Het Herstel van de Goddelijke Energiestroom

Barbara Valocore

Een presentatie, gegeven aan de Arcane School conferentie in Londen, mei 2010.

De Goddelijke Energiestroom: dit zijn wij allen. Geen mens, dier, boom, gesteente of Chohan kan zich buiten de goddelijke energiestroom bevinden. Alles staat in verhouding tot elkaar, we zijn verbonden en gebonden door middel van geest en materie, leven en adem. Alle vormen, ongeacht hun grootte, maken deel uit van het lichaam van manifestatie van de Planetaire Logos.

We zijn verweven in de stroom van het Grote Leven en in een oogwenk wordt dat Leven beïnvloed door onze gedachten en acties, die in samenwerking zijn met de goddelijke intentie en bedoeling of in tegengestelde richting gaan.

De visie van eenheid groeit snel vandaag de dag. De energieën van de 7de Straal stimuleren een nieuw gevoel voor synthese en zorgen voor een betere erkenning van de verbondenheid binnen het geheel. Het is waarneembaar dat de nieuwe visie zich ontvouwt in elk gebied van menselijke activiteit. Mensen demonsteren met begrip dat als we water, lucht en bodem verontreinigen, we letterlijk onszelf en onze woning vergiftigen. Dit is een waarheid die inheemse volkeren hebben gekend en toegepast sinds duizenden jaren. “Alles is verbonden “ d.w.z. de vogels en de dieren, het water en de aarde, de lucht, alles. Bovendien hebben bevestigende liefdevolle en harmonieuze gedachten een bewezen positief effect op het milieu. De wetenschap heeft vastgesteld dat gevoelens van liefde het elektromagnetische veld van de hersenen wijzigt en dat dit kan worden geregistreerd door andere gedeeltes van de hersenen. Het planetaire veld, het etherische veld, is één veld, een ‘reservoir van denken’, volledig met elkaar verbonden, dat alles beïnvloed en dat beschikbaar is voor iedereen.

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de recent ontwikkelde Yoga van Synthese, is het beginsel van verhouding, het “grote onderliggende thema van onze Planetaire Logos”. Op een nieuwe manier ervaart de gewone mensheid diverse relaties en wordt zich bewust van zichzelf als een synthetisch geheel.

Jullie economische crisis is onze economische crisis. Gebeurtenissen aan de ene kant van de planeet, zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen of olielozingen zijn van invloed op mensen, duizenden kilometers afstand verwijderd, en iedereen kan ogenblikkelijk communiceren over de hele wereld via het internet. Deze onderlinge samenhang is vooral zichtbaar door het oog van de wereldwijde financiële crisis, het desastreuze effect van ons verkeerd denken, op lange termijn, over geld.

De Ashram van de 7de Straal bevindt zich in het proces van het naar buiten treden en de inspanning om de ware aard van synthese en eenheid te begrijpen, zijn allen tekens van zijn activiteit. “De 7de Straal is de factor die Leven en materie met elkaar verbindt, in het vormleven.” zegt de Tibetaan. Deze Verenigende Kracht, de invloed van deze samenvoegende energie daagt ons uit om er ons bewust van te zijn dat de meest vaste vormen niet minder spiritueel zijn dan het hoogste denkbaar Kosmisch Wezen. De 7de Straal concretiseert en controleert het fysieke vlak, en brengt de eindeloze vormen van natuurlijke schoonheid voort in alle natuurrijken.

Wij waarderen vooral de pracht en de geometrische perfectie van edelstenen, de kristallijne vormen die de minerale levensuitdrukking zijn van God. De mensheid is steeds gefascineerd geweest door alles wat goud is, de meest tastbare representatie van geldenergie, helaas zo vaak gebruikt om onze meest lage en separatistische impulsen uit de drukken.

