De Wetenschap over de Zeven Stralen

Een middel om onszelf, onze medemens en onze wereld te begrijpen

Een toespraak door Sarah McKechnie, gegeven op 30 september 2010 bij het Theosofisch Genootschap van Edinburgh

Voor deze gelegenheid, om enkele van de leringen over de zeven stralen uit de boeken van Alice Bailey te delen, dank ik u zeer. Het begrip van de zeven stralen werd ingeleid door H.P.Blavatsky en later ontwikkelt door Ernest Wood. Alice Bailey heeft daarna de lering aanzienlijk uitgewerkt in een aantal boeken, voornamelijk in Een Verhandeling over de Zeven Stralen.

We kunnen beginnen met ons af te vragen: waarom zeven stralen? Waarom geen tien of twaalf, want dat zijn eveneens getallen met een bijzondere geestelijke betekenis. Het getal zeven komt dikwijls terug in de menselijke waarneming van de structuur van de wereld: de zeven kleuren in de regenboog, zeven noten van een octaaf; in de occulte kosmologie vinden we de zeven gebieden en ondergebieden van het bestaan, en in de indeling van de tijd in zeven dagen van de week. Er zijn ook de zeven zusters van de Plejaden, de zeven sterren van de Grote Beer, en de zeven Geesten voor de troon van God. Dit zijn allemaal levende krachten die het Ene Leven tot uitdrukking brengen – zeven grote vertolkers van het Ene Wezen wanneer hij vorm aanneemt.

De kosmologie van de tijdloze wijsheid geeft een verklaring voor de zeven stralen die zo diepgaand, zo occult is dat het voor het menselijk denkvermogen buiten bereik ligt, maar samengevat en vereenvoudigd kunnen we zeggen: als een deel van het oorspronkelijke Plan, zocht het ene Leven naar uitbreiding. Oorspronkelijk drukte dit Leven zich uit in een drievoud: als leven, hoedanigheid en verschijning, of als Monade, ziel en persoonlijkheid; wil, liefde en intelligentie. De zeven stralen zijn de eerste differentiatie van deze goddelijke drievoudigheid: met drie hoofdstralen en vier kleinere stralen openbaart zich de zevenvoudige aard van de godheid. Toch kwamen de zeven stralen uit de centrale draaikolk, en zijn zo de zeven aspecten van het ene geheel en daardoor dus onderling verbonden. “Elk van de grote stralen heeft een manier om de mensheid in de waarheid te onderrichten, welke zijn speciale bijdrage is”, schreef Alice Bailey, nochtans begrijpen we enkel in hun samenspel de aard van de Ene, de Godheid.

Ze zei “de eindeloze verscheidenheid van vormen verbergt een subjectieve synthese. De mens kan derhalve, zich uitdrukkend door alle vormen in alle rijken, ten slotte een universele zeven-voudigheid zien en wanneer dit gebeurt, treedt hij de wereld van subjectieve eenheid binnen en kan bewust op zijn weg voortgaan naar de Ene. Hij kan nog niet in het bewustzijn van die fundamentele, wezenlijke Eenheid doordringen, doch hij kan in het leven van zijn eigen straal binnen treden, van die bron waar zijn eigen tijdelijk, gespecialiseerd leven uit voortkomt.”

De energieën die voortkomen uit wat zo esoterisch “het hart van de zon” worden genoemd, dringen door de planeten in zeven grote stromen en storten zich in de menselijke ziel en brengen er datgene voort wat we bewustzijn noemen. Deze zeven soorten van energie brengen de zeven types van zielen of stralen voort. Deze onderscheidingen zijn zoals de kleuren van de stralen van de zon als ze door een prisma gaan. Maar het prisma is een.

EEN VOORSTELLEN VAN ELK VAN DE ZEVEN STRALEN

1ste straal – De energie van Wil, Doel of Macht, welke in feite de Wil Van de Godheid is. Deze straal is van zo’n dynamische intensiteit dat ze de straal van de Vernietiger wordt genoemd. Er wordt ons gezegd dat er nu geen ware eerste straals type in incarnatie is, omwille van haar vermogen. Misschien wordt het beste voorbeeld van het vermogen van d eerste straal in het mineralen rijk gevonden, want radium, zo wordt gezegd, is de sleutel tot het mysterie van de 1ste straal. Moed is ook een aspect van de 1ste straal, maar ware moed is geen strijdende moed of enige soort van levensstrijd die we “dapper” noemen. Het is de moed van betrouwbare kennis, vastberaden aangehouden en zonder deze in vraag te stellen te midden van moeilijkheden en ongemak.

De hogere uitdrukking:          de wetenschap van staatsmanschap, van regeren.

De lagere uitdrukking:            de moderne diplomatie en de politiekers.

Misschien kunnen de woorden van grote dienaren een menselijke dimensie toevoegen aan de kwaliteit van de specifieke stralen. Ik denk dat Goethe de dynamische inwijdende kracht van de eerste straal benaderde toen hij zei: “Wat je ook kan doen of dromen, begin eraan. Moed heeft vernuft, kracht en magie in zich. Begin er nu mee.” En de moed van de eerste straal ligt achter de belofte van de Christus: “Ge zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.”

