Twee Verlossende Meditaties

Twee Verlossende Meditaties

Vele individuen en groepen in de wereld van vandaag gebruiken op geregelde basis twee “verlossende” meditaties. De ene is een meditatie voor de werkers van de nieuwe groep van werelddienaren die belangstelling hebben om de weg voor de wederkomst van de Christus voor te bereiden, en de andere is een eenvoudige meditatie (die de aspecten van gebed, meditatie en aanroep verenigt) met als doel het afleiden van geld van materiële doeleinden naar het werk dat de Hiërarchie tracht te volbrengen.

Bespiegelende meditatie over de Voorbereiding voor de Wederkomst van de Christus

Wenken:

1. Voorgesteld wordt dat u deze meditatie eenmaal per week op donderdag doet, in plaats van uw gewone meditatie; probeer een houding aan te nemen van aspiratie, toewijding, gebed en gerichte bedoeling (in deze volgorde) voordat u de schets volgt. Esoterische studenten hebben de benadering van het hart evenzeer nodig als de mentale benadering om deze meditatie tot het krachtige instrument te maken dat ze zijn kan.

2. Probeer tussen de donderdagen de resultaten tot stand te brengen van de overdenking, uitgedrukt in deze meditatie. Maak praktische plannen en herzie dan iedere week de beraamde werkzaamheden in het licht van uw tot uitdrukking gebrachte bedoeling, wanneer u deze meditatie doet.

3. Maak deze meditatie kort en dynamisch. Na ze een paar keer gedaan te hebben moet dit gemakkelijk mogelijk zijn; vergeet de verschillende stadia en schenk alleen aandacht aan de opvolging en de synthese van de vorm.

Stadium I

Na een positieve rust van de persoonlijkheid te hebben bereikt, formuleer helder voor uzelf, in uw eigen woorden, het antwoord op de volgende vragen:

 1. Wat is, als lid van de Nieuwe Groep van Werelddienaren, mijn speciale, vaste bedoeling op dit moment van toegewijd contact met mijn ziel?
 2. Is mijn geconcentreerde en tot uitdrukking gebrachte persoonlijkheidsbedoeling in overeenstemming met de hiërarchische bedoeling – voor zover het mij geoorloofd is die te kennen?
 3. Heb ik – in mijn eigen persoonlijk, dagelijks leven – het recht verdiend (door bepaald pogen en niet zozeer door succes) mij bij die dienaren te scharen die thans het werk van voorbereiding in handen hebben?

Dit is de enige keer in de meditatie dat u aan uzelf denkt, en wel omdat het een methode is van gerichte aandacht door de persoonlijkheid en uw persoonlijkheid op het mentale gebied tot eenlijnigheid brengt.

Stadium II

Wanneer u deze drie vragen in het licht van de ziel heeft beantwoord, zeg dan met nadruk: “Vergetende wat achter mij ligt, wil ik streven naar mijn hogere geestelijke mogelijkheden. Ik draag mijzelf wederom op aan de dienst van Hem Die komen gaat, en zal alles doen wat ik kan om het verstand en het hart der mensen voor te bereiden op die gebeurtenis. Ik heb geen ander levensdoel”.

Pauze

Stadium III

 1. Visualiseer de wereldsituatie zo goed als u kunt, en wel wat u in de wereldtoestand het belangrijkste toeschijnt en met die kennis van wereldzaken die u bezit. Zie de mensenmassa's overal overgoten met een schemerig en zwak schijnend licht en hier en daar punten van helderder licht, waar leden van de Nieuwe Groep van Werelddienaren en mensen met geestelijke bedoeling en liefdevolle harten werken voor hun medemensen.
 2. Visualiseer dan (door de scheppende verbeelding) het levendige licht van de Hiërarchie, dat naar de mensheid toestroomt en zich langzaam vermengt met het licht dat reeds in de mensen is. Zeg dan het eerste stanza van de Aanroep: Vanuit het punt van Licht in het Denken van God, Strome licht in het denken van de mensen, Dat licht op aarde nederdale.
 3. Denk dan na over de wederkomst van de Christus. Besef dat, ongeacht bij welke naam Hij genoemd moge worden in de vele wereldgodsdiensten, Hij toch steeds dezelfde grote Wezenheid is. Overpeins de mogelijke gevolgen van Zijn verschijnen. Zeg dan het tweede stanza van de Aanroep: Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God, Strome liefde in de harten van de mensen, Moge Christus tot de aarde wederkeren

 4. Probeer uw vaste bedoeling om te dienen en liefde te verspreiden in uw omgeving te concentreren, en besef dat voor zover u dit kunt doen, u poogt om uw persoonlijke wil te doen opgaan in de Goddelijke Wil. Zeg dan het derde stanza van de Aanroep. Vanuit het Centrum waar Gods Wil gekend wordt, Richte doel de kleine wil der mensen, Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

 5. Overweeg op praktische wijze wat u kunt doen in de komende week om de voorbereiding voor de komst van de Christus te bevorderen.