Vandaag de dag staat de geldkwestie centraal in het publieke debat, vooral in de VS. De verschrikkelijke misbruiken en schandalen, veroorzaakt door een ongecontroleerd en ongereguleerd zelfzuchtig materialistisch stelsel, zijn openbaar gemaakt door de kracht van de publieke opinie met de verontwaardigde vraag naar transparantie. Het systeem is rijp voor verandering. We kunnen waarnemen hoe oude, heimelijke gebruiken van manipuleren van geld voor zelfzuchtige begeerte, zich ontrafelen bij elk nieuwsbericht. Gewone mensen beseffen fundamenteel dat de goederenstroom, diensten en kapitaal in de vorm leningen en liquide middelen geblokkeerd en afgedamd werd vanwege corrupte, machtige en egoïstische individuelen en zakelijke instellingen. Als gevolg van de crisis is er veel pijn en lijden door verlies van huizen en middelen van bestaan, maar dit biedt een geweldige kans om onze waarden in overweging te nemen en ons denken te veranderen. De onderlinge verhoudingen, die een deel van het geheel zijn, worden hervormd en verbeterd en gewoonten veranderen langzaam om de nieuwe omgangsvormen te respecteren. We dienen de energiestroom van het geld te herstellen en de energie van de 7de Straal zal helpen met het opruimen van onze buitensporigheden, met het vernietigen van separatisme en met het bevorderen van eenheid.

Maar wat is geld? Geld is solide, het bestaat in de vorm van kostbare edelstenen en metalen, goud en zilver. Olie, veestapel en land zijn alle valuta. Geld levert ons de materiële aspecten van het leven: voedsel, onderdak, kleding, enz. . We denken meestal aan geld in materieel opzicht, iets waarop we kunnen vertrouwen, waar we materiële dingen mee kopen. Maar wacht eens. Het is ook papier en de dag van vandaag niet veel meer dan dat. Het papier wordt gebruikt om goud te vertegenwoordigen, dat opgeslagen is op een plaats die we nooit konden zien.

We kregen te horen dat het er was en wij geloofden dat. Nu zijn we het er allen over eens dat een bepaald stuk papier iets waard is, waardevol is. U stemt er mee in dat, omdat ik een zeker getal op een cheque schreef, dit de waarde heeft van dat bedrag in geld voor u en wij bewegen ons allemaal rond kleine stukjes papier met nummers erop geschreven. Nu, met de credit cards, zijn we het allen eens dat een elektronische activiteit  op een computerscherm  duizenden dollars of euro’s kan inhouden, en het reist de halve wereld rond in slechts één seconde. Geld beweegt sneller, heeft een lagere dichtheid aangenomen, is meer elektrisch, meer pranisch en etherisch. Het lijkt alsof we een beter begrip naderen van geld als energie. In essentie is geld een wederzijdse overeenkomst en een overeenkomst impliceert een relatie. Geld als een medium, leidt ons naar verschillende vormen van overeenkomsten en verbintenissen en we hebben allen een soort van persoonlijke relatie met geld. In zeer reële zin dwingt geld ons om te gaan met de dingen op het fysieke niveau en het biedt de gelegenheid om juiste relaties met materie en fysieke substantie te hebben. Geld biedt de unieke mogelijkheid om innerlijke eigenschappen naar boven te halen die onderzocht en getransformeerd moeten worden, in het licht van de ziel, in termen van eenheid en heelheid. Doorgaans hanteren we het dagelijks, en als we dat doen, gebruiken we het of beschouwen we het als energie, als prana, of zoals de Hiërarchie het beschouwt, als “De consolidatie van goddelijke energie van Liefde en Leven” Hanteren we geld zoals een discipel van de Meesters dat zou doen? Wat zou het resultaat zijn? Welk gevoel zou dat teweeg brengen? Zijn we bereid geld te zien als iets dat goddelijk is?

De Nieuwe Groep van Werelddienaren houdt de visie hoog van een nieuw leven en nieuwe richtingen voor de hele mensheid. Deze groep staat tussen de Hiërarchie en de mensheid, vormt de voorbode van de Christus en haar leden zijn verantwoordelijk voor het scheppen van de omstandigheden waardoor de Christus zich zal kunnen manifesteren, zowel in de innerlijke als uiterlijke gebieden. Het onderricht benadrukt het werk van voorbereiding als één van onze primaire taken, ons enig ‘levensdoel’.

Ons werk bestaat eruit om de ziel zichtbaar te maken op het fysieke vlak, de waarden van de ziel ‘naar de aarde te leiden’, en om geschikte en mooie vormen te creëren en structuren waardoor de ziel zich kan manifesteren en uitdrukken, welk de werkwijze is van de 7de Straal. Een deel van het voorbereidende werk houdt in het denkbeeld van delen degelijk te verankeren in het publieke bewustzijn. “Het beginsel van Delen… is een eigenschap van de ziel”, en dit spiritueel basisprincipe staat centraal in het herstel van de Goddelijke Energiestroom. Geld is bedoeld om te bewegen, te circuleren en te stromen. De overvloedige natuurlijke rijkdommen van de wereld behoren terecht aan de gehele mensheid, niet slechts aan enkele grote ondernemingen, en in occulte beduiding behoren al deze bronnen toe aan de Christus.