2de straal – De energie van Liefde-Wijsheid – het verlangen of de liefde van de Godheid.  Dit is geen emotioneel verlangen, maar een verlangen als de grote Wet van Aantrekking – het vermogen om datgene aan te trekken wat geliefd wordt. Het is de band van samenhang, het beginsel van magnetische cohesie die werkt door middel van elke schepping van vormen op elk gebied, vanaf het kristal tot het zonnestelsel. Deze werden allen geschapen om aan het verlangen van de Schepper te voldoen.

De hogere uitdrukking:          het proces van inwijding zoals onderwezen door de hiërarchie van adepten.

De lagere uitdrukking:            religie.

De omvattendheid van de 2de straal is samengevat in de woorden van Krishna: “Welk pad men ook gaat, het is mijn pad; waar ze ook gaan, het leidt naar Mij.”

3de straal – De energie van Actieve Intelligentie, of omgekeerd, intelligente activiteit, de intelligentie gebruikt om vormen te bouwen, voor elke creatieve inspanning, om het goddelijke doel te openbaren.

De hogere uitdrukking:          de middelen van communicatie of wisselwerking. De radio, telefoon en de macht om te reizen.

De lagere uitdrukking:            het gebruik en de verspreiding van geld en goud.

De intelligentie die uitgedrukt wordt door de 3de straal is het gezag waar de Boeddha naar verwees in zijn laatste toespraak aan zijn discipelen: “Wees een licht voor jezelf. Hou vast aan de waarheid als een licht. Kijk niet naar de tekorten bij de anderen, enkel bij jezelf.”

4de straal – De energie van Harmonie door Conflict. Deze straal brengt schoonheid en tracht harmonie te brengen in de gevolgen. In feite brengt het zuivering en perfectie in de vorm zodat de uiterlijke wereld een waar huis van Licht wordt;

De hogere uitdrukking:          vrijmetselarij gebaseerd op het vormen van een hiërarchie, en regels voor toetreding.

De lagere uitdrukking:            architectuur en moderne stadsplanning.

De woorden van Julian of Norwich, een veertiende-eeuwse mysticus in zijn verwarring over het bestaan van de zonde worden verzoend met de openbaring dat “Allen zullen het goed hebben, alles zal het goed hebben, en alle zaken zullen het goed hebben.” Dit vat de essentiële harmonie samen die in de tijd het conflict zal overheersen wanneer dit zichzelf zal uitgeput hebben.

5de straal – De energie van Concrete Kennis of Wetenschap. Deze energie heeft de wetenschap voortgebracht en leidt naar het begrijpen van de natuur. Omdat zij werkt op het gebied van het hoger en lager denkvermogen en omdat de mens letterlijk “diegene die denkt” is, heeft de 5de straal voor de mensheid een bijzondere betekenis.

De hogere uitdrukking:          de wetenschap van de ziel. Esoterische psychologie.

De lagere uitdrukking:            het moderne opvoedingssysteem en de mentale wetenschap.

De woorden van de Boeddha geven eens te meer de kern weer van de 5de straal: “Geloof niets, waar je het ook leest of wie het heeft gezegd, zelfs niet als ik het heb gezegd, tenzij het overeenstemt met uw eigen inzicht en uw eigen gezond verstand.”

6de straal – De energie van Toewijding of Idealisme. Deze straal rust de mens uit met het vermogen om het ideaal te zien, de werkelijkheid achter de vorm. Het begiftigt de mens met de drang om door te dringen tot achter de sluier en de verborgen natuurrijken. De voorbije 2000 jaar is er veel verworven in het begrijpen van wat voor de vroegere mensen, “magische” rijken waren. De Christus wees erop toen hij zei dat “wij grotere dingen zullen doen dan hij heeft gedaan.” Einstein wees ook op deze drang om door te dringen tot achter de uiterlijke natuurrijken met zijn uitspraak: “de mooiste en diepste ervaring die een mens kan hebben is het gevoel van het mysterieuze. Het is het basis beginsel van religie maar ook van elke ernstig streven in de kunst en de wetenschap.”

De hogere uitdrukking:          het christendom en de verschillende religies (merk het verband met straal 2).

De lagere uitdrukking:            kerken en georganiseerde religies.

De toewijding van de 6de straal wordt misschien het best omschreven door Jezus, de 6de Straal Meester: “Al wie zijn leven vindt moet het verliezen ter mijnen wille.”

7de straal – De energie van Ceremoniële Orde. Dit is het vermogen tot coördineren waardoor een innerlijke kwaliteit en een uiterlijke tastbare vorm of verschijning wordt verenigd. Deze straal omvat de etherische gebieden en regeert dus over het ware magische werk – het vergeestelijken van de vormen.

De hogere uitdrukking:          alle vormen van witte magie.

De lagere uitdrukking:            spiritualisme – met de nadruk op de vorm, “fenomeen”.

De kern van de 7de straal zien we in het gezegde van Hermes Trismegistus: “Zo boven, zo beneden.” De wetenschapper David Bohm raakt ook aan de 7de straal in zijn theorie van de Omvattende Orde, een nieuwe vorm van inzicht die hij omschreef als de Onverdeelde Eenheid in de Golvende Beweging. Een hologram is het symbool van de omvattend orde; hij zei: “de gehele orde bevindt zich, in een bepaalde impliciete betekenis, in elk deeltje in ruimte en tijd.”

