deze instroming op aspiranten en sensitieven tot gevolg heeft. Deze woorden - aspiranten en sensitieven - worden in dit artikel door mij gebruikt om de bewuste zoeker naar beheersing en meesterschap te onderscheiden van de lagere soort die openstaat voor psychische invloeden en daardoor beheerst wordt. Het is nu noodzakelijk u eraan te herinneren dat het zogenaamde psychisme in de volgende twee groepen ondergebracht kan worden.

Hoger Psychisme Lager Psychisme
Goddelijk
Beheerst
Positief
Intelligent toegepast
Bemiddelend
Dierlijk
Onbeheerst
Negatief
Automatisch
Bemiddelend

Dit onderscheid wordt maar zelden begrepen; bovendien wordt ook niet beseft, dat beide groepen van eigenschappen onze goddelijkheid aangeven. Alle zijn een uitdrukking van God.

Er zijn bepaalde psychische krachten die de mens met de dieren gemeen heeft. Deze krachten behoren in wezen bij het dierlijk lichaam en zijn instinctief, maar voor het merendeel der mensen zijn ze onder de drempel van het bewustzijn terechtgekomen; men is ze niet langer gewaar en ze zijn dus nutteloos. Deze zijn bv. de astrale helderziend- en helderhorendheid, evenals het zien van kleuren en soortgelijke verschijnselen. Het is ook mogelijk op het mentale gebied helderziend en helderhorend te zijn, en dat duidt men dan met telepathie aan, en het zien van symbolen, want het aanschouwen van geometrische vormen is mentale helderziendheid. Al deze krachten zijn echter verweven met het menselijk mechanisme of klankbord, en dienen om de mens in aanraking te brengen met die gebieden van de wereld der verschijnselen, waarvoor dit klankbord, dat we persoonlijkheid noemen, bestaat. Zij vertegenwoordigen de samenvatting van de activiteit van de goddelijke ziel in de mens, welke de vorm aanneemt van wat wij “dierlijke ziel" noemen, wat in werkelijkheid overeenstemt met het heilige geest aspect in de menselijke micro kosmische drie-eenheid. Al deze krachten hebben hun hogere geestelijke overeenkomst, welke zich openbaart, wanneer de ziel bewust actief en zijn mechanisme door het denkver­mogen en de hersenen beheerst wordt. Wanneer de astrale helderziendheid en helderhorendheid niet onder de drempel van het bewustzijn liggen, maar daadwerkelijk gebruikt worden en functioneren, dan betekent dit, dat het Centrum van de zonnevlecht open en werkzaam is. Als de daarmee corresponderende eigenschappen in het bewustzijn aanwezig zijn dan betekent dit, dat het keelcentrum en het centrum tussen de wenkbrauwen bezig zijn te "ontwaken" en werkzaam worden. Maar de hogere psychische krachten, zoals het geestelijk waarnemen met de daarmee gepaard gaande onfeilbare kennis, de intuïtie met haar nooit falend oordeel en het hoger soort psychometrie, dat het vermogen bezit het verleden en de toekomst te onthullen, zijn het voorrecht van de goddelijke ziel. Deze hogere krachten komen in het geding, wanneer het hoofdcentrum en het hartcentrum, zowel als het keelcentrum tot leven zijn gewekt ten gevolge van meditatie en dienst. De student gelieve echter twee dingen te bedenken:

• Dat het hogere altijd het lagere kan insluiten, maar het zuiver dierlijke psy­chisme sluit het hogere niet in.

• Dat er tussen het laagste soort negatief mediumschap en het hoogste type van de bezielde leraar en ziener een enorme verscheidenheid van graden bestaat, en dat de centra in de mensheid niet gelijkelijk ontwikkeld zijn.

Het onderwerp is zeer ingewikkeld, maar de algemene situatie is wel te begrijpen. Het belang van de geboden gelegenheid ook, en er kan in deze huidige kritieke periode een juist gebruik van kennis gemaakt worden om het goede te doen zegevieren en op deze wijze kan de psychische en geestelijke groei van de mens aangemoedigd en gevoed worden. Naar mijn mening zouden in deze tijd twee vraagstukken in het brandpunt van de belangstelling moeten staan van alle werkers op esoterisch gebied en van hen, die zich bezig houden met het opleiden van studenten en aspiranten.