PAUZE

Laat dan het OM driemaal weerklinken en draag de drievoudige persoonlijkheid op aan het werk van voorbereiding.

( Uit: Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk II, blz. 226-8)

Weerspiegelende meditatie over het aantrekken van geld voor Hiërarchische Doeleinden

Wenken:

1. Deze meditatie is zo eenvoudig, dat velen van u haar zouden kunnen zien als nutteloos en misschien zonder waarde. Tegelijkertijd gebruikt door velen, kan het evenwel de impasse doorbreken die op het ogenblik verhindert dat de benodigde fondsen binnenkomen voor het werk dat de Hiërarchie tracht te volbrengen.

2. Doe deze meditatie iedere zondagmorgen. Neem wat u gespaard hebt gedurende de afgelopen week en draag het op aan het werk en schenk het in meditatie aan de Christus en Zijn Hiërarchie. Of het een grote of een kleine som is, het kan een aantrekkende en magnetische eenheid worden in de Plannen van de Meesters.

3. Besef de occulte wet, dat “aan wie geeft gegeven zal worden”, zodat zij wederom kunnen geven.

4. Probeer ware liefde door u heen te voelen stromen en heb de gerichte bedoeling om deze liefde tot uitdrukking te brengen aan allen met wie u in aanraking komt. Liefde is de grote aantrekkende en onzelfzuchtige middelaar in alle wereldse aangelegenheden.

Stadium I

Breng de persoonlijkheid positief en doelbewust tot rust en formuleer dan duidelijk voor uzelf in uw eigen woorden de antwoorden op de volgende vragen:

 1. Als geld één van de voornaamste dingen is die heden nodig zijn voor geestelijk werk, wat is dan de factor die het op het ogenblik afhoudt van het werk voor de Hiërarchie?
 2. Wat is mijn persoonlijke houding tegenover geld? Beschouw ik het als een groot en mogelijk geestelijk bezit of denk ik er over in materiële termen?
 3. Wat is mijn persoonlijke verantwoordelijkheid in verband met het geld dat door mijn handen gaat? Gebruik ik het zoals een discipel van de Meesters het behoort te gebruiken?

PAUZE

Stadium II

 1. Denk over de verlossing van de mensheid door het juiste gebruik van geld. Visualiseer het geld in de huidige wereld als:
  1. Geconcretiseerde energie, op het ogenblik grotendeels gebruikt voor zuiver materiële doeleinden en voor de voldoening (waar het de enkeling betreft) van zuiver persoonlijke begeerten.
  2. Visualiseer geld als een grote stroom van vloeiend gouden substantie die overgaat uit de controle van de Krachten van het Materialisme naar het beheer door de Krachten van het Licht.
 2. Zeg dan het volgende aanroepende gebed met een gerichte mentale concentratie en met een door het hart gevoeld verlangen om aan de geestelijke eisen tegemoet te komen: “O Gij, in Wie wij leven, bewegen en ons bestaan hebben, de Macht die alle dingen nieuw kan maken, leid het geld in de wereld naar geestelijke doeleinden; beroer de harten van de mensen overal, zodat zij mogen geven aan het werk van de Hiërarchie, wat tot nu toe gegeven werd voor materiële bevrediging. De Nieuwe Groep van Werelddienaren heeft zeer veel geld nodig. Ik vraag dat de nodige grote sommen beschikbaar mogen komen. Moge deze machtige energie van U in handen zijn van de Krachten van het Licht”.
 3. Visualiseer dan het werk dat gedaan moet worden door die groepen die aanspraak maken op uw momentele trouw (bijv. de Arcane School en de Activiteiten van Dienst, of om het even welke andere groep waarvan u weet dat ze probeert het Plan van de Hiërarchie uit te voeren). Zie dan, door de scheppende verbeelding en door een daad van de wil, ontelbare en onbeperkte sommen geld in de handen vloeien van diegenen die proberen het werk van de Meesters te doen.
 4. Zeg dan hardop, met overtuiging en nadruk: “Hij, op Wie de gehele wereld wacht, heeft gezegd dat al wat gevraagd zal worden in Zijn Naam en met het geloof in het antwoord, vervuld zal worden”. Denk er tevens aan dat “geloof een vaste grond is der dingen waarop men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet”. Zeg dan: “Ik vraag om het nodige geld voor . . . . . . . . . . . . . en kan het vragen, omdat Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.
 5. Eindig met een zorgvuldige beschouwing van uw eigen verantwoordelijkheid voor het Plan en maak iedere week een plan voor uw financiële samenwerking met de Hiërarchie. Wees praktisch en nuchter en weet dat als u niet geeft, u niet moogt vragen, want u hebt niet het recht dat op te roepen wat u zelf niet deelt.

( Uit Discipenschap in het Nieuwe Tijdperk II, blz. 228-31)