Dit zijn de zeven stralen, maar het is belangrijk om te onthouden dat alle zeven stralen onder-stralen zijn van de samenvoegende 2de straal van Liefde-Wijsheid: eigenlijk is de energie van liefde, uitgedrukt met wijsheid, de weg van de minste weerstand voor het gemanifesteerde leven in ons zonnestelsel. “God is liefde” is een grote waarheid, want liefde is de basiswet van dit zonnestelsel.

PSYCHOLOGISCHE ASPECTEN

De stralentypen geven aan de mens een nieuwe psychologische benadering van de energieën die hem bepalen en hem maken tot wat hij is. Daarenboven laat de straal van de persoonlijkheid in een vorig leven bepaalde gewoonten van denken en handelen na. Daardoor ontstonden er in het levensritme bepaalde onveranderlijke neigingen. Daardoor kunnen we beginnen zien dat, wanneer de ware aard van de zeven stralen wordt gevat, we het onderwerp van de dualiteit in de mens op een intelligentere wijze kunnen benaderen. Het zal de psychologen in staat stellen tot het juist begrijpen van de mens.

Er is niets in het hele zonnestelsel, op elke trap van de evolutie, dat niet hoort tot of niet altijd heeft toebehoort bij één van de zeven stralen. Alle natuurrijken worden bepaald door de zeven stralen, maar het mensenrijk toont ons misschien wel het mooiste en meest complexe voorbeeld. Elk individu trilt in een bepaald ritme, elke eenheid van het mensenras staat op één van de zeven stralen. Daarom overheerst er een bepaalde kleur, en een bepaalde toon wordt het beste gehoord, zei Alice Bailey:

“Elke trillende eenheid van energie kan zeggen: Ik ben een deel van een goddelijk geheel, dat in zijn zevenvoudige aard de liefde en het leven van de enige werkelijkheid uitdrukt, gekleurd door één van de zeven hoedanigheden van de liefde van de Godheid en ontvankelijk voor de andere hoedanigheden. … Elk van deze zeven stromen of uitstromingen van energie was door een goddelijke hoedanigheid ,een aspect van de liefde, gekleurd en zij waren allen nodig voor de laatste vervolmaking van de verborgen en ongeopenbaarde doelstelling.”

Elke mens wordt in manifestatie gebracht onder impuls van een of andere straal, en wordt gekleurd door die straalhoedanigheid, welke zijn vorm bepaald en aangeeft op welke weg hij zou moeten gaan. Een straal geeft psychologische omstandigheden, de kwaliteit van de astrale aard, en de verdeling van energie. Iedere straal beheert een bepaald centrum, waardoor ze de neiging geeft tot zekere sterktes en zwakheden. En geeft aan de mens zijn kleur en kwaliteit. De persoonlijkheid springt van straal naar straal, van leven naar leven, tot alle kwaliteiten ontwikkeld zijn. Terwijl dit proces van ziele-controle geperfectioneerd wordt, komen de stralentypes van het persoonlijkheidsvoertuig geleidelijk tot uiting, begint de straal van de persoonlijkheid te heersen, en de zielestraal begint uiteindelijk te heersen en de persoonlijkheid te beteugelen.

Wanneer we de stralen in overweging nemen, dan bekijken we in feite energie. De verschillende stralen die ons samenstellen vormen een probleem voor de verhoudingen van de energieën, hun versmelting en evenwicht, plus de uiteindelijke synthese van de twee voornaamste energieën – de ziel en de persoonlijkheid. Het veld van energie dat we de ziel noemen absorbeert, beheerst of gebruikt de lagere energie die we de persoonlijkheid noemen (zelf samengesteld uit vier energieën).

Algemeen gesproken wordt bij de meeste mensen het mentale lichaam beheerst door de stralen 1, 4 of 5, het astrale lichaam door 2 of 6, en het fysieke lichaam door straal 3 of 7. Gevorderde zielen, discipelen, kunnen eventueel een andere straal kiezen voor een specifiek lichaam dan die welke zopas werden aangegeven, maar het is altijd een goed idee om te veronderstellen dat we bij de gewone mensen horen, denkt u niet? Het leren herkennen van de eigen stralen is niet eenvoudig, maar we hebben daarvoor enkele hulpmiddelen. Vraag uzelf af of uw denkvermogen op een gemakkelijk manier kracht uitdrukt (1ste), of streeft het naar evenwicht door middel van het bekijken van meerdere gezichtspunten (4de), of verlangt het meer details en neigt het tot ongehecht observeren (5de). Streeft mijn emotionele aard ernaar om behoorlijk rustig te zijn (2de) of neigt het meer naar de houding van de passionele pleitbezorger (6de)? In verband met de straal van het fysieke lichaam kunnen we onszelf afvragen of ons lichaam graag actief is en verschillende taken goed aankan (3de) of dat het de voorkeur geeft aan een georganiseerd, ritmisch fysiek tempo (7de).

De persoonlijkheidsstraal kent haar belangrijkste activiteitsterrein in het fysieke lichaam. Die straal bepaalt haar verschijning, doelstelling, levenstrend en bezigheden, terwijl de zielestraal een directe werking heeft op het astrale lichaam; daarom is het slagveld van het leven altijd te vinden, zoals ons gezegd wordt, op het gebied van begoocheling. De persoonlijkheids-straal koestert een afgezonderde houding en veroorzaakt een afscheiding van de groepsziel waarvan de persoonlijkheid een veruiterlijking is, en een gevolg van de vormzijde van de openbaring. De egoïsche straal koestert groepsbewustzijn en staat los van de uiterlijke vormen, en veroorzaakt een aanhankelijkheid aan de levenszijde van de manifestatie en het subjectieve geheel.