1.      Hoe zullen we onze sensitieven en psychisch ingestelden opleiden, opdat de gevaren vermeden kunnen worden en de mens veilig voort kan gaan totdat hij zijn nieuwe en glorierijke erfenis in ontvangst kan nemen?

2.      Hoe kunnen esoterische scholen een juist gebruik van de geboden gelegenheid maken?

Laten we eerst over de opleiding en het beveiligen van onze psychisch ingestelden en sensitieven spreken.

1.  HET OPLEIDEN VAN MEDIUMS

Het voornaamste dat we in gedachten moeten houden is, dat negatief, onintelligent mediumschap en psychisme de vertolker ervan tot het peil van een automaat verlaagt; het is niet raadzaam en het is gevaarlijk, omdat de mens van zijn vrije wil beroofd en hij niet langer positief ingesteld is, en het bovendien het handelen als vrij intelligent menselijk wezen tegengaat. In dit geval handelt de mens niet als kanaal voor zijn eigen ziel, maar is weinig meer dan een instinctief handelend dier, zoal niet letterlijk een lege schil welke een obsederende entiteit in bezit kan nemen en gebruiken. Wanneer ik aldus spreek, heb ik het aller laagste soort dierlijk mediumschap op het oog, wat tegenwoordig maar al te veel voorkomt en wat een reden tot grote bezorgdheid vormt voor de hoogstaande geesten in alle bewegingen die mediumschap aanmoedigen. Een mediumschap waartoe men komt met een volledig bewust gerichte geesteshouding en waarbij het medium bewust en intelligent zijn lichaam verlaat om een entiteit toe te staan hierin binnen te treden, en van wie hij zich volkomen bewust is en de in bezit name met zijn bewuste toestemming geschiedt om het een of ander geestelijk doel te dienen en zijn medemensen te helpen kan juist en goed zijn. Maar hoe vaak treft men dit soort mediumschap aan? Weinig mediums kennende techniek betreffende het in en uitgaan van de entiteit; ook weten ze niet hoe dit soort werk zo moet worden voortgezet zonder dat ze een ogenblik het bewustzijn verliezen van wat ze doen en van het doel van hun handelen. Duidelijk en met een bepaald doel lenen zij hun lichaam tijdelijk uit aan een andere ziel ter wille van het dienen, maar zij behouden de hele tijd hun eigen integriteit. De hoogste uitdrukking van dit soort handeling was het uitlenen van zijn lichaam door de discipel Jezus ten gebruike van de Christus. In het woord “dienst" ligt alles besloten en tevens de beveiliging. Wanneer men een juist begrip krijgt van dit soort mediumschap, dan zullen we meemaken, dat het medium in volle waaktoestand zijn lichaam door de opening boven in het hoofd verlaat, en niet, zoals nu bij het merendeel der gevallen voorkomt, door de zonnevlecht, zonder dat hij later iets van dit gebeuren afweet, of zich in het minst herinneren kan wat er gebeurd is.

Dan zal zich het geval voordoen, dat de tijdelijke bewoner langs de lijn van de gelijk gerichte trillingen door de opening van het hoofd binnengaat en het daaropvolgend gebruiken van het instrument van het geleende lichaam ter wille van de een of andere dienst. Maar deze werkwijze zal nooit gevolgd worden om nutteloze nieuwsgierigheid te bevredigen, of om aan een even nutteloos verdriet, dat op persoonlijke eenzaamheid of zelfbeklag berust te ontsnappen. Op het ogenblik worden vele media die van lager allooi zijn door een ongelukkig of nieuwsgierig publiek geëxploiteerd, en die eigenaardige menselijke wezens wier bewustzijn geheel onder het middenrif gelegen is en wier brein (zoals bij de dieren het geval is) de zonnevlecht is, worden er toe gedwongen als medium op te treden, om de sensatielust of het verlangen naar troost van hun bijna even onintelligente medemens te bevredigen.