Een eigenschap van de nieuwe energieën die heden vrijgegeven worden,  is  “een duidelijker beeld van het geheel”, en het goede nieuws is dat we kunnen zien dat vele groepen op deze energieën reageren door een uiting van het beginsel van delen en samenwerking, vanwege een nieuwe waardering over geld.

Er zijn meer dan 4000 lokale alternatieve valuta die floreren naast de nationale valuta, die onderling  uitwisselbaar zijn. Er zijn meer dan 12.000 ecodorpen wereldwijd, en cohousing concepten ontluiken overal. Het zijn grote en kleine landelijke vestigingen, georganiseerd rond principes van delen van hulpbronnen en geldmiddelen. Mensen doen een uitwisseling van tijd, air miles en vaardigheden als betaalmiddel en door ruilhandel en uitwisseling transformeren zij relaties naar een liefdevolle stijl van communicatie, waarbij juiste menselijke relaties toegepast worden. De nieuwe filantropen, en het zijn er veel, financieren projecten die sociaal herstel en eenwording ondersteunen. De voorpagina van de Kalliopeia Foundation, welke subsidies verstrekt, stelt: “De tijd is gekomen om de fundamentele eenheid van de mensheid te bevestigen, om ons in te zetten voor dat wat ons verenigt, en niet wat ons scheidt.” De missie van de instelling die ik oprichtte in 1992, de Lifebridge Foundation, is “om het concept te promoten van de onderlinge verbondenheid van alle leven en van één mensheid”, en “de transformerende beweging in een veranderende wereld te ondersteunen.”

Een bijzondere en nieuwe benadering om met geld te werken, kan worden gezien bij de Rudolf Steiner Vereniging waarbij de kerndoelstelling is om “de wijze waarop de wereld geld hanteert te transformeren.” Eén van de kernwaarden bepaalt dat “de primaire rol van geld is om de hoogste intenties van de menselijke geest te dienen.”

Op de website van één van hun projecten genaamd Reimagine Money and the Tranforming Money Collaborative, is er een uitgebreide lijst van organisaties en individuen die nieuwe overeenkomsten en verbintenissen creëren wat geld betreft.

Deze personen, en vele anderen, bezinnen zich over geld en hun verslagen en groepswerk zijn baanbrekend voor de nieuwe structuren en de nieuwe Aquarius ‘geld filosofieën’.

Wij zijn de esoterische groep binnen de NGWD die op de innerlijke gebieden werkt, althans we veronderstellen dat! Van ons wordt verwacht een zekere dienst te verrichten in de voorbereidende fase van de wederkomst van de Christus. Het ritmisch dagelijks occult meditatiewerk, het Driehoekenwerk, de nieuwe en volle maan meditaties: al deze groepsdiensten roepen langzaam maar zeker de energieën aan van het Plan, van licht, liefde en de wil-ten-goede. Ons gezamenlijk werk is om deze energieën te verankeren, om de fundering te leggen en om het terrein voor te bereiden voor de opkomst van de nieuwe energieën van synthese en heelheid, aangebracht door de 7de Straal. Onze taak is om te helpen bij het stimuleren van de goddelijke energiestroom. In dit verband vraagt de Tibetaan ons om twee bijzondere meditaties te doen “ten minste” éénmaal per week: op donderdag, de beschouwende meditatie over de voorbereiding van de wederkomst van de Christus, en op zondag de meditatie als reflectie over het aantrekken van geld voor hiërarchische doeleinden. Deze meditaties, die fungeren als een eenheid, zijn een dienst aan de Christus, aan de Hiërarchie en helpen bij de verlossing van de materie en voornamelijk van de mensheid.

Zelf denk ik, dat van alle meditaties die de Arcane School aanbiedt, de “geldmeditatie’ op zondag voor velen van ons de meeste bezwaren brengt of misschien de meest verwarrende is. Waarom worden we gevraagd om te mediteren voor geld? De krachtige 7de Straal daagt ons uit om te breken met het eeuwenoude gebruikelijk en verkeerd denken, voornamelijk dat geld smerig is of iets dat onmogelijk kan gebruikt worden voor spirituele doeleinden. De instromende energieën zetten ons aan om nieuwe denkwijzen te omarmen en te weten dat materiële en spirituele rijken niet afzonderlijk en van elkaar kunnen zijn. Het hogere en het lagere moeten samenkomen, zich vermengen en samensmelten. We kunnen niet langer geld isoleren in een doos, gescheiden van alles wat geestelijk is. De gedachte van eenheid kan meer dan wat ook de goddelijke energiestroom herstellen.