Wanneer de persoonlijkheidsstraal uitgesproken is en heerst, en de stralen van de drie lichamen er afhankelijk van zijn, dan vindt de grote strijd tussen de ziele en de persoonlijkheidsstraal plaats. In de voorbereiding op inwijding werkt de persoonlijkheidsstraal om contact te voorkomen, te misleiden, vooruitgang tegen te werken, en verkeerd uit te leggen. Verscheidenheid wordt het kenmerk, en het gevoel van dualiteit wordt een gevestigd waarde. Ten slotte wordt de zielestraal de overheersende factor, en de stralen van de lagere lichamen worden onder-stralen van de heersende straal. Dit is de ware verhouding van de persoonlijkheid met de ziel. De discipel die deze verhouding begrijpt en er zich in overeenstemming mee brengt is gereed om, zoals ons wordt gezegd, het pad van inwijding te betreden.

In de woorden van Alice Bailey: “Iedere persoon is een mogelijke doorgeven van energie, hetzij ziele of persoonlijkheidsstraal. Een ieder kan mettertijd leren de hoedanigheid van zijn zielestraal op de groep over te brengen, terwijl hij zijn broeders stimuleert tot grotere moed, helderdere visie, fijnere zuiverheid van beweegreden, diepere liefde, en toch het gevaar vermijden voedsel te geven aan zijn persoonlijke eigenschappen. Dit is de grootste moeilijkheid. Teneinde dit op doelmatige en onberispelijke wijze te doen, moeten wij allen leren aan elkander te denken als zielen en niet als menselijke wezens.”

Misschien kunnen we op dit punt de psychologie van de zeven stralen meer betekenis geven als we ze beschouwen in termen van individuen. De twee boeken van Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk van Alice Bailey geeft aantekeningen van een groep discipelen die de Tibetaan begeleide tijdens zijn werk met Alice Bailey, en hij gaf ieder informatie over hun stralen, en dit is te vinden in deze twee boeken. Ze werden wel niet genoemd bij hun werkelijke naam, enkel met hun initialen. Laten we enkele ervan in overweging nemen om de uitgebreidheid van het proces te schetsen.

ISG-L

“Zoals u weet, acht ik het nuttig om aan alle gelofte gebonden discipelen in mijn groep de vijf hen bepalende of beheersende stralen aan te geven, zodat zij met intelligentie kunnen werken aan de fusie van

a.         De verschillende persoonlijkheidsstralen.

b.         De persoonlijkheidsstraal met de zielestraal.

Er zijn twee hoofdfactoren van overwegend belang voor alle aspiranten en — in uw geval — wordt de zaak enigszins bemoeilijkt doordat u aan deze beide taken moet toevoegen het werk om uw zielestraal van de zesde straal van Toewijding over te brengen naar de tweede straal van Liefde Wijsheid Dit is niet gemakkelijk te doen zonder een tussenperiode van intense moeilijkheid en energie splijting, wat dikwijls gepaard gaat met verlies van evenwicht der persoonlijkheid. U heeft de taak echter bijna volbracht en het ergste gedeelte van het proces is voorbij. Het had om te beginnen een fysiologische uitwerking op u, die bleek uit de moeilijkheid die u een paar jaar geleden gehad heeft. Zoals u weet heb ik toen getracht u te helpen. Die toestand is nu beslist verbeterd. De psychologische verwikkelingen doen zich voor bij de overbrenging van de door u gebruikte psychische energie van het zonnevlecht centrum naar het hart centrum. In termen van levende uitdrukking betekent dit, dat u toewijding kunt omzetten in liefde, en idealisme in beproefde wijsheid. Is dit niet uw directe oogmerk mijn broeder?

Zoals u weet is uw zielestraal de tweede straal, want uw fundamentele aard is in wezen lief-de wijsheid. Uw persoonlijkheidsstraal is de eerste, de straal van Wil of Macht. Die is gedurende lange tijd ondergeschikt geweest aan uw vroegere zielestraal, die van toewijding aan de ziel, aan de Hiërarchie en aan de mensheid zowel als aan uzelf. Uw probleem van te grote nadruk op de persoonlijkheid is veranderd van het aanhoudend inprenten van uw persoonlijkheidshoudingen, denkbeelden en verlangens op uw omgeving (zoals het geval was in uw vorig leven) in een nu en dan cyclische en bijna heftige druk, uitgeoefend op de een of andere persoon. Dit gebeurt thans slechts nu en dan (relatief gesproken). U bent bezig te leren anderen vrij te laten; een moeilijke les voor een eerste straals persoonlijkheid, die zoals de uwe bezield is door kennis en goede wil.

De straal van uw mentaal lichaam is ook de eerste straal. Dit betekent dat uw intelligente denkvermogen zo nodig overwicht kan uitoefenen, en veel krachtiger tot uitdrukking kan komen dan gewoonlijk het geval is. Het is voor de ziel altijd een belangwekkende en gemakkelijke zaak om het denkvermogen te beheersen en te verlichten wanneer de eerste en tweede stralen zo nauw met elkaar verwant zijn als dat in uw geval is.