Tegelijkertijd zijn er mediums van een veel hogere soort, die bereid zijn hun leven in dienst te stellen van vergevorderde zielen aan de andere kant van de sluier en die zich hiertoe lenen opdat hun medemens door hen iets kan leren. Op deze wijze wordt aan beide zijden van de sluier zielen de gelegenheid geboden en worden geholpen om te luisteren en te dienen. Maar ook deze zouden meer gebaat zijn met een intelligentere training en door een juister begrip omtrent het technische gedeelte van hun werk en de samenstelling van hun diverse lichamen. Zij zouden dan een beter kanaal kunnen vormen en een betrouwbaarder tussenpersoon zijn.

Laat het hedendaagse medium vooral de noodzaak begrijpen zichzelf te beheersen en dat het vooral niet beheerst moet worden; laat het beseffen dat alles wat het doet, ook door iedere getrainde discipel van de Eeuwenoude Wijsheid gedaan zou kunnen worden, indien de gelegenheid dat rechtvaardigt, en de omstandigheden zo’n krachtsverbruik noodzakelijk maken. Mediums worden gemakkelijk bedrogen. Het zal bv. duidelijk zijn, dat er op het astrale gebied een gedachtevorm van mijzelf, uw Tibetaanse Broeders bestaat. Allen die de maandelijkse lessen van de graad van discipel hebben ontvangen, allen die de boeken, die ik de wereld in heb gezonden met behulp van A.A.Bailey, hebben gelezen en natuurlijk ook allen, die in mijn persoonlijke groep discipelen werken, hebben vanzelfsprekend en automatisch meegeholpen deze astrale gedachtevorm op te bouwen. Dit ben ik echter zelf niet, deze is ook niet met mij verbonden en wordt door mij ook niet gebruikt. Ik heb er mij beslist van gedistantieerd, en benut die niet als middel om met diegenen, die ik onderricht geef, in contact te komen, want ik werk uit vrije verkiezing geheel op het men­tale gebied en daardoor beperk ik ongetwijfeld mijn terrein van werkzaamheid, maar verboog de doeltreffendheid van mijn arbeid. Deze astrale gedachtevorm is een verwrongen beeld van mijzelf en van mijn werk, hetgeen eigenlijk onnodig is op te merken, en gelijkt op een bezielde en gegalvaniseerde schil.

Omdat deze vorm uit veel emotionele substantie bestaat en ook uit een bepaalde hoeveelheid mentale stof, heeft ze een grote aantrekkingskracht. De kracht hiervan is zodanig dat, evenals alle schillen waarmee men met hen in contact komt, deze schil voorgeeft mijzelf te zijn en waarde intuïtie niet ontwaakt is, maakt deze illusie volmaakt de indruk werkelijk te zijn. Toegewijde mensen kunnen zich derhalve zeer gemakkelijk op deze bedrieglijke vorm instellen en volkomen misleid worden. De trilling ervan is van betrekkelijk hoge graad. De mentale uitwerking ervan lijkt op een prachtige parodie van mijzelf en dient om de misleide dwepers met de astrale verslagen te doen kennis maken, welke de weerspiegeling van de Akasha-kroniek zijn. Deze laatste zijn de blijvende versla­gen, waarop ons wereldplan opgetekend staat en waaruit diegenen onder ons, die onderwijs geven, onze gegevens halen en veel van onze kennis. De astrale sfeer geeft hiervan een verwrongen beeld door. Omdat dit beeld verwrongen is en in de drie werelden van vorm uitgewerkt wordt en geen hogere krachtbron heeft dan de vormzijde, bevat zij de kiem van afgescheidenheid en rampspoed. Vormen van vleierij worden er door uitgezonden, gedachten omtrent afgeschei­denheid, gedachten die eerzucht opwekken en lust tot macht aankweken, en wanneer men er mee in contact komt wordt de kiem voor begeerte en persoonlijk verlangen gelegd, welke de oorzaak vormen dat groepen verdeeld zijn. De uitwerking op hen, die hierdoor misleid worden, is betreurenswaardig.

