Paperback

Het Bewustzijn van het Atoom

Dit boek behandelt de wetenschappelijke verhouding tussen materie en bewustzijn. De voortgaande evolutie beïnvloedt de atoommassa van alle vormen in progressieve zin. Het “atoom” blijkt een weliswaar nietig, maar compleet evenbeeld te zijn van de structuur van de energie die alle levensvormen – kosmische, planetaire, menselijke en andere – gemeen hebben.

Lees Meer
De Bestemming der Volkeren

Een natie, een volk, is een zich voortdurend ontwikkelend geestelijk geheel, dat – net als de individuele mens – is onderworpen aan energie-schokken. Deze energie beïnvloedt het nationale bewustzijn en spoort aan tot erkenning van de bestemming van de ziel en tot medewerking aan het ontwikkelingsproces. Het geestelijk lot van een groot aantal volkeren en de voorbeschikte invloed van hun ziel en persoonlijkheid worden in dit boek belicht.

Lees Meer
Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk Deel I

In deze beide banden vindt u gegevens over het onderricht dat aan kleine groepen en individuele leden hiervan werd gegeven gedurende een periode van vijftien jaar. Het onderricht, gegeven door een Meester van Wijsheid, behandelt o.a. de volgende onderwerpen: meditatie, inwijding en de zes stadia van discipelschap. De nadruk ligt op het nieuwe tijdperk en de noodzaak dat groepen baanbrekend werk verrichten en, in verband hiermee, op de ontwikkeling van het groepsbewustzijn en de gewijzigde training tot inwijding, die niet meer voor het individu bestemd is, maar voor groepen van discipelen.

Lees Meer
Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk Deel II

In deze beide banden vindt u gegevens over het onderricht dat aan kleine groepen en individuele leden hiervan werd gegeven gedurende een periode van vijftien jaar. Het onderricht, gegeven door een Meester van Wijsheid, behandelt o.a. de volgende onderwerpen: meditatie, inwijding en de zes stadia van discipelschap. De nadruk ligt op het nieuwe tijdperk en de noodzaak dat groepen baanbrekend werk verrichten en, in verband hiermee, op de ontwikkeling van het groepsbewustzijn en de gewijzigde training tot inwijding, die niet meer voor het individu bestemd is, maar voor groepen van discipelen.

Lees Meer
Opvoeding in het Nieuwe Tijdperk

Opvoeding moet ononderbroken doorgaan, van de geboorte tot de dood. In wezen is het een proces dat de menselijke en de goddelijke elementen in de mens met elkaar verzoent. Een juiste verstandhouding tussen God en de mens, tussen geest en materie, tussen het geheel en de delen, moet het voornaamste doel zijn van alle opvoeding.

Lees Meer
Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie

Dit boek bespreekt de wederzijdse afhankelijkheid van alle bewustzijnsstadia en natuurrijken binnen de planeet. Het toont de wisselwerking aan tussen de mensheid, de Hiërarchie en Shamballa en vestigt de aandacht op de voornaamste punten van het Plan en het doel, die invloed hebben op de menselijke aangelegenheden. Het proces van het naar voren komen van bepaalde ashrams binnen de Hiërarchie en de praktische gevolgen van dit proces worden tot in details verklaard.

Lees Meer
Van Bethlehem tot Golgotha

De levenservaring van Jezus met kruisiging en verzaking weerspiegelt zich in de ervaring in het leven van elk mens. We moeten ons bewust worden van de weg die ons van de geestelijke geboorte leidt naar verzaking en opstanding en deze in vol bewustzijn en doelgericht afleggen.

Lees Meer
Van Intellect naar Intuïtie

De ontwikkeling van het intellect, hoe noodzakelijk in vele opzichten ook, is een middel tot een doel, en wel een middel om door te dringen in nieuwe denk- en bewustzijnsdimensies, teneinde de intuïtieve talenten van het 'zuivere verstand' te activeren. Door meditatie wordt de kloof tussen het drievoudig denken en de intuïtie overbrugd.

