Een Nieuwe Tijdssymbool

Door Foster Bailey

Dit symbool wijst op enkele van de belangrijkste krachten en diepere factoren die hoe langer hoe meer in werking treden naarmate het nieuwe tijdperk vordert.

Het symbool is gesitueerd in een grenzeloos blauw gebied, dat de invloedssfeer voorstelt van de levensuitdrukking van onze Zonne-logos, van wie gezegd wordt dat hij een diepblauwe, tweede-straals Logos is. De kracht en hoedanigheid van zijn doordringend leven onderhoudt en bepaalt alles in het zonnestelsel, waaronder het leven en de bestemming van onze Planeetlogos – Sanat Kumara – en is de krachtigste factor die wij mentaal kunnen aanroeren.

De gouden schijf waartegen de driehoek en de ster verschijnen, symboliseert de alomvattende achtergrond van ons leven op deze planeet. Sanat Kumara kan er doorheen kijken. Wij kunnen er naar kijken en ons bewust zijn van haar realiteit. Over deze schijf wordt gesproken in de oudste van alle mantrams, de Gayatri: “Ontsluier voor ons het aangezicht van de ware geestelijke Zon, verborgen door een schijf van gouden licht, opdat wij de waarheid mogen kennen.”

Achter het volledige symbool en zich uitstrekkend tot voorbij de schijf van gouden licht verrijst het kosmische kruis, dat zich bevindt in het bewustzijn van de Verhevenen op die verre zon, Sirius. Dit kosmische kruis is de oorsprong van alle symboliek van het kruis zoals deze door de eeuwen heen werd waargenomen en gebruikt door de mensheid.

Terwijl de evolutie voortschrijdt nemen geestelijke energieën af en komen weer op, gelijk getijden. In het komende tijdperk zijn er bepaalde energieën beschikbaar voor Sanat Kumara, die hem nog niet eerder ter beschikking stonden. Dit komt voornamelijk omdat hij een verruiming van solair bewustzijn heeft bereikt, of, zoals we het ook zouden kunnen stellen, “een inwijding heeft genomen”.

Enkele van deze krachten zijn deels beschikbaar in de raadskamer van Shamballa en daarom tevens voor de Hiërarchie, geleid door de Christus. Ons symbool roert slechts enkele van deze nieuwe krachten aan en omvat een vermenging van zowel het oude als het nieuwe tijdperk. Het vervolmaken van deze samensmelting is in deze periode de opperste taak van de Christus. Er dient een samensmelting te worden bereikt, die passend is voor de toestand van de mensheid zoals deze momenteel is.

De driehoek die bovenop de schijf is geplaatst is geel omdat dit de kleur van buddhi is. De Hiërarchie functioneert op het buddhisch gebied en het is daar, dat de krachten van deze driehoek ons planetaire leven binnenkomen. Deze driehoek wordt gevormd door de drie grote buiten-planetaire entiteiten die momenteel het Plan voor de planeet bijstaan en die in het bijzonder achter de Christus staan om zijn werk voor de mensheid te steunen. De waarden die zij meevoeren bereiken ons dus voornamelijk via hem. Hun invloed op het menselijk bewustzijn is er een van transcendente kracht. Hoe deze kracht wordt gebruikt is aan ons en zij zal opbouwend zijn indien wij reageren op de Christus.

Een van deze drie grote wezens is ons beter bekend als Heer Boeddha. Dit beperkt echter teveel ons begrip, want zijn werk als grondlegger van datgene wat nu Boeddhistische godsdienst is geworden, wordt volledig overstegen. Hij heeft, zoals “de Heer der Wereld” zelf, een bewustzijnsuitbreiding verwezenlijkt, die hem tot een buiten-planetaire macht maakt. Hij schenkt een evenwicht-brengende wijsheid, die speciaal aan menselijke noden is aangepast. Van alle drie staat hij het dichtst bij de Christus, aan zijn rechterhand, en wordt zodoende voorgesteld als de rechter benedenhoek van de driehoek.

In de linker benedenhoek bevindt zich de grote Entiteit, die de voor Sanat Kumara, recentelijk beschikbare kracht van solair evenwicht meedraagt. Door de Meester Djwhal Khul wordt naar hem verwezen als “de geest van evenwicht” en ook als “de geest van vrede, de vrede die alle begrip te boven gaat”. De actieve middelaar van vrede is goede wil, die tenslotte uitdrukking zal vinden in de menselijke familie als gevestigde juiste verhoudingen. Juiste menselijke verhoudingen zijn het praktische doel van de komende Christus in het nieuwe tijdperk.

Aan de tophoek van deze recente en unieke driehoek bevindt zich de Avatar van Synthese, wiens directe invloed momenteel in het menselijk bewustzijn kan worden geïdentificeerd aan de hand van de naar buiten komende trends en richtingen. Met betrekking tot het massa-bewustzijn in deze tijd is hij de meest krachtige van de drie. Zijn doordringende invloed versnelt ‘s mensen besef, dat wij in feite leven in één wereld, als één mensheid, met een gemeenschappelijke bestemming.

Dit wijst beknopt op een klein deel van de betekenis van de recente driehoek, die momenteel achter de Christus staat om hem bij te staan in zijn werk.

Bovenop de driehoek van nieuwe tijds krachten is de vijfpuntige ster van Christus geplaatst. Deze ster is zijn voertuig van invloed op de menselijke familie geweest gedurende het hele vissentijdperk. Zij was, en is nog steeds een geweldige kracht. De ster is blauw, omdat zij slechts zoveel van de solaire hoedanigheden vertegenwoordigt dan die waarop de mensheid kan reageren. De tegenwoordige mensheid is voor wat betreft massa-bewustzijn voornamelijk het product van de Vissen-indrukken. Hoewel we reeds het Watermantijdperk binnengaan domineren de gevestigde rites van het oude tijdperk nog altijd de mensheid als geheel en zullen dit, voor onze begrippen nog gedurende lange tijd blijven doen. Indien de Christus het oude zou opgeven om zich geheel aan het nieuwe te wijden, dan zou de onvermijdelijke opstand van de zonen der mensen ons allen kruisigen. Het oude en het nieuwe dienen samen te smelten. Het probleem is niet de strijd om het oude te vernietigen, maar een wijze en juist ‘getimede’ infiltratie van het nieuwe in de kokende ketel van onze tijd.

Ons symbool vermengt dus twee tijdperken en geeft op juiste wijze het huidige werk van de Christus en de krachten die hij moet hanteren weer. De punt in het centrum is de plaats waar de Christus staat. Het is het centrum van de ster, het centrum van de driehoek en het centrum van de schijf van gouden licht.

Vanuit dat centrum werk hij en terwijl hij werkt verschijnt het kruis van het nieuwe tijdperk. Dit is het gelijk-armige kruis, dat een afspiegeling is van het kosmische archetype en dat te zijner tijd het kruis van de mensheid zal worden in de toekomst. Het symboliseert het evenwichtige leven van een juiste verhouding tot God d.m.v. aspiratie en een juiste verhouding tot de mensheid d.m.v. dienst en delen. Uiteindelijk zullen we beseffen en leven volgens het gegeven, dat er in feite niets toebehoort aan enig individueel mens.

Door de aandacht te richten op dit centrum van macht in ons symbool zal verlichting volgen. Concentratie op dit punt waar de Christus staat openbaart het gehele veld – en dit naargelang onze eigen geestelijke status.