Ik jou ook willen wijzen op het feit dat trance-mediumschap, zoals men dat pleegt te noemen, onvermijdelijk verdrongen zal worden door dat mediumschap, waarbij de man of vrouw helderziend of helderhorend is op het astraal gebied, die zich dan in vol waakbewustzijn en met een waakzaam en actief stoffelijk brein als tussenpersoon zal kunnen aanbieden aan mensen in een stoffelijk voertuig (en bijgevolg blind en doof op de subtielere gebieden) en diegenen, die van stoffelijke communicatie afgesneden zijn, omdat zij hun stoffelijk lichaam afgelegd hebben. Dit soort mediums kan met beide groepen in contact komen en hun waarde en nut als medium is dan niet te schatten, als zij oprecht zijn, onzelfzuchtig, rein, en hun leven aan dienst gewijd hebben. Maar wanneer zij zich aan training onderwerpen, moeten zij de huidige negatieve methoden vermijden, en in plaats van “seances te geven" in een leeg en afwachtend stilzwijgen, moesten zij liever proberen positief als ziel te werken en in bewust en intelligent bezit van het lagere mechanisme van hun lichaam te blijven. Zij moeten weten welk centrum ze in dat lichaam gebruiken terwijl ze mediamiek werkzaam zijn en zij moeten leren om, als zielen, de wereld van illusie te bekijken waarin zij werk op zich genomen hebben. Laat hen vanuit, hun hoge en reine positie duidelijk waarnemen, juist horen en dit juist doorgeven en op deze ma­nier hun eeuw en hun generatie dienen en het astrale gebied tot een bekend en vertrouwd werkterrein maken, de mensheid aan een bestaanstoestand wennend, waar hun medemensen te vinden zijn, die ervaringen opdoen, leven en het Pad volgen.

Op deze plaats kan ik niet over de techniek van die training schrijven. Het onderwijs is te uitgebreid. Wel wil ik zeggen en dit met klem, dat een zorgvuldiger en verstandiger training tot de noodzakelijkheden behoort, evenals men een intelligenter gebruik moet maken van de kennis die ter beschikking is. Ik doe een beroep op allen, die zich voor de vermeerdering van psychische kennis interesseren, om over dit onderwerp na te denken, dit te bestuderen, er mee te experimenteren, en het te onderwijzen en zelf te blijven leren, totdat de tijd gekomen zal zijn dat het hele niveau van psychische verschijnselen van het huidige onwetende, speculatieve en negatieve plan omhoog gehaald zal zijn tot een plan van grotere zekerheid, bewezen techniek en geestelijke uitdrukking. Ik doe een beroep op dergelijke bewegingen als Psychical Research Societies (Vereniging voor Psychisch Onderzoek) in de wereld en de omvangrijke Spiritis­tische Beweging om vooral de nadruk te leggen op de goddelijke uitdrukkingswijze en niet zo zeer op de verschijnselen. Laat hen het onderwerp vanuit het gezichtspunt van dienst benaderen en hun onderzoek op het gebied van energie overbrengen en ophouden het publiek ter wille te zijn. De gelegenheid die hun geboden wordt is groot en hun werk van vitaal belang. De bewezen diensten waren reëel en noodzakelijk, maar als deze bewegingen een nuttig gebruik willen maken van de toekomstige instroming van geestelijke energie, moeten zij hun aandacht naar het gebied van werkelijke waarden verplaatsen. Het verstand ontwikkelen en te zorgen dat de wereld een groep intelligente mediums rijk wordt, zou het voornaamste doel moeten zijn en de astrale wereld zal voor hen dan slechts een fase zijn op de weg naar die wereld waar de geestelijke Leiders en Meesters te vinden zijn en vanwaar alle zielen tot incarnatie komen en er weer heen gaan nadat zij ondervinding hebben opgedaan en geëxperimenteerd hebben op aarde.