Lees Meer
Begoocheling, een Wereldprobleem

Begoocheling – het totaal van menselijke onwetendheid, angst en hebzucht – kan verdreven worden door het helder denken van al degenen in wie het ziele- of Christusbeginsel ontwaakt is. Begoocheling ontstaat uit een negatief-emotioneel brandpunt; het verdrijven van begoocheling wordt mogelijk door 'verlicht denken'.

Lees Meer
Mensen- en Zonne-Inwijding

Inwijding is een verruiming van bewustzijn die tot openbaring en verlichting voert. Alle levensvormen, grote en kleine, ervaren inwijding. Het werk van de planetaire Hiërarchie wordt in dit boek beschreven. Ook zijn in dit boek veertien regel opgenomen die de neofiet tot voor de deur van het portaal van inwijding kunnen brengen.

Lees Meer
Brieven over Occulte Meditatie

In toenemende mate wordt meditatie als leerschool voor het denkvermogen beoefend. Meditatie houdt zich bezig met de circulatie van energie – energie die in wezen onpersoonlijk en vurig van aard is. We moeten ons rekenschap geven van de gevaren die aan meditatie verbonden zijn, en deze vermijden. Veilige en betrouwbare methoden zijn dus een eerste vereiste. Dit boek belicht de achtergrond, zowel in het algemeen als meer speciaal, en wijst erop dat het uiteindelijke doel van alle meditatie de planetaire dienst is.

Lees Meer
Het Licht van de Ziel

Dit boek bevat een vertaling met uitvoerig en helder commentaar van de yoga Sutra’s van Patanjali. De yoga Sutra’s zijn zeer oud, maar Patanjali, die als grondlegger van de raja-yoga school wordt beschouwd, was degene die ze – waarschijnlijk rond 500 à 600 na Christus – voor het eerst schriftelijk vastlegde. Het is mogelijk om d.m.v. raja-yoga beheersing te verkrijgen over het denken, zodat dit verlicht wordt door de ziel.

Lees Meer
Problemen der Mensheid

Zeven fundamentele problemen en hun vele vertakkingen stellen de mens voortdurend in staat om zich verder te ontwikkelen. In dit boek worden de geestelijke en subjectieve oorzaken in verbinding gebracht met hun uitwerking in de buitenwereld en in perspectief geplaatst.

Lees Meer
De Wederkomst van de Christus

Een groot aantal religies verwacht de komst van een Avatar, Messias of Redder. De tweede komst van de Christus op Aarde, als wereldleraar voor het Watermantijdperk, wordt in dit boek beschreven als een gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden – logisch en praktisch passend binnen de continuïteit van de goddelijke openbaring door de eeuwen heen. Christus behoort aan de mensheid; Hij kan door de religies van de gehele wereld erkend en begrepen worden.

Lees Meer
De Ziel en Haar Mechanisme

De ziel werkt via het mechanisme van de drievoudige persoonlijkheid. In dit boek wordt beschreven hoe ziel en persoonlijkheid wederzijds op elkaar inwerken en gezamenlijk functioneren. Tevens wordt behandeld hoe de mens als geheel en in zijn verschillende componenten reageert op een zich tot een hoger niveau ontwikkelend bewustzijn.

Lees Meer
Telepathie en het Etherisch Lichaam

De wetenschappelijke basis voor het in brede kring geaccepteerde ideaal van de “broederschap der mensen” berust op het feit dat de etherische en energetische structuren van alle vormen in de natuurrijken binnen de planeet met elkaar vervlochten zijn. De wezenlijke eenheid maakt dat aan de voorwaarden, nodig voor contact op elk bewustzijnsniveau, wordt voldaan en maakt tevens gelijktijdige indrukken in velen mogelijk via een stroom van door het Plan geïnspireerde energie.

Lees Meer
Een Verhandeling over Kosmisch Vuur

Dit boek behandelt de structuur die de grondslag vormt van de esoterische leer voor het huidige tijdperk, naast de geweldige kosmische gebeurtenissen die door alle levensvormen – van het universum tot aan het atoom – worden gereproduceerd. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, het vuur van het denken, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen en beheerst dient te worden. Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.