Daar uw emotioneel lichaam zich echter op de zesde straal bevindt (zoals uw ziel was toen u incarneerde), is het daar dat de nadruk lag van de ziel en daar lag voor u de lijn van de minste weerstand. Nu behoort de lijn van de minste weerstand het denkvermogen te zijn, en uw hoofddoel in leven en meditatie behoort ook het denkvermogen te zijn benevens toegenomen verlichtheid — dit teneinde van groter dienst te kunnen zijn aan uw medemensen.

Uw fysieke lichaam is ook op de eerste straal, zodat u kunt zien welk sterk samenstel u heeft tot dienen zo u maar waarachtig begrip heeft voor uw probleem en werkt met een gevoel van synthese. Het is niet zozeer de mystieke éénwording, mijn broeder, die u zou moeten nastreven, want die gaat geleidelijk verder ontwikkelend voort, maar een intensiever verlichtheid van het concrete denkvermogen. Uw stralen zijn derhalve als volgt:

1.         De zielestraal — de tweede straal van Liefde Wijsheid.

2.         De persoonlijkheidsstraal — de eerste straal van Wil of Macht.

3.         De straal van het denkvermogen — de eerste straal van Macht.

4.         De straal van het astrale lichaam — de zesde straal van Toewijding.

5.         De straal van het fysieke lichaam — de eerste straal van Macht.

Het is deze machtige combinatie van krachten op de eerste straal in uw uitrusting, die de emotionele onvastheid veroorzaakte waarvan u zich immer bewust is geweest. Maar de overdracht van uw ziele energie naar de tweede straal zal dit nu zeer beslist opheffen, en leiden naar een toestand van op één punt gerichte stabiliteit. Dit zal waarschijnlijk ook uw fysieke gesteldheid ten goede komen.”

EES

 “Uw zielestraal is op de zevende, hetgeen u in staat moet stellen met gemak te werken in de nieuwe wereld die met zulk een snelheid te voorschijn komt. Dit zal u tevens helpen orde en ritme te brengen in uw omgeving; in deze dagen van beroering en moeilijkheid is ieder ritmisch centrum voor ons van waarde.

Uw persoonlijkheidsstraal is de zesde. Dit verschaft u macht op het astrale gebied en als gevolg geeft het u een sterk en gevoelig astraal lichaam, met alle gevolgen van succes en mislukking die daaruit voortvloeien.

De wijze waarop uw zielestraal en persoonlijkheidsstraal ten opzichte van e]kaar zijn geplaatst is een voordeel en geen belemmering. Dit leidt tot snelle resultaten op stoffelijk gebied wanneer de twee soorten energie tegelijktijdig worden toegepast. Denk hierover na.

Uw mentale lichaam bevindt zich beslist op de vierde straal en het is dank zij deze vierde straal van harmonie door conflict dat u een vlug contact kunt maken met uw broeders. Deze kombinatie geeft begrip, op intelligente wijze toegepast en het naar voren komen van schoonheid als gevolg van dat contact. Deze hoedanigheid geeft u een geordende zin voor kleur, verhouding en harmonie in uw omgeving. Het roept ook bij tijden een heftige reactie in u op tegen datgene wat onjuist en niet harmonisch is en uit de lijn schijnt te liggen.

Uw astrale lichaam bevindt zich op de zesde straal zodat het u duidelijk zal zijn, dat door dat voertuig uw persoonlijkheid de minste weerstand zal ondervinden; daar is dus oplettend toezicht nodig. Ik geloof dat u dit weet en ik behoef niet verder op dit onderwerp in te gaan.

U heeft een eerste straals stoffelijk lichaam. Dit is het enige voertuig of energie tot uitdrukking in uw samenstelling dat zich op een van de hoofdstralen bevindt. Vreemd genoeg geeft dit feit aan ons, die toezien aan de innerlijke zijde, aan dat uw monadische straal de eerste is en dat het in uw volgende incarnatie nodig zal zijn dat u het middelpunt van uw egoïsche of ziele-aandacht verlegt naar de tweede straal. Het verplaatsen van de nadruk bevat het voornaamste doel in deze huidige incarnatie en vandaar dan ook het feit dat u een zesde straals persoonlijkheid en astraal lichaam bezit. Deze toegewijde, idealistische gerichtheid helpt u bij de onderneming van uw ziel. Ik weet dat u hier veel stof tot nadenken heeft gekregen en roep u op tot hernieuwde doelstelling in uw levenspoging.

1.         Zielestraal — zevende straal van ceremoniële orde.

2.         Straal van de persoonlijkheid — zesde straal van toewijding.

3.         Straal van het mentale lichaam — vierde straal van harmonie door conflict.

4.         Straal van het astrale lichaam — zesde straal van toewijding

5.         Straal van het stoffelijk lichaam — eerste straal van wil of macht.

De eigenschappen die u moet aankweken zijn volharding, uitbreiding en kracht, toegepast met liefde.”

