Λήψεις

Τα παρακάτω φυλλάδια είναι διαθέσιμα σε μορφή Adobe Reader (pdf) στην Αγγλική γλώσσα:

PDF Literature

Triangles introductory folder

Simplicity in Service leaflet

Παγκόσμια Υπηρεσία μέσα από τη Δύναμη της Σκέψης

Working to Heal Humanity leaflet

Πώς γίνεται το Έργο των Τριγώνων leaflet

Working to Transform Relationships leaflet

Energy of Light booklet

Energy Follows Thought booklet

How to Form a Triangle