Lees Meer
De Nieuwe (Esoterische) Psychologie, Deel I

Er zijn vijf delen met als gezamenlijke titel: “Een Verhandeling over de Zeven Stralen” en daarnaast een tweede titel voor de delen afzonderlijk. De bovengenoemde delen bevatten een uitvoerige uiteenzetting over de psychologische uitrusting van de mens, als leven, hoedanigheid en verschijning van een geïncarneerd en zich evoluerend wezen. Ook wordt de menselijke psychologie in verband gebracht met de toestand in de wereld en met toekomstige mogelijkheden.

Lees Meer
Esoterische Psychologie, Deel II

Er zijn vijf delen met als gezamenlijke titel: “Een Verhandeling over de Zeven Stralen” en daarnaast een tweede titel voor de delen afzonderlijk. De bovengenoemde delen bevatten een uitvoerige uiteenzetting over de psychologische uitrusting van de mens, als leven, hoedanigheid en verschijning van een geïncarneerd en zich evoluerend wezen. Ook wordt de menselijke psychologie in verband gebracht met de toestand in de wereld en met toekomstige mogelijkheden.

Lees Meer
Esoterische Astrologie

De esoterische astrologie kunnen we als de wezenlijke occulte wetenschap van de toekomst beschouwen. In dit boek wordt astrologie bekeken als “wetenschap van de onderlinge betrekkingen” – dus als een wetenschap die zich met de energieën en krachten bezighoudt, die hun werking uitoefenen op de gehele ruimte en alles wat zich daarin bevindt.

Lees Meer
Esoterische Genezing

Genezen is een exacte en veeleisende wetenschap. Ook esoterische genezing heeft een wetenschappelijke basis en berust op enige vooronderstellingen, waaronder die, dat de mens een geestelijk wezen is. In dit boek worden de afzonderlijke genezingsmethoden van de zeven stralen beschreven en eveneens worden de wetten en de regels voor genezing besproken. Verder wordt gewezen op de diepere oorzaken van ziekte en worden de voorwaarden verklaard waaraan iemand die wil genezen dient te voldoen.

Lees Meer
De Stralen en de Inwijdingen

In het eerste deel van dit boek vindt u de veertien regels voor groepsinwijding, en het kan worden beschouwd als een verdieping van de leer die in “Mensen- en Zonne-Inwijding” over de veertien regels voor de neofiet werd behandeld. Het tweede deel heeft als onderwerp de negen inwijdingen waardoor de leerling zich steeds verder voortschrijdend bevrijd van de verschillende vormen van ons planetaire leven. De mogelijkheid tot groepsinwijding heeft zich in dit huidige tijdperk ontwikkeld – de dienst van de groep, de verantwoordelijkheid van de groep, inwijding van de groep en het opgaan van de groep in de centrale Hiërarchie.

Lees Meer
Een Verhandeling over Witte Magie

In dit boek vindt u de vijftien regels voor magie (beheersing van de ziel). De ziel – de witte magiër – treedt door de eigen, innerlijke, “magische krachten” naar voren. In wezen en van geboorte is de mens goddelijk. Door de ziel wordt de mens zich bewust van het goddelijke; de ziel verlost de materie en bevrijdt de zuivere geestesvlam uit de begrenzingen van de vorm.

Lees Meer
De Onvoltooide Autobiografie

Hoewel haar dood in december 1949 Alice A. Bailey belette dit boek af te maken, dringt er zoveel tot ons door van de geschiedenis van haar leven, dat we een levendig beeld krijgen van de verschillende stadia op haar weg van belijdend Christen tot iemand met een uitermate omvangrijke en diepgaande kennis van de esoterische wetenschap. We ontmoeten de auteur in vele aspecten van haar persoonlijkheid, o.a. als schrijfster, spreekster en lerares.

Lees Meer
Complete Set of the 24 Alice A. Bailey Books (paperback)

20% off full price

$365.60 (originally $457.00) | £257.60 (originally £322.00)    

These 24 books of Alice A. Bailey, written in cooperation with a Tibetan teacher between 1919-1949, constitute a continuation of the Ageless Wisdom — a body of esoteric teaching handed down from ancient times in a form suitable to each era. 

Lees Meer