Men zou kunnen vragen wat deze training dan moet inhouden. Ik zou willen voorstellen, dat men de geaardheid van de mens en de doelstellingen van de ziel moet onderwijzen. Men kan hem trainen in de techniek van het zich uitdrukken en men kan hem zorgvuldig leren hoe hij gebruik van de centra van het etherisch lichaam moet maken en het vermogen ontwikkelen de geesteshouding van de positieve waarnemer intact te houden, daar deze altijd de leidende, beheersende factor is. Men zal het type medium in aanmerking moeten nemen en het karakter moeten analyseren en dan gedifferentieerde en juiste methoden moeten toepassen, zodat het zich zonder al te veel belemmering kan ontwikkelen. De scholen en cursussen die deze mensen willen opleiden zullen reeds ingedeeld moeten zijn, in overeenstemming met hun punt van evolutie en er zal een eind moeten komen aan het gebruik, dat het medium in een groep wordt opgenomen in de hoop dat het zich dan wel ontwikkelen zal.

Het doel voor het negatieve medium van lage kwaliteit moet het oefenen van het verstand zijn en het sluiten van de zonnevlecht, totdat de tijd gekomen is dat het werkelijk als bemiddelaar optreden kan. Als dit het tijdelijk stopzetten van zijn mediamieke gaven met zich meebrengt (en dientengevolge het commercieel uitbuiten hiervan) dan is dat des te beter voor hem wanneer men hem als onsterfelijke ziel ziet, met een geestelijk doel en bruikbaarheid.

Het onderricht dat men aan het intelligente medium geeft, moet zijn het brengen tot een volledig begrip van zichzelf en zijn vermogens; het moet die vermogens zonder gevaar en met zorg ontwikkelen, en het moet tot een dusdanige toestand geraken, dat het een positief beheersende factor is. Zijn helderziendheid en helderhorendheid moeten geleidelijk geperfectioneerd worden en het moet een juiste interpretatie zien aan te kweken van wat het in de sfeer van illusie, het astrale gebied, ziet en waarmee het in aanraking komt.

Zodoende zal er langzamerhand op de wereld een grote groep getrainde mediums gevormd worden, waarvan men de krachten erkent, die op het astraal gebied met even veel intelligentie werken als op het stoffelijk gebied en die er zich op voorbereiden de hogere psychische vermogens tot uitdrukking te brengen nl. geestelijke waarneming en telepathie. Deze mensen zullen uiteindelijk een groep van verbindende zielen vormen, bemiddelend tussen diegenen, die op het astrale gebied niet horen kunnen en zien omdat zij in het stoffelijk lichaam gevangen zitten en hen die, evenals de voorgaanden, gevangen zitten, maar dan op het astrale gebied en aan wie het aan een stoffelijk lichaam ontbreekt.

De eerste vereiste is dus niet dat we ophouden onze mediums te consulteren en op te leiden, maar dat we ze de juiste training bezorgen en ze op intelligente wijze beschermen en op deze manier, door middel van hen, de stoffelijke en astrale wereld met elkaar verbinden.

2. ESOTERISCHE SCHOLEN EN ORDEN

Onze tweede opgave is met betrekking tot het werk in de esoterische scholen of "orden", zoals ze soms genoemd worden, en het opleiden en veilig stellen van de aspiranten, die daarin werken.