De diepgaande occulte meditatie van zondag roept de spirituele wil op door middel van liefde. De Tibetaan suggereert dat we de meditatie beginnen met het proberen van “te voelen dat ware liefde door ons heen stroomt”, wat onmiddellijk een éénlijnigheid met het hartcentrum schept. Voor de hele meditatie is liefde essentieel en het is van cruciaal belang om de stroom van goddelijke liefde te voelen.

Liefde is de magneet. Liefde is het instrument om geld aan te trekken voor Hiërarchisch werk en we vragen geldmiddelen in de naam van Christus, met een volledig vertrouwen in de reactie. We visualiseren een “vloeiende gouden substantie’’ in de handen van de Krachten van het Licht’. Deze meditatie vraagt ons ook om geld, de geconcretiseerde energie van het goddelijke, te beschouwen in de hoogste en meest abstracte context en om het in de meditatie aan Christus op te dragen. We verwoorden een gebed van aanroeping tot “de kracht die alles nieuw maakt,” we vragen deze kracht “om het geld naar geestelijke doeleinden te richten.”

En tenslotte herinnert de zondag-meditatie ons eraan dat we moeten delen. We zullen niet in staat zijn om geldmiddelen aan te roepen of aan te trekken indien we ze niet delen, en kleine bedragen zijn betekenisvol. We dienen gul te geven om dingen recht te zetten, om het evenwicht te herstellen en te helpen bij de voorbereiding van de terugkeer van de Christus, om goede wil te bevorderen en juiste menselijke relaties op te bouwen.

De menselijke nood is op dit ogenblik zeer reëel, dit kunnen we elke dag om ons heen zien. Eén op zes mensen lijden honger en zelfs in ontwikkelde landen wordt honger een steeds ernstiger probleem. Armoede werkt dakloosheid in de hand en ziektekwalen lijken te verergeren, en de nationale schulden verlammen regeringen. Geld moet circuleren en stromen naar de minste onder ons. Ons wordt verteld dat “behoefte, liefde en magnetische kracht de drie dingen zijn die…geld aantrekken.”

Door recente natuurlijke rampen hebben we gezien hoe gewone mensen zeer snel kunnen bijdragen aan het verzamelen van grote sommen geld door het geven van kleine donaties aan hulporganisaties. De mensheid erkent de noodzaak en gewone mensen geven door middel van liefde, en door de kracht van liefde zijn we verenigd en met elkaar verbonden. Het werk van het redden van de wereld kan slagen, alhoewel het erop lijkt dat de taak te groot is. Hercules dacht dat de taak van het reinigen van de Augias stallen onmogelijk was maar door de visie en intuïtie van de ziel, door middel van een nieuwe, creatieve en ruimere manier van denken, slaagde hij. De Tibetaan vertelt ons in het boek De Wederkomst van de Christus dat, ”…de werkkrachten er zijn en dat de kracht om te werken in overeenstemming is met de behoefte.”

Wanneer we het getij van het nieuwe leven voelen, het goddelijke dat door ons stroomt, zijn we verantwoordelijk om te werken met vernieuwde en volgehouden inspanning om aan de menselijke noden tegemoet te komen door middel van liefde, en om op nieuwe manieren beginnen te denken en de nieuwe energieën vakkundig te hanteren, vooral de energie van het geld. De Bindende Kracht beweegt ons naar een duidelijker erkenning van het geld als een liefdevolle en goddelijke energie en als een essentieel instrument in het werk van herstel en verlossing. We kunnen allemaal filantropen worden in de ware zin die de mensheid liefhebben en hun geld gebruiken om orde en schoonheid aan de wereld te brengen en om een nieuwe en verenigde mensheid te bouwen.

Sri Aurobindo zei: “Geld is het zichtbare teken van een universele kracht, en deze kracht in z’n manifestatie op aarde…is onmisbaar voor de volheid van het uiterlijke leven. In zijn oorsprong en zijn ware actie behoort het tot het goddelijke.” De verbindende kracht van liefde houdt alles bij elkaar en uiteindelijk gaat het niet over geld maar over liefde.

* * * * *