Alice Bailey vat het proces van integratie als volgt samen:  “Naarmate de drie stralen welke de lagere persoonlijkheid regeren, zich vermengen, in elkander opgaan en de vitale persoonlijkheid voortbrengen, en naarmate zij op hun beurt de straal van het grofstoffelijke lichaam overheersen, komt de lagere mens in een langdurige toestand van conflict. Geleidelijk en steeds krachtiger begint de zielestraal, „de straal van ononderbroken en magnetisch vastgrijpen", zoals dit occult wordt genoemd, werkzamer te worden; in het brein van de mens, die een ontwikkelde persoonlijkheid is, doet zich een verhoogde bewustwording van trilling voor. Er zijn vele graden en stadia in deze ervaring, welke vele levens omvatten. De straal der persoonlijkheid en de straal der ziel schijnen in het begin te botsen, hetgeen later een gestadige oorlog ontketent met de discipel als toeschouwer — en dramatische deelnemer. Arjuna betreedt de arena van het strijdtoneel. Hij staat midden tussen de twee krachten, een bewust klein punt van gevoelig gewaar zijn en licht. Rondom hem en in hem en door hem stromen de energieën der twee stralen en voeren strijd met elkander. Geleidelijk wordt hij, naarmate het gevecht tot razernij ontbrandt, een meer handelende factor en laat de houding van de ongehechte en ongeïnteresseerde toeschouwer vallen. Wanneer hij zich volkomen bewust is waar het om gaat en definitief het gewicht van zijn invloed, begeerten en denkvermogen aan de zijde der ziel werpt, kan hij de eerste inwijding ondergaan. Wanneer de straal der ziel zich volledig in hem concentreert en indien al zijn centra door die gerichte zielestraal worden beheerst, dan wordt hij de herschapen Ingewijde en ondergaat zijn derde inwijding. De straal der persoonlijkheid wordt occult „uitgewist" of door de straal der ziel geabsorbeerd en alle vermogens en eigenschappen der lagere stralen worden ondergeschikt aan, en gekleurd door de zielestraal. De discipel wordt een „man Gods" — een persoon wiens vermogens door de overheersende trilling van de zielestraal worden beheerst en wiens innerlijk, gevoelig mechanisme dezelfde trillings-snelheid aanneemt van die zielestraal.”

DE ZEVEN STRALEN METHODEN VAN DIENST levert ook een inzicht in het begrijpen van de verschillen in methode en uitdrukking van de stralen: 

Straal I. Dienaren op deze straal, indien zij getrainde discipelen zijn, werken door, hetgeen genoemd zou kunnen worden, het opleggen van de Wil van God op 's mensen denkvermogens. Dit doen zij door de machtige invloed van denkbeelden op de denkvermogens der mensen. Zij leiden, ten eerste, een periode van vernietiging in en breken datgene af wat verouderd is en belemmert, deze wordt later gevolgd door de heldere schijn van het nieuwe denkbeeld, waardoor dientengevolge een begrijpen ontstaat in de denkvermogens van de intelligente mensheid.

Straal II. Dienaren op deze straal denken na, mediteren en verwerken de nieuwe denkbeelden welke met het Plan in verbinding staan. Door de macht van hun aantrekkende liefde verzamelen zij diegenen bijeen die op dat punt in hun evolutie staan waar zij op de maatstaf en op het ritme van dat Plan kunnen reageren. Zij kunnen diegenen kiezen en trainen die het denkbeeld verder in de massa van de mensheid kunnen „uitdragen".

Straal III. De dienaren op deze straal stimuleren, verscherpen en bezielen 's mensen intellect. Zij werken door de te behandelen denkbeelden zo te vormen dat zij gemakkelijker worden begrepen door de vele intelligente mensen die nu in de wereld kunnen worden aangetroffen en wier intuïtie tot nog toe niet is ontwaakt. 1ste straals dienaren registreren de ideeën, die worden aangereikt door de aantrekkende 2de straals dienaren, en aangepast voor onmiddellijke toepassing en mondeling vertolkt door de 3de straals werkers.

Straal IV. Er zijn weinig 4d straals zielen in incarnatie, echter vele 4de straals persoonlijkheden. Hun voornaamste taak is de nieuwe denkbeelden in harmonie te brengen met de oude, zodat er geen gevaarlijke kloof of breuk kan ontstaan. Het zijn diegenen die een „rechtvaardig compromis" tot stand brengen en het nieuwe en het oude pasklaar maken zodat het ware patroon bewaard blijft. Zij zijn bezig met het overbruggingsproces, want zij zijn de zuivere intuïtieven.

Straal V. De dienaren op deze straal komen snel op de voorgrond. Het zijn diegenen die de vorm onderzoeken ten einde zijn verborgen denkbeeld, zijn verklarende kracht te vinden en zij werken te dien einde met denkbeelden om te bewijzen of deze waar of verkeerd zijn. Door middel van wetenschappelijk onderzoek en ontdekkingen bereiden ze de nieuwe wereld voor.

Straal VI. De dienaren hebben gedurende de laatste tweeduizend jaren de mensheid geoefend in de kunst idealen te herkennen welke de blauwdrukken van denkbeelden zijn, door de werelddenkers te trainen vurig te verlangen naar het goede, het ware en het schone. Door een denkbeeld moeten sommige mensen worden opgezweept tot activiteit. Anderen kunnen gemakkelijker door een ideaal worden bereikt

Straal VII. Deze dienaren hun arbeid ligt op het stoffelijk gebied. Deze straal komt nu tot macht. Zij richten zich op het vormen van een groep werkers om het Plan ui te voeren. De oude methode werd gekenmerkt door een individuele leider die zij ideeën kon opleggen aan zijn volgelingen, de methode van de nieuwe tijd is er op gericht om groepsidealisme op te wekken.