Ik zou allereerst, één ding duidelijk willen maken. De grote belemmering, waaraan het werk in het merendeel der esoterische scholen op het ogenblik onderhevig is, is hun gevoel van afgescheidenheid en onverdraagzaamheid ten opzichte van andere scholen en methoden. De leiders van deze scholen moeten het volgende feit goed tot zich laten doordringen. Alle scholen die de invloed van de Trans-Himalaya Loge erkennen en wier werkers, bewust of onbewust, verbonden zijn met zulke Meesters van Wijsheid als Meester Morya of Meester K.H., vormen één school en zijn een deel van één "Orde". Er is daarom geen essentieel conflict van belangen en op de ongeziene gebieden - indien zij tenminste doeltreffend werk verrichten - worden de verschillende scholen en richtingen als één geheel beschouwd. Fundamenteel bestaat er geen verschil in lering, al mag de terminologie dan verschillend zijn. De techniek van het werk is dan ook gelijk. Indien men wil dat het werk van de Verheven Wezens in deze tijd van spanning en wereldnood naar wens vordert, is het noodzakelijk, dat deze verschillende groepen beginnen te beseffen, dat hun doel, leiding en techniek in feite één zijn en dat hun leiders beseffen, dat het angst voor andere leiders is en de wens hun groep voor de belangrijkste te houden, die hen het veelvuldig gebruik van de woorden ingeeft. Dit is “een andere orde” of "Hun werk verschilt van het onze". Door deze houding aan te nemen belemmeren zij de juiste groei van geestelijk leven en begrip onder de vele studerenden, die tot de vele exoterische organisaties behoren. In deze tijd zijn ze besmet door de "ketterij van afgeschei­denheid". De leiders en leden praten over "onze" en "uw", van deze of die “orde" en dat "deze" methode juist is (gewoon hun eigen) en die ook wel goed kan zijn, maar dat dit twijfelachtig is, indien al niet geheel foutief. Ieder beschouwt zijn eigen groep als onder een speciale gelofte aan zichzelf en zijn wijze van instructie en hij dreigt zijn leden met vreselijke gevolgen als zij met leden van andere groepen samenwerken. In plaats daarvan zouden ze moeten beseffen dat alle studerenden, die in overeenkomstige scholen en onder dezelfde geestelijke impuls werken, leden van één school zijn en in wezen een subjectieve eenheid vormen.

De tijd komt dat deze uiteenlopende (en nu nog) gescheiden esoterische verenigingen hun eenheid zullen moeten aanduiden en dat de diverse leiders, werkers en secretarissen elkaar zullen ontmoeten en elkaar zullen leren kennen en begrijpen. Eens zal deze erkenning en dit begrijpen hen tot een punt brengen, waar ze zullen trachten elkaars werk aan te vullen, ze gedachten zullen uitwis­selen en aldus in waarheid en metterdaad een grote esoterische gemeenschap in de wereld zullen vormen. Daarin zullen verschillende klassen en graden zijn, maar zij zullen zich allen bezig houden met het trainen van aspiranten om deze tot discipelschap te brengen of zij zullen toezicht houden op het werk van de discipelen die bezig zijn zich voor inwijding voor te bereiden. Dan zal men ophouden elkaar bij het werk te hinderen door het vergelijken van de methoden of technieken, door kritiek en laster, door waarschuwingen en het aankweken van angst en het voortdurend nadruk leggen op exclusiviteit. Dit soort houdingen en methoden verhinderen in deze tijd het binnenstromen van het zuivere licht der waarheid.

De aspiranten in deze scholen bieden een ander probleem dan dat van het gewone mediumschap. Deze mannen en vrouwen hebben zich aangeboden om zich intellectueel te laten trainen en ze, hebben zich daardoor onderworpen aan een speciaal proces, met het doel de volledig ontplooide ziel voortijdig te voorschijn te roepen en dit wordt gedaan om het menselijk ras vlugger en doeltreffender te kunnen dienen en met het Plan van de Hiërarchie samen te werken. Deze studerenden stellen zich hierdoor bloot aan gevaren en moeilijk­heden, welke vermeden zouden zijn, indien zij de meer langzame en veilige weg hadden gekozen. Dit feit zouden alle werkenden in dergelijke scholen moeten beseffen en de aankomende aspirant moet zorgvuldig van dit probleem op de hoogte worden gesteld, zodat hij op zijn hoede kan zijn en met zorg de regels en instructies na kan leven. Men zou hem niet moeten toestaan bang te zijn of te weigeren zich aan dit versnellingsproces te onderwerpen, maar hij zou hier volkomen bewust aan mee moeten werken en men zou hem moeten leren van de geboden voorzorgsmaatregelen gebruik te maken evenals van de ervaring der ouderen.