DE CYCLUS VAN DE STRALEN

“Uiteindelijk is de hele geschiedenis één getuigenis van energieën en krachten (stralen) met hun uitwerking op de mensheid, uitgedrukt doorheen de achtereenvolgende beschavingen en culturen, waardoor er veranderingen werden veroorzaakt en de vele volkeren en naties werden gevormd”, zei Alice Bailey.  U dient te bedenken dat elke straal een denkbeeld omvat, dat als een ideaal gevoeld kan worden. Op een gegeven moment brengen de stralen het wereldpatroon voort, de innerlijke kracht van het evolutieproces. Maar wanneer een straal zich uit manifestatie begeeft, veroorzaakt dit een cyclus van kristallisatie, welke een afbreken rechtvaardigen en het bouwen van mentale toestanden van starre en statische aard. De wereldgeschiedenis berust op het opkomen en het aannemen van denkbeelden, hun omvorming tot idealen en ten slotte het vervangen van die idealen, doordat zich weer nieuwe ideeën opdringen.

Vijf straals energieën zijn nu in manifestatie: de 6de, 7de, 2de (altijd aanwezig), 3de en de 1ste. Deze vijf energieën tezamen bepalen het verloop van het wereldgebeuren, zoals ons wordt gezegd. D 2d straal heeft de langste cyclus, en veroorzaakt een “crisis van liefde”. De 3de straals-cyclus is eveneens zeer lang omdat intelligentie gestimuleerd moet worden ook bij “ de laagste zonen der mensen”.

De 1st straal is de krachtigste in de wereld van vandaag. Ze drukt de wil van God uit in de wereldaangelegenheden, en dit is de wil-ten-goede.  Een studie van de geschiedenis toont de vooruitgang naar eenheid en synthese in alle geledingen van het menselijk leven. Eenheid in verscheidenheid is het Eeuwige Plan – eenheid in bewustzijn, verscheidenheid in vorm. De 1ste straal drukt ook het afbrekende element uit. 1ste straals-energie stroomt vanuit Shamballa en ligt achter de huidige wereldcrisis, want “Het is de Wil van God om bepaalde radicale, belangrijke veranderingen in het bewustzijn van het volk teweeg te brengen, die de levensopvatting van de mens zullen veranderen”, zei Alice Bailey.

De 3de straals-invloed zien we in het geld, wat de concretisering is van de geestelijke energie van intelligentie. Tot nu toe heeft de menselijke intelligentie het materialisme gediend, maar dit zal hopelijk veranderen indien de mensheid op de juiste wijze reageert op de botsing van de energieën van de uitgaande straal (de 6de) en de inkomende straal (de 7de).

DE ZESDE VERSUS DE ZEVENDE STRAAL

De voorbije 2000 jaren werden beheerst door de 6de straal van Toewijding en Idealisme. Deze straal heeft de groei van de grote wereldreligies bevorderd omdat de 6de straal het “vermogen tot abstraheren” in zich draagt. De bijzondere kwaliteit van de menselijke ervaring gedurende de laatste 2000 jaren was de groeiende uitdrukking van het idealisme. Maar na 2000 jaren heeft deze vorming geleid naar de neiging om het eigen ideaal op te leggen aan anderen, ten koste van het oorspronkelijke idee.

De 6de straal is de straal van de blinde werkwijze; slechts een enkel aspect van de werkelijkheid wordt tegelijk gezien – en gewoonlijk het minst wenselijke. De rest wordt achterwege gelaten; er wordt slechts één beeld getoond; de horizon wordt beperkt tot slechts één punt op het kompas. Voor het merendeel van de mensheid werd dit inzicht gericht op de materiële wereld, materieel comfort, materieel bezit en materiële ondernemingen. AAB schreef reeds dat de arbeidersbeweging vandaag daarvan getuigt.

Twee van de stralen strijden om zich uit te drukken – de ene is inkomend (7de) en de andere is uitgaande (6de). Alhoewel de 6de straal reeds vanaf 1625 begon af te nemen heeft het nu nog steeds de grootste invloed. De invloed van de 6de straal heeft geleid tot de ontwikkeling van de smaak in alle vormen. “Goede smaak” wordt zeer gewaardeerd; de discipelen moeten dit nu omvormen tot een onderscheidingsgevoel voor geestelijke waarden. Het is belangrijk om weten dat, wanneer een straal zich terug trekt, de lagere uitdrukking ervan langer blijft hangen dan de hogere uitdrukking. Daarom drukt de 6de straal zich nu uit via de reactionaire krachten, en komt daarmee in strijd met de progressieve krachten van de inkomende 7de straal die trachten te heersen en waardoor de wereldbeschaving een drastische andere richting zou uitgaan. De ene straal houdt zich aan kristallisatie en het behouden van de bestaand cultuur, de andere tracht naar het scheppen van iets totaal nieuw vanuit de huidige wereldomwenteling. 6de straals personen zijn dikwijls de reactionairen, de conservatieven, de fanatiekelingen en onverzettelijk, die vasthouden aan het verleden en het proces tegenhouden. Zij vormen nochtans voor het noodzakelijk evenwicht en stabilisatie.