De nadruk wordt in alle esoterische scholen noodzakelijkerwijze en terecht op meditatie gelegd. Technisch uitgedrukt, is het meditatieproces datgene waarbij het hoofdcentrum ontwikkeld, onder beheersing gebracht en gebruikt wordt. Wanneer dit het geval is, worden de ziel en de persoonlijkheid gecoördineerd en versmolten en dan heeft éénwording plaats, die een geweldige instroming van geestelijke energie in de aspirant ten gevolge heeft, waardoor zijn hele wezen tot werkzaamheid wordt aangezet en het latente goede maar ook het kwade naar boven brengt. Hieruit komen de problemen en de gevaren groten­deels voort. Vandaar ook dat in de ware scholen de nadruk gelegd wordt op de noodzaak van reinheid en waarheid. Men heeft te veel de nadruk gelegd op lichamelijke reinheid en niet voldoende op het vermijden van fanatisme en onverdraagzaamheid. Deze twee gebreken belemmeren de student veel meer dan een verkeerd dieet en zij voeden het vuur der afgescheidenheid meer dan welke andere oorzaak dan ook.

Meditatie brengt met zich een leven mee dat altijd op hetzelfde doel gericht is. Dit vergt noodzakelijkerwijze een overmatige inspanning van de hersencellen, want het zet slapende cellen tot werkzaamheid aan en doet het hersenbewustzijn ontvankelijk worden voor het licht van de ziel. Dit proces van geregelde meditatie zal, wanneer dit over een reeks jaren volgehouden wordt, waarbij dan ook nog meditatief geleefd wordt en op één punt gericht dienen komt, met succes het hele lichaam opwekken en de lagere mens onder de invloed en beheersing van de geestelijke mens brengen. Dit zal ook het ontwaken van de krachtcentra in het etherisch lichaam ten gevolge hebben en ook die geheimzinnige stroom van energie tot werkzaamheid aanzetten, die onder aan de wervelkolom sluimert. Wanneer dit proces met zorg en behoorlijke veiligheidsmaatregelen en onder leiding uitgevoerd wordt en over een lange periode wordt voortgezet, dan loopt men weinig gevaar en zal de ontwaking een normaal verloop hebben en onder de levenswet zelf plaats grijpen. Indien het verhogen en het wekken van de levenskracht echter geforceerd wordt of door allerlei oefeningen teweeggebracht wordt voordat de student er rijp voor is en voordat de lichamen gecoördineerd en ontwikkeld zijn, dan kan dit de aspirant rampzalig worden. Ademhalings­oefeningen of pranayama-training moeten nooit zonder goede leiding onder­nomen worden en alleen nadat men jaren het geestelijk leven geleefd heeft, toegewijd en vol dienstbetoon. Concentratie op de centra in het krachtlichaam (met het doel ze te ontwikkelen) moet altijd vermeden worden; dit zal tot overstimulatie leiden en het openen van de toegangen naar het astraal gebied, welke de student met moeite weer zal kunnen sluiten. Ik kan de aspiranten in alle occulte scholen er niet te nadrukkelijk op wijzen, dat de yoga van dit overgangstijdperk de yoga van een op één punt gerichte doelstelling is, van gerichte bedoeling, van zich voortdurend oefenen om van de aanwezigheid van God bewust te worden, van systematisch en geregeld mediteren en deze krachtsinspanning gedurende jaren vol te houden.

Wanneer men hierbij ongehechtheid toepast en men tevens een leven van liefdevol dienen betracht, dan zal het ontwaken der centra en het omhoog stuwen van het latente kundalinivuur veilig kunnen plaats hebben en zal het hele lichaam tot het vereiste stadium van “gevoeligheid" gebracht worden. Ik kan de aspiranten niet krachtig genoeg aanraden te waken tegen al te intensieve meditatie van uren achtereen of tegen oefeningen die het opwekken van vuren in het lichaam ten doel hebben, of het doen ontwaken van één speciaal centrum of het omhoog sturen van het slangenvuur. In deze tijd is de algemene wereldstimulatie al zo groot en de doorsnee aspirant zo  gevoelig en zo fijn gebouwd, dat overdreven meditatie, een fanatiek dieet, het bekorten van nachtrust of een overmatige belangstelling voor en nadruk leggen op psychische ervaring, het mentale evenwicht zal verstoren en dikwijls onherstelbaar kwaad zal stichten.

Laat de studenten in esoterische scholen zich tevreden stellen met gestadig volgehouden, rustig onemotioneel werk. Laat hen zich onthouden van langdurige studie of meditatie. Hun lichaam is alsnog niet in staat de vereiste langdurige spanning te verdragen en zij berokkenen zichzelf maar moeilijkheden. Laat hen een normaal druk leven leiden, en laat hen, gedurende die dagelijkse bezigheden en dienst beseffen, wie zij eigenlijk zijn en wat hun uiteindelijk doel is. Laat hen elke morgen regelmatig mediteren eerst over een periode van een kwartier, maar nooit meer dan 40 minuten. Laat hen zichzelf in dienst vergeten en laat hen zich niet op niet eigen psychische ontwikkeling concentreren. Laat hen hun denkvermogen ontwikkelen door een normale tijd te studeren en te leren intelligent te denken, zodat hun verstand hun emoties kan compenseren en dit hen in staat zal stellen, datgene waarmee ze in aanraking komen juist te interpreteren naarmate ze bewuster worden en hun bewustzijn zich verruimt.

De studerende moet ook beseffen dat toewijding aan het Pad of aan de Meester niet voldoende is. De Verheven Wezens zien uit naar intelligente medewerkers en niet naar toewijding aan Hun Persoon en een student die zijn eigen weg gaat in het licht van zijn eigen ziel, wordt door Hen als een betrouwbaarder instrument beschouwd dan een toegewijde fanaticus. Het licht van de ziel zal de ijverige aspirant de eenheid die aan alle groepen ten grondslag ligt openbaren en hem in staat stellen het vergif van onverdraagzaamheid uit te bannen, waardoor zo velen besmet zijn en dat een grote hinderpaal betekent. Het zal er hem toe brengen de geestelijke grondslagen te ontdekken welke de voetstappen van de mensheid leiden; dit zal hem dwingen onverdraagzaamheid fanatisme en afgescheidenheid over het hoofd te zien, welke de kleingeestige mens en de beginneling op het Pad karakteriseren en hem helpen op zodanige wijze lief te hebben, dat zij meer naar waarheid zullen beginnen te zien en hun horizon zullen verwijden. Het zal hem eveneens in staat stellen de esoterische waarde van dienst juist te schatten en hem bovenal leren die toestand van "geen­-schade-doen" aan te kweken, welke de voornaamste eigenschap van een zoon Gods is. .

Een toestand van "geen-schade-doen", waarin men geen woord spreekt dat een ander mens kan schaden, geen gedachte denkt, die vergiftigen kan, of misverstand veroorzaken kan en geen handeling verricht, die de minste van zijn broeders kwaad zou kunnen berokkenen - dit is de voornaamste deugd, welke de esoterische student in staat zal stellen het moeilijke pad van ontwikkeling veilig af te leggen. Wanneer de nadruk op het dienen van de medemens ligt en de stroom van de levenskracht buitenwaarts op de wereld gericht is, dan wordt men voor gevaren behoed en kan de aspirant veilig mediteren, omhoog streven en werken. Zijn motieven zijn dan zuiver en hij tracht zijn persoonlijkheid te decentraliseren en het brandpunt van zijn belangstelling weg van zich zelf naar de groep te verplaatsen. Daardoor kan het leven der ziel door hem heen stromen en zich als liefde tot alle, wezens uitdrukken. Hij weet zich een deel van het geheel en het leven van dat geheel kan bewust door hem heen stromen, hem tot het besef brengen dat alle mensen broeders zijn en dat hij één is met betrekking tot alle gemanifesteerde levens.

* * * * * * *

Dit artikel werd door de Tibetaanse Leraar, Djwhal Khul in 1934 gedicteerd. Het is te vinden in het boek, Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz. 3-20, Lucis Publishing Company.

De nood aan getrainde esoterici is nu even dringend. Zij die geïnteresseerd zijn in esoterische training volgens deze methode kunnen het artikel “Wat is een esoterische school” bekomen. Het is geschreven door Alice Bailey toen ze zich richtte tot de De Arcane School