Alice Bailey zei dat het falen van de 6de straals enthousiasteling om intelligent en liefdevol te werken met de substantie en om juiste verhoudingen te verwezenlijken met de uiterlijke vormen de laatste 2000 jaren heeft geleid tot een wanbeheer van de wereld die lijdt onder afscheiding: zoals we kunnen zien tussen de wetenschap en de religie en tussen de religie en de spiritualiteit, bijvoorbeeld wat betreft het geld. De taak van de werkers van de nieuwe tijd bestaat erin om deze kennelijke tegenstrijdigheden samen te brengen, om aan te tonen dat geest en materie niet vijandig staan tegenover elkaar, en dat er in de wereld er enkel spirituele substantie is die voor de uiterlijke tastbare vormen werkt en ze voort brengt.

De 7de straal wint geleidelijk aan invloed. Zij helpt en wijdt de nieuwe tijd in, welke gebaseerd is op geestelijke stuwkracht en aspiratie, mentale vrijheid, liefdevol bevattingsvermogen en op een groeiend ritme van het stoffelijke gebied. Een groot aantal van de 7de straals individuen – ziel en persoonlijkheid – komen in incarnatie, en hen wacht de taak om de activiteiten van de nieuwe tijd te coördineren en om de oude methoden van leven en de oude gekristalliseerde gewoontes te beëindigen. Het resultaat van de instromende vloed van de 7de straal en de verminderde kracht van de 6de straal is dat de miljoenen mensen die op geen van beide reageren in een staat van verbijstering worden gebracht – een gevoel om volledige te worden verlaten, want al wat hen zo dierbaar is vloeit snel weg.

De inkomende 7de straal werkt via het planetaire heiligbeen centrum, en dan via het heiligbeen centrum van iedere mens. Naarmate de 7e straal instroomt zien we een toenemende gerichtheid op de seksualiteit – niet altijd een mooi gezicht, maar omdat de 7de straal de vereniging van geest en materie regeert, zal dit zeker leiden tot een meer wijze benadering van de seksualiteit.

De hogere uitdrukking van de 7de straal is de witte magie: de kracht van de geoefende werker om “het innerlijke en het uiterlijke” te verenigen zodat datgene wat laag is kan gevormd worden door datgene wat erboven is. Het werk van de 7de straal is de verhouding tussen het leven en de vorm, maar wanneer de nadruk op het vormaspect wordt gelegd, dan volgt daaruit een verkeerde werking en het werk van de zwarte magiër kan dan aanvatten.

De inkomende 7de straal drukt de kracht uit om te organiseren, te integreren en om de grote paren van tegenstelling te synthetiseren, waardoor nieuwe vormen van geestelijke manifestatie worden gecreëerd, maar ook nieuwe vormen van stoffelijk kwaad. Het is de grote impuls die alles wat in de materie verscholen ligt tot in het daglicht zal brengen en zo eventueel leiden tot de openbaring van de geest en van de verborgen glorie, wanneer datgene dat van de materiele vorm werd geopenbaard, werd gezuiverd en verlost. De Christus voorspelde dit toen hij zei dat de verborgen dingen zullen openbaar worden gemaakt, en de geheimen van de daken zullen worden geschreeuwd. Door middel van dit proces van openbaren zal een onderscheiden in denken ontstaan, welke zal leiden naar een werkelijker gevoel van waarden die in het bewustzijn verschijnen.

De krachten van de 7de straal werken zich uit op het zevende gebied, het fysieke gebied – het gebied waarop de voornaamste veranderingen in alle vormen worden gemaakt. Dit brengt het instromen van karma met zich mee, maar door dit aardend resultaat zal de 7de straal de geestelijke vooruitgang van alle graden stimuleren. Maar het is belangrijk om in herinnering te brengen dat de 7de straal in directe verbinding staat met de 1ste straals-energie, waardoor de bevrijding van het leven in nieuwe en beproefde vormen wordt gebracht en de afbraak van de oude methoden wordt verkregen. “Ge kunt geen nieuwe wijn in oude zakken gieten” zo wordt er gezegd. Wordt daardoor het groeiende gevoel verklaart dat er iets wordt vernietigd om de weg vrij te maken voor het  nieuwe? Is het dit wat de “reactionaire” elementen oproept en het groeiend fundamentalisme dat we in zo vele levensgebieden terugvinden?

Vanuit deze beschrijving van de zeven stralen zouden we moeten beginnen met ons te realiseren dat het niet allemaal over ons gaat – de zeven stralen zijn niet enkel relevant voor de mens alleen maar voor hele gemeenschappen en voor de andere natuurrijken. Alice Bailey zei: “Er is feitelijk niets in het gehele zonnestelsel, op welke trap van ontwikkeling het moge staan, dat niet toebehoort aan één van de zeven stralen.” En dit omvat de naties van de wereld. Alle belangrijke naties worden beheerst door twee stralen, net zoals bij een individu – een persoonlijkheidsstraal, die op dit moment de overheersende en controlerende factor is, en de zielestraal die enkel door de discipelen en aspiranten in elke natie wordt aangevoeld. Deze zielestraal mag enkel tot groter activiteit worden opgeroepen door de nieuwe groep van werelddienaren, het subjectieve wereldwijde netwerk van alle dienaren, werkend in alle geledingen of activiteiten, niet enkel de gekende geestelijkheid. Misschien is dit punt, deze uitdaging, een goede manier om onze groepsdiscussie te beginnen. Dank u voor uw aandacht.

* * * * *

Bovenaan de pagina ^